Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова

Іспанія. Процес розвитку сучасної Іспанії та її основні структурні елементи.

План:

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика країни

Розділ 2. Структура, розміщення та економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу Іспанії

Розділ 3. Основні проблеми з якими стикається Іспанія

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми дослідження обумовлюється наступними факторами:

За останнє десятиліття Іспанія стала однією з країн які мають найінтенсивніший темп розвитку серед країн Європи, що тільки укріпило її позицію в очах світової спільноти.

Економічне зростання країни і окремих її регіонів, рівень життя населення багато в чому визначаються ефективністю використання природних ресурсів та промисловою діяльністю країни.

Мета дослідження : Провести загальний аналіз вигідності географічного положення країни, розкрити стан економіки на сучасному етапі розвитку,описати стан розвитку природно-ресурсного потенціалу даного регіону світу в цілому, виявити та встановити характер проблем в контексті сучасного розвитку країни. Мета ставить перед собою досягнення таких завдань:

Дати повну оцінку ефективності використання природно-ресурсного потенціалу Іспанії, та кожного її регіону.

Показати напрями розвитку господарства країни і сучасні зміни в галузевій і територіальній організації господарства. Проаналізувати види діяльності промисловості країни Іспанії.

Надати стислі відомості про історію, географічне положення та економічний розвиток, населення та культуру південноєвропейської країни Іспанії.

Розкрити стан та способи вирішення сучасних проблем, які гальмують розвиток держави.

Дослідженням даної проблеми займалися провідні як вітчизняні так і зарубіжні автори як: А.Р Корсунский, С.М. Хенкин, Д.Г. Чирник, Г.А. Папирян, Є.І. Лагутина, Н. Кузнецов та інші. Вивчаючи матеріали по цій темі автор дійшов висновків, що вона недостатньо досліджена і її подальша розробка є актуальною.

Об’єкт дослідження : Іспанія- країна Піренейського півострова. Процес розвитку сучасної Іспанії та її основні структурні елементи.

Предмет дослідження : Організація та розвиток засобів і методів використання природних ресурсів. Визначення ролі Іспанії на світовій арені.

Методологія і методи дослідження : методологічною основою для написання дослідницької курсової роботи склали праці провідних дослідників, які займалися розробкою цієї теми. Робота базується на принципах логіки, об’єктивності та конкретних фактах. В ході дослідження були використані такі методи як: описовий, використовувався для представлення зібраних даних по загальній характеристиці країни, методи аналізу, синтезу та статистичний метод, який дав змогу комплексно оцінити природний потенціал країни, а також використаний історичний принцип, який дав змогу прослідкувати за темпами розвитку Іспанії.

Наукова новизна даної роботи проявляється в тому, що в цій роботі проаналізовано та визначено умови організації та розвитку економіки, вигідність використання ресурсів, способи збереження культури, засоби подолання проблем, комплексно досліджуються різні проблеми, на основі широкого масиву джерел здійснюється спроба оцінити поточну ситуацію в країні та в кожній області на регіональному рівні, розкрити історичні джерела та шляхи формування Іспанії, значущість країни в контексті загального розвитку країн Європи.

Практичне значення роботи полягає в розробці методологічних підходів, обґрунтування доцільності використання ресурсів та виробничої індустрії в усіх областях Іспанії, окремі положення дослідження можуть бути використані при написані підручників, лекційних курсів. Результати дослідження дають змогу об’єктивно оцінити поточну ситуацію країни, та показують шляхи вирішення існуючих проблемних ситуацій.

Особистій внесок: полягає в тому що ми дослідили та висвітлили шляхи реалізації вирішення декількох проблем, внесли пропозицію раціонального використання водних та електро ресурсів.

Структура роботи: Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 39 сторінок друкованого тексту. Список використаної літератури містить 20 джерел.

Розділ 1. Загальна характеристика країни

Географічне положення

Офіційна назва - Королівство Іспанія.

Іспанія - південноєвропейська країна. Вона займає п'ять шостих Піренейського півострова, Балеарські і Пітіузькі острови у Середземному морі та Канарські острови в Атлантичному океані. Піренейські гори важкодоступні та "ізолюють" Іспанію від інших європейських країн, крім Португалії, що займає західну частину півострова. Іспанія омивається Середземним морем і Атлантичним океаном. По суходолу Іспанія межує з Португалією на заході (спільний кордон - 1214 км), з Францією - по гребенях Піренейських гір (623 км), з Андоррою (63,7 км), з Гібралтаром (1,2 км), з Марокко (м. Сеута - 6,3 км, м. Мелілья - 9,6 км). Іспанія знаходиться на


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16