Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент«Управління вартістю організації в умовах несформованого фондового ринку»

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………. | 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СЕЗОННОСТІ ПОПИТУ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

1.1 Еволюція готельного господарства | 7

1.2. Вплив сезонності на зміну доходності готельних комплексів | 22

1.3 Зарубіжний досвід урахування сезонності попиту на ринку готельних послуг | 33

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………………………………….. | 47

РОЗДІЛ 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ПП «КАРЕ»

2.1. Аналіз становлення ринку готельних послуг | 49

2.2 Оцінка ефективності ведення готельного бізнесу | 56

2.3 Аналіз впливу сезонності на ефективність ведення готельного господарства | 82

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2..................................................................... | 90

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ СЕЗОННОСТІ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

3.1. Особливості та фактори розвитку індустрії туризму в Європі та Україні | 93

3.2. Формування системи стратегічного маркетингу в контексті нівелювання сезонного фактору | 108

3.3. Диверсифікація послуг готелю з метою мінімізації впливу сезонного фактору | 134

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3...................................................................... | 146

ВИСНОВКИ .............................................................................................. | 149

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................... | 152

ДОДАТКИ................................................................................................... | 158

ВСТУП

Актуальність роботи. Сучасний стан господарювання вітчизняних підприємств готельного господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту і неможливістю створення запасів специфічного продукту - готельної послуги, зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості обслуговування при невисокій еластичності попиту за ціною, організаційним консерватизмом процесу управління.

За останні роки завантаження підприємств готельного господарства України не перевищувало 25 % пропускної спроможності; питома вага збиткових підприємств у загальній кількості готельних підприємств складала близько 30%, майже 80% потребують модернізації, автоматизації та комп’ютеризації. Ситуація також ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються всередині підприємств, не адекватному ринковим вимогам управлінню господарською діяльністю. Для забезпечення ефективного функціонування підприємств готельного господарства виникає необхідність наукового обґрунтування стратегій їх розвитку, які кореспондуються із передовим світовим досвідом та вдалою практикою вітчизняних підприємств-лідерів.

Маркетинг готельних послуг має певну специфіку, в основі якої специфіка самих готельних послуг: відсутність матеріального результату, неможливість накопичення, зберігання, відокремлення від конкретного готелю, необхідність спеціальних зусиль для підтримки постійної якості, необхідність супроводу основної послуги додатковими і периферійними, високий рівень постійних і низький - змінних витрат, значні сезонні коливання попиту, важливість людського фактора при наданні послуг.

Огляд літератури з теми дослідження. В останні роки вітчизняними та зарубіжними вченими в цьому напрямку проведений цілий ряд досліджень. Серед науковців, що займаються дослідженнями з даної проблеми можна відзначити: Блохін Ю.І., Богданов Ю.В., Волков B.C., які розробили принципи розвитку сфери туризму в ринковій економіці; вчені Біржаков М.Б., Дрогов І.А., Марінін М.М. - запропонували оригінальні технології розвитку автотурів дитячо-юнацького туризму, виїзного туризму; науковці Галенська О.М., Корнєєв С.Є., Тайнович Н.В. - вдосконалили уявлення про механізми регуляції організаційно-правових відносин у сфері туризму; дослідники Карлова Г. А., Казанкіна Т.В., Потьомкін В.К., Яковлева Н.В. - сформулювали основи формування ринкової стратегії туристського обслуговування населення; учені Балабанів А.І., Гуденкр Н.Б., Шагінов Ю. А., Файбусович Є.Л. - запропонували систему заходів для інвестування сфери туризму і формування цінової політики. Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф. охарактеризували тенденції розвитку готельного господарства та його залежність від сезонності, запропонували шляхи подолання фактору сезонності у діяльності готельних підприємств

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення впливу факторів сезонності на попит готельних послуг надання практичних рекомендацій по диверсифікації ризиків, що виникають внаслідок.

Для досягнення мети в процесі дослідження були поставлені такі завдання:

узагальнити, систематизувати та критично проаналізувати теоретичні сучасні підходи до впливу факторів сезонності на готельні послуги;

дослідити та проаналізувати основні фінансові показники діяльності досліджуваного підприємства, виявити реальний вплив сезонності попиту на його основні економічні показники;

визначити напрями підвищення ефективності управління готельним господарством, з метою мінімізації впливу сезонного фактору, виробити концепцію ефективного управління підприємством.

Об'єктом дослідження виступає готельне господарство ПП «КАРЕ» (пансіонат «Полярис»).

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади управління впливів факторів сезонності на роботу готельного господарства.

У відповідності з поставленими завданнями сформована структура магістерської роботи, що включає вступ, три розділи, висновки


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55