Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Історія України (новітня)
тут знаходиться 440 робіт

301. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПОЧАТКУ ХХ ст.: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД І РЕТРОСПЕКТИВА Стаття 19 стр.
302. РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ Стаття 12 стр.
303. РЕЛІГІЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНЦІВ ТА НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ХІХ -ПОЧ. ХХ СТ.) Стаття 12 стр.
304. РЕНЕСАНС СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ? РОЗДУМИ ПРО МІФОТВОРЧІСТЬ У СУЧАСНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ Стаття 22 стр.
305. РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У 1930-ТІ РР. Стаття 17 стр.
306. РЕПРЕСИВНІ ЗАХОДИ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРОТИ ВІРУЮЧИХ ГРОМАД СВІДКІВ ЄГОВИ В ГАЛИЦЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ У 1940-1960-Х РОКАХ Стаття 11 стр.
307. РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 1937-1938 ГГ. Стаття 26 стр.
308. РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ЧАС СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (1917-1930 PP.) Стаття 8 стр.
309. РОБІТНИЧИЙ ТА ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ ЯК СКЛАДОВА ОПОЗИЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 1980-ті - 1991 pp.): КОМПАРАТИВНИЙ ПІДХІД Стаття 42 стр.
310. РОЗБУДОВА ПАРТІЙНИХ СТРУКТУР ШЛЯХОМ ТВОРЕННЯ ІЛЮЗІЇ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ (друга половина 90-х рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) Стаття 10 стр.
311. Розвиток крамничної мережі Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.) Стаття 11 стр.
312. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ ОДЕСИ В 1920-Х РОКАХ Стаття 13 стр.
313. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ СІЛЬСЬКИХ ПАРАФІЯЛЬНИХ УЧИЛИЩ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ (1800 - 1861 РОКИ) Стаття 14 стр.
314. Розвиток приватної промисловості Харкова (1921-1924) Стаття 10 стр.
315. Розвиток сільськогосподарських професійних шкіл в УСРР у 1921-1929 рр. Стаття 8 стр.
316. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ. Стаття 9 стр.
317. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Стаття 12 стр.
318. РОЗГОРТАННЯ АТЕЇСТИЧНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 20-ті - 30-ті рр. ХХ ст. Стаття 8 стр.
319. РОЗЛАМ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ЕЛІТИ: ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ПРОТИ ПРИХИЛЬНИКІВ Л. ТРОЦЬКОГО В УКРАЇНІ 20-Х РОКІВ XX СТ. Стаття 19 стр.
320. РОЗСЕЛЕННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ЕТНОСІВ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК ХХ СТ.) Стаття 14 стр.
321. РОЛЬ КОЛОНІСТІВ-МЕНОНІТІВ У ІНТЕНСИВНОМУ РОЗВИТКУ СТЕПОВОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ Стаття 14 стр.
322. РОЛЬ ЛІДЕРІВ-ПРОТЕСТАНТІВ У СТАНОВЛЕННІ П ЯТИДЕСЯТНИЦТВА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ Стаття 11 стр.
323. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ В МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИНАХ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Стаття 17 стр.
324. РОЛЬ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У 1922-1925 РОКАХ Стаття 26 стр.
325. РОЛЬ УКРАЇНИ В ТЕОРІЇ АЗІАТСЬКОГО РЕНЕСАНСУ М. ХВИЛЬОВОГО Стаття 13 стр.
326. РОЛЬ ХАРКІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ У КОНСТРУЮВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПОСТРАДЯНСЬКУ ДОБУ Стаття 14 стр.
327. Росіяни в національній політиці більшовиків в УСРР в 1920 - х роках (на прикладі Харківщини) Стаття 11 стр.
328. Российско-белорусское экономическое сотрудничество в первой половине 90-х гг. ХХ ст. Стаття 11 стр.
329. РУЙНАЦІЯ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. Стаття 14 стр.
330. РУЙНАЦІЯ МЕРЕЖІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ (1941-1945 рр.) ТА ПОЧАТОК ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ Стаття 6 стр.
331. РУЙНАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ БОЛГАР В УКРАЇНІ (30-ті рр. ХХ століття) Стаття 8 стр.
332. РУХ "ЧИСТИХ БАПТИСТІВ" В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА 1950-х - ПОЧАТОК 1960-х рр.) Стаття 7 стр.
333. С.ПЕТЛЮРА ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ЛІДЕР УНР В УМОВАХ ЕМІГРАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТИ Стаття 22 стр.
334. СІЛЬСЬКА ОБЩИНА (ГРОМАДА) XVI-XVIII ст. В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Стаття 28 стр.
335. СІМ'Я ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В 20-30-х рр. ХХ ст.: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Стаття 9 стр.
336. САМОДІЯЛЬНІ ТЕАТРАЛЬНІ ГУРТКИ КРИМУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Стаття 12 стр.
337. САМООРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОГО ЕТНОСУ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1990-1996 рр.) Стаття 6 стр.
338. САМОСТІЙНИЦЬКИЙ ТРАНЗИТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОЇ НОМЕНКЛАТУРИ 1991 РОКУ Стаття 23 стр.
339. САУЛ БОРОВИЙ: ЖИТТЯ ЗАРАДИ НАУКИ Стаття 41 стр.
340. СЕЛЯНСТВО ЯК "УЯВЛЕНА СПІЛЬНОТА" Стаття 31 стр.
341. СЕЛЯНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПОРЕФОРМЕНОЇ УКРАЇНИ В ПРИГОВОРАХ СІЛЬСЬКИХ СХОДІВ Стаття 22 стр.
342. СИМОН ПЕТЛЮРА У СПРИЙНЯТТІ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (ЗА СПОГАДАМИ ГЕТЬМАНА) Стаття 24 стр.
343. СИНДРОМ РОБІНЗОНА КРУЗО: ПАРАДОКСИ ІНТЕГРАЦІЇ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КОЛОНІСТІВ В МУЛЬТИЕТНІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ХІХ - початок ХХ ст.) Стаття 20 стр.
344. СИСТЕМА ВИДАТКІВ З ВОЛОСНИХ БЮДЖЕТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ І ПОЛ. ХІХ СТ. Стаття 12 стр.
345. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИМ СЕЛОМ У ПЕРІОД "НАДЗВИЧАЙЩИНИ" (КІНЕЦЬ 1927 - 1929 РР.). Стаття 14 стр.
346. СИСТЕМНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ Н. ЛУМАНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 PP. В УКРАЇНІ Стаття 30 стр.
347. СКОТАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО НАСЕЛЕННЯ АНТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ КОШАРИ Стаття 5 стр.
348. СЛАВІСТИКА МІЖ РОСІЙСЬКИМ ПАНСЛАВІЗМОМ ТА БІЛЬШОВИЦЬКИМ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМОМ Стаття 13 стр.
349. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТІ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГАЛИЦЬКОГО КОНСЕРВАТИЗМУ (КІНЕЦЬ XIX - ПЕРША ТРЕТИНА XX СТ.) Стаття 15 стр.
350. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ В 20-ті рр. XX ст. (на матеріалах Запорізької округи) Стаття 17 стр.
351. СОЦІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ОБЩИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Стаття 17 стр.
352. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ РЕЙХСКОМІСАРІАТУ "УКРАЇНА") Стаття 11 стр.
353. СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Стаття 14 стр.
354. СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Стаття 45 стр.
355. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - Стаття 13 стр.
356. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Стаття 18 стр.
357. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТЯН КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ XX СТ. Стаття 12 стр.
358. СПЕЦИФІКА ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ ХІХ СТ. Стаття 6 стр.
359. СПРОБА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У 1917-1918 рр. (НА МАТЕРІАЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ) Стаття 40 стр.
360. СПРОБА ПРАВОГО ПЕРЕВОРОТУ В УНР НАВЕСНІ 1919 РОКУ Стаття 22 стр.
361. СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УСРР ДО ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ (1920-ТІ РР.): ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ Стаття 8 стр.
362. СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО КУРСУ НА СОЦІАЛЬНУ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЮ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ (1953 рік) Стаття 15 стр.
363. СТАВЛЕННЯ ЦАРСЬКОЇ ПРОКУРАТУРИ ТА СУДУ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ УСДРП ЧЕРНІГІВЩИНИ В УМОВАХ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Стаття 10 стр.
364. СТАНОВИЩЕ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ Стаття 10 стр.
365. Становище в україні в післявоєнний період (1945 кінець 80-х pp.) Реферат 16 стр.
366. СТАНОВИЩЕ НІМЕЦЬКОЇ ШКОЛИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Стаття 8 стр.
367. СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА РЕПРЕСІЇ АВСТРІЙСЬКОЇ ВЛАДИ Стаття 13 стр.
368. СТАНОВИЩЕ УПОВНОВАЖЕНИХ РАДИ У СПРАВАХ РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В АПАРАТАХ ОБЛВИКОНКОМІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 50-х рр. ХХ ст. Стаття 11 стр.
369. СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ ВЕЛИКОГО ДНІПРА ТА ЇЇ МІСЦЕ В РОЗВИТКОВІ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (20-30-ті рр. ХХ ст.) Стаття 10 стр.
370. СТАНОВЛЕННЯ ЗАСАД ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ (КІНЕЦЬ 1917 - КВІТЕНЬ 1918 PP.) Стаття 14 стр.
371. СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII - СЕРЕДИНІ XIX СТОЛІТТЯ Стаття 8 стр.
372. СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ Стаття 46 стр.
373. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст. Стаття 13 стр.
374. Старомерчанские курганы скифского времени на Харьковщине Стаття 9 стр.
375. СТАРООБРЯДЦІ БЕССАРАБІЇ ТА ЇХ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ РОСІЙСЬКИМ УРЯДОМ У ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Стаття 20 стр.
376. СТАРООБРЯДЦІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) Стаття 7 стр.
377. СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ШТАБУ ОСТ: ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ Стаття 13 стр.
378. СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНЦІВ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Стаття 13 стр.
379. СТРУКТУРА СЕЛЯНСЬКОЇ СІМ'Ї ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ: НА ПРИКЛАДІ СЕЛА МИТЧЕНКИ ПИРЯТИНСЬКОЇ ПЕРШОЇ СОТНІ ЛУБЕНСЬКОГО ПОЛКУ Стаття 8 стр.
380. СТУДЕНТСТВО РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ПОШУКАХ «ПРОЛЕТАРСЬКОЇ» ІДЕНТИЧНОСТІ (1920-ті pp.) Стаття 27 стр.
381. СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ТЕАТРУ У 80-І РОКИ XIX СТ. Стаття 9 стр.
382. СУСПІЛЬНИЙ КОНТЕКСТ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ НА ПРИКЛАДІ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ЗМІН У СКЛАДІ Й СТАНОВИЩІ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-х рр. Стаття 25 стр.
383. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 1999-2007 РР. Стаття 11 стр.
384. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Стаття 17 стр.
385. Суспільно-політичне життя в Україні в 90-ті роки Реферат 20 стр.
386. Суспльно-політичний рух 60-90-х pp. xix ст Реферат 15 стр.
387. СУТНІСНИЙ ЗМІСТ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Стаття 12 стр.
388. СУЧАСНІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЮВАННЯ ДОКУМЕНТА: EN BLOC ET EN DЙTAIL En bloc et en dйtail (фр.) - Загалом і зокрема. Стаття 60 стр.
389. СФЕРА ГОСТИННОСТІ м. МИКОЛАЄВА В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ Стаття 12 стр.
390. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД Стаття 11 стр.
391. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII - ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ Стаття 15 стр.
392. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (АРХІТЕКТУРНИЙ ТА МІСТОБУДІВНИЙ АСПЕКТИ) Стаття 16 стр.
393. ТЕРОР У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ [НА МАТЕРІАЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ) Стаття 12 стр.
394. ТРАГЕДІЯ РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КРІЗЬ ДОЛЮ ЇЇ ЄПИСКОПІВ Стаття 25 стр.
395. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОГЛЯДІВ БІЛЬШОВИКІВ НА КОНЦЕПЦІЮ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1914-1921 РР.) Стаття 38 стр.
396. ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНОГО П'ЯТИДЕСЯТНИЦТВА (XX - ПОЧАТОК XXI СТ.) Стаття 12 стр.
397. ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ ПРОТЕСТАНТІВ У ХХ СТ. Стаття 24 стр.
398. УКРАЇНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН В ОДЕСІ В ЧЕРВНІ 1917 р. Стаття 15 стр.
399. Україна на шляху до свободи і незалежності (1985—1991) Реферат 27 стр.
400. УКРАЇНА ТА НІМЕЧЧИНА ВІД КОМП'ЄНСЬКОГО ПЕРЕМИР'Я ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВЕРСАЛЬСЬКОГО ДОГОВОРУ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Стаття 14 стр.
Сторінки:  1   2   3  [4]  5