Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Історія України (новітня)
тут знаходиться 440 робіт

201. ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ПЕРСПЕКТИВАХ ІВАНА ОГІСНКА ТА ЙОГО СУЧАСНИКІВ Стаття 12 стр.
202. ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (70-80-ті рр. XX ст.): КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ Стаття 31 стр.
203. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПІСЛЯ СКАСУВАННЯ КРІПОСНОГО ПРАВА (1861-1917 РР.) Стаття 14 стр.
204. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (20-ТІ РР. ХХ СТ.) Стаття 18 стр.
205. ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І ЗАРУБІЖНІ СПЕЦСЛУЖБИ (1920-1950-ті pp.) Стаття 30 стр.
206. ОРГАНИ ДЕРЖБЕЗПЕКИ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 20-30-Х РР. XX СТ. Стаття 44 стр.
207. ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (за газетними джерелами 1917-1918 рр.) Стаття 12 стр.
208. ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ РІВЕНЬ ВЛАДНОЇ ВЕРХІВКИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1945-1953 РР.) Стаття 18 стр.
209. ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
210. Основні демографічні характеристики купецької родини Харкова ХІХ ст. Харченко Артем Стаття 12 стр.
211. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СЛУЖБОВОГО ЛИСТУВАННЯ МИТНИХ УСТАНОВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1774-1819 рр.) Стаття 12 стр.
212. ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА В ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЯХ НАСЕЛЕННЯ В ПОВОЄННЕ ДВАДЦЯТИЛІТТЯ Стаття 11 стр.
213. ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Стаття 16 стр.
214. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ У 1941-1944 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ) Стаття 13 стр.
215. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ П'ЯТИДЕСЯТНИЦЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ (1988-2004 рр.) Стаття 16 стр.
216. ОСТАННІ РОКИ У КИЄВІ (Фрагмент із біографії Миколи Міхновського) Стаття 44 стр.
217. ОСТАННІЙ ПОХІД КНЯЗЯ РОМАНА МСТИСЛАВИЧА У ДЖЕРЕЛАХ ТА ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ Стаття 38 стр.
218. П. СКОРОПАДСЬКИЙ - ЧІЛЬНИЙ РЕПРЕЗЕНТАНТ ГЕТЬМАНСЬКОГО РУХУ Стаття 23 стр.
219. П'ЯТИДЕСЯТНИКИ В УКРАЇНІ. РІК 1948-Й Стаття 9 стр.
220. ПІВДЕННІ ЯХТ-КЛУБИ В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ. Стаття 8 стр.
221. ПІВДЕННА УКРАЇНА В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Стаття 38 стр.
222. ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОН У СФЕРІ ІНТЕРЕСІВ ТРОЇСТОГО СОЮЗУ: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Стаття 19 стр.
223. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ-ЖІНОК ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Стаття 11 стр.
224. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УРСР 1940-Х РР. Стаття 14 стр.
225. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МЕЦЕНАТСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС Стаття 11 стр.
226. Пангерманський союз та зовнішня політика Німецької імперії в 1891 - 1914 рр. Стаття 12 стр.
227. ПАРАДОКСЫ РУСИФИКАЦИИ И УКРАИНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕЛИТОПОЛЯ Стаття 21 стр.
228. ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА НОМЕНКЛАТУРА В УКРАЇНІ, 1945-1948 РР.: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ Стаття 18 стр.
229. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Я.П. НОВИЦЬКОГО Стаття 10 стр.
230. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПАРТІЙНОГО БУДІВНИЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ФОРМУВАННЯ ПАРТІЙНИХ СТРУКТУР (1996-2009 РР.) Стаття 16 стр.
231. ПЕРІОДИКА 1920-x pp. ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Стаття 25 стр.
232. ПЕРЕДУМОВИ ТА ТРУДНОЩІ УКРАЇНІЗАЦІЇ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УСРР (друге десятиріччя ХХ ст.) Стаття 14 стр.
233. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ХЛІБОРОБІВ - ДЕРЖАВНИКІВ Стаття 21 стр.
234. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І ЛІБЕРАЛИ УКРАЇНИ Стаття 17 стр.
235. ПИСЕМНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТИВЕРЦІВ І УЛИЧІВ (огляд джерел) Стаття 17 стр.
236. Плакатна пропаганда в Україні в період Другої світової війни Стаття 13 стр.
237. ПЛАНОВІ ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА РИНОК В УКРАЇНІ У 1921-1925 РР. Стаття 20 стр.
238. ПЛАНОВІ ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА РИНОК В УКРАЇНІ У 1921-1925 РР. Стаття 13 стр.
239. ПОБУТ БУДІВЕЛЬНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (КІНЕЦЬ 20-х - ПОЧАТОК 30-х РОКІВ ХХ ст.) Стаття 17 стр.
240. Побут київського студентства другої половини ХІХ ст. Стаття 13 стр.
241. ПОВЕРНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ З ЕВАКУАЦІЇ І "ТРАНЗИТНИЙ РУХ" СПЕЦПОСЕЛЕНЦІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ПОВОЄННІ РОКИ Стаття 10 стр.
242. ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ УКРАЇНИ (ОСІНЬ 1918 р.): СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, СКЛАД Стаття 45 стр.
243. ПОВСТАНСЬКО-ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ ПРОТИ БІЛОҐВАРДІЙЦІВ НА КИЇВЩИНІ (ВЕРЕСЕНЬ 1919 - СІЧЕНЬ 1920 рр.) Стаття 30 стр.
244. ПОГЛЯДИ АНДРІЯ ЖУКА НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ІСТОРІЮ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІДЕЇ САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ Стаття 13 стр.
245. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Стаття 14 стр.
246. ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ Стаття 9 стр.
247. ПОЛІТИКА ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УРСР СТОСОВНО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В 1991 Р. Стаття 14 стр.
248. ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОСВІТИ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Стаття 8 стр.
249. ПОЛІТИКА ОБМЕЖЕНЬ ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ В КІНЦІ 50-Х - ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ Стаття 12 стр.
250. ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПРИВАТНОЇ ДРІБНОЇ ТА КУСТАРНО-РЕМІСНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В РОКИ НЕПУ (НА ПРИКЛАДІ МОСКВИ) Стаття 11 стр.
251. ПОЛІТИКА ЦАРИЗМУ З РОБІТНИЧОГО ПИТАННЯ В МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Стаття 16 стр.
252. ПОЛІТИКА ЦАРСЬКОГО УРЯДУ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Стаття 8 стр.
253. Політичні режими на українських землях у 20—30-ті роки XX ст. Реферат 19 стр.
254. ПОЛІТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО УКРАЇНСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ Стаття 9 стр.
255. ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ДОБИ ПРАВЛІННЯ ВИТАУТАСА В ДОСЛІДЖЕННЯХ О.І. БАРБАШЕВА Стаття 17 стр.
256. ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ (1917 р.) Стаття 21 стр.
257. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА В ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВАХ Стаття 15 стр.
258. Політична система України в 20-ті роки. Становлення тоталітарного режиму Реферат 9 стр.
259. Політична система України на рубежі XX—XXI ст. Реферат 24 стр.
260. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УСРР 1920-1930-Х PP.: ВЗАЄМОДІЯ ТА ІЄРАРХІЯ ЕЛЕМЕНТІВ Стаття 16 стр.
261. Политика высших органов государственной власти УССР по отношению к угольной промышленности в 1991 г. Стаття 8 стр.
262. ПОЛКОВНИК МИХАЙЛО КРИСА - МАЛОЗНАНИЙ ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ КОЗАЦЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Стаття 13 стр.
263. ПОЛЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ЕТНОКОНФЕСІЙНА СКЛАДОВА Стаття 13 стр.
264. ПОСАДОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД ТА ГІПОТЕЗА "КОМАНДИРІВ МИРНОГО ЧАСУ" ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕЛІТИ Стаття 18 стр.
265. ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА МИХАЇЛА (ЄРМАКОВА) ДО ДУХОВЕНСТВА ТА ВІРУЮЧИХ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИСТОПАДА 1927 Р. Стаття 37 стр.
266. ПОТОЦЬКІ - ВОЛОДАРІ ТАЛЬНІВСЬКОГО МАЄТКУ Стаття 14 стр.
267. ПОШИРЕННЯ ІДЕЇ "КАНОНІЧНОЇ" АВТОКЕФАЛІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ'Ї (1922-1925 РР.) Стаття 18 стр.
268. ПРАВЛІННЯ КОРІАТОВИЧІВ НА ПОДІЛЛІ (1340-ві - 1394 рр.): СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА КНЯЗІВСЬКОГО ОТОЧЕННЯ Стаття 28 стр.
269. ПРАВОВІ УТИСКИ КОНФЕСІЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ У 20-Х - НА ПОЧ. 30-Х PP. XX СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ) Стаття 27 стр.
270. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ УЧНІВСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) Стаття 9 стр.
271. ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ АНТИЦЕРКОВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ В 20-ТІ PP. XX СТ. Стаття 9 стр.
272. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У XVIII ст. Стаття 14 стр.
273. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКОВНА ПЕРІОДИКА І СВІТСЬКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ Стаття 11 стр.
274. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД "ВІДЛИГИ" (1956-1964) Стаття 13 стр.
275. ПРИКАЗИ ГРОМАДСЬКОЇ ОПІКИ ЯК КРЕДИТНІ ЗАКЛАДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (за матеріалами Херсонської губернії*) Стаття 9 стр.
276. ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ ТА ВЗАЄМОДІЇ ВИКОНАВЧОЇ ТА ЗАКОНОДАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1991-1996) Стаття 9 стр.
277. ПРИЧИНИ ВИСТУПУ ПРАВИХ ПАРТІЙ В РІВНОМУ 29 КВІТНЯ 1919 РОКУ Стаття 25 стр.
278. ПРИЧИНИ ТА МЕТА УКРАЇНІЗАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ НА УКРАЇНІ (ІІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ 20 СТ.) Стаття 9 стр.
279. ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УЧАСТІ НАУКОВЦІВ HAH УКРАЇНИ У МІНІМІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Стаття 20 стр.
280. ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ" ТА "ПРО ОХОРОНУ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ" Стаття 12 стр.
281. ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОГО ФАКТУ В КЛАСИЧНІЙ, НЕКЛАСИЧНІЙ ТА ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ Стаття 26 стр.
282. ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ Стаття 9 стр.
283. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: НЕРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РУХУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1917-1991 РР.) Стаття 15 стр.
284. ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ БАПТИСТСЬКИХ ГРОМАД 20-х рр. XX ст. Стаття 8 стр.
285. ПРОБЛЕМИ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ПЕРЕДВИБОРНОМУ ДИСКУРСІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ Стаття 18 стр.
286. Проблеми середньоазійської археології у працях О. І. Тереножкіна Стаття 8 стр.
287. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША Стаття 10 стр.
288. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТІВ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Стаття 16 стр.
289. Проголошення і будівництво незалежної української держави у 90-ti pp. Реферат 13 стр.
290. Проголошення акту відновлення української державності Реферат 13 стр.
291. ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПРО РОБІТНИЧЕ ПИТАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ (початок ХХ століття) Стаття 14 стр.
292. ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ (1943-1964 РР.) Стаття 13 стр.
293. ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ РУХ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1944 - 1950 РОКАХ Стаття 9 стр.
294. ПРОФЕСОРУ СІНКЕВИЧУ ЄВГЕНУ ГРИГОРОВИЧУ - 50 РОКІВ Стаття 6 стр.
295. РІВЕНЬ ОСВІТИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 60-80-ті рр. XX ст. Стаття 8 стр.
296. РАДЯНСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ Й ОФІЦІЙНА ІДЕОЛОГІЯ Стаття 17 стр.
297. РЕАКЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ВИКЛИК НОВОЄВРОПЕЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ (ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) Стаття 19 стр.
298. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ІДЕЇ ЗА ДОБИ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО Стаття 13 стр.
299. Реалізація проекту запровадження загальної початкової освіти у Харківській губернії на початку ХХ століття Стаття 13 стр.
300. РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН [НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТ.) Стаття 15 стр.
Сторінки:  1   2  [3]  4   5