Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Історія України (новітня)
тут знаходиться 440 робіт

101. ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПЕТРА КОВАЛЕВСЬКОГО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЦЕРКОВНОЇ ДІАСПОРИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ) Стаття 11 стр.
102. ДО ПИТАННЯ ПРО ЕТНІЧНИЙ СКЛАД ДВОРЯНСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ ( ХУИІ-ХІХ ст.) Стаття 34 стр.
103. ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ: 20-30-ті рр. ХХ ст. Стаття 9 стр.
104. ДОКУМЕНТИ ІЗ ФОНДУ СТАЛІНА ПРО ОБСТАВИНИ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ В УКРАЇНІ (1932-1933 рр.) Стаття 5 стр.
105. ДОЛЯ АДВЕНТИСТСЬКОГО ЖУРНАЛУ "БЛАГОВЕСТНИК" ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. Стаття 21 стр.
106. ДОМОВЫЕ ЦЕРКВИ г. АЛЕКСАНДРОВСКА НАЧАЛА ХХ ВЕКА: К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (по материалам Государственного архива Запорожского области) Стаття 12 стр.
107. ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ЄВРЕЇВ В УКРАЇНІ Стаття 11 стр.
108. ДРУКОВАНІ ОРГАНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛІВИХ ТА ЛІВОЦЕНТРИСТСЬКИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ Стаття 9 стр.
109. ДУХОВНА ТА СВІТСЬКА ВЛАДА В СТАВЛЕННІ ДО ХРЕЩЕННЯ ЄВРЕЇВ (на матеріалах Херсонського духовного правління кінця XVIII - першої половини ХІХ ст.) Стаття 14 стр.
110. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ІДЕЇ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЦЕРКВИ ВІД ДЕРЖАВИ Стаття 25 стр.
111. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ГІДРОБУДІВНИЦТВА НА ДНІПРІ (50 - 70-ті рр. ХХ ст.): ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ Стаття 19 стр.
112. Економіко-правові умови розвитку стаціонарної торгівлі у Харківській губернії (друга половина XIX - початок XX ст.) Стаття 12 стр.
113. ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЄВРЕЙСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КОЛОНІЙ ХЕРСОНЩИНИ У 1927 р. Стаття 24 стр.
114. ЕЛІТА ТА РОЗПОДІЛ СУСПІЛЬНОГО КАПІТАЛУ Стаття 14 стр.
115. ЕНДОГАМІЯ В МЕНОНІТСЬКІЙ ЕТНОКОНФЕСІЙНІЙ СПІЛЬНОТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1789-1917 рр.) Стаття 10 стр.
116. ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ КОНФЛІКТОГЕННОСТІ Стаття 12 стр.
117. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВСЕСОЮЗНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1926 Р.) Стаття 12 стр.
118. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 80-Х РОКАХ ХІХ СТ. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗЕМСЬКИХ СТАТИСТИЧНИХ ОПИСІВ Стаття 11 стр.
119. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ІДЕНТИЧНОСТІ НОМЕНКЛАТУРНОЇ ЕЛІТИ УРСР (1945-1953 PP.) Стаття 17 стр.
120. ЕТНОДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕЛА ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 60-80 рр. XX ст. Стаття 7 стр.
121. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС ЯК СЕГМЕНТ ІДЕОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ МИКОЛАЇВСЬКОГО БУДИНКУ ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У 30-Х РР. ХХ СТ.) Стаття 10 стр.
122. ЕТНОПОЛІТІКА І НАЦІОНАЛЬНО-КОНФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ В КРИМУ В 1917-1920 РР.: ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ КРИМСЬКИХ КАРАЇМСЬКИХ ОБЩИН Стаття 13 стр.
123. ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ ЕЛІТИ ГУБЕРНСЬКИХ ЦЕНТРІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Стаття 25 стр.
124. З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ ЩОДО ДЕТАЛЬНОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ ЗЙОМКИ ДОНБАСУ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) Стаття 9 стр.
125. З ІСТОРІЇ МІСТЕЧКА ВЕЛИКИЙ ТОКМАК Стаття 6 стр.
126. З ІСТОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПМАНІВ НА ХАРКІВЩИНІ В 20-ТІ РОКИ Стаття 16 стр.
127. З ІСТОРІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ОБЛАСТІ [ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) Стаття 8 стр.
128. З ІСТОРІЇ ПОШУКІВ КОЗАЦЬКИХ СКАРБІВ НА ЗАПОРОЖЖІ Стаття 5 стр.
129. З ІСТОРІЇ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В 1920-ті РОКИ Стаття 9 стр.
130. Загальна характеристика джерел з історії студентських земляцтв університетів України другої половини ХіХ - початку ХХ ст. Стаття 8 стр.
131. ЗАКОНОДАВЧЕ ОБМЕЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕРКВИ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920-Х РОКІВ Стаття 21 стр.
132. ЗАРОДЖЕННЯ АДВЕНТИЗМУ В ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ) Стаття 14 стр.
133. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Стаття 16 стр.
134. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ПРОТЕСТАНТСЬКИМИ КОНФЕСІЯМИ У 1970-ТІ РР. В УРСР ТА РЕАКЦІЯ НА НИХ З БОКУ ВІРУЮЧИХ Стаття 7 стр.
135. ЗВ'ЯЗКИ Я.П. НОВИЦЬКОГО З ВІДОМИМИ ДІЯЧАМИ НАУКИ І КУЛЬТУРИ Стаття 7 стр.
136. Звільнення України від окупації. Закінчення Другої світової війни та її політичні наслідки для України Реферат 5 стр.
137. ЗЕМЛЕРОБСТВО В МЕНОНІТСЬКИХ КОЛОНІЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (перша половина ХІХ ст.) Стаття 9 стр.
138. ЗМІНИ КАНОНІЧНОГО СТАТУСУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (1918-1930-ті рр.): ВІД АВТОНОМІЇ ДО ЕКЗАРХАТУ Стаття 25 стр.
139. ЗМІНИ У СПІВВІДНОШЕННІ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНИХ сил НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 1917 - ПОЧАТКУ 1918 РР. Стаття 19 стр.
140. ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ І РАЦІОНАЛЬНИХ НАУК У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВИХ КАДРІВ Стаття 7 стр.
141. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ДИРЕКТОРІЄЮ УНР ТА НІМЕЧЧИНОЮ Стаття 18 стр.
142. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНЦІВ ТА ІНШИХ НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1917-1920 рр.) Стаття 18 стр.
143. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУПЕЦТВА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Стаття 5 стр.
144. ЗОВНІШНЯ МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Стаття 7 стр.
145. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ОПЫТА Х.-Г. ГАДАМЕРА Стаття 19 стр.
146. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ХАРКОВІ В ПІСЛЯРЕФОРМЕНИЙ ДОЖОВТНЕВИЙ ПЕРІОД Стаття 12 стр.
147. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТА ГОЛОДОМОР 1932-1933 PP. СЕРЕД НІМЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Стаття 18 стр.
148. КОЛИ І ЯК ВІДБУЛОСЯ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ З УРСР Стаття 34 стр.
149. КОМПАРАТИВНИЙ ПІДХІД В ІСТОРІЇ: ВИТОКИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ Стаття 24 стр.
150. КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА ЕЛІТА УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Стаття 27 стр.
151. Конституція УРСР1937 р. як ширма тоталітаризму, преса як знаряддя тоталітарної системи Реферат 20 стр.
152. КОНФІГУРАЦІЯ ТА УСТРІЙ ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО ЗА ЧАСІВ НОВОЇ СІЧІ Стаття 15 стр.
153. КОНЦЕПЦІЯ «ОБЛАСНИЦТВА» У СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХЕРСОНСЬКОГО ЗЕМСТВА Стаття 13 стр.
154. КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕРОБСТВА В СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДОБИ СТОЛИПІНСЬКИХ РЕФОРМ Стаття 26 стр.
155. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Стаття 13 стр.
156. Ліквідація української державності наприкінці XVII — у XVIII ст. Реферат 10 стр.
157. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 1920-Х РОКІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ В. ГАДЗІНСЬКОГО Стаття 11 стр.
158. Лариса Филиппенко «Женский вопрос» в творчестве Н. С. Лескова Стаття 14 стр.
159. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЛІТОПИСНОЇ САЛЬНИЦІ Стаття 19 стр.
160. ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ С.ПЕТЛЮРИ: ВПЛИВ ГАЛИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА МОЛОДОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКА (ЛИСТОПАД 1904 р. - ГРУДЕНЬ 1905 р.) Стаття 15 стр.
161. Міграція сільської людності до Харкова в повоєнні роки XX століття в історіографії (1950-2008 рр.) Стаття 18 стр.
162. МІГРАЦІЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЕТНОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Стаття 10 стр.
163. МІЖ СХОДОМ ТА ЗАХОДОМ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ УПОДОБАНЬ В УКРАЇНІ Стаття 21 стр.
164. МІСЦЕ УКРАЇНЦІВ У РАМКАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ Стаття 5 стр.
165. МІСЬКІ ВІДКУПИ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII - ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ Стаття 8 стр.
166. МАЛОВІДОМІ ПОДІЇ БОРОТЬБИ З КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ У ЗАПОРОЗЬКОМУ КРАЇ В 1696 р. Стаття 4 стр.
167. МАТЕРІАЛИ ЖУРНАЛУ «ТРИЗУБ» ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВА С.ПЕТЛЮРИ (1926-1928 рр.) Стаття 18 стр.
168. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКИХ ДУМ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ П. СКОРОПАДСЬКОГО Стаття 13 стр.
169. МАХНО И БОЛЬШЕВИКИ: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РАСКОЛА Стаття 40 стр.
170. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕНОНІТСЬКИХ КОЛОНИЯХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1789-1917) Стаття 8 стр.
171. МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА СРСР НАПРИКІНЦІ ХІХ - У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ ст. (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) Стаття 53 стр.
172. МЕХАНІЗМ КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОЇ НОМЕНКЛАТУРИ І ДОЛЯ ЛЮДИНИ: ПОЛІТИЧНА БІОГРАФІЯ ОДНОГО ІЗ КЕРІВНИКІВ УКРАЇНИ У 1920-1930-х рр. М. М. ПОПОВА Стаття 24 стр.
173. МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ І СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ Стаття 26 стр.
174. МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ У РОКИ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 РР. Стаття 40 стр.
175. МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ АДАБАШ - ПОЛКОВНИК НОВОСЛОБІДСЬКОГО ПОЛКУ (1757-1764 рр.) Стаття 9 стр.
176. МИТНІ УСТАНОВИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЇ (АЗОВСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ) ТОРГІВЛІ В 1775-1819 рр. Стаття 18 стр.
177. МОВНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) Стаття 17 стр.
178. МОВНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) Стаття 17 стр.
179. МОВНО-ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНШИНИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ (90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Стаття 23 стр.
180. МОВНО-ОСВІТНЯ СИТУАЦІЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ: ТЕНДЕНЦІЇ ОСТАННІХ РОКІВ Стаття 13 стр.
181. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН Стаття 13 стр.
182. МОНАСТИРІ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ "ПОЛТАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ") Стаття 12 стр.
183. НІМЦІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Стаття 18 стр.
184. НА ШЛЯХУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРОЗУМІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОУН ПІД ВПЛИВОМ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Стаття 10 стр.
185. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ Стаття 16 стр.
186. НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ В КРИМУ У 1950-1980-Х РР.: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ЗМІН Стаття 14 стр.
187. НАРКОМАТ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ КП(Б)У - ОРГАНИ КОНТРОЛЮ ПРАВЛЯЧОЇ ВЕРХІВКИ СРСР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1920-І РОКИ) Стаття 12 стр.
188. НАРОД І ЕЛІТА В НАЦІЄТВОРЧИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ ХХ СТ. Стаття 12 стр.
189. НАЦІОНАЛЬНІ І ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Стаття 33 стр.
190. НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У КРИМСЬКОМУ СЕЛІ ДОКОЛГОСПНОГО ПЕРІОДУ Стаття 15 стр.
191. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В ТИПОЛОГІЇ СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Стаття 12 стр.
192. Національне пробудження українського народу Реферат 5 стр.
193. НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ОПОРУ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ У 20-ті роки ХХ ст. Стаття 20 стр.
194. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917-1920) Реферат 21 стр.
195. НЕВИДАНІ ЛИСТИ О.І.ХАНЕНКА ДО О.М.ЛАЗАРЕВСЬКОГО Стаття 33 стр.
196. НОМЕНКЛАТУРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ ТА СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФОРМУВАННЯ У 1920-1930-Х РР. Стаття 13 стр.
197. Нэпманы Харькова в сфере торговли (1921-1924 гг.) Стаття 7 стр.
198. О.ОСЕЦЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК ВІЙСЬКОВОЇ ЕЛІТИ ДОБИ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ Стаття 20 стр.
199. ОБРАЗ УКРАЇНИ В КОЗАЦЬКО-СТАРШИНСЬКИХ ЛІТОПИСАХ Стаття 37 стр.
200. ОБСТАВИНИ ПІДПИСАННЯ І РОЗРИВУ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ УГОДИ РПАУ /МАХНОВЦІВ/ ТА УНР (вересень 1919 р.) Стаття 40 стр.
Сторінки:  1  [2]  3   4   5