Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Державне управління
тут знаходиться 243 робіт

1. THE PROGRESS OF THE ISAF MISSION IN AFGHANISTAN AND THE NEW WAY TO EFFECTIVE STRATEGY (Прогрес міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF) у Афганістані і новий шлях до ефективної стратегії) Стаття 35 стр.
2. "СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ" ЯК МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) Стаття 5 стр.
3. "СЛУЖБА" ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 14 стр.
4. Інвестиції у галузі сільського господарства як шлях до демократичного економічного зростання Стаття 8 стр.
5. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ Стаття 11 стр.
6. ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ ІНСТИТУТІВ ВЛАДИ НА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ Стаття 13 стр.
7. ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ Стаття 20 стр.
8. ІНТЕГРОВАНІ ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ Стаття 12 стр.
9. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Стаття 9 стр.
10. Інформаційне забезпечення наукової роботи Реферат 10 стр.
11. Історія становлення та розвитку науки Реферат 13 стр.
12. АБЕРАЦІЯ «СВОБОДИ СЛОВА» Стаття 21 стр.
13. АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Стаття 9 стр.
14. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ В ПАРАДИГМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН Стаття 13 стр.
15. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 11 стр.
16. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ Стаття 17 стр.
17. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Стаття 9 стр.
18. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Стаття 9 стр.
19. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИЧИН НЕОБХІДНОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Стаття 9 стр.
20. Аналіз філософсько-теоретичних поглядів на проблему забезпечення справедливості регуляторних рішень Реферат 31 стр.
21. АРГУМЕНТАЦІЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНИ: "ЗА" ТА "ПРОТИ" Стаття 9 стр.
22. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 10 стр.
23. БЕЗДОМНІСТЬ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ Стаття 10 стр.
24. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЙОГО ГЕНЕЗИСІ ТА РОЗВИТКУ Стаття 9 стр.
25. Відстеження результативності регуляторного акта та оприлюднення інформації Реферат 22 стр.
26. ВІЗІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Л. ЦЕГЕЛЬСЬКОГО: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ КОНТЕКСТ Стаття 12 стр.
27. ВЗАЄМОДІЯ ВИБОРЧОЇ ТА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Стаття 30 стр.
28. ВЗАЄМОДІЯ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ Стаття 9 стр.
29. ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Стаття 14 стр.
30. ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ Стаття 14 стр.
31. Використання міжнародного досвіду в організації місцевого самоврядування незалежної України Стаття 13 стр.
32. Вимоги справедливості до законодавства україни і міжнародних документів Реферат 19 стр.
33. ВНУТРІШНЬОВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТРОЛЬНО- НАГЛЯДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДСО ПРИ МВС УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
34. Вплив ідеологічних факторів на формування і розвиток систем соціального захисту Стаття 16 стр.
35. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС КОНСТИТУЮВАННЯ ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ Стаття 12 стр.
36. ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ: МЕТОДИКИ КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Стаття 11 стр.
37. ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА БЕЗПЕКУ В АЗІЙСЬКО- ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ Стаття 16 стр.
38. Впровадження системи управління якістю у органи місцевого самоврядування Стаття 6 стр.
39. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Стаття 6 стр.
40. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Стаття 9 стр.
41. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, «СОМАЛІЗАЦІЯ» ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ: РЕЦЕПТИ МАЙБУТНЬОГО Стаття 14 стр.
42. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Стаття 10 стр.
43. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА УКРАИНЫ Стаття 19 стр.
44. Громадянське суспільство і законодавча влада в Україні Стаття 10 стр.
45. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ Стаття 11 стр.
46. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ Стаття 11 стр.
47. ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ В ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ТА ТЕОРІЯХ Стаття 11 стр.
48. ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ: ВІД ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ ЧИ ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ? Стаття 13 стр.
49. ДЕОНТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН Стаття 14 стр.
50. ДЕРЖАВА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ Стаття 13 стр.
51. ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВІД ВИТОКІВ ДО КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ Стаття 13 стр.
52. ДЕРЖАВНА ВЛАДА І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ Стаття 16 стр.
53. ДЕРЖАВНА ВЛАДА УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В ОРГАНАХ ПРАВОСУДДЯ Стаття 11 стр.
54. Державна політика як найважливіша складова національної безпеки Реферат 35 стр.
55. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ АДАПТАЦІЇ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Стаття 15 стр.
56. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯМ ЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ Стаття 11 стр.
57. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ Стаття 10 стр.
58. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ Стаття 12 стр.
59. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ Стаття 10 стр.
60. Державний службовець як суб'єкт інформаційного суспільства Стаття 18 стр.
61. Державницькі погляди в літературній спадщині митрополита Петра Могили Стаття 8 стр.
62. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
63. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ Стаття 10 стр.
64. ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ Стаття 8 стр.
65. ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРІЮ ПЕРЕХОДУ ВІД АВТОРИТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ Стаття 11 стр.
66. ДОБРОБУТ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Стаття 15 стр.
67. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 10 стр.
68. Дослідження стану формування населення як працересурсного потенціалу Кіровоградської області Стаття 14 стр.
69. ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ГАТТ/СОТ І ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН Стаття 13 стр.
70. ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕСУРСНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Стаття 13 стр.
71. ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ РИНКОВИХ ПРИНЦИПІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЮ Стаття 12 стр.
72. Електронне урядування як новий етап у розвитку регуляторної політики Реферат 18 стр.
73. ЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ Стаття 11 стр.
74. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ЗАКОРДОННИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ Стаття 9 стр.
75. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ СЛУЖБОВОЇ ЕТИКИ У СТРУКТУРАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ США Стаття 12 стр.
76. Завдання створення засад філософії державної політики, державно-політичних рішень Реферат 19 стр.
77. ЗАКОНИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Стаття 9 стр.
78. ЗАРУБІЖНИМ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ Стаття 18 стр.
79. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОЦІНЦІ РЕГУЛЯТОРНИХ ВПЛИВІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Стаття 5 стр.
80. Затвердження, правова експертиза і державна реєстрація нормативно-правових актів Реферат 11 стр.
81. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ - ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ Стаття 13 стр.
82. ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ ТА УЧАСТЬ В НІЙ ФОНДІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД Стаття 16 стр.
83. Зловживання правом як загроза моральності та справедливості регуляторної політики Реферат 29 стр.
84. Зміст і правове регулювання державної регуляторної політики Реферат 13 стр.
85. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Стаття 7 стр.
86. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Стаття 9 стр.
87. КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Стаття 10 стр.
88. КОМПЕТЕНЦІЯ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЯК ПОВНОВАЖНИХ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ В УКРАЇНІ Стаття 12 стр.
89. КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ - СУТТЄВА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ Стаття 12 стр.
90. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ В СИСТЕМІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 11 стр.
91. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Стаття 8 стр.
92. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ Стаття 22 стр.
93. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ Стаття 15 стр.
94. Концептуальні основи розвитку земельних відносин в Україні Стаття 14 стр.
95. КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ КОМПЛЕКСАМИ Стаття 9 стр.
96. КОНЦЕПЦІЯ М. ДРАГОМАНОВА ЩОДО РОЛІ САМОВРЯДНОЇ ГРОМАДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН Стаття 13 стр.
97. Концепція проекту управління освітою у світі та в Україні Реферат 14 стр.
98. КООПЕРУВАННЮ НА СЕЛІ - НАЛЕЖНИЙ РОЗВИТОК Стаття 8 стр.
99. КОРРЕЛЯЦИЯ ЦЕЛЕЙ С КУЛЬТУРНЫМИ УНИВЕРСАЛИЯМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА Стаття 22 стр.
100. КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ПОГЛЯД НА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Стаття 6 стр.
Сторінки: [1]  2   3