Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9601. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ В УКРАЇНІ ТА ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
9602. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА Автореферат 24 стр.
9603. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НЕЧУТЛИВИХ ДО СИЛ ВАГИ НЕКЛАСИЧНИХ АВТОБАЛАНСИРІВ Автореферат 24 стр.
9604. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформування і регулювання аграрного сектора економіки Автореферат 22 стр.
9605. Забезпечення пропорційності у діяльності промислового підприємства Автореферат 23 стр.
9606. Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами Автореферат 27 стр.
9607. Забезпечення радіаційної безпеки населення на основі використання будівельних матеріалів з заданими параметрами Автореферат 24 стр.
9608. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СИТУАТИВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ: БІБЛІОГРАФОЗНАВЧИЙ ПІДХІД Автореферат 26 стр.
9609. забезпечення регіонального розвитку в системі міжбюджетних відносин України Автореферат 32 стр.
9610. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ АКТИВАЦІЄЮ ЗМАЩУВАЛЬНИХ ОЛИВ Автореферат 23 стр.
9611. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 21 стр.
9612. забезпечення системної ефективності БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Автореферат 24 стр.
9613. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ) Автореферат 27 стр.
9614. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Автореферат 29 стр.
9615. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ бАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
9616. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛя ПРИ ГРАНИЧНИХ РЕЖИМАХ РУХУ Автореферат 20 стр.
9617. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
9618. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ і РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
9619. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ Автореферат 29 стр.
9620. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ РОЗМІРІВ ОБРОБЛЯЄМИХ ДЕТАЛЕЙ НА ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ З ЧПУ Автореферат 20 стр.
9621. забезпечення точності та прискореної технологічної підготовки виробництва деталей гтд із зубчастими вінцями на основі комп’ютерного моделювання Автореферат 21 стр.
9622. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ Автореферат 20 стр.
9623. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТІ ВИДОБУВнОЇ ГІРНИЧОЇ МАСИ В УМОВАХ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР Автореферат 20 стр.
9624. Забезпечення умов підтримання якості електричної енергії і стійкості при синхронізації і паралельній роботі суміщених електричних машин Автореферат 25 стр.
9625. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Автореферат 53 стр.
9626. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 25 стр.
9627. Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації Автореферат 27 стр.
9628. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
9629. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
9630. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
9631. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МОБІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА Автореферат 24 стр.
9632. Забезпечення якості і прискорення технологічної підготовки механоскладального виробництва Автореферат 24 стр.
9633. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНеВої ГРУПИ МЕТОДОМ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ Автореферат 22 стр.
9634. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ З’ЄДНАНЬ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ, СКЛАДАННЯМ З ТЕРМОДІЄЮ Автореферат 24 стр.
9635. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ ДОВГОМІРНИХ ДЕТАЛЕЙ ПОВЕРХНЕВИМ ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРВМІСНИХ МОТЗ Автореферат 25 стр.
9636. Забезпечення якості поверхневого шару на етапі напівчистової обробки термопластичних полімерних матеріалів Автореферат 28 стр.
9637. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В АВТОСЕРВІСІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 21 стр.
9638. забезпечення якості продукції на основі Соціального управління якістю роботи Автореферат 26 стр.
9639. ЗАБОРОНЕНА ЕПІКА В.СОСЮРИ Автореферат 25 стр.
9640. ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ ЛІСОАГРАРНИХ ЛАНДШАФТІВ ПОЛІССЯ Автореферат 22 стр.
9641. ЗАВАДОСТІЙКе ВИМІРЮВАННЯ артеріального тиску на основі кореляційно-спектральної обробки сигналів пульсу Автореферат 19 стр.
9642. ЗАГАЛЬНІ ЖІНОЧІ ОСОБОВІ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI-XVII СТОЛІТЬ: СЛОВОТВІР І СЕМАНТИКА Автореферат 31 стр.
9643. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
9644. ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЗГОРТКИ ТА НАЙКРАЩІ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ Автореферат 15 стр.
9645. ЗАГАЛЬНА АВАРІЯ (цивілістичні аспекти) Автореферат 26 стр.
9646. ЗАГАЛЬНА ПОЛІЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ В 1862-1905 рр. Автореферат 26 стр.
9647. ЗАГАЛЬНА ТЕОРIЯ ДIАЛОГУ У ВIРШОВАНОМУ ТЕКСТI (1-й том лiрики О.Блока) Автореферат 21 стр.
9648. Загальна українська рада: проблема консолідації національно-демократичних сил (1914–1916 рр.) Автореферат 25 стр.
9649. ЗАГАЛЬНИЙ ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПАТОЛОГIЧНИХ ПРОЦЕСIВ ВНУТРIШНIХ ОРГАНIВ ТА ОБУМОВЛЕНІ НИМ КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТI ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ І ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 44 стр.
9650. ЗАГАЛЬНОІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МІФОЛОГІЧНО-РЕЛІГІЙНІ АРХЕТИПИ ТА ЇХ ВИЯВ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ ТРАДИЦІЇ Автореферат 26 стр.
9651. ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 54 стр.
9652. ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПОНЕНТА ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
9653. ЗАГАЛЬНОЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ ФОНЕМИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
9654. ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ В КОНТЕКСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ у фРАНЦІЇ Автореферат 29 стр.
9655. ЗАГАЛЬНОМОВНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ (на матеріалі творів О. Гончара) Автореферат 28 стр.
9656. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 28 стр.
9657. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ (1943-1953 рр.) Автореферат 25 стр.
9658. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 20-Х – ПОЧАТКУ 30-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
9659. ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКІ ПАРТІЇ ЕСЕРІВ І МЕНШОВИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1920 РОКІВ Автореферат 32 стр.
9660. ЗАГАРТУВАННЯ В ФІЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ Автореферат 24 стр.
9661. ЗАГОЛОВОК АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛЬНОГО МІКРОТЕКСТУ-ПОВІДОМЛЕННЯ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА (на матеріалі тижневика Newsweek) Автореферат 28 стр.
9662. ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТРОМБОФЛЕБІТУ Автореферат 20 стр.
9663. ЗАГОЮВАННЯ ХІРУРГІЧНИХ РАН НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО БІОЛОГІЧНОГО РАНЕВОГО ПОКРИТТЯ (експериментальне дослідження) Автореферат 21 стр.
9664. ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ПРЯМОКУТНИХ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН, ПОДАТЛИВИХ НА ЗСУВ ТА СТИСНЕННЯ Автореферат 19 стр.
9665. ЗАДАЧІ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ТА УЛЬТРАПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ У НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 16 стр.
9666. ЗАДАЧІ ДЛЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ТА СИСТЕМ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ З ВИРОДЖЕННЯМ Автореферат 16 стр.
9667. ЗАДАЧІ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНИХ ТА ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ У НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 15 стр.
9668. ЗАДАЧІ ДЛЯ ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ В НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 16 стр.
9669. ЗАДАЧІ ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ ЗІ ЗМІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ НЕЛІНІЙНОСТІ Автореферат 20 стр.
9670. ЗАДАЧІ ЕВКЛІДОВОЇ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПОЛІПЕРЕСТАВЛЕННЯХ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВЯЗУВАННЯ Автореферат 21 стр.
9671. ЗАДАЧІ ЗГИНУ ПЛАСТИН З ТРІЩИНАМИ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ТЕОРІЙ Автореферат 22 стр.
9672. Задачі лінійного прогнозу для однорідного та ізотропного випадкового поля, що спостерігається на сфері Автореферат 15 стр.
9673. ЗАДАЧІ МІНІМАКСНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ДЕСКРИПТОРНИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
9674. ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ В ГІБРИДНІЙ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЄДИНОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
9675. задачі масопереносу з частково невідомими крайовими умовами Автореферат 19 стр.
9676. ЗАДАЧІ НАБЛИЖЕННЯ–УХИЛЕННЯ ТА УТРИМАННЯ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ТА РІЗНИЦЕВИХ ІГРАХ Автореферат 20 стр.
9677. ЗАДАЧІ НАБЛИЖЕННЯ–УХИЛЕННЯ У ЛІНІЙНИХ ІГРАХ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА РЕСУРСИ Автореферат 16 стр.
9678. ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПОЛІКОМБІНАТОРНИХ МНОЖИНАХ: ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ Автореферат 17 стр.
9679. ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ МАГНІТОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ІЗ МАГНІТО-М'ЯКОГО ФЕРОМАГНЕТИКА З ЕЛІПТИЧНИМ ТА СФЕРИЧНИМ ВКЛЮЧЕННЯМИ І ПОРОЖНИНАМИ Автореферат 17 стр.
9680. ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ АНІЗОТРОПНИХ ПЛАСТИНОК З ОТВОРАМИ ТА ТРІЩИНАМИ Автореферат 22 стр.
9681. ЗАДАЧІ ТИПУ ДІРІХЛЕ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ОПЕРАТОРНИХ РІВНЯНЬ ПАРНОГО ПОРЯДКУ Автореферат 16 стр.
9682. Задачі управління марковськими процесами з післядією Автореферат 14 стр.
9683. ЗАДАЧА КОШI ДЛЯ -ПАРАБОЛIЧНИХ СИСТЕМ ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ Автореферат 16 стр.
9684. ЗАДАЧА КОШI ДЛЯ ЛIНIЙНИХ I КВАЗIЛIНIЙНИХ ПАРАБОЛIЧНИХ СИСТЕМ З ВИРОДЖЕННЯМ Автореферат 17 стр.
9685. ЗАДАЧА КОШI ДЛЯ УЛЬТРАПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ ТИПУ КОЛМОГОРОВА Автореферат 18 стр.
9686. задача коші для еволюційних рівнянь з оператором бесселя нескінченного порядку Автореферат 18 стр.
9687. задача коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку Автореферат 17 стр.
9688. Задача коші для сингулярних еволюційних рівнянь нескінченного порядку Автореферат 18 стр.
9689. ЗАДАЧА СОБОЛЕВА ДЛЯ ЕЛІПТИЧНИХ І ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ В ПОВНИХ ШКАЛАХ ПРОСТОРІВ УЗАГАЛЬНЕНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 14 стр.
9690. ЗАДАЧА СТЕФАНА ДЛЯ ОДНОВИМІРНИХ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 15 стр.
9691. ЗАЙНЯТІСТЬ І МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ Автореферат 29 стр.
9692. ЗАЙНЯТІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МОЛОДІ Автореферат 30 стр.
9693. ЗАЙНЯТІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 26 стр.
9694. ЗАЙНЯТІСТЬ В МАКРОДИНАМІЦІ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ, ОСОЛИВОСТІ ТА ФАКТОРИ Автореферат 27 стр.
9695. ЗАЙНЯТІСТЬ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 29 стр.
9696. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЇЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 26 стр.
9697. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ (МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ) Автореферат 29 стр.
9698. ЗАЙНЯТІСТЬ У НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, АНАЛІЗ, НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
9699. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ЗІ СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА Автореферат 31 стр.
9700. Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни Автореферат 41 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96  [97]  98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389