Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9101. Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. Автореферат 20 стр.
9102. Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз) Автореферат 50 стр.
9103. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНСЬКОГО ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я (політологічний вимір) Автореферат 21 стр.
9104. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 29 стр.
9105. Етнонаціональний вимір конфлікту у Країні Басків Автореферат 28 стр.
9106. ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ ГАЛИЧИНИ (1919 – 1939 РР.) Автореферат 26 стр.
9107. ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
9108. ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ У КАРАЇМІВ КРИМУ Автореферат 50 стр.
9109. Етнополітичні процеси на Лемківщині ( 90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
9110. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. XX ст. Автореферат 29 стр.
9111. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ НА ГУЦУЛЬЩИНІ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (кінець ХІХ ст. – 1939 р.) Автореферат 28 стр.
9112. ЕТНОПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТО- ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (друга половина ХІ – перша половина ХІІІ ст.) Автореферат 30 стр.
9113. ЕТНОПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ, ПРАКТИКИ Автореферат 45 стр.
9114. ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ПРОБЛЕМ ДИТИНИ Автореферат 26 стр.
9115. ЕТНОРЕГІОНАЛЬНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЧИННИКИ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ВИБОРЦІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
9116. ЕТНОСИМВОЛІКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 27 стр.
9117. Етносоціальні уявлення в структурі “Я”-концепції   університетської молоді Автореферат 32 стр.
9118. ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 31 стр.
9119. ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ Автореферат 24 стр.
9120. ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДРІБНОЇ ШЛЯХТИ В ГАЛИЧИНІ (1772–1914 рр.) Автореферат 30 стр.
9121. ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА ВИННИКИ З ЧАСУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДО НАШИХ ДНІВ (1944 – 1999) Автореферат 22 стр.
9122. ЕТНОСОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ (НА ПРИКЛАДІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ XVII-XVIII СТОЛІТЬ) Автореферат 25 стр.
9123. Етноспецифічні константи мовної свідомості Автореферат 56 стр.
9124. ЕТНОТИПИ ТА ЇХ ХУДОЖНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКОМУ АНЕКДОТІ (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАНЬ ХІХ ст..) Автореферат 26 стр.
9125. ЕТОС ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПРАВОСЛАВ'Ї ТА ЮДАЇЗМІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 23 стр.
9126. еФЕКТ КАЗИМІРА У СИСТЕМІ ТОНКИХ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК Автореферат 20 стр.
9127. ЕФЕКТ ПАМ'ЯТІ ФОРМИ В НАПОВНЕНИХ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРАХ Автореферат 26 стр.
9128. ЕФЕКТ СЛАБКОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ СВІТЛА ПРИ ЗВОРОТНОМУ РОЗСІЮВАННІ ПОВЕРХНЯМИ ЗІ СКЛАДНОЮ СТРУКТУРОЮ У ДІАПАЗОНІ ГРАНИЧНО МАЛИХ ФАЗОВИХ КУТІВ Автореферат 24 стр.
9129. ЕФЕКТ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ Cu, Cr І Sc Автореферат 19 стр.
9130. Ефект хронічного прикладання німодипіну на кальцієвий гомеостаз у нейронах дорсального рогу спинного мозку щурів за умов розвитку діабетичної нейропатії Автореферат 28 стр.
9131. ЕФЕКТІВНІСТЬ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК КРИМУ Автореферат 29 стр.
9132. Ефекти анізотропії, регулярної неоднорідності і випадкового безладу у низьковимірних спінових моделях Автореферат 33 стр.
9133. ЕФЕКТИ БЛИЖНЬОГО ВПОРЯДКУВАННЯ В БІНАРНИХ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА РОЗПЛАВАХ ОРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 24 стр.
9134. ЕФЕКТИ ВІБРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ГАЛОЇДНИХ КРИСТАЛАХ, АКТИВОВАНИХ РТУТЕПОДІБНИМИ ІОНАМИ Автореферат 28 стр.
9135. ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ З НАНОРОЗМІРНИМИ ГАЗОВИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ В РІДКИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 45 стр.
9136. Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні Автореферат 17 стр.
9137. ЕФЕКТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ В АТОМАРНИХ І БІНАРНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ Автореферат 56 стр.
9138. ЕФЕКТИ КОМПЕНСАЦІЇ У НАПІВПРОВІДНИКАХ ТА СЕНСОРИ РАДІАЦІЇ НА ЦІЙ ОСНОВІ Автореферат 42 стр.
9139. ЕФЕКТИ МІКРОЛІНЗУВАННЯ І БУДОВА ГРАВІТАЦІЙНО-ЛІНЗОВИх СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
9140. Ефекти мікроскопічної та макроскопічної невпорядкованості та перехід метал-ізолятор у провідності тонких плівок золота Автореферат 21 стр.
9141. ЕФЕКТИ МАГНІТОПРУЖНОСТІ ТА АНІЗОТРОПІЇ В МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ ФЕРО- ТА АНТИФЕРОМАГНЕТИКІВ Автореферат 40 стр.
9142. ЕФЕКТИ РОЗУПОРЯДКУВАННЯ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В СКЛАДНИХ ХАЛЬКОГЕНІДАХ ТА ХАЛЬКОГАЛОГЕНІДАХ Автореферат 44 стр.
9143. ЕФЕКТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У НЕРІВНОВАЖНИХ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 45 стр.
9144. ЕФЕКТИ СУМІРНОСТІ ВИХОРОВИХ ҐРАТОК У НАДПРОВІДНИХ ШАРУВАТИХ СИСТЕМАХ Автореферат 24 стр.
9145. ЕФЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ ПІДСИЛЕННЯ ОПТИЧНИХ ПЕРЕХОДІВ БІООРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛ НА МЕТАЛЕВІЙ ПОВЕРХНІ Автореферат 32 стр.
9146. ЕФЕКТИ, ОБУМОВЛЕНІ ВВЕДЕННЯМ У КЛІТИНИ ССАВЦІВ ТРАНСГЕНА АПОЛІПОПРОТЕЇНУ А-1 ЛЮДИНИ Автореферат 28 стр.
9147. ЕФЕКТИВНІ ДРЕНАЖНІ СИСТЕМИ ФІЛЬТРІВ Автореферат 19 стр.
9148. ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ Автореферат 18 стр.
9149. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ Автореферат 20 стр.
9150. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ І ДАНИХ В СИСТЕМНИХ ТА НЕЙРОННИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 21 стр.
9151. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ОПЕРАТИВНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ТРИВАЛОГО МОНІТОРИНГУ СТАНІВ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 28 стр.
9152. ЕФЕКТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 51 стр.
9153. ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ПОКРИТЬ ПІДЗЕМНИХ БУДІВЕЛЬ З ТОНКОСТІННИХ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОБОЛОНОК ДЛЯ УМОВ БЛИЗЬКОГО СХОДУ Автореферат 28 стр.
9154. ЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ТА КОНСТРУКЦІЇ КОМПАКТНИХ РЕГЕНЕРАТОРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ Автореферат 21 стр.
9155. ЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД Автореферат 32 стр.
9156. ефективні системи розширення і підсилення залізобетонних балкових прольотних будов автодорожнІх мостів Автореферат 51 стр.
9157. ефективнІ спектральнІ алгоритмИ для вирішення задач цифрової стеганографії Автореферат 21 стр.
9158. ЕФЕКТИВНІСТЬ xDSL ТЕХНОЛОГІЇ НА МЕРЕЖІ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ Автореферат 17 стр.
9159. ЕФЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІРБЕСАРТАНУ ТА ЕНАЛАПРИЛУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 23 стр.
9160. ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 26 стр.
9161. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 33 стр.
9162. Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки Автореферат 29 стр.
9163. Ефективність інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту в комбінованій терапії стенокардії напруження у осіб похилого та старечого віку Автореферат 28 стр.
9164. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГАЛЯЦІЙНИХ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ У ЛІКУВАННІ ЗАГОСТРЕНЬ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ Автореферат 29 стр.
9165. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 59 стр.
9166. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК Автореферат 31 стр.
9167. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЯГІДНИЦТВА В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
9168. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРВАЛЬНИХ НОРМОБАРИЧНИХ ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ У ЛІТНІХ ХВОРИХ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ НАПРУГИ І ТА ІІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАСІВ Автореферат 28 стр.
9169. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРВАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ У ПІСЛЯЕРАДИКАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ: ВПЛИВ НА АЕРОБНИЙ МЕТАБОЛІЗМ ТА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ Автореферат 32 стр.
9170. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРФЕРОНІНДУКУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТИ Автореферат 32 стр.
9171. Ефективність інформаційно-хвильової терапії в лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію Автореферат 26 стр.
9172. ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА НАПРЯМКИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 28 стр.
9173. ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ В ПОСІВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОЛІССЯ Автореферат 32 стр.
9174. ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО–ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
9175. ефективність АДСОРБЕНТІВ при Т-2 токсикозі СВИНЕЙ Автореферат 26 стр.
9176. ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛОПЛАСТИКИ ВЕЛИКИХ ТА ГІГАНТСЬКИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 23 стр.
9177. ЕФЕКТИВНІСТЬ АМБУЛАТОРНОЇ ТЕРАПІЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ З УРАХУВАННЯМ КОРЕКЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОГО ТА ІМУННОГО СТАТУСІВ В УМОВАХ НАДЛИШКУ ФТОРИДІВ В ОТОЧУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 24 стр.
9178. ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ Х ЗА ДАНИМИ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ Автореферат 29 стр.
9179. ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ХВОРИХ З  РЕЦИДИВАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ Автореферат 24 стр.
9180. ЕФЕКТИВНІСТЬ БАЙЄСІВСЬКИХ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ Автореферат 21 стр.
9181. Ефективність блокатора кальцієвих каналів ніфедипіну в медикаментозній терапії “сухих” форм сенільної макулярної дегенерації Автореферат 22 стр.
9182. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІНБОРОНУ ПРИ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УШКОДЖЕННЯХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
9183. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІТРЕКТОМІЇ З ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦІЄЮ ТА ГАЗОВОЮ ТАМПОНАДОЮ В ЛІКУВАННІ ДІАБЕТИЧНОГО МАКУЛЯРНОГО НАБРЯКУ Автореферат 24 стр.
9184. Ефективність вакцинопрофілактики грипу в сучасних умовах Автореферат 22 стр.
9185. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
9186. Ефективність вапнування чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив у польовій сівозмін Автореферат 27 стр.
9187. ефективність ВАРІАНТІВ підсилення у стиснутій зоні залізобетонних елементів, що працюють на згин Автореферат 20 стр.
9188. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕКАЛЬНОЇ ЕЛАСТАЗИ 1 В ДІАГНОСТИЦІ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 24 стр.
9189. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНБРИДИНГУ В СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ НА ГЕТЕРОЗИС Автореферат 20 стр.
9190. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ЛОКАЛЬНО НАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ В МАСОВІЙ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 29 стр.
9191. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРВАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ У ЛЕГКОАТЛЕТІВ-БІГУНІВ ПРИ СПОРТИВНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ АНАЕРОБНОЇ ГЛІКОЛІТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ Автореферат 26 стр.
9192. Ефективність використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів в регіоні (на прикладі Івано-Франківської області) Автореферат 24 стр.
9193. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АСКАНІЙСЬКИХ КРОСБРЕДНИХ БАРАНІВ НА МАТКАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ М?ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ З КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ Автореферат 24 стр.
9194. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПОМІДОРА У ЗИМОВИХ ТЕПЛИЦЯХ Автореферат 27 стр.
9195. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОБ’ЄКТАХ ПРОМИСЛОВОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СИРІЇ Автореферат 27 стр.
9196. Ефективність використання вуглеамофоски (“Текос–3”) при вирощуванні моркви столової на темно-сірих опідзолених ґрунтах Північного Лісостепу України Автореферат 22 стр.
9197. ефективність ВИКОРИСТАння залізистих мінеральних вод курорту Сойми при залізодефіцитних анеміях різного походження Автореферат 22 стр.
9198. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
9199. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 28 стр.
9200. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91  [92]  93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389