Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

8801. ЕМОТИВНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ) Автореферат 47 стр.
8802. ЕМОЦІЙНІ ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я Автореферат 29 стр.
8803. ЕМОЦІЙНІСТЬ ТА ЕМОТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
8804. ЕМОЦІЙНА ПАМ’ЯТЬ У МНЕМІЧНІЙ СИСТЕМІ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 61 стр.
8805. Емоційна стійкість людини та її діагностика Автореферат 52 стр.
8806. Емоційна стійкість як засіб формування інструментально-виконавської надійності у студентів музично-педагогічних факультетів Автореферат 26 стр.
8807. ЕМОЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА РОВЕСНИКІВ ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 32 стр.
8808. ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
8809. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ ОБРАЗ “Я” СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 27 стр.
8810. ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСТНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 28 стр.
8811. ЕМОЦІЙНО-ОЦІННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕМІНУТИВІВ У ПУБЛІЦИСТИЦІ (на матеріалі української періодики 1995–2004 років) Автореферат 28 стр.
8812. ЕМОЦІОГЕННІСТЬ КОНЦЕПТУ ВАМПІР В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Й МОВЛЕННІ (на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів) Автореферат 27 стр.
8813. ЕМПАТІЙНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР Автореферат 31 стр.
8814. ЕМПАТІЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
8815. ЕМФІТЕВЗИС У РИМСЬКОМУ ПРАВІ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
8816. ЕНАНТІОСЕМІЯ В СУЧАСНІЙ БОЛГАРСЬКІЙ МОВІ Автореферат 33 стр.
8817. ЕНАНТИОМОРФНА ГЕТЕРОФАЗНО-ПОЛІДОМЕННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 (0 х 1) Автореферат 23 стр.
8818. ЕНДИКОВИЙ АНГІДРИД ТА ЙОГО ПОХІДНІ. ЗАМИКАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІЩУЮЧИХ ЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
8819. ЕНДОВІДЕОХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ОКРЕМИХ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ Автореферат 23 стр.
8820. Ендоваскулярні втручання в хірургічному лікуванні великих та гігантських церебральних супратенторіальних артеріовенозних мальформацій Автореферат 31 стр.
8821. ЕНДОВАСКУЛЯРНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІХС З НЕСТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ Автореферат 26 стр.
8822. ЕНДОГЕННІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ДІЇ СВИНЦЮ ЗА УЧАСТЮ АСКОРБАТ-ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 47 стр.
8823. Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки Автореферат 28 стр.
8824. ЕНДОГЕННИЙ ПРОТЕОЛІЗ ГІСТОНІВ ТА ВМІСТ мАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГІДУ В ХРОМАТИНІ КЛІТИННИХ ЯДЕР ПЕЧІНКИ ТА КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ЩУРІВ Автореферат 22 стр.
8825. ЕНДОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОРОЖНИНИ РОТА І ЙОГО КОРЕКЦІЯ ЗА УМОВ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ ТА ГІПОФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 28 стр.
8826. Ендокринні хвороби як чинник ризику виникнення вродженої патології новонароджених Автореферат 23 стр.
8827. Ендолімфатична терапія та колоносанація в комплексному лікуванні гострого панкреатиту Автореферат 26 стр.
8828. ЕНДОМЕТРИТ І ПІОМЕТРА СУК (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ) Автореферат 26 стр.
8829. Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит Автореферат 25 стр.
8830. Ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі Автореферат 27 стр.
8831. ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ У ВИПАДКАХ ЗЛАМІВ ШИЙКИ СТЕГНА Автореферат 23 стр.
8832. ЕНДОСКОПІЧНІ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ГЕМОСТАЗУ ПРИ КРОВОТОЧИВИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗКАХ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
8833. ЕНДОСКОПІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА МІНІІНВАЗИВНА ЕНДОХІРУРГІЯ ПРИ КРОВОТЕЧАХ З ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК ТА ВАРИКОЗНО-РОЗШИРЕНИХ ВЕН СТРАВОХОДУ І ШЛУНКУ Автореферат 54 стр.
8834. ЕНДОСКОПІЧНА ПОРТАЛЬНА НУКЛЕОЕКТОМІЯ ПРИ ДИСКОГЕННИХ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ РАДИКУЛІТАХ Автореферат 22 стр.
8835. ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МІХУРОВО-СЕЧОВІДНОГО РЕФЛЮКСА У ДІТЕЙ З НЕЙРОГЕННИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ СЕЧОВОГО МІХУРА Автореферат 28 стр.
8836. ЕНДОТЕЛІАЛЬНІ І ТРОМБОЦИТАРНІ ФАКТОРИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ДИНАМІЦІ МОНО- ТА КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ Автореферат 25 стр.
8837. ЕНДОТЕЛІАЛЬНІ ТА ЗАПАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 23 стр.
8838. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
8839. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ПОРУШЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 24 стр.
8840. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 29 стр.
8841. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ Автореферат 24 стр.
8842. ендотелійзалежні та ТРОМБОЦИТАРНі МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНГІБІТОРІВ ангіотензин-перетворюючого ферменту У ХВОРИХ на ГІПЕРТОНІЧНу ХВОРОБу Автореферат 22 стр.
8843. ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНІ ФАКТОРИ ПАТОГЕНЕЗУ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ Автореферат 32 стр.
8844. ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНІ ФАКТОРИ ПАТОГЕНЕЗУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ АНТАГОНІСТАМИ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНА II Автореферат 31 стр.
8845. Ендохірургічне лікування перерваної позаматкової вагітності з масивною та помірною крововтратою Автореферат 33 стр.
8846. Енергії водневих зв’язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур Автореферат 26 стр.
8847. ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ СТАДІЙ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ МІДІ Автореферат 22 стр.
8848. Енергія геоелектромагнітного поля і її раціональне використання у землеробстві Автореферат 26 стр.
8849. ЕНЕРГЕТИКА І ВОЛОГОВМІСТ "ПІРНАЮЧИХ" ЦИКЛОНІВ Автореферат 16 стр.
8850. Енергетика м'язового скорочення і холодовий термогенез у білих щурів при різному тиреоїдному статусі Автореферат 23 стр.
8851. ЕНЕРГЕТИКА М'ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ РІЗНИХ МОДЕЛЯХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПЕРТИРЕОЗУ Автореферат 29 стр.
8852. ЕНЕРГЕТИЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ I ФIЗИКО–МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТВЕРДИХ ТIЛ   Автореферат 45 стр.
8853. ЕНЕРГЕТИЧНІ І ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ДНК-ВОДА Автореферат 24 стр.
8854. ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ З КЛЮЧОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 54 стр.
8855. ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ КВАЗІЧАСТИНОК У СКЛАДНИХ ЕЛІПТИЧНИХ КВАНТОВИХ ДРОТАХ Автореферат 22 стр.
8856. ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВМАГНІТНОГО Cd1-xMnxTe ТА НАДГРАТОК ТИПУ (CdTe)m/(Cd1-xMnxTe)n Автореферат 21 стр.
8857. ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ ТА ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК У СКЛАДНИХ КОМБІНОВАНИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
8858. ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНОАПЕРТУРНИХ АНТЕН-ВИПРЯМЛЯЧІВ ПРИ НЕСПІВВІСНОМУ РОЗМІЩЕННІ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ТА ПРИЙМАЛЬНОЇ АПЕРТУР У ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ Автореферат 25 стр.
8859. Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки крові Автореферат 22 стр.
8860. ЕНЕРГЕТИЧНА І БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА КОРМІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ВИРОБНИЦТВА І ПІДГОТОВКИ ДО ЗГОДОВУВАННЯ Автореферат 23 стр.
8861. Енергетична безпека як визначальний чинник економічної незалежності України Автореферат 25 стр.
8862. Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу AnXO4 (A = Pb, K; n = 1,2; X = S, Cr, W) Автореферат 27 стр.
8863. ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФРИКЦІЙНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ПОРОЖНИСТИХ ДЕТАЛЕЙ ФОРМИ ТІЛ ОБЕРТУ Автореферат 21 стр.
8864. ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТОРФОВИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
8865. ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПОРІД ТА СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
8866. Енергетична структура і оптичні спектри кристалів групи A2BX4: A2CdI4 (AAg) та (CnH2n+1NH3)2MnCl4 (n , 3) Автореферат 23 стр.
8867. ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА ДЕФЕКТІВ І ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНИХ КРИСТАЛІВ ГРУПИ А2В6 Автореферат 20 стр.
8868. ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА, РЕЛАКСАЦІЯ І МІГРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗБУДЖЕНЬ У АТОМАРНИХ КРІОКРИСТАЛАХ Автореферат 46 стр.
8869. Енергетична структура, хімічний зв’язок, оптичні та термодинамічні властивості тетраедрично координованих напівпровідникових твердих розчинів Автореферат 34 стр.
8870. Енергетичний спектр і термодинаміка низьковимірних магнетиків з анізотропною обмінною взаємодією Автореферат 21 стр.
8871. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ІОНІВ (Tm3+, Tb3+, Sm3+) В СУЛЬФІДНИХ ТА ОКСИДНИХ МАТРИЦЯХ В КЛАСТЕРНОМУ НАБЛИЖЕННІ Автореферат 25 стр.
8872. Енергетичний спектр та кінетичні властивості низьковимірних електронних систем над рідким гелієм Автореферат 38 стр.
8873. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СТАН І СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДО ПОСУХИ Автореферат 22 стр.
8874. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ПРИ ГІПОТЕРМІЧНОМУ ЗБЕРІГАННІ ТА НОРМОТЕРМІЧНІЙ РЕПЕРФУЗІЇ Автореферат 21 стр.
8875. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ГІПОТЕРМІЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕПЕРФУЗІЇ Автореферат 26 стр.
8876. ЕНЕРГО - І РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ ОПРОМІНЮВАННЯ ДОНОРІВ ТА РЕГЕНЕРАНТІВ РОСЛИН Автореферат 40 стр.
8877. Енерго- і ресурсозберігаюча технологія пилоуловлювання в комбінованому вихровому апараті Автореферат 17 стр.
8878. ЕНЕРГО- І РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОЦЕСАХ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТЕПЛоти B ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ Автореферат 18 стр.
8879. ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВИХ АГРЕГАТАХ СКЛЯНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 48 стр.
8880. ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ Автореферат 24 стр.
8881. ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА Автореферат 26 стр.
8882. Енергоефективні режими і пускові процеси у системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії Автореферат 24 стр.
8883. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПТАХІВНИЧОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 32 стр.
8884. ЕНЕРГОЗАЛЕЖНИЙ ТРАНСПОРТ Са2+ В ЕНДОПЛАЗМАТИЧНОМУ РЕТИКУЛУМІ КЛІТИН МІОМЕТРІЮ Автореферат 22 стр.
8885. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ АПАРАТИ І ГІДРОДИНАМІКА В УМОВАХ КОМБІНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 19 стр.
8886. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КАВУНА НА ПРОДОВОЛЬЧІ ТА НАСІННЄВІ ЦІЛІ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
8887. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ РЕДЬКИ ЛОБО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
8888. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ НАГРІВАННЯ МЕТАЛУ В КАМЕРНИХ ПЕЧАХ Автореферат 24 стр.
8889. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ РОБОТИ І КОНСТРУКЦІЇ РЕГЕНЕРАТИВНИХ НАГРІВАЛЬНИХ КОЛОДЯЗІВ Автореферат 18 стр.
8890. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ РОБОТИ ЗАМКНУТОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ТЕПЛИЦЬ Автореферат 25 стр.
8891. Енергозберігаючі режими роботи установок ІНФРaЧЕРВОНОГО локального обігріву сільськогосподарських тварин Автореферат 21 стр.
8892. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ СУШІННЯ І АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА ПРИ ЗБЕРІГАННІ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 20 стр.
8893. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕКУПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ТІЛ ОБЕРТАННЯ Автореферат 19 стр.
8894. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ АБСОРБЦІЙНИХ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРІВ Автореферат 22 стр.
8895. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТА ПРИРОДООХОРОННІ КОРМОВІ СІВОЗМІНИ НА МЕЛІОРОВАНИХ ТОРФОВИЩАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
8896. Енергозберігаючі технології створення повітряно–теплових режимів теплових електростанцій Автореферат 44 стр.
8897. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ З УРАХУВАННЯМ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЖИВЛЯЧИХ ЇХ ЕНЕРГОСИСТЕМ Автореферат 30 стр.
8898. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ УПРАВЛІННЯ НЕСТАЦІОНАРНИМИ РЕЖИМАМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 37 стр.
8899. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ШВИДКІСНІ РЕЖИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 49 стр.
8900. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СИСТЕМА ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ РУДНИКОВОГО АКУМУЛЯТОРНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88  [89]  90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389