Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

8701. ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ Автореферат 24 стр.
8702. ЕЛЕКТРОННІ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНИХ ПОЛІМЕТИНОВИХ БАРВНИКІВ Автореферат 22 стр.
8703. ЕЛЕКТРОННІ ТА ФОНОННІ ВЛАСТИВОСТІ ФОТОЧУТЛИВИХ НАПІВРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК ТИПУ AIBIIICVI2 Автореферат 22 стр.
8704. ЕЛЕКТРОННІ ТА ФОНОННІ ТЕПЛОВІ ХВИЛІ У НАПІВПРОВІДНИКАХ Автореферат 26 стр.
8705. ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 37 стр.
8706. ЕЛЕКТРОННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАНТОВО-РОЗМІРНИХ СТРУКТУР У ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 20 стр.
8707. ЕЛЕКТРОННІ ЯВИЩА В ВУЗЬКОЩІЛИННИХ ТА БЕЗЩІЛИННИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУКАХ ЗА УМОВ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 55 стр.
8708. Електронна і магнітна структура монокристалічних ферит-гранатових ПЛІВОК З ПОРУШЕНИМ ШАРОМ Автореферат 26 стр.
8709. Електронна будова і спектральні властивості 3_гетарилхромонів Автореферат 22 стр.
8710. Електронна будова лантаноїдмісних оксидів нікелю з перовскитоподібною структурою Автореферат 26 стр.
8711. ЕЛЕКТРОННА БУДОВА НИЗЬКОВИМІРНИХ СУПРЯЖЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ СПОЛУК ТА СТОПКОВИХ МЕТАЛООРГАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДУ Автореферат 25 стр.
8712. ЕЛЕКТРОННА БУДОВА ОКСИДІВ Ln2Ti2O7 (Ln=Sm-Lu) З СТРУКТУРОЮ ПІРОХЛОРУ Автореферат 26 стр.
8713. Електронна структура і магнітне екранування ядер молекул епоксидів та олефінів аліциклічного ряду Автореферат 23 стр.
8714. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА НЕСТЕХІОМЕТРИЧНИХ ФАЗ ВТІЛЕННЯ, ДИСЕЛЕНІДІВ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ГІДРИДОУТВОРЮЮЧИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 62 стр.
8715. Електронна структура сполук d- і f-металів: ефекти гібридизації і спінової поляризації Автореферат 48 стр.
8716. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТА УМОВИ ІСНУВАННЯ ВПОРЯДКОВАНИХ ФАЗ СПЛАВІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 18 стр.
8717. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТЕРНАРНИХ СИЛІЦИДІВ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 36 стр.
8718. ЕЛЕКТРОННА ТА АТОМНА БУДОВА АПАТИТІВ І АПАТИТОПОДІБНИХ СТРУКТУР Автореферат 56 стр.
8719. Електронна щільність і градієнт електричного поля в купратах та рідкісноземельних оксидах Автореферат 23 стр.
8720. ЕЛЕКТРОННЕ ЗБУДЖЕННЯ ШИРОКОЗОННИХ ТВЕРДИХ ТІЛ У МЕТАСТАБІЛЬНОМУ СТАНІ В АКТАХ НЕПРУЖНИХ ЗІТКНЕНЬ З НЕЙТРАЛЬНИМИ АТОМНИМИ ЧАСТКАМИ Автореферат 22 стр.
8721. ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ: ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст. Автореферат 32 стр.
8722. Електронний спектр та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів на основі нітридів ІІІ групи Автореферат 25 стр.
8723. ЕЛЕКТРОННО-ІОННІ ПРОЦЕСИ НА МІЖФАЗНІЙ ГРАНИЦІ АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ/ЕЛЕКТРОЛІТ Автореферат 23 стр.
8724. ЕЛЕКТРООПІР, ТЕРМО-Е.Р.С. ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА БАЗІ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ, ФТОРОПЛАСТУ ТА ПВХ-ПЛАСТИЗОЛЮ Автореферат 27 стр.
8725. ЕЛЕКТРООПТИКА ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ „РІДКИЙ КРИСТАЛ-НАНОЧАСТИНКИ-ПОЛІМЕР“ Автореферат 29 стр.
8726. ЕЛЕКТРООПТИЧНІ РЕЗОНАНСНІ НВЧ МОДУЛЯТОРИ ЛАЗЕРНИХ ВІДДАЛЕМІРІВ-РЕФРАКТОМЕТРІВ Автореферат 21 стр.
8727. Електрооптичні явища дірок в одноосьово деформованому германії Автореферат 27 стр.
8728. Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbО2 Автореферат 21 стр.
8729. ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ДІОКСИДУ СВИНЦЮ Автореферат 21 стр.
8730. ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТЬ СПЛАВАМИ НІКЕЛЮ З ПРОСТИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ Автореферат 24 стр.
8731. ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ХРОМУ З РОЗЧИНІВ Cr(III). КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ, ВПЛИВ ПОЛІМЕРНИХ ДОБАВОК Автореферат 21 стр.
8732. ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ЦИНКУ ІЗ РОЗБАВЛЕНИХ СЛА- БОКИСЛИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ІМПУЛЬСНИМ СТРУМОМ Автореферат 24 стр.
8733. ЕЛЕКТРОПРИВОД ЗА СХЕМОЮ “КАСКАДНИЙ ІНВЕРТОР НАПРУГИ - АСИНХРОННИЙ ДВИГУН” Автореферат 24 стр.
8734. ЕЛЕКТРОПРИВОД ТПН-АД З МІНІМІЗАЦІЄЮ ВТРАТ ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД ДЖЕРЕЛА З НЕСИМЕТРИЧНОЮ НАПРУГОЮ Автореферат 24 стр.
8735. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ І ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР “ НАНООСТРІВЦІ ЗОЛОТА - ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ” Автореферат 27 стр.
8736. Електропровідність земної кори та верхньої мантії території України Автореферат 44 стр.
8737. ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНА ДІЯ НА СТРУКТУРУ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ І ДИНАМІКУ ФІЛЬТРАЦІЇ В НИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ФЛЮЇДІВ Автореферат 57 стр.
8738. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАСТКИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ Автореферат 46 стр.
8739. Електротермомеханічний привод ФРАМУГ ТЕПЛИЦЬ НА ОСНОВІ сплаву з ЕФЕКТом ПАМ'ЯТІ ФОРМИ Автореферат 28 стр.
8740. ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНІЧНИЙ СТАН НЕЛІНІЙНО ДЕФОРМОВАНИХ КОНТАКТУЮЧИХ ТІЛ Автореферат 65 стр.
8741. Електротехнологічні системи високочастотної індукційної термообробки металів з глибоким регулюванням потужності Автореферат 26 стр.
8742. ЕЛЕКТРОТИТРИМЕТРІЯ АРГЕНТУМУ(I), ПАЛАДІЮ(ІІ), АУРУМУ(ІІІ) У ЇХ СУМІШАХ ПРОМИСЛОВОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 21 стр.
8743. Електрофізіологічні механізми, клініка, діагностика, Хірургічне і медикаментозне лікування тріпотіння передсердь Автореферат 46 стр.
8744. ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ НЕЙРОНІВ ВИНОГРАДНОГО РАВЛИКА І ПОВЕДІНКА ЩУРІВ ПРИ ДІЇ ДЕЯКИХ N-УРОНОІЛПОХІДНИХ АМІНОКИСЛОТ Автореферат 26 стр.
8745. ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ НЕДОСТАТНІСТЬ КРОВООБІГУ Автореферат 23 стр.
8746. ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА Автореферат 21 стр.
8747. ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ РЕФЛЕКТОРНИХ ДУГ СПИННОГО МОЗКУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПЕРТИРЕОЗУ Автореферат 29 стр.
8748. ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ УВАГИ У ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПО ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМІ Автореферат 29 стр.
8749. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СИСТЕМ НА ЇХ ОСНОВІ В ШИРОКІЙ ОБЛАСТІ ТЕМПЕРАТУР Автореферат 26 стр.
8750. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК V, Ti, Cr, Cu ТА Ni Автореферат 25 стр.
8751. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ЯВИЩА В КРИСТАЛІЧНИХ ДІЕЛЕКТРИКАХ ТА ШАРУВАТИХ СТРУКТУРАХ ПРИ ПОШИРЕННІ ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ Автореферат 43 стр.
8752. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАДІЄНТНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ СКЛОПОДІБНОГО As2S3 Автореферат 19 стр.
8753. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНО- ТА БІФАЗНИХ ОКСИДІВ КРЕМНІЮ, ТИТАНУ ТА АЛЮМІНІЮ Автореферат 27 стр.
8754. ЕЛЕКТРОФІЛЬНЕ СУЛЬФЕНІЛУВАННЯ І ПОЛІФТОРОАЛКІЛУВАННЯ 1-ФЕНІЛПІРАЗОЛІВ Автореферат 13 стр.
8755. Електрофільне фосфорилювання ?-електронозбагачених гетероциклів та їх аналогів Автореферат 31 стр.
8756. ЕЛЕКТРОФОРЕЗ ЦИТОСТАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У КОНСЕРВАТИВНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК СТРАВОХОДУ Автореферат 22 стр.
8757. ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ КЛІТИН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ ПРИ РІЗНИХ СТУПЕНЯХ АКТИВНОСТІ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ Автореферат 23 стр.
8758. Електрофоретичне введення цитостатиків при лікуванні хворих на місцево-поширений рак молочної залози Автореферат 33 стр.
8759. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІОКСИДНО–МАРГАНЦЕВОГО ЕЛЕКТРОДА В ЛУЖНИХ ДЖЕРЕЛАХ СТРУМУ Автореферат 19 стр.
8760. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ СУЛЬФІДНИЙ ЕЛЕКТРОД-ПОЛІМЕРНИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ, ПЕРСПЕКТИВНОЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЛІТІЄВОГО АКУМУЛЯТОРа Автореферат 23 стр.
8761. Електрохімічні процеси за участю псевдозріджених шарів часток різної природи провідності Автореферат 47 стр.
8762. ЕлектрохімічнІ сенсорИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ГАЗІВ для моніторингу ПОВІТРЯНОго СЕРЕДОВИЩа Автореферат 29 стр.
8763. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ДЕСТРУКЦІЯ ПОЛІКАРБОНАТІВ Автореферат 25 стр.
8764. Електрохімічна поведінка комплексів паладію (II) в гліцинатних електролітах Автореферат 25 стр.
8765. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ (Pt, Ti, Ta) В НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАРБАМІДНИХ РОЗПЛАВАХ Автореферат 26 стр.
8766. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА СИСТЕМА СУЛЬФІДНИЙ ЕЛЕКТРОД – АПРОТОННИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ЛІТІЄВОГО АКУМУЛЯТОРА Автореферат 23 стр.
8767. електрохімічне визначення ОПІЙНИХ АЛКАЛОЇДІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Автореферат 23 стр.
8768. ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИХ ТА НАДПРОВІДНИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ ГЕРМАНІЮ З НЕВОДНИХ РОЗЧИНІВ Автореферат 30 стр.
8769. Електрохімічний сенсор для ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ галогеноводНІВ У ПОВІТРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 26 стр.
8770. ЕлектрохІмІчНИЙ сенсор ОЗОНУ для МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 27 стр.
8771. ЕЛЕКТРОШЛАКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ З НЕВИТРАТНИМ ГРАФІТОВАНИМ ЕЛЕКТРОДОМ В ПРОЦЕСАХ ВИПЛАВКИ ТА РАФІНУВАННЯ СТАЛЕЙ І СПЛАВІВ Автореферат 49 стр.
8772. ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ У ВИРОБНИЦТВІ СУЧАСНИХ ПРОКОКАТНИХ ВАЛКІВ Автореферат 23 стр.
8773. ЕЛЕКТРОШЛАКОВИЙ ПРОЦЕС І ТЕХНОЛОГІЯ НАПЛАВЛЕННЯ ДИСКРЕТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В СТРУМОПІДВІДНОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ Автореферат 52 стр.
8774. ЕЛЕМЕНТАРНI РЕАКЦIЇ ПЕРОКCИЛЬНИХ РАДИКАЛIВ У ПРОЦЕCАХ РIДИННОФАЗНОГО ОКИCНЕННЯ ОРГАНIЧНИХ CПОЛУК (квантово - хiмiчний опиc) Автореферат 33 стр.
8775. Елементарні збудження та квантові фазові переходи у спінових системах низької розмірності Автореферат 40 стр.
8776. ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КОНТРАПУНКТ В ТЕОРІЇ СТРОГОГО СТИЛЮ Автореферат 25 стр.
8777. ЕЛЕМЕНТИ KВАНТОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ОКО-ПРОЦЕСОРНОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 26 стр.
8778. ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Автореферат 28 стр.
8779. ЕЛЕМЕНТИ ЕНЕРГОСБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
8780. ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОГО ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛІВ В ІСТОРИЧНИХ ТВОРАХ РОМАНА ІВАНИЧУКА Автореферат 26 стр.
8781. Елементи око-процесорної обробки зображень в логіко-часовому середовищі Автореферат 18 стр.
8782. Елементи систем з постійними магнітами для керування вібраційними пристроями Автореферат 18 стр.
8783. елементи стереотипної регуляції транскрипції днк in vitro фізіологічно активними речовинами Автореферат 24 стр.
8784. ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ АВТОМАТИКИ НА БАЗІ ПОТЕНЦІЙНО-НЕСТІЙКИХ ДВОЗАТВОРНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР ШОТТКИ Автореферат 22 стр.
8785. Елементи та пристрої автоматики на основі комбінованих динамічних негатронів Автореферат 25 стр.
8786. Елементи та пристрої автоматики на основі транзисторних оптонегатронів Автореферат 24 стр.
8787. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇСТАБІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОКАТУВАННЯ ВИСОКИХ СМУГЗ ОДНОЗОННИМ ПЛИНОМ МЕТАЛУ Автореферат 22 стр.
8788. ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ НА ОСНОВІ НЕМАТИЧНИХ ТА ХОЛЕСТЕРИКО-НЕМАТИЧНИХ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ СУМІШЕЙ Автореферат 31 стр.
8789. ЕЛЕМЕНТИ ФАЗІ-ЛОГІКИ З ІМПУЛЬСНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРИСТРОЇ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 18 стр.
8790. Еміграція з Західної України. 1919-1939 Автореферат 46 стр.
8791. ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЄВИХ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОКОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК Автореферат 22 стр.
8792. ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ ПРОСТИХ РІДИН І РІДКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 25 стр.
8793. ЕМІСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФІЗИКА ПРОЦЕСІВ В ЛАЗЕРНІЙ ПЛАЗМІ ГАЛІЮ, ІНДІЮ, СВИНЦЮ, СУРМИ І СПОЛУК НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 30 стр.
8794. ЕМІСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩІЛЬНОЇ ПЛАЗМИ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА АТОМАХ ГЕЛІЮ І НЕОНУ ТА МОНОФТОРИДАХ І МОНОХЛОРИДАХ ВАЖКИХ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ Автореферат 27 стр.
8795. ЕМІСІЙНА СТРАТЕГІЯ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 28 стр.
8796. ЕМІСІЯ ФОТОНІВ КЛАСТЕРАМИ МЕТАЛІВ Автореферат 24 стр.
8797. ЕМАНСИПАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 30 стр.
8798. ЕМБРІОЛОГІЯ ВИДІВ ТРИБИ POTENTILLEAE (ROSACEAE) Автореферат 23 стр.
8799. ЕМБРІОЛОГІЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ROSOIDEAE ТА MALOIDEAE (ROSACEAE) У ФЛОРІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 34 стр.
8800. ЕМОТИВНI ДIЄСЛОВА ЯК БАЗА IМЕННОГО СЛОВОТВОРУ (СЕМАНТИКО - ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛIЗ) Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87  [88]  89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389