Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

8601. ЕКСТРАДИЦІЯ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
8602. Екстракапсулярна екстракція катаракти у собак і котів Автореферат 28 стр.
8603. ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНІ МЕТОДИ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ У ФАЗІ РОЗПАДУ Автореферат 29 стр.
8604. ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА ГЕМОКОРЕКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАГНІТОКЕРОВАНОГО СОРБЕНТУ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 56 стр.
8605. Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія в експерименті та лікуванні хворих коралоподібним нефролітіазом Автореферат 34 стр.
8606. Екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів Ni(ІІ) та Со(ІІ) з нітрозонафтолами та ціаніновими барвниками Автореферат 22 стр.
8607. ЕКСТРЕМАЛІЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 24 стр.
8608. Екстремальнi розклади повних графiв: iснування, перелiк Автореферат 38 стр.
8609. екстремальні властивості класів ФУНКЦіЙ Автореферат 19 стр.
8610. ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ І КВАДРАТИЧНІ ДИФЕРЕНЦІАЛИ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ Автореферат 22 стр.
8611. ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ ПРО МНОЖИНИ ПОМПЕЙЮ Автореферат 18 стр.
8612. ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ НАБЛИЖЕННЯ НА КЛАСАХ НЕСКІНЧЕННО ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 32 стр.
8613. ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ОДНОЛИСТИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 14 стр.
8614. ЕКСТРЕМАЛЬНІ СТАНИ ПРИ ЛЕПТОСПІРОЗІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 40 стр.
8615. Екстремальні струми в напівпровідникових структурах Автореферат 19 стр.
8616. ЕКСТРЕМАЛЬНІСТЬ І ФОРМИ ІЇ ПРОЯВУ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 15 стр.
8617. Екфрасис у російській поезії “срібного віку” Автореферат 26 стр.
8618. ЕЛІПСОМЕТРІЯ НАДГРАТОК І РОЗУПОРЯДКОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ МОНОКРИСТАЛІВ GaAs І Si Автореферат 23 стр.
8619. ЕЛІПТИЧНІ І ПАРАБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ З ПОХІДНОЮ ЗА ЧАСОМ В КРАЙОВІЙ УМОВІ В ПЛОСКОМУ КУТІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ Автореферат 15 стр.
8620. ЕЛІТА ЯК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 30 стр.
8621. ЕЛЕГІЯ В МУЗИЦІ: ДОСВІД ЖАНРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ (на матеріалі творів російських та українських композиторів ХІХ – ХХ ст.) Автореферат 22 стр.
8622. ЕЛЕКРООПТИЧНІ ЕФЕКТИ В СТРУКТУРАХ МДН - РІДКИЙ КРИСТАЛ, ЗУМОВЛЕНІ ПЕРЕНЕСЕННЯМ І НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ Автореферат 22 стр.
8623. Електоральні преференціЇ як індикатор ефективності економічної політики: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Автореферат 28 стр.
8624. ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ РЕҐІОНУ (на матеріалах галицьких областей) Автореферат 26 стр.
8625. ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 21 стр.
8626. ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
8627. ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ЗРІЗАХ Автореферат 33 стр.
8628. ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ:ІСТОРІЯ, ТЕОРІЇ, МЕТОДИ Автореферат 42 стр.
8629. Електричні параметри елементів інтегральних схем в умовах дії радіації Автореферат 22 стр.
8630. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ КОНДО-ГРАТОК ТИПУ RMnXm (R=Ce,Yb; M=3d-перехідний елемент; X=Al,Ga) Автореферат 21 стр.
8631. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІОДНИХ СТРУКТУР НА БАЗІ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО ТЕЛУРИДУ КАДМІЮ Автореферат 8 стр.
8632. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПРОЦЕСИ В СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ, ДЕТЕКТОРАХ ОПТИЧНОГО ТА -ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ CdxHg1–xTe (x > 0.6) Автореферат 20 стр.
8633. Електрична активність та постсинаптичні струми нейронів культури гіпокампу Автореферат 32 стр.
8634. ЕЛЕКТРИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЕДЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІОКАРДУ ШЛУНОЧКІВ У ХВОРИХ НА ПРОГРЕСУЮЧУ СТЕНОКАРДІЮ Автореферат 26 стр.
8635. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВОПАРАМЕТРОВИЙ МЕТОД ТА РЕАЛІЗУЮЧИЙ ЙОГО ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 21 стр.
8636. ЕЛЕКТРИЧНИЙ МЕТОД І ПРИЛАД ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Автореферат 23 стр.
8637. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СУМІСНИЙ ДВОХПАРАМЕТРОВИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ БАГАТОЖИЛЬНИХ КАБЕЛІВ Автореферат 22 стр.
8638. Електрично і оптично активні центри дефектного походження в легованих Cu i In монокристалах CdS і твердих розчинах на їх основі Автореферат 22 стр.
8639. ЕЛЕКТРИЧНО КЕРОВАНІ ФАЗООБЕРТАЧІ НВЧ НА ОСНОВІ МІКРОПОЛОСКОВИХ ТА КОПЛАНАРНИХ ЛІНІЙ Автореферат 23 стр.
8640. ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ ТОНКОШАРОВІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТАЛЕЙ НА ОСНОВІ РОЗЧИНІВ СИЛІКАТІВ Автореферат 23 стр.
8641. ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНА ТА ПСИХОФОНОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ Автореферат 23 стр.
8642. ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНИЙ МЕТОД ЗНЕШКОДЖУВАННЯ СТІЧНИХ ВОД ЯКІ МІСТЯТЬ ХРОМ В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (СТОСОВНО ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ) Автореферат 20 стр.
8643. ЕЛЕКТРОАНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ, ОБОРОТНИХ ДО ПЕСТИЦИДІВ ТРИАЗИНОВОГО РЯДУ Автореферат 21 стр.
8644. Електрогідравлічне штампування листових заготовок з титанових сплавів Автореферат 18 стр.
8645. ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ВИЛИВКІВ ІЗ сплавів на основі заліза і алюмінію Автореферат 50 стр.
8646. ЕЛЕКТРОГАЛЬВАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИН ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ, ЛІКОВАНИХ КОНСЕРВАТИВНИМ МЕТОДОМ Автореферат 24 стр.
8647. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ПЛАЗМОВИХ ТА ПЛАЗМОПОДІБНИХ УПОВІЛЬНЮЮЧИХ СТРУКТУР ДЛЯ НВЧ-ГЕНЕРАТОРІВ ВЕЛИКИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ТА ВИСОКОГРАДІЄНТНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ Автореферат 54 стр.
8648. ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХВИЛЕВОДУ З ШАРУВАТО-ПЕРІОДИЧНИМИ СТІНКАМИ Автореферат 22 стр.
8649. Електродинамічні моделі резонаторних сенсорів у НВЧ діагностиці напівпровідників Автореферат 20 стр.
8650. ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ (основи теорії, методи розрахунку, засоби забезпечення) Автореферат 44 стр.
8651. ЕЛЕКТРОДНІ ПРОЦЕСИ НА ДІОКСИДСВИНЦЕВИХ ТИТАНОВИХ АНОДАХ У ВОДНИХ КИСЛИХ РОЗЧИНАХ. Автореферат 22 стр.
8652. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ЛІВО- ТА ПРАВОРУКОСТІ Автореферат 25 стр.
8653. ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНЕ ДРОТЯНЕ ВИРІЗАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 23 стр.
8654. ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНЕ ФОРМУВАННЯ НЕПРОФІЛЬОВАНИМ ДРОТЯНИМ ЕЛЕКТРОДОМ ФАСОННОГО РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИСОКООБЕРТОВОЇ ОБРОБКИ Автореферат 24 стр.
8655. Електрокаталізатори на базі диоксиду свинцю, модифікованого іонами групи заліза Автореферат 23 стр.
8656. ЕЛЕКТРОЛIЗНА РАДИКАЛ-РЕКОМБIНАЦIЙНА ЛЮМIНЕСЦЕНЦIЯ СКЛАДНИХ ОРГАНIЧНИХ СПОЛУК Автореферат 38 стр.
8657. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ (ПОНДЕРОМОТОРНІ) СИЛИ ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ (основи теорії і практики розрахунку) Автореферат 50 стр.
8658. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ І ПЛАЗМОВІ ХВИЛІ У ШАРУВАТИХ ПРОВІДНИКАХ ТА НАДГРАТКАХ Автореферат 8 стр.
8659. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЗАЄМОДІЇ ПРОСТОРОВИХ ГАРМОНІК ЧЕРЕНКОВСЬКОГО ТА ДИФРАКЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАНЬ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ ПРИСТРОЇВ КРАЙ ВИСОКИХ ЧАСТОТ Автореферат 15 стр.
8660. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ДАТЧИКИ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ТРАНСМІСІЙ МАШИН Автореферат 21 стр.
8661. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ НВЧ – ДІАПАЗОНУ В НЕОДНОРІДНИХ ПРОВІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 44 стр.
8662. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ВИПРОМІНЮВАЧІВ У ЗАДАЧАХ НВЧ ДІЕЛЕКТРОМЕТРІЇ ПОГЛИНАЮЧИХ СЕРЕДОВИЩ ТА У БІОМЕДИЧНИХ ЗАСТОСУВАННЯХ Автореферат 22 стр.
8663. Електромагнітні поля диферінтегральних розподілів зарядів і струмів на топології фрактального середовища Автореферат 44 стр.
8664. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА СТРУКТУРА ФАКЕЛЬНОГО НВЧ РОЗРЯДУ Автореферат 21 стр.
8665. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ З ЕКРАНОВАНИМИ ПОЛЮСАМИ Автореферат 20 стр.
8666. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В НАМАГНІЧУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ІНФОРМАЦІЙНО–ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТОТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 19 стр.
8667. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ВЗАЄМОДІЯ ПАРИ КОГЕРЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНІВ Автореферат 17 стр.
8668. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ В НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З НЕЛІНІЙНИМИ СПОЖИВАЧАМИ Автореферат 46 стр.
8669. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ І ТЕПЛОВИЙ ВПЛИВ ВИСОКОПЕРВЕАНСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОТОКІВ Автореферат 26 стр.
8670. Електромагнітне поле хвилеводів з фрактальними властивостями перерізів Автореферат 19 стр.
8671. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ РОЗСІЯННЯ У ВИПАДКОВИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТЕОРІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 58 стр.
8672. ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ВИТРАТОМІР ДЛЯ ТРУБОПРОВОДІВ ВЕЛИКИХ ДІАМЕТРІВ Автореферат 20 стр.
8673. ЕЛЕКТРОМАГНІТНО - СПІНОВІ ХВИЛІ В СТРУКТУРАХ З ЕПІТАКСІАЛЬНИМИ ФЕРИТОВИМИ ПЛІВКАМИ Автореферат 27 стр.
8674. ЕЛЕКТРОМАГНІТНО – СПІНОВІ ХВИЛІ І КОЛИВАННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ В БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 22 стр.
8675. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛАВЛЕНИХ ФЛЮСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ФТОР Автореферат 21 стр.
8676. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ІНВЕРТОРНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЧАСТОТИ Автореферат 37 стр.
8677. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ Автореферат 58 стр.
8678. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ ІЗОЛЯТОРІВ ВИСОКОЇ НАПРУГИ. ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 20 стр.
8679. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ НА БАЗІ НАДСИНХРОННОГО ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДУ Автореферат 21 стр.
8680. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ НА БАЗІ НАДСИНХРОННОГО ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДУ Автореферат 21 стр.
8681. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ДОЗУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ КОРМОСУМІШЕЙ В КОРМОЦЕХАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ Автореферат 23 стр.
8682. ЕЛЕКТРОН-ДЕФОРМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ ЗІ СТРУКТУРНИМИ НЕОДНОРІДНОСТЯМИ ТА У НАПРУЖЕНИХ ГЕТЕРОСИСТЕМАХ Автореферат 28 стр.
8683. ЕЛЕКТРОН-ФОНОННА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМАХ З ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ НОСІЇВ ЗАРЯДУ Автореферат 22 стр.
8684. Електронейроміографічні особливості тонічно-рухових та вегетативно-адаптаційних порушень у хворих після мозкового інсульту та патогенетичне обгрунтування Їх терапії Автореферат 21 стр.
8685. ЕЛЕКТРОНИ в ІЄРАРХІЧНИХ нАПІВПРОВІДНИКоВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Автореферат 20 стр.
8686. ЕЛЕКТРОННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ У МЕТОДІ АПРІОРНОГО ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 20 стр.
8687. ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЛЕНІДІВ ІНДІЮ Й ГАЛІЮ ТА ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 50 стр.
8688. ЕЛЕКТРОННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ТИПУ AIV, AIIIBV І ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Si1-XGeX У МЕТОДІ ЗМІШАНОГО БАЗИСУ Автореферат 24 стр.
8689. ЕЛЕКТРОННІ ЕФЕКТИ В СПЕКТРАХ ЕЛЕКТРОВІДБИВАННЯ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МАТЕРІАЛІВ ІV ТА АІІІ ВV ГРУП Автореферат 20 стр.
8690. Електронні збудження і ВЛАСНІ центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках Автореферат 39 стр.
8691. ЕЛЕКТРОННІ КОРЕЛЯЦІЇ І МАГНІТНА ФАЗОВА ДІАГРАМА КРИСТАЛІВ Автореферат 23 стр.
8692. ЕЛЕКТРОННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ НА ОСНОВІ АЛГЕБР З РЕГУЛЯРНИМ МАТРИЧНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ Автореферат 36 стр.
8693. ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ В ОПРОМІНЕНИХ ДІЕЛЕКТРИКАХ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙ, ЩО МІСТЯТЬ ЯДЕРНЕ ПАЛИВО Автореферат 42 стр.
8694. ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ НА ГРАНИЦІ РОЗДІЛУ ОРГАНІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Автореферат 25 стр.
8695. ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ У НАПІВПРОВІДНИКАХ В УМОВАХ ФОТО-ГАНН-ЕФЕКТУ Автореферат 24 стр.
8696. ЕЛЕКТРОННІ РЕЛАКСАЦІЇ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ ПРИПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ КРИСТАЛІВ ЦЕЗІЙ ГАЛОЇДІВ ТА ЕКЗОЕМІСІЯ ЕЛЕКТРОНІВ Автореферат 24 стр.
8697. ЕЛЕКТРОННІ СТАНИ НАДҐРАТОК І ВПЛИВ НА НИХ ДЕФЕКТІВ РОСТУ ТА ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ Автореферат 22 стр.
8698. ЕЛЕКТРОННІ СТАНИ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ У ПСЕВДОСПІН- ЕЛЕКТРОННІЙ МОДЕЛІ З СИЛЬНОЮ ЛОКАЛЬНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ В ТЕОРІЇ АНГАРМОНІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
8699. ЕЛЕКТРОННІ ТА ІОННІ ПРОЦЕСИ У ТВЕРДИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ Ag2HgI4 І Ag2CdI4 Автореферат 25 стр.
8700. Електронні та екситонні стани у наногеторосистемах з тунельно-зв’язаними квантовими точками різної форми Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86  [87]  88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389