Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

8001. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ Автореферат 25 стр.
8002. Еколого-економічна оцінка взаємодій в господарсько-торгівельній діяльності Автореферат 32 стр.
8003. Еколого-економічна оцінка водокористування в басейнових водогосподарських комплексах України Автореферат 29 стр.
8004. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ Автореферат 29 стр.
8005. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВОДООЧИЩЕННЯ (на прикладі ЦПВ) Автореферат 30 стр.
8006. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
8007. Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічно сталого розвитку Автореферат 26 стр.
8008. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ в машинобудуванні Автореферат 24 стр.
8009. Еколого-економічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів Поліської зони в умовах реформування земельних відносин (на прикладі Житомирської області) Автореферат 22 стр.
8010. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
8011. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
8012. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ Автореферат 24 стр.
8013. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Автореферат 29 стр.
8014. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 28 стр.
8015. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ Автореферат 20 стр.
8016. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НІМЕЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 31 стр.
8017. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАСНОГО ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (на прикладі Полтавської області) Автореферат 26 стр.
8018. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВОГО ФОНДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі “Галсільлісу”) Автореферат 28 стр.
8019. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (на прикладі Львівської області) Автореферат 27 стр.
8020. Еколого-економічний прогноз виробництва кормів (На прикладі забруднених радіонуклідами територій сільськогосподарських підприємств суспільного сектору Коростенського району Житомирської області) Автореферат 21 стр.
8021. еколого-енергетична диференціація едафотопів у біогеоценозах басейну верхнього дністра Автореферат 27 стр.
8022. ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНІ ХОЛОДОАҐЕНТИ Автореферат 26 стр.
8023. Еколого-естетичне виховання у школах Німеччини Автореферат 23 стр.
8024. ЕКОЛОГО-ЛІСІВНИЧИЙ АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ПОШКОДЖЕННЯ ОЖЕЛЕДДЮ ТА ЛЬОДОЛАМОМ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІННИЧЧИНИ Автореферат 29 стр.
8025. ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 29 стр.
8026. ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 47 стр.
8027. Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів лісових екосистем степового Придніпров’я (стан, охорона, прогноз) Автореферат 26 стр.
8028. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
8029. ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНИЙ СТАН ТА РОДЮЧІСТЬ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ Р. ТРУБІЖ) Автореферат 31 стр.
8030. ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Автореферат 29 стр.
8031. ЕКОЛОГО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
8032. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського Регіону України Автореферат 46 стр.
8033. ЕКОЛОГО-СИСТЕМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ, ВИДІЛЕНИХ ІЗ ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
8034. ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕРБІЦИДНОЇ ДІЇ НА АМБРОЗІЮ ПОЛИНОЛИСТУ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я Автореферат 26 стр.
8035. ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРНОВИХ ПОКРИВІВ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (СТІЙКІСТЬ, ДИНАМІКА, ТЕХНОГЕНЕЗ) Автореферат 57 стр.
8036. ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІТОПЛАНКТОНУ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ Автореферат 53 стр.
8037. Еколого-фізіологічні особливості азотного обміну декоративних однорічних рослин як індикатора забруднення промислових територій залізом та хромом Автореферат 29 стр.
8038. ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В СИСТЕМІ “ГРУНТ–РОСЛИНА” ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ Автореферат 24 стр.
8039. ЕКОЛОГО-ФІТОЦЕНОТИЧНІ ОСНОВИ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРОПІЧНОЇ ФЛОРИ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ Автореферат 23 стр.
8040. ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРІСНОВОДНИХ І СОЛОНУВАТОВОДНИХ CALANOIDA (CRUSTACEA, COPEPODA) УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
8041. еколого-фауністична характеристика та лісівниче значення рукокрилих (chiroptera) в умовах Західного Поділля Автореферат 34 стр.
8042. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ТА РЕСУРСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РОДУ THYMUS L. НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 31 стр.
8043. ЕКОЛОГО-ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КОРОПА В РИБНИЦЬКИХ СТАВАХ Автореферат 24 стр.
8044. ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБОРОТУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
8045. ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
8046. ЕКОЛОГО–ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ (на прикладі Львівської області) Автореферат 26 стр.
8047. ЕКОНОМIКО-ОPГАНIЗАЦIЙНI ЗАСАДИ ФУНКЦIОНУВАННЯ МАPКЕТИНГОВИХ СТPУКТУP НА ПIДПPИЄМСТВАХ МОЛОЧНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ PЕГIОНУ Автореферат 25 стр.
8048. ЕКОНОМIКО–МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ Автореферат 29 стр.
8049. економіко - експертна оцінкА основних засобів підприємства в системі управління ЇХ відтворенням Автореферат 23 стр.
8050. ЕКОНОМІКО - МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА АВТОТРАНСПОРТІ Автореферат 25 стр.
8051. ЕКОНОМІКО - ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 23 стр.
8052. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 52 стр.
8053. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 24 стр.
8054. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ I РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ПОЛIССЯ Автореферат 23 стр.
8055. Економіко-екологічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами в Україні Автореферат 27 стр.
8056. Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь У степовій зоні України Автореферат 30 стр.
8057. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ (на прикладі західних областей України) Автореферат 32 стр.
8058. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ Автореферат 28 стр.
8059. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ТА ОХОРОНИ ЕРОДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ Автореферат 26 стр.
8060. Економіко-екологічні основи нетрадиційних стратегій в освоєнні природних енергетичних ресурсів (на прикладі приморських регіонів України) Автореферат 30 стр.
8061. Економіко-екологічні основи сталого розвитку регіональних агропромислових комплексів Автореферат 51 стр.
8062. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІМАТУ Автореферат 22 стр.
8063. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 29 стр.
8064. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ (на матеріалах Київської області) Автореферат 30 стр.
8065. Економіко-екологічні проблеми та перспективи розвитку золотовидобувної промисловості України Автореферат 29 стр.
8066. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ АПК РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
8067. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
8068. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЙТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 25 стр.
8069. ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНІ І ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАХІДНОГО КАЗАХСТАНУ Автореферат 46 стр.
8070. ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 30 стр.
8071. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки Автореферат 58 стр.
8072. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 31 стр.
8073. Економіко-математичні моделі оцінки впливу погодних умов на ефективність авіатранспорту Автореферат 23 стр.
8074. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ Автореферат 20 стр.
8075. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
8076. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ У ВИРОБНИЧОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
8077. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем Автореферат 24 стр.
8078. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ СХОВИЩ ДАНИХ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 23 стр.
8079. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ Автореферат 20 стр.
8080. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ Автореферат 27 стр.
8081. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 35 стр.
8082. Економіко-математичне моделювання інформаційного забезпечення управління підприємством Автореферат 25 стр.
8083. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ Автореферат 25 стр.
8084. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ВАРІАНТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІРМИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
8085. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИМЕТРІЇ ТА АСИМЕТРІЇ Автореферат 25 стр.
8086. Економіко-математичне моделювання діяльності ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 25 стр.
8087. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ФІРМ Автореферат 24 стр.
8088. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок Автореферат 23 стр.
8089. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
8090. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЛОТУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ (на прикладі АСК “Укррічфлот”) Автореферат 24 стр.
8091. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 22 стр.
8092. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
8093. Економіко-математичне Моделювання ефективної взаємодії банків з підприємствами Автореферат 21 стр.
8094. економіко-математичне моделювання задачі формування АСОРТИМЕНТУ СУПЕРМАРКЕТУ У РОЗРІЗІ ТОВАРНИХ ГРУП Автореферат 24 стр.
8095. Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні Автореферат 26 стр.
8096. Економіко-математичне моделювання прийняття рішень у системі міжбанківських валютних ринків Автореферат 21 стр.
8097. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 23 стр.
8098. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КООРДИНАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Автореферат 19 стр.
8099. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
8100. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  [81]  82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389