Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

801. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШОК КОРМОВИХ КУЛЬТУР ПРИ ВІДГОДІВЛІ ХУДОБИ Автореферат 48 стр.
802. Інтенсифікація витягування порожнистих тонкостінних виробів з використанням профільованих заготовок Автореферат 21 стр.
803. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЕКСТРАГУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ КОМПОНЕНТІВ З ТВЕРДОЇ ФАЗИ ВАКУУМУВАННЯМ СИСТЕМИ Автореферат 22 стр.
804. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСООБМІНУ В БЕНЗОЛЬНИХ СКРУБЕРАХ З РЕГУЛЯРНИМИ НАСАДОЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 25 стр.
805. інтенсифікація масопереносу при виробництві кріпких напоїв Автореферат 22 стр.
806. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНІЙ ОЧИСТЦІ ҐРУНТУ Автореферат 24 стр.
807. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 26 стр.
808. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОБРОБКИ ЗЕРНА В АБРАЗИВНО-ДИСКОВІЙ ЛУЩИЛЬНІЙ МАШИНІ ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ ПРОЦЕСІВ ПНЕВМОСЕПАРУВАННЯ ТА АСПІРАЦІЇ Автореферат 19 стр.
809. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОЧИСТКИ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД НА КОМПАКТНИХ УСТАНОВКАХ Автореферат 17 стр.
810. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ ОБЕРТОВИХ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ В ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ Автореферат 42 стр.
811. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГАЗОДИНАМІКИ Й МАССООБМІНУ В ДОМЕННІЙ ПЛАВЦІ Автореферат 41 стр.
812. Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних тканин прямими і кубовими барвниками Автореферат 29 стр.
813. Інтенсифікація процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття застосуванням органічних реаентів і розчинників Автореферат 41 стр.
814. ІнтенсифікацІя процесів одержання карбідів, нітрИдів і композиційних матеріалів на їх основі Автореферат 45 стр.
815. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАВІТАЦІЇ Автореферат 24 стр.
816. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СУШІННЯ РОСЛИННИХ ПЕКТИНОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 34 стр.
817. Інтенсифікація процесів тепло – і масообміну холодильного обладнання блоку вторинної конденсації виробництва синтетичного аміаку Автореферат 27 стр.
818. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ШЛІФУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ КРУГАМИ ІЗ СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ І КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРА Автореферат 44 стр.
819. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ МАЛОМЕТАМОРФІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАКІВ Автореферат 24 стр.
820. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ КОЛОРИРУВАННЯ ПОЛІЕФІРНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДИСПЕРСНИМИ БАРВНИКАМИ Автореферат 23 стр.
821. Інтенсифікація процесу періодичного екстрагування за допомогою низькочастотних механічних коливань при виробництві екстрактів Із рослинної сировини Автореферат 25 стр.
822. Інтенсифікація процесу подрібнення у трубних млинах з активаційними бронефутераціями Автореферат 21 стр.
823. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ФРУКТОВО-ЯГІДНОЇ СИРОВИНИ В ЗАВИСЛОМУ ШАРІ Автореферат 17 стр.
824. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРУВАННЯ ВОДИ НА ШВИДКИХ ФІЛЬТРАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АКТИВОВАНИХ РОЗЧИНІВ ФЛОКУЛЯНТІВ Автореферат 24 стр.
825. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ ДРЕНАЖНИХ СВЕРДЛОВИН З ЕРЛІФТНОЮ СИСТЕМОЮ ВОДОВІДБОРУ ДЛЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКОЇ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ЗАВІСИ) Автореферат 22 стр.
826. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКИХ ОЧИСНИХ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПОКРАЩАННЯ ЇХ ГІДРАВЛІЧНОГО РЕЖИМУ Автореферат 25 стр.
827. Інтенсифікація роботи очисних споруд каналізації прикріпленими мікроорганізмами Автореферат 22 стр.
828. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ СПОРУД ПО ОЧИСТЦІ ВОДИ ВІД СІРКОВОДНЮ Автореферат 20 стр.
829. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗРОБКИ ҐРУНТУ БУЛЬДОЗЕРНИМ ВІДВАЛОМ УДОСКОНАЛеННЯМ ПАРАМЕТРІВ НОЖОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 22 стр.
830. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗРОБКИ ҐРУНТУ СКРЕПЕРОМ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПОВНЕННЯ Автореферат 21 стр.
831. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ КАРТОПЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ УМОВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 28 стр.
832. Інтенсифікація синтезу та дослідження властивостей високотемпературної надпровІдноЇ керамІки Bi(Pb)–Sr–Ca–Cu–O Автореферат 28 стр.
833. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 32 стр.
834. Інтенсифікація та механізм твердофазного відновлення оксидів заліза в умовах хіміко-каталітичної дії Автореферат 29 стр.
835. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПОТОКІВ КАПІТАЛУ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ Автореферат 26 стр.
836. Інтенсифікація теплових і гідродинамічних процесів шляхом керування умовами енергомасообміну (на прикладі потужнострумового плазмового прискорювача) Автореферат 24 стр.
837. інтенсифікація тепломасообмінних процесів у вентиляторних градирнях плівкового типу Автореферат 25 стр.
838. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В КОНТАКТНОМУ КОНДЕНСАТОРІ З СІТЧАСТОЮ НАСАДКОЮ Автореферат 23 стр.
839. інтенсифікаціЯ ТЕПЛОмасопереносу в макропористих тілах У ПРОЦЕСАХ ЗВОЛОЖЕННЯ ТА СУШІННЯ під ДІєю СИЛЬНИХ електричних полІВ Автореферат 28 стр.
840. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ В ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОНВЕКТОРАХ В УМОВАХ ТЕРМОГРАВІТАЦІЙНОЇ КОНВЕКЦІЇ Автореферат 22 стр.
841. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕРМООБРОБКИ НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ ХАРЧОВИХ РІДИН В АПАРАТІ З РОТАЦІЙНИМ ТЕРМОСИФОНОМ Автореферат 18 стр.
842. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ З ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЙНОЗДАТНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ Автореферат 18 стр.
843. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
844. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ПАНЕЛЬНО КОНСТРУКЦІЇ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ Автореферат 24 стр.
845. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ АКТИВАЦІЄЮ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ Автореферат 22 стр.
846. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА НА КОМБІКОРМ У ВІДЦЕНТРОВО-УДАРНОМУ МЛИНІ Автореферат 22 стр.
847. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЮВАЧА-ЗМІШУВАЧА КОРМІВ Автореферат 18 стр.
848. ІНТЕР- ТА ІНТРАМОЛЕКУЛЯРНІ ПОЛІКОМПЛЕКСИ, СТАБІЛІЗОВАНІ ВОДНЕВИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ В ПРОЦЕСАХ ФЛОКУЛЯЦІЇ ТА СОРБЦІЇ Автореферат 46 стр.
849. Інтерактивні маркетингові комунікації в менеджменті підприємства Автореферат 28 стр.
850. Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул Автореферат 20 стр.
851. ІНТЕРАКЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
852. ІНТЕРВАЛЬНІ МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ДОПУСКІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ Автореферат 22 стр.
853. ІНТЕРВАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ КОЛЕКТИВНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ Автореферат 16 стр.
854. ІНТЕРВАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ, НАСЛІДКІВ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ Автореферат 23 стр.
855. ІНТЕРВАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
856. ІНТЕРКАЛЯЦІЯ ІОНІВ ЛІТІЮ В КРЕМНЕЗЕМ ТА ЦЕОЛІТИ Автореферат 28 стр.
857. Інтерлейкіни, фібронектин та судинно-тромбоцитарний гемостаз при гіпертонічній хворобі Автореферат 27 стр.
858. ІНТЕРЛОКАЦІЙНІ ФОРМУЛИ RFM ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМАХ POLYE Автореферат 22 стр.
859. Інтерметаліди та оксиди: від ідеальної до реальної кристалічної структури Автореферат 56 стр.
860. ІНТЕРМЕТАЛІДИ ҐАЛІЮ та рідкісноземельниХ елементів. Синтез, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 44 стр.
861. ІНТЕРМОЛЕКУЛЯРНІ ПОЛІКОМПЛЕКСИ, УТВОРЕНІ ВОДНЕВИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ, ЯК НОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Автореферат 30 стр.
862. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП Автореферат 27 стр.
863. ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 45 стр.
864. ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ РЕСУРС ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 28 стр.
865. ІНТЕРНЕТ-САЙТИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ІННОВАЦІЙНІ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
866. ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 32 стр.
867. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК (1990-ті рр. - ПОЧАТОК ХХІ ст.) Автореферат 27 стр.
868. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСТВА НА ШЛЯХУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ НТУУ “КПІ”) Автореферат 31 стр.
869. ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ'ЯЗКІВ ЗБУРЕНИХ ЛІНІЙНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 13 стр.
870. ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ ЗАДАЧИ В УЗАГАЛЬНЕНИХ КЛАСАХ НЕВАНЛІННИ ТА СТІЛТЬЄСА Автореферат 17 стр.
871. ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ ПОСЛІДОВНОСТІ ДЕЯКИХ КЛАСІВ ФУНКЦІЙ, АНАЛІТИЧНИХ В КРУЗІ Автореферат 12 стр.
872. ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ ПОСЛІДОВНОСТІ ДЕЯКИХ КЛАСІВ ФУНКЦІЙ, АНАЛІТИЧНИХ У ПІВПЛОЩИНІ Автореферат 13 стр.
873. ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ ФОРМУЛИ В ГІЛЬБЕРТОВОМУ ПРОСТОРІ, АСИМПТОТИЧНО ТОЧНІ НА ПОЛІНОМАХ Автореферат 23 стр.
874. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ГНОСЕОЛОГІЇ Автореферат 27 стр.
875. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АКУСТИЧНИХ ДАНИХ У ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ШУМІВ Автореферат 24 стр.
876. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОСМІЧНИХ ТА АЕРОЗОБРАЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ ЗАХОДУ УКРАЇНИ ПРИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Автореферат 27 стр.
877. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МАГНІТНИХ АНОМАЛІЙ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ РЕЖИМІ Автореферат 22 стр.
878. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИКИ БАРОКО НА БАЯНІ (ТЕОРЕТИКО-ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 27 стр.
879. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 69 стр.
880. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 21 стр.
881. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК РЕКОНСТРУКЦІЯ СМИСЛОВОГО ЗМІСТУ ТЕКСТУ (ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 22 стр.
882. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк) Автореферат 23 стр.
883. ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ І СОЦІАЛЬНІСТЬ Автореферат 30 стр.
884. Інтерсуб’єктивність: естетико-психологічний аналіз Автореферат 28 стр.
885. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ І ТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ЛИПИ Автореферат 31 стр.
886. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЛІРИЧНОГО ЦИКЛУ М. ВОЛОШИНА Автореферат 31 стр.
887. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ПРОЗИ В. ПЕЛЕВІНА Автореферат 28 стр.
888. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
889. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ДРАМАТУРГІЇ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА Автореферат 27 стр.
890. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК МОДУС НОВАТОРСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ В. СТУСА ТА І. СВІТЛИЧНОГО) Автореферат 24 стр.
891. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози) Автореферат 30 стр.
892. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА ОСНОВА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ В. ДОМОНТОВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ “ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ”, “ДОКТОР СЕРАФІКУС” ТА “БЕЗ ҐРУНТУ”) Автореферат 30 стр.
893. ІНТЕРФЕРЕНТНІ ЯВИЩА В УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ Автореферат 31 стр.
894. Інтерферон-індукована система 2?,5?-олігоаденілату в лімфоїдних клітинах щурів за умов опромінення Автореферат 28 стр.
895. ІНТЕРФЕРОНОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ РОТАВІРУСІВ ТА СТАН СИСТЕМИ ІНТЕРФЕРОНУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ПРИ РОТАВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
896. ІНТИМНА ЛІРИКА ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН (чоловічий і жіночий дискурси) Автореферат 31 стр.
897. ІНТОНАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ РАДІОРЕПОРТАЖУ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі французької мови) Автореферат 29 стр.
898. ІНТОНАЦІЙНЕ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 28 стр.
899. ІНТОНАЦІЯ ПЕРЕКОНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 29 стр.
900. ІНТРА- ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОВИ – РЕЦИПІЄНТА (на матеріалі латинських запозичень в українській мові) Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8  [9]  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389