Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7801. ЕВОЛЮЦІЯ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ГЛИБОКИХ ПІВДЕННО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ПІД РІЗНИМИ ФІТОЦЕНОЗАМИ Автореферат 32 стр.
7802. ЕВОЛЮЩЯ АНАДСЬКОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ ТА ПРОБЛЕМА КВЕБЕКА (80-ті - 90-ті рр. XX ст.) Автореферат 31 стр.
7803. ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 21 стр.
7804. Евфемізація і дисфемізація у фразеотворенні говірок сходу України Автореферат 27 стр.
7805. ЕДАФО-ФІТОЦЕНОТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТІЙКИХ АГРОЕКОСИСТЕМ НА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЛЯХ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
7806. ЕЕГ – КОРЕЛЯТИ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ У НОРМІ ТА В УМОВАХ ПОРУШЕНЬ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 30 стр.
7807. ЕЖЕКЦІЙНО-ЦИКЛОННИЙ ФЛОТАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ Автореферат 21 стр.
7808. ЕЗОТЕРИКА: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
7809. ЕКВІВАЛЕНТИ СЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 46 стр.
7810. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЗА МАРКОВИМ ПРОСТОРІВ І ВІДОБРАЖЕНЬ Автореферат 19 стр.
7811. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКІ МОТИВИ В “СИБІРСЬКИХ НОВЕЛАХ” Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА Автореферат 30 стр.
7812. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОМАНУ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
7813. Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії Автореферат 24 стр.
7814. Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення Автореферат 26 стр.
7815. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
7816. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЖИТТЯ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ КІНЦЯ ХIХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 55 стр.
7817. ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИМІРИ РИТОРИКИ Автореферат 29 стр.
7818. ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ МОТИВИ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.ВИННИЧЕНКА Автореферат 28 стр.
7819. ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ МОТИВИ СВІТОБАЧЕННЯ МОДЕРНІСТСЬКОГО МАЙСТРА (НА МАТЕРІАЛІ КАМЕРНОЇ МУЗИКИ 20_х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ) Автореферат 33 стр.
7820. Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття. Автореферат 27 стр.
7821. ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПАРАДИГМА В ТВОРЧОСТІ Л.М.ТОЛСТОГО Автореферат 35 стр.
7822. ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРИРОДА СИМВОЛІКИ В ПОЕЗІЇ В. СТУСА Автореферат 30 стр.
7823. ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА БОРИСЛАВСЬКОГО ЦИКЛУ ТВОРІВ І.ФРАНКА Автореферат 27 стр.
7824. ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ Автореферат 26 стр.
7825. ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПЕРСОНАЛІЗМ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА Автореферат 27 стр.
7826. ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ Автореферат 41 стр.
7827. ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ГЕРМЕНЕВТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНТИЧНОЇ МЕТАФІЗИКИ У ТВОРЧОСТІ М.ГАЙДЕҐҐЕРА І Г.-Г.ГАДАМЕРА (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 29 стр.
7828. ЕКЗОГЕННА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ ВУГЛЕВОДІВ МІКРОБНОЮ ПОПУЛЯЦІЄЮ РУБЦЯ Автореферат 27 стр.
7829. ЕКЗОГЕОДИНАМІКА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ СХІДНО- ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ І ПИТАННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ТА ЗЕМЕЛЬ Автореферат 57 стр.
7830. ЕКЗОКРИННА НЕДОСТАТНІСТЬ І ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ З ДИСКІНЕТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТА ЗАХВОРЮВАННЯМИ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ Автореферат 48 стр.
7831. Екоімунна корекція інтралюмінального гомеостазу товстої кишки при гострій абдомінальній патології Автореферат 28 стр.
7832. ЕКОГЕОХІМІЯ ЛАНДШАФТІВ У ЗОНАХ ТЕХНОГЕНЕЗУ Автореферат 46 стр.
7833. ЕКОЛОГIЧНА РОЛЬ ГЕОХIМIЧНИХ БАР’ЄРIВ В РОЗПОДIЛI ТА МIГРАЦIЇ ВАЖКИХ МЕТАЛIВ В ГРУНТАХ ТЕРИТОРIЙ, ЩО МЕЖУЮТЬ З ЗАЛIЗОРУДНИМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМИ КОМБIНАТАМИ Автореферат 27 стр.
7834. ЕКОЛОГIЯ ПОПУЛЯЦIЙ ГРИЗУНIВ ЗАХIДНОГО РЕГIОНУ УКРАЇНИ Автореферат 43 стр.
7835. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ: ШЛЯХИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ Автореферат 30 стр.
7836. екологізація управління та економічне зростання: моделювання і аналіз взаємозв’язку Автореферат 31 стр.
7837. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ В УМОВАХ КОРПОРАТИЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
7838. ЕКОЛОГІЧНІ І ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ МАКСИМАЛЬНО БЕЗПЕЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ РОЗСИПНИХ ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
7839. ЕКОЛОГІЧНІ АДАПТАЦІЇ ДРІБНИХ ССАВЦІВ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ БІОГЕОЦЕНОЗІВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я Автореферат 32 стр.
7840. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОХІМІЇ ВТОРИННОГО ОБМІНУ РОСЛИН КАРТОПЛІ Автореферат 24 стр.
7841. ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МІГРАЦІЇ ПТАХІВ ФАУНИ УКРАЇНИ В ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ Автореферат 42 стр.
7842. ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АЛЕЛОПАТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПІСЛЯДІЇ АРОМАТИЧНИХ РОСЛИН В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ Автореферат 45 стр.
7843. Екологічні основи використання схилових земель під плодові культурбіогеоценози в умовах Закарпаття Автореферат 30 стр.
7844. ЕкологІчНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ФУНДУКА ТА ЛІЩИНИ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ КОМАХАМИ Автореферат 28 стр.
7845. ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ВПЛИВУ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НА СТЕПОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ЕКОТОП, ВЗАЄМОДІЯ, ДЕНДРОІНДИКАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ) Автореферат 48 стр.
7846. ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ МАСОВИХ РОЗМНОЖЕНЬ ОСНОВНИХ ВИДІВ КОМАХ - ХВОЄЛИСТОГРИЗІВ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ Автореферат 62 стр.
7847. Екологічні особливості антропно трансформованих рослинних угруповань (на прикладі Криворізького залізорудного басейну) Автореферат 27 стр.
7848. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БЕРЕСТО-ПАКЛЕНОВИХ ДІБРОВ В ПІДЗОНІ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО Автореферат 28 стр.
7849. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕДАФОТОПІВ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА) Автореферат 23 стр.
7850. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ЦЕЗІЮ-137 ЇСТІВНИМИ МАКРОМІЦЕТАМИ ЛІСІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
7851. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА БІОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСІВ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ КИЇВЩИНИ Автореферат 28 стр.
7852. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНАНТРОПНИХ ВИДІВ РОСЛИН В техногенно трансформованоМУ середовищІ південного сходу України Автореферат 25 стр.
7853. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ ПІДСТИЛКОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
7854. Екологічні параметри свободи особистості Автореферат 25 стр.
7855. ЕКОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА (на прикладі Йорданії) Автореферат 25 стр.
7856. Екологічні тзнання як чинник гуманітаризації шкільного курсу фізики Автореферат 28 стр.
7857. ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРНИХ І ДИКОРОСЛИХ каротиноносних РОСЛИН - НАКОПИЧУВАЧІВ ВІРУСІВ ТА КСЕНОБІОТИКІВ І МЕТОД ОТРИМАННЯ З НИХ КАРОТИНУ Автореферат 23 стр.
7858. ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВІДНОВНИХ УМОВ ТА ЇХ РОЛЬ У ГЕНЕЗИСІ БУРУВАТО-ПІДЗОЛИСТИХ ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ Автореферат 24 стр.
7859. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 47 стр.
7860. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 29 стр.
7861. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ Автореферат 25 стр.
7862. Екологічна безпека регіонУ: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі Автореферат 27 стр.
7863. екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління Автореферат 47 стр.
7864. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ Автореферат 41 стр.
7865. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ ГЕОСИСТЕМ ( наукові та методичні основи ) Автореферат 50 стр.
7866. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 20 стр.
7867. ЕКОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ БІОГЕОЦЕНОЗІВ НА ЗРУБАХ БУКОВИХ ЛІСІВ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ Автореферат 28 стр.
7868. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІОПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ (соціально-філософський аналіз) Автореферат 29 стр.
7869. Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та техногенні перспективи Автореферат 26 стр.
7870. ЕКОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СКИДАННЯ ШАХТНИХ ВОД ДО РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ (на прикладі басейну р.Самари) Автореферат 24 стр.
7871. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ АГРОЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ) Автореферат 26 стр.
7872. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ РІЗНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОЛИНСЬКОГО І ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ ЦЕЗІЄМ-137 Автореферат 24 стр.
7873. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОЦЕНОЗІВ З БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ’ЯНИСТИХ КУЛЬТУР НА ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИЩАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
7874. Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління) Автореферат 59 стр.
7875. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА НОРМУВАННЯ ЇХ ЯКОСТІ Автореферат 25 стр.
7876. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ЕКОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 24 стр.
7877. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНІВ РОЗСЕЛЕННЯ ДЕПОРТОВАНИХ НАРОДІВ (НА ПРИКЛАДІ КРИМУ) Автореферат 28 стр.
7878. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА УРБОЛАНДШАФТІВ ЗА ВМІСТОМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ ГРУНТ-РОСЛИНА (на прикладі міста Харкова) Автореферат 23 стр.
7879. ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ БІОГЕННОГО МІКРОСТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ЕДАФОТОПІВ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
7880. ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ СВІТЛОВОЇ СТРУКТУРИ У ФОРМУВАННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗІВ В СТЕПУ (СЕРЕДОВИЩЕПЕРЕТВОРЕННЯ, СИЛЬВАТИЗАЦІЯ, СТІЙКІСТЬ) Автореферат 25 стр.
7881. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
7882. Екологічна складова в ціноутворенні на підпрємствах теплоенергетичної галузі Украіни Автореферат 24 стр.
7883. ЕКОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ Автореферат 23 стр.
7884. екологічна характеристика мікроміцетів, що виявили ознаку позитивного радіотропізму Автореферат 21 стр.
7885. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА (Leptinotarsa decemlineata Say) В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
7886. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ Автореферат 27 стр.
7887. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 32 стр.
7888. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ “ГЛИБИННОЇ ЕКОЛОГІЇ” В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ Автореферат 27 стр.
7889. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 25 стр.
7890. Екологічне знання та його вплив на формування стилю мислення в сучасній науці Автореферат 27 стр.
7891. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ (НА ПРИКЛАДІ ЯВОРІВСЬКОГО РОДОВИЩА СІРКИ) Автореферат 26 стр.
7892. Екологічне обгрунтування закономірностей динаміки популяцій і багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливої черепашки Автореферат 23 стр.
7893. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ КАЛІФОРНІЙСЬКОЇ ЩИТІВКИ В ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕННЯХ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
7894. екологічне ОБҐРУНТУВАННЯ методів прогнозу звичайного та сірого бурякових довгоносиків в умовах центрального лісостепу україни Автореферат 25 стр.
7895. екологічне ОБҐРУНТУВАННЯ прогнозу Розповсюдження основних шкідНИків Польових культур в АГРОЦЕНОзАХ УкраЇнИ Автореферат 57 стр.
7896. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ВІД ШВЕДСЬКИХ МУХ (OSCINELLA PUSILLA MG., OSCINELLA FRIT L.) В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
7897. ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Автореферат 28 стр.
7898. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА ТА ЙОГО ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ (ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ, ЇХ ОХОРОНА, ПРОГНОЗ) Автореферат 22 стр.
7899. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАВ’ЯНИСТОЇ РОСЛИННОСТІ СХИЛОВИХ ЕКОТОПІВ ПІВДЕННО-СХІДНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ (відновлення, охорона, раціональне використання) Автореферат 26 стр.
7900. ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ (60 – 80-і рр. ХХ ст.) Автореферат 35 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78  [79]  80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389