Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7701. ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 1917-1921 РОКІВ Автореферат 25 стр.
7702. ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVIII СТ. Автореферат 28 стр.
7703. ДУАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ПОЕТА ТА ЙОГО ЖАНРОВА СИСТЕМА (на прикладі творчості В. Сосюри 20-х років) Автореферат 28 стр.
7704. ДУБ ЧЕРВОНИЙ (QUERCUS RUBRA L.) В ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЛЬВІВЩИНИ Автореферат 29 стр.
7705. ДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ З КОМБІНОВАНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ДІЯМИ Автореферат 44 стр.
7706. ДУХОВА МУЗИКА УКРАЇНИ у XVIII-XIX століттях Автореферат 28 стр.
7707. ДУХОВНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
7708. ДУХОВНІ ХРИСТИЯНИ В УКРАЇНІ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століть Автореферат 35 стр.
7709. ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ХРИСТИЯНСЬКОГО ЛЮДИНОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
7710. Духовність: сутність, еволюція, форми виявлення в етносі Автореферат 48 стр.
7711. Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії Автореферат 26 стр.
7712. ДУХОВНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
7713. ДУХОВНА ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК АТРИБУТ САМОРОЗГОРТАННЯ ЛЮДИНИ Автореферат 29 стр.
7714. Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики Автореферат 26 стр.
7715. ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: методологія системного вивчення і регулювання Автореферат 43 стр.
7716. ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (соціально-філософський аналіз) Автореферат 26 стр.
7717. ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 26 стр.
7718. ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
7719. ДУХОВНО-ПРАКТИЧНА ПРИРОДА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
7720. ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 23 стр.
7721. ДУХОВНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЙ Автореферат 25 стр.
7722. ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И ПРАКТИКЕ БУДДИЗМА Автореферат 24 стр.
7723. ДуШПАСТИРСЬКА СЛуЖБА українських ВІЙСЬКОВИХ ФОРМАЦІЙ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. Автореферат 26 стр.
7724. Дьогтеполімерні бетони підвищеної довговічності на основі в’яжучих, модифікованих відходами виробництва стиролу та полістиролу Автореферат 23 стр.
7725. Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни Автореферат 26 стр.
7726. ЕВОЛЮЦІЙНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ ТЕСТІВ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
7727. ЕВОЛЮЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ І ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 25 стр.
7728. ЕВОЛЮЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА ТОНКА СТРУКТУРА ВИХОРІВ ТА СТРУМЕНІВ КОСМІЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ Автореферат 24 стр.
7729. ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НІМЕЦЬКІЙ ЛЕКСИЦІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЗМІСТУ (на матеріалі періодичних видань кінця 80-х – 90-х років) Автореферат 28 стр.
7730. ЕВОЛЮЦІЙНІ РІВНЯННЯ ІЗ СУТТЄВО НЕСКІНЧЕННОВИМІРНИМИ ОПЕРАТОРАМИ Автореферат 18 стр.
7731. ЕВОЛЮЦІЙНІ РІВНЯННЯ З ПСЕВДО-БЕССЕЛЕВИМИ ОПЕРАТОРАМИ Автореферат 23 стр.
7732. ЕВОЛЮЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ Автореферат 43 стр.
7733. ЕВОЛЮЦІЙНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУР СОЛЕНОЇДНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАДАНИМ РОЗПОДІЛОМ МАГНІТНОГО ПОЛЯ Автореферат 24 стр.
7734. ЕВОЛЮЦІЙНО-ФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ В ДОКЕМБРІЇ Автореферат 46 стр.
7735. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕАЛУ КРАСИ В ДИНАМІЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОДИ (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) Автореферат 25 стр.
7736. ЕВОЛЮЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОВІСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 33 стр.
7737. ЕВОЛЮЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ’Ї (1991 2002 рр.) Автореферат 31 стр.
7738. ЕВОЛЮЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ЯДРА ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В VIII-XX СТ. (структурний, семантичний, функціональний аналіз) Автореферат 33 стр.
7739. ЕВОЛЮЦІЯ АНТРОПОНІМНИХ ФОРМУЛ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ Автореферат 54 стр.
7740. ЕВОЛЮЦІЯ БРИТАНСЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ (1914-1921 рр.) Автореферат 28 стр.
7741. ЕВОЛЮЦІЯ ВІДОБРАЖЕНЯ ЗВ'ЯЗКУ ГРУПОВИХ ЖИТТЄВИХ СТИЛІВ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ В СОЦІОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ Автореферат 28 стр.
7742. ЕВОЛЮЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В ІКОНОГРАФІЇ ЛІТУРГІЙНОГО ШИТВА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Автореферат 29 стр.
7743. ЕВОЛЮЦІЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНСЬКІЙ БАЯННІЙ ШКОЛІ (друга половина ХХ століття) Автореферат 28 стр.
7744. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕФЕКТНОЇ СТРУКТУРИ КРЕМНІЮ, ОПРОМІНЕНОГО ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ЧАСТКАМИ, В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНОГО СТАРІННЯ Автореферат 26 стр.
7745. Еволюція директивних мовленнєвих актів в англійській мові Автореферат 29 стр.
7746. ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ФЕДЕРАТИВНОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЮГОСЛАВІЇ (1947-1961 рр.) Автореферат 31 стр.
7747. ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 53 стр.
7748. ЕВОЛЮЦІЯ ЕТНОПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЗІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Автореферат 30 стр.
7749. ЕВОЛЮЦІЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН VІ – ХІ СТ. Автореферат 23 стр.
7750. Еволюція землеволодіння на Волині – друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Автореферат 26 стр.
7751. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології Автореферат 23 стр.
7752. ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ БОЛГАРІЇ В 1985 – 1991 рр. Автореферат 24 стр.
7753. ЕВОЛЮЦІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ СЛОБОЖАНЩИНИ XVII- поч. XXI ст. Автореферат 27 стр.
7754. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі Автореферат 26 стр.
7755. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ ПІЗНАННІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
7756. ЕВОЛЮЦІЯ КОРОЛІВСЬКОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ В АНГЛІЇ ПРИ РАННІХ ТЮДОРАХ Автореферат 27 стр.
7757. Еволюція ліберального руху в 1971 – 2003 рр. Автореферат 30 стр.
7758. ЕВОЛЮЦІЯ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОАНІЗОТРОПНОГО ФЕРИМАГНЕТИКА BaFe12O19 ПРИ ПЕРЕХОДІ ВІД МАКРО- ДО НАНОКРИСТАЛА Автореферат 45 стр.
7759. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ У НЕСПІВМІРНИХ ФАЗАХ НЕВЛАСНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ ТА СЕГНЕТОЕЛАСТИЧНИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 24 стр.
7760. ЕВОЛЮЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ ВІРШОВАНОЇ БАЙКИ (XIII-XX ст.): ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 65 стр.
7761. ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ В ТЕХНІЦІ ЕЛЕКТРОКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ХХ СТ.) Автореферат 28 стр.
7762. ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 51 стр.
7763. ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В ПЕРІОД СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 28 стр.
7764. ЕВОЛЮЦІЯ НОРМ ТА ДЕВІАЦІЙ У СФЕРІ СПОРТУ Автореферат 30 стр.
7765. ЕВОЛЮЦІЯ ОБЕРТАНЬ ТВЕРДОГО ТІЛА ПІД ДІЄЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІДНОВЛЮЮЧИХ І ЗБУРЮЮЧИХ МОМЕНТІВ Автореферат 14 стр.
7766. ЕВОЛЮЦІЯ ПЛАСТИЧНОЇ МОВИ СТИЛЯ АР ДЕКО У ВІТЧИЗНЯНІЙ АРХІТЕКТУРІ КІНЦЯ 20-х – 50-х рр. ХХ ст. Автореферат 25 стр.
7767. Еволюція поглядів М. Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації Автореферат 29 стр.
7768. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 25 стр.
7769. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ІЗРАЇЛЮ ПО БЛИЗЬКОСХІДНОМУ ВРЕГУЛЮВАННЮ В 80-ті - 90-ті РОКИ Автореферат 19 стр.
7770. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (гендерний аспект) Автореферат 29 стр.
7771. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ Автореферат 25 стр.
7772. ЕВОЛЮЦІЯ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ: ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІЇ, ЛЮДИНА (ВІД НАТУРАЛІЗМУ ДО АВАНГАРДУ) Автореферат 21 стр.
7773. ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ І МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ НАУКИ ДО ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 54 стр.
7774. ЕВОЛЮЦІЯ САЛОННОЇ МУЗИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 28 стр.
7775. ЕВОЛЮЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЖИТЛА КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО В УРБАНІСТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 34 стр.
7776. ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ДОКТРИНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ Автореферат 38 стр.
7777. ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ НІМЕЦЬКИХ ГОЛОСНИХ І ЗАРОДЖЕННЯ НОВИХ ФОНЕМ (на матеріалі давньоверхньонімецьких, середньоверхньонімецьких і ранньонововерхньонімецьких текстів) Автореферат 25 стр.
7778. ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА МАЙНОВИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВА (1648–1785 рр.) Автореферат 31 стр.
7779. ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
7780. ЕВОЛЮЦІЯ СТВОРЕННЯ МАШИН З ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА НА КОРМ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
7781. ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МОРЕМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА Автореферат 51 стр.
7782. Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках XX ст.) Автореферат 26 стр.
7783. ЕВОЛЮЦІЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ І СУДОЧИНСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО Автореферат 29 стр.
7784. ЕВОЛЮЦІЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ МІСТА КИЄВА другої половини XIX - початку XX століття В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ Автореферат 28 стр.
7785. ЕВОЛЮЦІЯ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ЛЯЛЬКОВОГО ВЕРТЕПУ Автореферат 24 стр.
7786. Еволюція та характеристики лазерних пучків з оптичними сингулярностями Автореферат 25 стр.
7787. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
7788. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ КОНФЛІКТУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 62 стр.
7789. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ЦІНИ ВІД КЛАСИЧНОЇ ДО СУЧАСНОЇ Автореферат 31 стр.
7790. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ЦІННОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. Автореферат 26 стр.
7791. ЕВОЛЮЦІЯ ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ ФРАНЦІЇ (на матеріалі літератури 1970-90 років) Автореферат 30 стр.
7792. ЕВОЛЮЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЕВОЛЮЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА СЕЛІ В ДОБУ НЕПУНА СЕЛІ В ДОБУ НЕПУ Автореферат 31 стр.
7793. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Автореферат 28 стр.
7794. Еволюція української мови в діаспорі (етно- і соціолінгвістичні аспекти) Автореферат 48 стр.
7795. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
7796. ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПІВПРОВІДНИКІВ АIIВVI ГЕКСАГОНАЛЬНОЇ СИНГОНІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РОЗМІРІВ КВАНТОВИХ МАСШТАБІВ Автореферат 41 стр.
7797. ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ В. ЛЕСЕВИЧА Автореферат 26 стр.
7798. еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект Автореферат 30 стр.
7799. ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ РЕЦЕПЦІЇ ОБРАЗУ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVІІ – ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 31 стр.
7800. Еволюція художнього мислення Аркадія Любченка: від “романтики вітаїзму” до соцреалізму Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77  [78]  79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389