Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7501. ДОСЛІДЖЕННЯ З ТЕОРІЇ СИЛЬНОГО ПІДСУМОВУВАННЯ РЯДІВ ФУР'Є ТА АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ Автореферат 27 стр.
7502. Дослідження з теорії терагерцових коливань, що збуджуються дрейфом електронів у квантових ямах Автореферат 25 стр.
7503. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАД В ТРАНСПОРТНИХ DWDM МЕРЕЖАХ Автореферат 22 стр.
7504. Дослідження задач пружності двохкомпонентних стохастичних композитів на основі статичної моделі неоднорідного деформування Автореферат 24 стр.
7505. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СИНТЕЗУ АЛМАЗІВ З РОСТОВИХ СИСТЕМ, ЩО МІСТЯТЬ НЕТРАДИЦІЙНІ РОЗЧИННИКИ ВУГЛЕЦЮ НА ОСНОВІ ЦИНКУ Автореферат 22 стр.
7506. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ Автореферат 18 стр.
7507. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУДЖЕНЬ ЕЛЕКТРОННОГО ГАЗУ В КРИСТАЛАХ ГЕРМАНІЮ МЕТОДОМ НЕПРУЖНОГО РОЗСІЯННЯ СВІТЛА Автореферат 21 стр.
7508. Дослідження зв’язків електрофізіологічних характеристик шкіри та індивідуально-типологічних особливостей людини Автореферат 28 стр.
7509. Дослідження здоров’я та способу життя сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та розробка моделі профілактичних заходів Автореферат 24 стр.
7510. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ФОСФІДУ ІНДІЮ ПІД ДІЄЮ АТОМІВ ВОДНЮ ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГІЙ Автореферат 19 стр.
7511. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІЦНІННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ В’ЯЖУЧОГО Автореферат 20 стр.
7512. Дослідження кінетики пульсаційного розмелу рослинної сировини і створення млина Автореферат 25 стр.
7513. ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕХАНІЗМУ ОКСИДАЦІЇ ІЗОМЕРНИХ НІТРОТОЛУОЛІВ ОЗОНОМ В ОЦТОВОМУ АНГІДРИДІ Автореферат 19 стр.
7514. Дослідження калієвих каналів та їх ролі в кардіоміоцитах, диференційованих з ембріональних стовбурових клітин миші Автореферат 19 стр.
7515. Дослідження квантових властивостей синаптичного вивільнення ГАМК в культурі кори головного мозку щура Автореферат 32 стр.
7516. ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА З ВИПАДКОВИМИ ПІДПРОСТОРАМИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ФОНДОВОГО РИНКА Автореферат 26 стр.
7517. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ, ВЛАШТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУМІЩЕНИХ ДАХІВ. Автореферат 25 стр.
7518. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ ПОБЛИЗУ ТОНКИХ КРУГОВИХ ВКЛЮЧЕНЬ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 27 стр.
7519. Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та уранілу з деякими представниками CO-, PO-донорних лігандів Автореферат 25 стр.
7520. Дослідження КРIОГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУВАННЯ РІДКІСНИХ ГАЗІВ З ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ АМІАЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
7521. ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТИЧНИХ ВИПАДКІВ СТІЙКОСТІ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ З КВАДРАТИЧНОЮ ПРАВОЮ ЧАСТИНОЮ ТА МОДЕЛЕЙ ЗІ СЛАБКИМ ЗАПІЗНЕННЯМ Автореферат 14 стр.
7522. Дослідження критичних та закритичних властивостей металевого церію Автореферат 18 стр.
7523. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІЧНИХ СХЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ШИННИХ ТА КОМУТАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 8 стр.
7524. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ У ВТНП СПОЛУЦІ YBa2(Cu1-x57Fex)3O6+ МЕТОДОМ МЕССБАУЕРІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ Автореферат 24 стр.
7525. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖФАЗНИХ ВЗАЄМОДІЙ У СИСТЕМІ ВОДА-КЛІТИНИ-БІЛОК-КРЕМНЕЗЕМ МЕТОДАМИ 1Н ЯМР СПЕКТРОСКОПІЇ Автореферат 28 стр.
7526. ДОСЛІДЖЕННЯ МІРОЗНАЧНИХ І ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМИ ЧИСЛОВИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ СТОХАСТИЧНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 21 стр.
7527. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ПІРАМІДАЛЬНО-ПРИЗМАТИЧНИХ БУНКЕРІВ Автореферат 28 стр.
7528. ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОСКОПІЧНИХ РОСТОВИХ ДЕФЕКТІВ КРИСТАЛІВ ZnSe І CdZnTe Автореферат 26 стр.
7529. ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ Автореферат 18 стр.
7530. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМІВ УЧАСТІ ОКСИДУ АЗОТУ ТА РЕЦЕПТОРІВ N-МЕТИЛ-D-АСПАРТАТУ В РЕГУЛЯЦІЇ ДИХАЛЬНОГО РИТМОГЕНЕЗУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРЯТ Автореферат 24 стр.
7531. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА ДЛЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДВІСУ МАГНІТОЛЕВІТНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 24 стр.
7532. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ Автореферат 22 стр.
7533. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ НЕЙРОННОЇ АСОЦІАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ГІБРИДНИХ МОДУЛЬНИХ НЕЙРОМЕРЕЖАХ Автореферат 27 стр.
7534. Дослідження механізмів дифузії імплантованих домішок в шаруватих структурах на основі кремнію в умовах нерівноважної концентрації точкових дефектів Автореферат 23 стр.
7535. Дослідження механізмів загибелі неонатальних кардіоміоцитів щура в культурі при моделюванні аноксії-реоксигенації: роль протеасомного протеолізу Автореферат 29 стр.
7536. Дослідження механізмів кардіопротекторного впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот рослинного походження при пошкодженні міокарда різного генезу Автореферат 29 стр.
7537. Дослідження механізмів формування та фізичних властивостей напівпровідникових структур з розвиненою поверхнею Автореферат 26 стр.
7538. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ І РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ І ПРОЕКТУВАННЯ ЧОЛОВИХ САЛЬНИКОВИХ УЩІЛЬНЕНЬ РОТОРІВ НАСОСІВ Автореферат 25 стр.
7539. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ГІПЕРВИСОКОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗАГОЮВАННЯ ШКІРНИХ РАН В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 26 стр.
7540. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАРЯДІВ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ З ГАЗОУТВОРЮЮЧИМИ КОМПОНЕНТАМИ Автореферат 23 стр.
7541. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДРУЙНУВАННЯ БІЛЯ КУТОВИХ ТОЧОК В УМОВАХ ПЛОСКОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Автореферат 21 стр.
7542. Дослідження Множин стійкості та нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінгера Автореферат 17 стр.
7543. Дослідження мутацій та поліморфізмів послідовності ДНК гена фенілаланінгідроксилази в родинах високого ризику фенілкетонурії Автореферат 22 стр.
7544. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ЗУБЦІВ ПРЯМОЗУБИХ КОЛЕС З РЕГУЛЮЮЧОЮ ЖОРСТКІСТЬЮ ЗАЧЕПЛЕННЯ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
7545. ДОСЛІДЖЕННЯ напрУжено-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МЕТАЛУ У ШТАМПАХ ЗІ СКЛАДНИМ РУХОМ НОЖІВ І УДОСКОНАЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДРІЗКИ П-ПОДІБНИХ ПРОФІЛІВ Автореферат 22 стр.
7546. Дослідження напружено-деформованого стану осесиметричних пружно-пластичних циліндричних оболонок під впливом локального імпульсного навантаження Автореферат 18 стр.
7547. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ОРТОТРОПНИХ ПЛАСТИН СКЛАДНОЇ ФОРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ R – ФУНКЦІЙ Автореферат 21 стр.
7548. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ МАЛОСТІ Автореферат 21 стр.
7549. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ПІВОСІ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Автореферат 17 стр.
7550. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЯВИЩ У СИСТЕМІ ГІДРАВЛІЧНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 22 стр.
7551. Дослідження нормативно-методологічних засад впровадження методик оцінки та верифікації викидів парникових газів (на прикладі транспортного сектору) Автореферат 28 стр.
7552. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ЛОГАРИФМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ТІЛ, БЛИЗЬКИХ ДО ЗАДАНИХ Автореферат 20 стр.
7553. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПЕЧІНКИ І КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ТА КАНЦЕРОГЕНЕЗІ Автореферат 22 стр.
7554. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОЗИЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ МАЛИХ ВНУТРІШНІХ СУПУТНИКІВ ЮПІТЕРА НА ОСНОВІ НАЗЕМНИХ ФОТОМЕТРИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 25 стр.
7555. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯДЕР І ЯДЕРНО-ЯДЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У МОДИФІКОВАНОМУ НАБЛИЖЕННІ Томаса-Фермі Автореферат 22 стр.
7556. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГЕНЕРАТОРІВ ДВОПРОВОДОВИХ ДУПЛЕКСНИХ СИСТЕМ СИМЕТРИЧНОГО ДОСТУПУ Автореферат 25 стр.
7557. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЙСМЕКЕРНОЇ АКТИВНОСТІ НЕЙРОНІВ МОЛЮСКА ТА ВПЛИВУ НА НЕЇ ТРИТЕРПЕНОВИХ ГЛІКОЗИДІВ Автореферат 24 стр.
7558. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ В ДИНАМІЦІ ТВЕРДОГО ТІЛА Автореферат 18 стр.
7559. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕРІЗІВ РЕАКЦІЇ 181Та(n, г) З ВИКОРИСТАННЯМ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ АПАРАТУРНИХ г-СПЕКТРІВ Автореферат 23 стр.
7560. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕРІЗІВ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ (n,x) НА ЯДРАХ Y, La, Ta, Pb, Bi ПРИ ЕНЕРГІЇ НЕЙТРОНІВ 14 МеВ Автореферат 21 стр.
7561. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ВУЗЛА ЖИВЛЕННЯ ВИКОНАВЧИХ АСИНХРОННИХ МОТОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ Автореферат 17 стр.
7562. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ШАРІВ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ГРАНАТУ, ВИРОЩЕНИХ МЕТОДОМ РІДКОФАЗНОЇ ЕПІТАКСІЇ Автореферат 19 стр.
7563. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХОДІВ ГАМОВА-ТЕЛЛЕРА В ОБЛАСТІ ЛЕГКИХ ІЗОТОПІВ ОЛОВА МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПІЇ ПОВНОГО ПОГЛИНАННЯ Автореферат 29 стр.
7564. дослідження перифокальної зони гліом півкуль головного мозку з метою оптимізації їх лікування Автореферат 46 стр.
7565. ДОСЛІДЖЕННЯ ПИЛОВОГО ХВОСТА КОМЕТИ ВЕСТА 1976 VI МЕТОДАМИ ПОВЕРХНЕВОЇ ФОТОМЕТРІЇ Автореферат 20 стр.
7566. Дослідження пластичності ГАМКергічної синаптичної передачі в культурі нейронів гіпокампа щура Автореферат 28 стр.
7567. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ РОЗВ'ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ В ОКОЛІ ЇХ ІНВАРІАНТНИХ ТОРОЇДАЛЬНИХ МНОГОВИДІВ Автореферат 9 стр.
7568. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ І ПЕРЕМІЩЕНЬ НАВКОЛО ТОНКИХ ПРУЖНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ПРИ УСТАЛЕНИХ КОЛИВАННЯX Автореферат 26 стр.
7569. Дослідження політичних відносин методом контент-аналізу Автореферат 27 стр.
7570. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬОВИХ ЕФЕКТІВ У ЛОКАЛЬНО-АНГАРМОНІЧНИХ ТА СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ З ПЕРЕХОДАМИ ЛАД-БЕЗЛАД Автореферат 29 стр.
7571. Дослідження поляризаційної модової дисперсії і її вплив на пропускну здатність та структуру оптичних транспортних мереж Автореферат 26 стр.
7572. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОРОНАРНОГО КРОВООБІГУ ІШЕМІЗОВАНОГО СЕРЦЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 29 стр.
7573. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТІЙНОЇ ЗАГАСАННЯ ФРАУНГОФЕРОВИХ ЛІНІЙ СОНЯЧНОЇ АТМОСФЕРИ Автореферат 19 стр.
7574. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХЗАЛЕЖНОСТЕЙ АВАРІЙНОСТІ ГАЗОПРОВОДІВ Автореферат 31 стр.
7575. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИСУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ І МЕХАНІЗМУ ДІЇ ПОХІДНИХ МАЛЕІНІМІДУ ТА УРЕТАНУ Автореферат 20 стр.
7576. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЛЕПТОН-АДРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ З МІЧЕНИМИ ФОТОНАМИ Автореферат 21 стр.
7577. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖФАЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАВКИ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИРКОНІЮ ТА АЛЮМІНІЮ, що аморфізуються Автореферат 24 стр.
7578. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАНЯ АСПАРАГІНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 21 стр.
7579. ДОСЛІДЖЕННЯ процесів РЕЛАКСАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ ЕлектронІВ У МІКРОКОНТАКТАХ І КРИСТАЛАХ ВІСМУТУ МЕТОДОМ ФОКУСУВАННЯ ЕлектронІв провІдНостІ Автореферат 46 стр.
7580. Дослідження процесів утворення та відпалу термодефектів в кремнії Автореферат 17 стр.
7581. Дослідження процесів формування факторів технологічної спадковості при виготовленні деталей газотурбінних двигунів з титанових сплавів Автореферат 26 стр.
7582. Дослідження процесу деформування ультрадисперсних оксидних порошків при холодному ізостатичному пресуванні з метою одержання високоміцної кераміки Автореферат 26 стр.
7583. дослідження ПРОЦЕСУ дозованої РОЗДАчі кормів в годівниці кліткових батарей для утримання птиці та ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОБІЛЬНОГО КОРМОРОЗДАВАЧА Автореферат 20 стр.
7584. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ безперервновилитої ЗАГОТОВКИ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 21 стр.
7585. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НАНЕСЕННЯ ДЕТОНАЦІЙНО-ГАЗОВИХ ПОКРИТЬ НА ДЕТАЛІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ З УРАХУВАННЯМ ВЕЛИЧИНИ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ У СИСТЕМІ ПОКРИТТЯ-ПІДКЛАДКА Автореферат 24 стр.
7586. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ПЛОСКИХ РЕШІТ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОЧИСНИКІВ З КОМБІНОВАНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ Автореферат 20 стр.
7587. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ І РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ КУЛЬКОВОГО ПОДРІБНЮВАЧА Автореферат 22 стр.
7588. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОСІЮВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПРОСІЮВАЧІВ І ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ РОБОТИ Автореферат 22 стр.
7589. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СЕПАРАЦІЇ ДРІБНОГО ЗЕРНОСОЛОМИСТОГО ВОРОХУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ОЧИСТОК КОМБАЙНІВ Автореферат 19 стр.
7590. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРІННЯ М'ЯСА ПІД ОСЬОВИМ ТИСКОМ Автореферат 22 стр.
7591. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ М’ЯКОГО МОРОЗИВА, ЗБАГАЧЕНОГО МОЛОЧНИМ БІЛКОМ Автореферат 21 стр.
7592. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ СКОЛОТИН ТА ЙОГО АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ Автореферат 22 стр.
7593. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ЗІРОК РІЗНОГО ВІКУ МЕТОДАМИ ФОТОМЕТРІЇ І СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ Автореферат 20 стр.
7594. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУТКОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
7595. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ Автореферат 25 стр.
7596. ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ДИСКАХ СПІРАЛЬНИХ ГАЛАКТИК Автореферат 26 стр.
7597. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ОКСИДАЦІЇ НАФТАЛІНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ОЗОНОМ У РІДИННІЙ ФАЗІ Автореферат 21 стр.
7598. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ГІДРАЗИДІВ О,О-ДІАРИЛТІОФОСФОРНИХ КИСЛОТ В РЕАКЦІЇ З ФЕНІЛІЗОТІОЦІАНАТОМ Автореферат 20 стр.
7599. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК З БАГАТОКОРПУСНИМ ВІДЦЕНТРОВИМ КОМПРЕСОРОМ І ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 22 стр.
7600. Дослідження робочих процесів розчинонасоса з комбінованим законом руху проточного плунжера Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  [76]  77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389