Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7101. ДИСИПАЦІЯ ЕНЕРГІЇ ТА НЕЛІНІЙНА ПРОВІДНІСТЬ ГРАНУЛЬОВАНИХ НАДПРОВІДНИКІВ ДРУГОГО РОДУ В НАДПРОВІДНОМУ І НОРМАЛЬНОМУ СТАНАХ Автореферат 26 стр.
7102. ДИСКРЕТНІ МОДЕЛІ КОЛИВНИХ СИСТЕМ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЇХ ДИНАМІКИ Автореферат 48 стр.
7103. Дискретна інтерполяція плоских дискретно представлених кривих ліній на основі кутів згущення Автореферат 21 стр.
7104. Дискретна інтерполяція ПЛОСКИХ одновимірних обводів з ЗАКОНОМІРНОЮ ЗМІНОЮ КРИВИНИ Автореферат 23 стр.
7105. Дискретна апроксимація за критерієм найменшого граничного відхилення Автореферат 24 стр.
7106. ДИСКРЕТНА ДИНАМІКА НАЙПРОСТІШИХ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ЗА УЧАСТЮ КРИСТАЛІЧНОГО РЕАГЕНТА Автореферат 43 стр.
7107. ДИСКРЕТНА МЕТРИКА ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 26 стр.
7108. ДИСКРЕТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЧИСЛОВИМИ ПОСЛІДОВНОСТЯМИ Автореферат 48 стр.
7109. ДИСКРЕТНЕ ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКАЛЯРНИХ і ВЕКТОРНИХ ПОЛІВ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНОЇ СВІТЛОТЕХНІКИ Автореферат 37 стр.
7110. ДИСКРЕТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБРИСІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ПЕРЕХРЕЩЕНЬ ЗА КЕРУЮЧИМИ ЧИННИКАМИ ПАРАМЕТРІВ НАТУРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 23 стр.
7111. ДИСКРЕТНИЙ СУБАОРТАЛЬНИЙ СТЕНОЗ: ДІАГНОСТИКА, ПОКАЗИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОЇ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ Автореферат 30 стр.
7112. Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля Автореферат 23 стр.
7113. ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ КВАЗІДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 15 стр.
7114. ДИСКРЕТНО-ПОДІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ УСТАТКУВАННЯ Автореферат 22 стр.
7115. ДИСКУРС ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМЯТІ В СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ РОМАНІ (1970-ті – 2000 рр.) Автореферат 25 стр.
7116. ДИСКУРС А. ПЛАТОНОВА В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ Автореферат 29 стр.
7117. ДИСКУРС АКЦЕНТУЙОВАНИХ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ: КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі персонажного мовлення в сучасній американській художній прозі) Автореферат 30 стр.
7118. ДИСКУРС КОЗАЦТВА В ПОЕЗІЇ „УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ” ПОЛЬСЬКОГО РОМАНТИЗМУ Автореферат 34 стр.
7119. ДИСКУРС СТИЛЮ В РЕТРОСПЕКТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ ВИДОВИЩНОЇ І ДРАМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 54 стр.
7120. дискурс Сучасної англомовної сім’ї Автореферат 37 стр.
7121. Дискурс театру у французькій драматургії XVII століття Автореферат 29 стр.
7122. ДИСКУРС ЯК СОЦІОЛІНГВАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово- лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу) Автореферат 49 стр.
7123. ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ НАТЯКАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) Автореферат 25 стр.
7124. Дискурсивні маркери когерентностіангломовного діалогічного тексту:когнітивний та прагматичний аспекти Автореферат 27 стр.
7125. ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПУБЛІКАЦІЙ ДЕБАТІВ БРИТАНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ Автореферат 32 стр.
7126. ДИСКУРСИВНІ ПАРАДИГМИ КОНЦЕПТУ ЮРОДСТВО ЯК САМОБУТНЬОГО ФЕНОМЕНА РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 25 стр.
7127. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) Автореферат 33 стр.
7128. ДИСКУРСНИЙ АНАЛІЗ ПРОПОВІДІ ЯК МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЖАНРУ СЛОВЕСНОСТІ (на матеріалі православної Різдвяної проповіді) Автореферат 30 стр.
7129. ДИСКУРСОТВОРЧА РОЛЬ ТЕМИ У ПРОФЕСІЙНОМУ КОНФЛІКТНОМУ СПІЛКУВАННІ АНГЛОМОВНИХ МЕДИКІВ (на матеріалі персонажного мовлення) Автореферат 33 стр.
7130. ДИСКУСІЯ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ Автореферат 25 стр.
7131. ДИСЛІПОПРОТЕЇДЕМІЯ, ХbaI РЕСТРИКЦІЙНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ТА СТРУКТУРА 3’-ГІПЕРВАРІАБЕЛЬНОЇ ОБЛАСТІ ГЕНА АПО В Автореферат 22 стр.
7132. ДИСЛІПОПРОТЕЇНЕМІЇ ТА РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА Автореферат 30 стр.
7133. ДИСЛОКАЦІЇ МОЗКУ У ХВОРИХ З ГЛІОМАМИ СУПРАТЕНТОРІАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 31 стр.
7134. Дислокаційні структури мезорівня та властивості деформованих сплавів на базі заліза та тИтану Автореферат 35 стр.
7135. ДИСЛОКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНОГО РУЙНУВАННЯ НАПІВКРИХКИХ КРИСТАЛІВ НА СТАДІЇ СУБКРИТИЧНОГО РОСТУ МІКРОТРІЩИН . Автореферат 22 стр.
7136. ДИСМІКРОЕЛЕМЕНТОЗ ПРИ СИНДРОМІ ЗАГРОЗИ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ Автореферат 32 стр.
7137. ДИСМЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ З первинними ураженнями нирок та гіпертонічною хворобою на ранніх ступенях ХроНічної Ниркової недостатності Автореферат 27 стр.
7138. ДИСОЦІАЦІЯ ПРИ НЕВРОТИЧНІЙ ІСТЕРІЇ ( КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ) Автореферат 27 стр.
7139. ДИСПЕРГУВАННЯ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ У РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ ДИСКОВО-ЦИЛІНДРІЧНОГО ТИПУ Автореферат 28 стр.
7140. ДИСПЛАЗІЇ СУГЛОБІВ КІНЦІВОК У СОБАК (етіологія, патогенез, діагностика та лікування) Автореферат 46 стр.
7141. ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА Автореферат 42 стр.
7142. ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ СЕРЦЯ ЯК ПРИЧИНА РАПТОВОЇ СМЕРТІ Автореферат 31 стр.
7143. ДИСПОЗИТИВНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
7144. ДИСПОЗИЦІЙНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ Автореферат 29 стр.
7145. ДИСТАНЦIЙНА РАДIАЦIЙНА ДИНАМIЧНА ТЕПЛОМЕТРIЯ В ДIАГНОСТИЦI ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (АПЕНДИЦИТ, ХОЛЕЦИСТИТ, ПАНКРЕАТИТ) У ПРАЦIВНИКIВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 44 стр.
7146. ДИСТАНЦІЙНІ РАДІОМОДИФІКАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В РОСЛИННОМУ ОРГАНІЗМІ Автореферат 23 стр.
7147. Дистанційна теплометрія та лазерна поляриметрія в оцінці функціонального стану маткових труб при серозних запальних процесах додатків матки Автореферат 26 стр.
7148. ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ХВИЛЬОВИХ ЗБУРЕНЬ ІОНОСФЕРИ ТА МОРСЬКОЇ ПОВЕРХНІ В КОРОТКОХВИЛЬОВОМУ ДІАПАЗОНІ Автореферат 24 стр.
7149. ДИСТАНЦІЙНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ГАЗОПРОВОДІВ Автореферат 24 стр.
7150. ДИСТРИБУЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
7151. ДИСТРОФІЧНІ УРАЖЕННЯ СІТКІВКИ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС І ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
7152. Дисфункції імунної системи у дітей (виявлення, верифікація, імунореабілітація)”. Автореферат 42 стр.
7153. ДИСФУНКЦІОНАЛЬНА СІМ’Я ЯК ЧИННИК ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 23 стр.
7154. ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, УСКЛАДНЕНИХ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 28 стр.
7155. ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ, ЗМІНИ ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST НА ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 35 стр.
7156. ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ, СТАН АГРЕГАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ У ХВОРИХ НА Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА З ГОСТРОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 30 стр.
7157. ДИСФУНКЦІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ ТОКСИЧНИХ УРАЖЕННЯХ МІОКАРДА В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 31 стр.
7158. ДИСФУНКЦІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ЖІНОК З ЕСТРОГЕНДЕФІЦИТНИМИ СТАНАМИ ТА МЕТОДИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 31 стр.
7159. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
7160. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРІВ Автореферат 26 стр.
7161. ДИСЦИПЛІНУЮЧЕ ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ДЖОНА ЛОККА Автореферат 33 стр.
7162. ДИСЦИРКУЛЯТОРНА ГІПЕРТЕНЗИВНА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОГО РИТМУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ Автореферат 30 стр.
7163. ДИСЦИРКУЛЯТОРНА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ У РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА (ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, КЛІНІКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ) Автореферат 26 стр.
7164. ДИТИНСТВО ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
7165. ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
7166. Дитяча праця у промисловості Англії першої половини ХІХ століття Автореферат 27 стр.
7167. ДИТЯЧА СУБКУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 26 стр.
7168. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект) Автореферат 28 стр.
7169. ДИТЯЧИЙ ТРАВМАТИЗМ: ПРОФІЛАКТИКА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 31 стр.
7170. ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
7171. Диференцiйоване використання низькочастотної магнітотерапії В комплексному лікуванні прееклампсії вагітних Автореферат 38 стр.
7172. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ІГРИ, ДИНАМІКА ЯКИХ ЗАЗНАЄ ІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ Автореферат 17 стр.
7173. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПЕРВИННО ТА ВТОРИННО ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ СУДОМНИХ НАПАДІВ У ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ Автореферат 21 стр.
7174. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ НЕМАГНІТНИХ ВИРОБІВ Автореферат 22 стр.
7175. Диференціальний підхід до реабілітації репродуктивної функції жінок після ендоскопічного лікування тубооваріальних утворень різного генезу Автореферат 29 стр.
7176. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ГРАНИЧНІ ОПЕРАТОРИ В ПРОСТОРАХ ВЕКТОР-ФУНКЦІЙ Автореферат 17 стр.
7177. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-СИМВОЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З НЕЛОКАЛЬНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ РІВНЯНЬ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ Автореферат 18 стр.
7178. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-СИМВОЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ТА ДВОТОЧКОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ЗА ЧАСОМ Автореферат 16 стр.
7179. Диференціально-топічна діагностика інтра-кохлеарної хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей Автореферат 22 стр.
7180. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧАСТИН ВИЛИВКА МОДИФІКУВАННЯМ ЧАВУНУ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ Автореферат 31 стр.
7181. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
7182. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ Автореферат 24 стр.
7183. Диференціація кінематики та регіональних деформацій Антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів Автореферат 26 стр.
7184. Диференціація навчання в профільних класах біологічного спрямування на матеріалах курсу “Загальна біологія” Автореферат 29 стр.
7185. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ГРУПОВОЇ ФОРМИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ) Автореферат 32 стр.
7186. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ 7–11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ Автореферат 28 стр.
7187. Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України Автореферат 28 стр.
7188. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ СТЕПІВ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
7189. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ МІХУРОВО-СЕЧОВІДНОГО РЕФЛЮКСУ ПРИ НЕЙРОГЕННИХ ДИСФУНКЦІЯХ СЕЧОВОГО МІХУРА Автореферат 20 стр.
7190. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯШКОЛЯРІВ 11-14 РОКІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬУ РІЗНИХ ЗОНАХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 28 стр.
7191. ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ Автореферат 29 стр.
7192. ДИФЕРЕНЦІЙНІ МАРКЕРИ ГІПЕРПЛАЗІЙ ЕНДОМЕТРІЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОНКОЛОГІЧНОЇ ОБТЯЖЕНОСТІ СПАДКОВОГО АНАМНЕЗУ Автореферат 26 стр.
7193. ДИФЕРЕНЦІЙНА ВЕГЕТОКОРЕКЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 27 стр.
7194. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА І ВЕРИФІКАЦІЯ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАЛОІНВАЗИВНИХ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 18 стр.
7195. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ВРОДЖЕНОЇ ОБСТРУКЦІЇ СЕЧОВОДУ У ДІТЕЙ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ЇЇ ЛІКУВАННЯ Автореферат 53 стр.
7196. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЕКСУДАТИВНОГО ПЛЕВРИТУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ТА РАКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА ПЛЕВРАЛЬНОГО ЕКСУДАТУ Автореферат 21 стр.
7197. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЛІМФОАДЕНОПАТІЙ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ ТА ШИЇ Автореферат 25 стр.
7198. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЛОКАЛІЗОВАНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ ТА НОВОУТВОРЕНЬ НИРОК З ОБҐРУНТУВАННЯМ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ Автореферат 28 стр.
7199. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА МЕХАНІЧНИХ, ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ТА ЗМІШАНИХ ЖОВТЯНИЦЬ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ ЗА ДАНИМИ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ, СОНОГРАФІЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 27 стр.
7200. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ В ПРОЦЕСІ МАЛІГНІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71  [72]  73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389