Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7001. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ Автореферат 55 стр.
7002. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 33 стр.
7003. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В АВСТРАЛІЇ: ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі лексики з автохтонним компонентом значення) Автореферат 27 стр.
7004. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 31 стр.
7005. ДИНАМІКА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВАЖКИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРНОМУ ПРИМЕЖОВОМУ ШАРІ Автореферат 23 стр.
7006. ДИНАМІКА РОТОРІВ З АВТОБАЛАНСИРАМИ–ДЕМПФЕРАМИ ДЛЯ ВІБРОЗАХИСТУ Автореферат 20 стр.
7007. ДИНАМІКА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 31 стр.
7008. ДИНАМІКА САМОВИЗНАЧЕННЯ МИТЦЯ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
7009. Динаміка середньонаддніпрянсько- поліського діалектного суміжжя у світлі ізофон Автореферат 20 стр.
7010. ДИНАМІКА СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 29 стр.
7011. Динаміка системи плазма-поверхня у розрядах магнетронного типу Автореферат 21 стр.
7012. ДИНАМІКА СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XI – XVIII СТ. Автореферат 34 стр.
7013. ДИНАМІКА СМИСЛОВИХ СТРУКТУР ОСІБ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН, В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
7014. Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті – 30-ті рр. XX ст.) Автореферат 29 стр.
7015. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області) Автореферат 30 стр.
7016. ДИНАМІКА СПІНОВИХ СИСТЕМ ТА МІКРОХВИЛЬОВЕ ПОГЛИНАННЯ В НАПІВПРОВІДНИКАХ ТА НИЗЬКООМНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 40 стр.
7017. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу Автореферат 28 стр.
7018. ДИНАМІКА СТРУН І НУЛЬ–СТРУН У ПСЕВДОРІМАНОВИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 20 стр.
7019. Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабілізації Автореферат 26 стр.
7020. ДИНАМІКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА В КОНТЕКСТІ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ Автореферат 24 стр.
7021. ДИНАМІКА ТА ДОЗОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗМІНИ ВМІСТУ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ І ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У КРОВОТВОРНИХ ОРГАНАХ ТА КРОВІ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ ОПРОМІНЕННЯ ТВАРИН Автореферат 40 стр.
7022. ДИНАМІКА ТА НАПРЯМКИ ДЕСТРУКЦІЇ ГЕРБІЦИДІВ З КЛАСУ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН В РОСЛИНАХ ТА ГРУНТІ Автореферат 21 стр.
7023. ДИНАМІКА ТА ПОХИБКИ ІНТЕГРОВАНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЗЕМНОГО ОБ'ЄКТА Автореферат 20 стр.
7024. ДИНАМІКА ТА СТІЙКІСТЬ БУРИЛЬНИХ КОЛОН БУРОВИХ УСТАНОВОК РОТОРНОГО ТИПУ Автореферат 34 стр.
7025. ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК Автореферат 52 стр.
7026. Динаміка українського іменника м. Донецька з 1890 по 1990-і роки. Автореферат 22 стр.
7027. Динаміка фітомаси та депонованого вуглецю в штучних насадженнях сосни Полісся України Автореферат 22 стр.
7028. ДИНАМІКА ФОНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ВИМОВНОЇ НОРМИ (на матеріалі лексикографічних джерел) Автореферат 28 стр.
7029. ДИНАМІКА ФОРМ ВІЗУАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ (ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 24 стр.
7030. Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів Автореферат 24 стр.
7031. Динаміка формування ціннісного світу молодіжної культури України Автореферат 26 стр.
7032. ДИНАМІКА ФОТОСФЕРНИХ ШАРІВ СОНЦЯ ПІД ЧАС СПАЛАХІВ Автореферат 23 стр.
7033. ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У МОВІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
7034. ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗОРОВОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ШКОЛІ Автореферат 27 стр.
7035. ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ М’ЯЗІВ ОБЛИЧЧЯ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 26 стр.
7036. Динаміка ціннісних орієнтацій військовослужбовців строкової служби Автореферат 26 стр.
7037. ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРОТЯГОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 24 стр.
7038. ДИНАМІКА ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ЖІНОК, ЯКІ ПОСЛУГОВУЮТЬСЯ ДОПОМІЖНИМИ РЕПРОДУКТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ Автореферат 27 стр.
7039. ДИНАМІКА ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 33 стр.
7040. ДИНАМІКА ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ Автореферат 33 стр.
7041. ДИНАМІКА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК З ПІДКРІПЛЕННЯМ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 18 стр.
7042. ДИНАМІКА ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУВАЛЬНОЇ РАДІАЦІЇ В МАЛИХ ДОЗАХ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 26 стр.
7043. ДИНАМІКА ЧАСТИНОК ТА ПОЛІВ В ПУЧКОВИХ ТА ПЛАЗМОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 27 стр.
7044. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ СИСНИХ ШКІДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ЕНТОМОФАГІВ У ЗОНІ ВПЛИВУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
7045. ДИНАМІКА Я-ОБРАЗУ ВЧИТЕЛЯ-ПРОФЕСІОНАЛА Автореферат 28 стр.
7046. ДИНАМІКА ЯРІВ В БАСЕЙНІ ДНІСТРА Автореферат 27 стр.
7047. Динаміка ґратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогенідах Автореферат 23 стр.
7048. дИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АНОДНО ПОЛЯРИЗОВАНИХ МЕТАЛ – ОКСИДНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
7049. ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАПІЛЯРНИХ СИСТЕМ В ПРИСУТНОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 46 стр.
7050. ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИНХРОННОГО ГІРОСКОПА В КАРДАНОВОМУ ПІДВІСІ Автореферат 22 стр.
7051. Динамічні властивості та фазові стани двовимірних гейзенбергівських та негейзенбергівських магнетиків Автореферат 23 стр.
7052. ДИНАМІЧНІ ВПЛИВИ НА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖЕВІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЇХ уРаХуВанНЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ і ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 24 стр.
7053. ДИНАМІЧНІ ДІЇ ВІТРУ НА МЕТАЛЕВІ ГРАТЧАСТІ БАШТИ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК Автореферат 23 стр.
7054. ДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ДИФУЗНОГО РОЗСІЯННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ В СКЛАДНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Автореферат 19 стр.
7055. Динамічні задачі концентрації пружних напружень біля дефектів, що лежать на циліндричних поверхнях Автореферат 17 стр.
7056. ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ З ТОНКИМИ ПРУЖНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ Автореферат 45 стр.
7057. ДИНАМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗМІННИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА МАКРОМОЛЕКУЛЯРНІ ТА КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ Автореферат 31 стр.
7058. ДИНАМІЧНІ ОПТИМІЗАЦІЙНІ ТА БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІКИ І ДОВКІЛЛЯ Автореферат 20 стр.
7059. Динамічні процеси в бурових установках під час гальмування колони бурильних труб Автореферат 27 стр.
7060. ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА В СЛОВОТВОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КІНЦЯ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ) Автореферат 48 стр.
7061. ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРАХ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 44 стр.
7062. Динамічні процеси в пожежних установках на основі помп з криволінійно-профільованими роторами Автореферат 23 стр.
7063. ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПРИЙМЕННИКОВІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
7064. Динамічні процеси у вібромашинах для об’ємної обробки з дебалансним віброзбудником Автореферат 21 стр.
7065. ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ІНФОРМАТИКИ (словотвірний аспект) Автореферат 30 стр.
7066. ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ НА ВИМІРНИХ, БОРЕЛІВСЬКИХ І КАНТОРІВСЬКИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 24 стр.
7067. Динамічні тенденції формування букових лісів прикарпаття Автореферат 31 стр.
7068. ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА ТА СПОСОБИ ЇХ ОЦІНКИ Автореферат 20 стр.
7069. ДИНАМІЧНА ІНТЕГРАЛЬНА РЕНТГЕНІВСЬКА ДИФРАКТОМЕТРІЯ ПОРУШЕНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МОНОКРИСТАЛІВ З МІКРОДЕФЕКТАМИ Автореферат 24 стр.
7070. ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ З ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИМИ КАЛЬЦІЄВИМИ ДЕПО В СЕНСОРНИХ НЕЙРОНАХ ЩУРА Автореферат 31 стр.
7071. ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ УДАРНИХ ХВИЛЬ З ПОВЕРХНЕЮ РОЗДІЛУ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНИХ ПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 22 стр.
7072. ДИНАМІЧНА ЕНТРОПІЯ АВТОМОРФІЗМІВ ГРУП ТА ГРУПОВИХ АЛГЕБР Автореферат 10 стр.
7073. ДИНАМІЧНА ЕНТРОПІЯ В ОПЕРАТОРНИХ АЛГЕБРАХ ТА КВАНТОВІ СИСТЕМИ КОЛМОГОРОВА Автореферат 17 стр.
7074. ДИНАМІЧНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА ХВИЛЬОВИЙ ТРАНСПОРТ У ВІДКРИТИХ НЕУПОРЯДКОВАНИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 45 стр.
7075. ДИНАМІЧНА МІЖФАЗНА ТЕНЗІОМЕТРІЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН ПРИ НОРМАЛЬНІЙ ВАГІТНОСТІ ТА ГЕСТОЗІ Автореферат 19 стр.
7076. ДИНАМІЧНА МІЖФАЗНА ТЕНЗІОМЕТРІЯ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ СПОЛУЧЕНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 22 стр.
7077. Динамічна модель фізичних процесів у польових транзисторах із затвором Шоттки субмікронних розмірів Автореферат 23 стр.
7078. ДИНАМІЧНА ОМЕНТОПАНКРЕАТОСТОМІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З НЕКРОТИЧНИМИ ФОРМАМИ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 22 стр.
7079. ДИНАМІЧНА ПОЇЗНА МОДЕЛЬ РАЙОНУ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 20 стр.
7080. ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПРУЖНИХ СИСТЕМ ПРИ СТОХАСТИЧНОМУ ПАРАМЕТРИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 25 стр.
7081. ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПРЯМОЛІНІЙНИХ ТРУБ ІЗ ВНУТРІШНІМИ ПОТОКАМИ НЕОДНОРІДНОЇ РІДИНИ Автореферат 23 стр.
7082. Динамічна теорія дифракції рентгенівських променів в пружно вигнутих монокристалах з мікродефектами Автореферат 22 стр.
7083. ДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ ЕКСТИНКЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ДИФУЗНОГО РОЗСІЯННЯ Автореферат 20 стр.
7084. ДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ ЛАУЕ-ДИФРАКЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ У ТОРОЇДАЛЬНО ВИГНУТИХ КРИСТАЛАХ З МІКРОДЕФЕКТАМИ Автореферат 22 стр.
7085. Динамічна теорія РОЗСІЯННЯ рентгенівських променів в ЦИЛІНДРИЧНО вигнутих кристалах з мікродефектами Автореферат 20 стр.
7086. Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону Автореферат 23 стр.
7087. Динамічне гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових ланцюгових передач Автореферат 20 стр.
7088. ДИНАМІЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ НАЯВНОСТІ МІЖФАЗНИХ ШАРІВ Автореферат 20 стр.
7089. ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ГАЛЬМУВАННЯ В ТАЛЕВІЙ СИСТЕМІ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ Автореферат 21 стр.
7090. династіЯ грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХIХ – початок ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
7091. ДИПЛОМАТІЯ СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Автореферат 45 стр.
7092. ДИРИГЕНТСЬКЕ ОРКЕСТРОВЕ ВИКОНАВСТВО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХVІІІ-ХІХ ст. Автореферат 46 стр.
7093. ДИРИГЕНТСЬКО - ХОРОВА ОСВІТА В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
7094. ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 22 стр.
7095. Дисбактеріоз шлунково-кишкового тракту новонароджених телят, методи його корекції та профілактики Автореферат 26 стр.
7096. ДИСБАЛАНС В ІМУННІЙ СИСТЕМІ ТА ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ КОРИ НАДНИРНИКІВ У ХВОРИХ НА ТОНЗИЛООДОНТОГЕННІ УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 28 стр.
7097. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Автореферат 40 стр.
7098. дисипативнІ властивості фрикційного контакту та Їхній вплив на фретингостійкість трибосистем Автореферат 26 стр.
7099. ДИСИПАТИВНІ ФУНКЦІЇ СЕРЕДОВИЩА ЗА ДАНИМИ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ Автореферат 26 стр.
7100. ДИСИПАТИВНЕ НАГРІВАННЯ ТЕКУЧОГО СЕРЕДОВИЩА В КАНАЛІ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70  [71]  72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389