Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6901. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХУМІНЬ І НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ(НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 28 стр.
6902. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 32 стр.
6903. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬВ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 31 стр.
6904. ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 29 стр.
6905. ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО СКЛАДУ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
6906. ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ІСМАЇЛА ГАСПРИНСЬКОГО Автореферат 31 стр.
6907. ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗУМІННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 28 стр.
6908. ДИДАКТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 31 стр.
6909. ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНИХ КВАРТАЛІВ МІСТА Автореферат 33 стр.
6910. ДИЗАЙН ОКСИДНИХ І СУЛЬФІДНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СИСТЕМ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНІ І ТЕРМІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗА ЇХ УЧАСТЮ Автореферат 42 стр.
6911. ДИЗАЙН СПОЖИВЧОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ: СТАНДАРТ ТА ЕКСКЛЮЗИВ Автореферат 29 стр.
6912. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ СТОЛІТТЯ (національний та глобалізаційний аспекти) Автореферат 51 стр.
6913. ДИЗАЙН ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЗОНДІВ НА ОСНОВІ ЦІАНІНОВИХ БАРВНИКІВ для нуклеїнових кислот та білків Автореферат 40 стр.
6914. ДИЗАЙН ЯК ФАКТОР ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 45 стр.
6915. Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6 - азапіримідинів Автореферат 27 стр.
6916. ДИКОРОСЛІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЕКОЛОГО–ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, РЕСУРСИ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ) Автореферат 29 стр.
6917. ДИЛОГІЯ ВС. СОЛОВЙОВА «ВОЛХВЫ» ТА «ВЕЛИКИЙ РОЗЕНКРЕЙЦЕР» У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ЕПОХИ Автореферат 30 стр.
6918. ДИНАМIКА ПОПУЛЯЦIЙ I ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПОПЕЛИЦЬ НА БАШТАННИХ КУЛЬТУРАХ В ЛIВОБЕРЕЖному ЛIСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
6919. ДИНАМIКА СИНГУЛЯРНИХ НЕПАРАКСіАЛЬНИХ ПУЧКIВ В ОКОЛI ВХIДНОГО ТОРЦЯ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА Автореферат 24 стр.
6920. Динаміка і методика рОзрахунку імпульсних редукторів Автореферат 26 стр.
6921. ДИНАМІКА І ПОХИБКИ МІКРОМЕХАНІЧНИХ ГІРОСКОПІВ Автореферат 21 стр.
6922. ДИНАМІКА І ПРОГНОЗ СТАНУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СОЛЯНИХ І СІРЧАНИХ РОДОВИЩ ПЕРЕДКАРПАТТЯ Автореферат 23 стр.
6923. ДИНАМІКА І СТАТИКА В ДІАЛЕКТНИХ ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ (на матеріалі ІІ тому АУМ) Автореферат 27 стр.
6924. ДИНАМІКА ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПРИ ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ЕНДОМЕТРИТІ В ПРОЦЕСІ ЛІМФОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 30 стр.
6925. ДИНАМІКА ІМУНОЛОГІЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ УШКОДЖЕННІ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ ТА ВИКОНАННІ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ Автореферат 28 стр.
6926. ДИНАМІКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОГНІТИВНОЇ СТРУКТУРИ МИСЛЕННЯ СУБ’ЄКТА У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ ПОНЯТТЯМИ Автореферат 32 стр.
6927. ДИНАМІКА АВРОРАЛЬНИХ ПРОМЕНІВ ЗА ТЕЛЕВІЗІЙНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ Автореферат 27 стр.
6928. ДИНАМІКА АНТРОПОНІМІКОНУ м. ТЕРНОПОЛЯ ХІХ-ХХ ст. Автореферат 30 стр.
6929. ДИНАМІКА АПОПТОЗ-ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ТА ІМУНОЗАПАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ Автореферат 27 стр.
6930. ДИНАМІКА БАГАТОВИТРАТНОГО ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНУ НЕПРЯМОЇ ДІЇ НА ТИСК 25-32МПа В РЕЖИМІ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ГІДРОАГРЕГАТА ПІДЙОМУ ВАЛА ТУРБІНИ Автореферат 22 стр.
6931. ДИНАМІКА БАГАТОШАРОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ФОТОННОЇ ЛУНИ ТА НАДГРАТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 24 стр.
6932. ДИНАМІКА ВЕГЕТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ ПІД ВПЛИВОМ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ Автореферат 29 стр.
6933. ДИНАМІКА ВМІСТУ ГЛІКОГЕНУ ТА СУМАРНИХ ЛІПІДІВ У МІДІЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ Автореферат 30 стр.
6934. ДИНАМІКА ГІДРОАГРЕГАТА З ДРОСЕЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ НА БАЗІ РЕГУЛЯТОРА ВИТРАТИ Автореферат 21 стр.
6935. ДИНАМІКА ГІДРОЛОГІЧНОГО І ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ НА ДІЛЯНЦІ СЕРЕДНЬОГО ТА НИЖНЬОГО ДНІСТРА Автореферат 21 стр.
6936. ДИНАМІКА ГАУСОВИХ ХВИЛЬОВИХ ПАКЕТІВ Автореферат 20 стр.
6937. ДИНАМіКА ГЕМОРАГіЧИХ ОСЕРЕДКіВ У ХВОРИХ НА МОЗКОВИЙ іНСУЛЬТ Автореферат 29 стр.
6938. ДИНАМІКА ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛУГАНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ТА ОБТЯЖЕНІСТЬ ВРОДЖЕНОЮ ТА СПАДКОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 29 стр.
6939. ДИНАМІКА ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДИНИ PINACEAE LINDL. В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
6940. ДИНАМІКА ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПТИЦІ ПРИ СТВОРЕННІ НОВИХ ТА УДОСКОНАЛЕННІ ІСНУЮЧИХ ПОПУЛЯЦІЙ ЯЄЧНИХ КУРЕЙ Автореферат 21 стр.
6941. ДИНАМІКА ГНУЧКИХ КОНТИНУАЛЬНО-ДИСКРЕТНИХ РОЗГАЛУЖЕНИХ СТРУКТУР ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ Автореферат 38 стр.
6942. ДИНАМІКА ГРАТКИ І СТРУКТУРНІ ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В ГІПО(СЕЛЕНО)-ДИФОСФАТАХ З ШАРУВАТОЮ КРИСТАЛІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 27 стр.
6943. ДИНАМІКА ГРУНТОУТВОРЕННЯ В ЕРОДОВАНИХ ЧОРНОЗЕМАХ АГРАРНИХ ЛАНДШАФТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
6944. ДИНАМІКА ДЖЕРЕЛ ГЕОМАГНІТНИХ ВАРІАЦІЙ Автореферат 22 стр.
6945. ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОННОГО ПОТОКУ В МАГНЕТРОННІЙ ГАРМАТІ З ХОЛОДНИМ ВТОРИННО-ЕМІСІЙНИМ КАТОДОМ Автореферат 22 стр.
6946. ДИНАМІКА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
6947. ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ВОДОДІЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ МАЛИХ РІЧОК ЛІСОСТЕПУ СУМЩИНИ Автореферат 25 стр.
6948. ДИНАМІКА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 45 стр.
6949. ДИНАМІКА ЗАСЕЛЕНОСТІ НЕСТАЦІОНАРНИХ СТАНІВ В НАПІВПРОВІДНИКАХ Автореферат 22 стр.
6950. ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАК ТІЛА МАТКИ ТА КЛІНІКО-ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ГРУП РИЗИКУ Автореферат 27 стр.
6951. ДИНАМІКА ЗДАТНОСТІ ДО ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ Автореферат 30 стр.
6952. ДИНАМІКА ЗМІНИ ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЕРИТРОЦИТІВ ЗА ІНДЕКСОМ СФЕРИЧНОСТІ В ГІПЕРТОНІЧНИХ РОЗЧИНАХ ХЛОРИДУ НАТРІЮ Автореферат 25 стр.
6953. Динаміка зсувного процесу Середнього Придніпров’я на прикладі ділянки Трипілля-Канів Автореферат 32 стр.
6954. ДИНАМІКА КВАЗІЧАСТИНКОВИХ ПІДСИСТЕМ З РІЗНИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ СПЕКТРАМИ В ІЗОТРОПНИХ І АНІЗОТРОПНИХ КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 40 стр.
6955. Динаміка клініко-імунологічних показників у дітей та підлітків з вперше виявленим цукровим діабетом 1 типу в процесі лікування Автореферат 27 стр.
6956. ДИНАМІКА КОГЕРЕНТНИХ МІЖФАЗНИХ ГРАНИЦЬ ПРИ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ МАРТЕНСИТНОГО ТИПУ Автореферат 23 стр.
6957. Динаміка когнітивних розладів при терапії різними антипсихотичними препаратами (на матеріалі хворих на шизофренію) Автореферат 27 стр.
6958. ДинамІка комплексУ гІдроПРИСТРОЇВ комп’ютерноЇ системИ управлІННЯ частотоЮ ОБЕРТАННЯ ротора гІдроТУРБІНИ Автореферат 22 стр.
6959. ДИНАМІКА КОМПОНЕНТІВ ТВЕРДОЇ ТА РІДКОЇ ФАЗ ВУГЛЕВМІЩУЮЧОЇ ТОВЩІ ЯК ОСНОВА ЗГЛАДЖУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ АНОМАЛІЙ Автореферат 21 стр.
6960. Динаміка конструкцій при складній взаємодії їх елементів Автореферат 22 стр.
6961. ДИНАМІКА КОНФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХІ–ХVIII СТОЛІТЬ Автореферат 36 стр.
6962. ДИНАМІКА КОСМІЧНИХ ТРОСОВИХ СИСТЕМ, СТАБІЛІЗОВАНИХ ОБЕРТАННЯМ Автореферат 43 стр.
6963. ДИНАМІКА ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (НЕЛІНІЙНІ ПРОЦЕСИ: СУКЦЕСІЇ, ІНФОРМАЦІЙНІ ВЗАЄМОДІЇ, РЕКУЛЬТИВАЦІЯ) Автореферат 47 стр.
6964. ДИНАМІКА ЛЕКСИЧНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 44 стр.
6965. ДИНАМІКА ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НАПРИКІНЦІ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ОДНОТОМНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ) Автореферат 28 стр.
6966. ДИНАМІКА МІОКАРДІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ ПІД ВПЛИВОМ БРОНХОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 28 стр.
6967. Динаміка міфологізаціїу ранній творчості М.В. Гоголя:постмодерністська інтерпретація Автореферат 25 стр.
6968. Динаміка мовних порушень в процесі реабілітації післяінсультних хворих Автореферат 29 стр.
6969. ДИНАМІКА МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРА В АНГЛІЙСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (друга половина ХХ ст. – початок ХХI ст.) Автореферат 31 стр.
6970. Динаміка накопичення 137Cs сільськогосподарськими культурами в умовах Українського Полісся та Лісостепу Автореферат 25 стр.
6971. ДИНАМІКА НАПІВКЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОДНОМОДОВИХ ЛАЗЕРІВ З МОДУЛЯЦІЄЮ ДОБРОТНОСТІ Автореферат 17 стр.
6972. Динаміка національного складу населення Одеської області (1959-1989 рр.). Автореферат 27 стр.
6973. ДИНАМІКА НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ В ПРОЦЕСІ ГРУПОВОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ Автореферат 19 стр.
6974. ДИНАМІКА НЕЛІНІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ В ГЛОБАЛЬНІЙ КЛІМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 44 стр.
6975. Динаміка нелінійних збуджень у просторово-модульованих середовищах з внутрішньою структурою Автореферат 21 стр.
6976. ДИНАМІКА НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СКОРОЧЕННЯ ВОЛОКНА ПОПЕРЕЧНОСМУГАСТОГО М’ЯЗА Автореферат 22 стр.
6977. Динаміка неформального лідерства в навчальній групі ПТУ Автореферат 31 стр.
6978. ДИНАМІКА НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗБУДЖЕНЬ В ШАРУВАТИХ ЯН-ТЕЛЛЕРІВСЬКИХ КРИСТАЛАХ Автореферат 40 стр.
6979. ДИНАМІКА ОКРЕМИХ ХІМІЧНИХ СКЛАДОВИХ ТА ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АТМОСФЕРИ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
6980. Динаміка особистісних утворень майбутнього педагога на етапі первинної професіоналізації (на матеріалі дослідження студентів педагогічного коледжу) Автореферат 29 стр.
6981. ДИНАМІКА ОСОБИСТОСТІ ГЕРОЯ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ АНДРЕ ЖІДА Автореферат 30 стр.
6982. ДИНАМІКА ОСОБОВИХ ІМЕН МЕШКАНЦІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИДУНАВ’Я ( НА МАТЕРІАЛІ КІЛІЙСЬКОГО ТА БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 27 стр.
6983. ДИНАМІКА ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І ТЕРАПІЯ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДИСТАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КІНЦІВОК У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (клініко-експериментальні дослідження) Автореферат 28 стр.
6984. ДИНАМІКА ПЕРВИННОЇ ІНВАЛІДНОСТІ, ФАКТОРИ РИЗИКУ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ, ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ Автореферат 25 стр.
6985. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ХОДІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛІРІЮ Автореферат 25 стр.
6986. ДИНАМІКА ПРОФІЛЮ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ЖІНОЧІЙ ПОПУЛЯЦІЇ Автореферат 30 стр.
6987. Динаміка процесу кавітації та закономірності кінетики електрогідроімпульсного подрібнення матеріалів Автореферат 26 стр.
6988. ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ В ЦИЛІНДРОКОНІЧНОМУ КЛАСИФІКУЮЧОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ Автореферат 21 стр.
6989. ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ ПЕРЕМОТКИ ДОВГОМІРНИХ ВИРОБІВ В МАШИНАХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СТАЛЬНИХ КАНАТІВ Автореферат 19 стр.
6990. ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ ПО МАГІСТРАЛЬНИХ ВОДОВОДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ, ЩО РЕГУЛЮЄТЬСЯ Автореферат 20 стр.
6991. Динаміка психологічної готовностіДинаміка психологічної готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військмайбутніх офіцерів внутрішніх військ до правоохоронної діяльностідо правоохоронної діяльності Автореферат 24 стр.
6992. ДИНАМІКА ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНИХ ТА НЕЙРОХІМІЧНИХ ЗМІН ПРИ ПАРАНОЇДНІЙ ШИЗОФРЕНІЇ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 31 стр.
6993. ДИНАМІКА ПУЛЬСУЮЧИХ ЦЕНТРИФУГ І ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ НАДІЙНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 24 стр.
6994. ДИНАМІКА ПУСКУ ТА УСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ЛАНЦЮГОВОГО ПРИВОДА, ОСНАЩЕНОГО ПОЛІМЕРНИМИ ДЕТАЛЯМИ Автореферат 21 стр.
6995. ДИНАМІКА РІВНЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ВІКОВОЇ КАТАРАКТИ Автореферат 21 стр.
6996. ДИНАМІКА РІВНЯ ЗДОРОВ'Я У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, які зазнали ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ ФАКТОРІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ Автореферат 24 стр.
6997. Динаміка радіального приросту і санітарного стану соснових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення в Поліссі та СТЕПУ Автореферат 24 стр.
6998. ДИНАМІКА РАМНИХ СИСТЕМ ПІД ВПЛИВОМ РУХОМИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 14 стр.
6999. ДИНАМІКА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ПРИ ДІЇ НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА У РОБІТНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ТА ОПЕРАТОРСЬКОЇ ПРАЦІ ВУГІЛЬНОЇ І МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 45 стр.
7000. Динаміка регіонарної скоротливості міокарда як маркер формування його пошкоджень, оцінка ефективності лікування Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69  [70]  71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389