Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6701. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 25 стр.
6702. ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ Автореферат 25 стр.
6703. Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління Автореферат 29 стр.
6704. Державний комітет у системі органів виконавчої влади Автореферат 26 стр.
6705. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання) Автореферат 24 стр.
6706. Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект) Автореферат 27 стр.
6707. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
6708. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗЛОЧИННІСТЮ (кримінологічний аспект) Автореферат 52 стр.
6709. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
6710. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
6711. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ У ВІЗАНТІЇ IV – IX ст. Автореферат 35 стр.
6712. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 29 стр.
6713. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
6714. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
6715. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО НА БУКОВИНІ В 1774–1918 РР. Автореферат 58 стр.
6716. ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 28 стр.
6717. ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 27 стр.
6718. ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 26 стр.
6719. Державний механізм протидії тіньовій економіці Автореферат 25 стр.
6720. Державний механізм регулювання інноваційних процесів на основі дослідження та оцінки конкурентоспроможності промислової продукції Автореферат 24 стр.
6721. ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
6722. державНИЙ службовець у взаємовідносинах влади і суспільства Автореферат 48 стр.
6723. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 45 стр.
6724. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 22 стр.
6725. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
6726. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
6727. ДЕРЖАВНИЦЬКІ ТЕОРІЇ Д.ДОНЦОВА І В.ЛИПИНСЬКОГО: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 21 стр.
6728. Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр. Автореферат 28 стр.
6729. ДЕРЖАВНИЦЬКА, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В.ЗІНЬКІВСЬКОГО (1881-1962 рр.) Автореферат 31 стр.
6730. ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-1930-х рр. Автореферат 29 стр.
6731. ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА С.С. ДНІСТРЯНСЬКОГО Автореферат 27 стр.
6732. ДЕРЖАВНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 28 стр.
6733. державно-громадське управління загальноЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ на районному рівні Автореферат 29 стр.
6734. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ І.І. ПЕТРУНКЕВИЧА Автореферат 31 стр.
6735. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
6736. Державно-правовий механізм захисту прав неповнолітніх в Українській РСР (60-і – поч. 80-х рр. ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
6737. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
6738. Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.) Автореферат 49 стр.
6739. ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ СТАТУС ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 рр.): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 49 стр.
6740. ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1917–1930-ТІ РОКИ) Автореферат 51 стр.
6741. ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 32 стр.
6742. ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1917-1920 РР.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 31 стр.
6743. Державотворчий процес в Україні 1991–2004 років (на матеріалах періодики Заходу) Автореферат 50 стр.
6744. Дериваційні процеси у німецькій фразеології (на матеріалі фразеологічних біблеїзмів) Автореферат 27 стр.
6745. ДЕРИВАЦІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
6746. ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ЧАСТИН ТІЛА, МЕТАЛІВ) Автореферат 31 стр.
6747. ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЄСЛІВ КОНКРЕТНОЇ ФІЗИЧНОЇ ДІЇ З СЕМАНТИКОЮ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА Автореферат 32 стр.
6748. ДЕРМАНСЬКИЙ МОНАСТИР ТА МІЖКОНФЕСІЙНА БОРОТЬБА НА ВОЛИНІ В КІНЦІ ХVІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
6749. ДЕРМАТОГЛІФІЧНІ ОЗНАКИ, ЯК ПРОГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ШКОЛЯРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 26 стр.
6750. ДЕРМОТЕНЗІЯ У ВІДНОВНІЙ ХІРУРГІЇ ОПІКІВ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
6751. ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ ХРОМОСОМНОГО АПАРАТУ В РІЗНИХ ТАКСОНАХ ТВАРИН ЯК ПОКАЗНИК ЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН Автореферат 54 стр.
6752. ДЕСТРУКЦІЯ ХІМІЧНИХ СПОЛУК СТІЧНИХ ВОД ПРОЦЕСУ КОКСУВАННЯ ВУГІЛЛЯ Автореферат 20 стр.
6753. ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВАХ Автореферат 64 стр.
6754. ДЕТЕКТОРИ НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК CdTe І CdZnTe ДЛЯ ДОЗИМЕТРІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
6755. ДЕТЕКТУВАННЯ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОХВИЛЬОВОЇ МОДУЛЯЦІЇ Автореферат 26 стр.
6756. Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи Автореферат 32 стр.
6757. ДЕТЕРМІНАНТИ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В КОНТЕКСТІ ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 19 стр.
6758. ДЕТЕРМІНАЦІЯ І СПЕЦИФІКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ (на прикладі Криворізького регіону) Автореферат 27 стр.
6759. детермінація жвавості КОНЕЙ російської рисистої ПОРОДИ КОМПЛЕКСОМ МОРФОМЕТРИЧНИХ ОЗНАК Автореферат 19 стр.
6760. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ І СВОБОДИ ВИБОРУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
6761. ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ/НЕДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ІМЕННИКА У МОВЛЕННІ (на матеріалі французької мови) Автореферат 47 стр.
6762. Детермінований хаос у динамічних Системах з обмеженим збудженням Автореферат 45 стр.
6763. ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ХАОС У НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМАХ З РОЗРИВАМИ Автореферат 49 стр.
6764. ДЕТОКСИКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ЧОРНОЗЕМІВ ЗВИЧАЙНИХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
6765. Дефекти структури оксидних кристалічних матеріалів зі спеціальними електро-фізичними властивостями Автореферат 46 стр.
6766. ДЕФЕКТНIСТЬ ФАКТИЧНИХ СКЛАДIВ Автореферат 27 стр.
6767. ДЕФЕКТНА СТРУКТУРА, ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕРОВСКІТІВ Автореферат 48 стр.
6768. ДЕФЕКТНА СТРУКТУРА, ЯВИЩА ПЕРЕНОСУ, ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ І РАДІАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕСТЕХІОМЕТРИЧНИХ ГЕТЕРОСИСТЕМ Автореферат 16 стр.
6769. ДЕФЕКТНО-ДОМІШКОВА ВЗАЄМОДІЯ В КРЕМНІЇ, ЛЕГОВАНОМУ ІЗОВАЛЕНТНИМИ ДОМІШКАМИ Автореферат 20 стр.
6770. ДЕФЕКТОПЕРЕТВОРЕННЯ В ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ CdHgTe, СТИМУЛЬОВАНЕ УЛЬТРАЗВУКОМ ДОПОРОГОВОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ Автореферат 25 стр.
6771. ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ТА КРЕМНІЮ, ОПРОМІНЕНИХ ЛАЗЕРОМ В РЕЖИМІ ГЕНЕРАЦІЇ УДАРНИХ ХВИЛЬ Автореферат 23 стр.
6772. ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В НИЗЬКОВИМІРНИХ МЕТАЛОКСИДНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ Автореферат 52 стр.
6773. ДЕФЕНСИНИ ТА РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ РЕЦЕПТОРА ЕПІДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТУ В ПУХЛИННИХ КЛІТИНАХ ЛЮДИНИ Автореферат 42 стр.
6774. ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ДЕРЕВИНИ Й ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ ЗІ ЗМІННИМИ ПОТЕНЦІАЛАМИ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ Автореферат 44 стр.
6775. ДЕФОРМАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІТОЧКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 19 стр.
6776. Деформації основ близько розташованих фундаментів різної форми в умовах лінійно-деформівного напівпростору Автореферат 19 стр.
6777. ДЕФОРМАЦІЇ ОСНОВ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ Автореферат 24 стр.
6778. ДЕФОРМАЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОВНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ В ДИФРАКТОМЕТРІЇ МІКРОДЕФЕКТІВ МОНОКРИСТАЛІВ Автореферат 24 стр.
6779. ДЕФОРМАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛИНИСТИХ ГРУНТІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я Автореферат 24 стр.
6780. ДЕФОРМАЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК І СТІЙКІСТЬ СТЕРЖНЕВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ТРИВАЛИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 32 стр.
6781. ДЕФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ В КІНЦІ 20-Х – НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
6782. деформування і руйнування алюмінієвого сплаву амг6 в умовах динамічної повзучості І втоми Автореферат 24 стр.
6783. Деформування гнучких гумовокордних оболонок обертання Автореферат 18 стр.
6784. Деформування елементів конструкцій при подовжніх коливаннях з урахуванням їхнього пошкодження Автореферат 17 стр.
6785. ДЕФОРМУВАННЯ ТА ВИПУЧУВАННЯ ГЛАДКИХ І ПІДКРІПЛЕНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ПРИ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 50 стр.
6786. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
6787. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УНІТАРНІЙ ДЕРЖАВІ Автореферат 26 стр.
6788. Дешифрування зображень лісових ділянок за матеріалами сканерних космічних зйомок (на прикладі Західного Лісостепу України) Автореферат 26 стр.
6789. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ Автореферат 57 стр.
6790. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 25 стр.
6791. ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІЙ, АНАЛІТИЧНИХ У ПІВПЛОЩИНІ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 13 стр.
6792. ДЕЯКІ ГОСТРОФАЗНІ БІЛКИ І ЛІПІДИ КРОВІ У ДИНАМІЦІ ДІЇ СИНТЕТИЧНИХ УРЕЇДООКСАМИДІВ Автореферат 23 стр.
6793. Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому многовиді Автореферат 19 стр.
6794. Деякі задачі теорії усереднення сингулярно збурених диференціальних рівнянь Автореферат 10 стр.
6795. ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 34 стр.
6796. ДЕЯКІ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ Автореферат 27 стр.
6797. ДЕЯКІ КЛАСИ МІР ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ ОПЕРАТОРИ НА ПРОСТОРАХ КОНФІГУРАЦІЙ Автореферат 13 стр.
6798. ДЕЯКІ КЛАСИ ОПЕРАТОРІВ, ЩО ДІЮТЬ В ПРОСТОРАХ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВ’ЯЗАНІ З КОМУТАЦІЙНИМИ СПІВВІДНОШЕННЯМИ Автореферат 23 стр.
6799. ДЕЯКІ ЛІНІЙНІ ТА НЕЛІНІЙНІ ЕКВІВАЛЕНТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГАУССІВСЬКИХ МІР У ГІЛЬБЕРТОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 14 стр.
6800. ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НОНІЛБЕНЗОЛІВ Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67  [68]  69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389