Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6401. ДВОПЛОЩИННИЙ НАКІСТКОВИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК ПОДВІЙНОЮ ДЕРОТАЦІЙНОЮ ПЛАСТИНОЮ З ОБМЕЖЕНИМ КОНТАКТОМ Автореферат 29 стр.
6402. Двопоршневий розчинобетононасос із примусовим завантаженням Автореферат 21 стр.
6403. ДВОРІВНЕВА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 21 стр.
6404. Двоскладні речення з одновалентними дієслівними предикатами в українській мові Автореферат 27 стр.
6405. ДВОСТАДІЙНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ АМОРФНИХ СПЛАВІВ Fe-B-(Si): КІНЕТИКА І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ КРИСТАЛІЧНИХ ФАЗ Автореферат 33 стр.
6406. ДВОСТАДІЙНИЙ ПОВІТРЯНИЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ СУХОГО ПОДРІБНЕННЯ У ЗАМКНУТОМУ ЦИКЛІ Автореферат 26 стр.
6407. ДВОСТОРОННЄ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ Автореферат 36 стр.
6408. ДВОСТУЛКОВІ МОЛЮСКИ РОДИНИ CARDIIDAE (BIVALVIA: CARDIOIDEA) ПОНТО-КАСПІЙСЬКОГО РЕГІОНУ (ФАУНА, ТАКСОНОМІЯ, ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГІЯ) Автореферат 24 стр.
6409. ДВОСТУЛКОВІ МОЛЮСКИ ТА ЇХ ЕНДОБІОНТИ ЯК КОМПОНЕНТ ГІДРОПАРАЗИТАРНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
6410. ДВОХПАРАМЕТРИЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ТУРБУЛЕНТНОЇ ДИФУЗІЇ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛЬНИХ ДОМІШОК Автореферат 24 стр.
6411. ДВОЧАСТОТНИЙ ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ СИПКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Автореферат 20 стр.
6412. ДВОШАРОВІ СКЛОЕМАЛЕВІ ПОКРИТТЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИПАЛУ ДЛЯ ШЛІКЕРНОГО НАНЕСЕННЯ НА СТАЛЬ Автореферат 25 стр.
6413. ДЕБАЛКАНІЗАЦІЯ БОЛГАРСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ГОВІРОК В УКРАЇНІ Автореферат 66 стр.
6414. ДЕБЮТАНТНА СЕКСУАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ: ПСИХОСОМАТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ Автореферат 25 стр.
6415. Девiантне мислення як фактор культурної динаміки Автореферат 21 стр.
6416. ДЕВІАНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
6417. ДЕВІАНТНІСТЬ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 25 стр.
6418. Дедуктивний метод моделювання несправностей для синтезу тестів цифрових систем, що реалізовані у програмувальній логіці   Автореферат 24 стр.
6419. ДЕДУКТИВНО-ПАРАЛЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ НА МОДЕЛЯХ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ, ЩО РЕКОНФІГУРУЮТЬСЯ Автореферат 24 стр.
6420. ДЕЕТАТИЗАЦІЯ ВОЄННОЇ СФЕРИ НЕДЕРЖАВНИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Автореферат 26 стр.
6421. ДЕЗАДАПТАЦІЯ БЕЗРОБІТНИХ З ОСОБИСТІСНИМИ, СОМАТОФОРМНИМИ І СЕКСУАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ЇЇ ПСИХОКОРЕКЦІЯ Автореферат 22 стр.
6422. ДЕЗАКТИВАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД, ЩО МІСТЯТЬ РАДІОІЗОТОПИ ЦЕЗІЮ-137 І СТРОНЦІЮ-90 Автореферат 15 стр.
6423. ДЕЗАКТИВОВАНІ ЄНАМІНИ ЯК С-НУКЛЕОФІЛИ Автореферат 21 стр.
6424. ДЕКАДАНС ЯК ПРОБЛЕМА АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
6425. ДЕКАЛОГ І ПРОБЛЕМА СВОБОДИ В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ АДВЕНТИЗМУ Автореферат 22 стр.
6426. ДЕКОМПОЗИЦІЇ ВІЛЬНИХ ДОБУТКІВ НАПІВГРУП Автореферат 17 стр.
6427. ДЕКОМПОЗИЦІЙНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РОЗПОДІЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 26 стр.
6428. ДЕКОМПОЗИЦІЙНІ МЕТОДИ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ В СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 24 стр.
6429. Декомпресія кишечнику поліфункціональним зондом у сполученні з внутрішньопросвітною оксигенацією і ентеросорбцією у комплексному хірургічному лікуванні важких форм гострої спайкової тонкокишкової непрохідності Автореферат 24 стр.
6430. ДЕКОР ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КЕРАМІКИ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості) Автореферат 24 стр.
6431. ДЕКОРАТИВНЕ РІЗЬБЛЕННЯ У САКРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ЗАКАРПАТТЯ XVIII–XIX СТ. (Історія. Типологія. Художньо-стильові особливості) Автореферат 28 стр.
6432. ДЕКОРЕЛЮЮЧІ МЕТОДИ СТИСНЕННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК СИГНАЛІВ Автореферат 26 стр.
6433. ДЕЛІКТНИЙ ФЕНОМЕН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 44 стр.
6434. ДЕЛІКТОЛОГІЯ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ Автореферат 24 стр.
6435. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 31 стр.
6436. ДЕМЕКОЛОГІЯ ІНВАЗІЙНИХ РОСЛИН В АГРОЕКОСИСТЕМАХ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ АНТРОПІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ Автореферат 61 стр.
6437. ДЕМЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ Автореферат 56 стр.
6438. ДЕМОГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ Автореферат 27 стр.
6439. Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат Автореферат 26 стр.
6440. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В ГРЕЦЬКІЙ МЕНШИНІ ДОНЕЧЧИНИ (90-ТІ РОКИ ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Автореферат 30 стр.
6441. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗА РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 31 стр.
6442. ДЕМОДУЛЯЦІЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ З ОЦІНКОЮ ПАРАМЕТРІВ НЕСТАЦІОНАРНОГО РАДІОКАНАЛУ АДАПТИВНИМ ФІЛЬТРОМ КАЛМАНА Автореферат 22 стр.
6443. ДЕМОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
6444. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 57 стр.
6445. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 25 стр.
6446. ДЕМОКРАТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДГОТОВКИ І ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ Автореферат 28 стр.
6447. ДЕМОКРАТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ ЖИТТІ 20-х рр. ХХ СТ. Автореферат 24 стр.
6448. ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ Автореферат 24 стр.
6449. ДЕМОНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 26 стр.
6450. ДЕМОНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ПРОЗИ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА Автореферат 24 стр.
6451. Демпфірування вертикальних КОЛИВАНЬ балкових пішохідних мостів Елементами з гідравлічним опором Автореферат 20 стр.
6452. ДЕМПФІРУВАННЯ ЗГИННИХ КОЛИВАНЬ ТОНКИХ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ПЛАСТИН ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗПОДІЛЕНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ ТА АКТУАТОРІВ Автореферат 28 стр.
6453. ДЕНІТРИФІКАЦІЯ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД В КОРИДОРНИХ АЕРОТЕНКАХ Автореферат 21 стр.
6454. ДЕНДРОНІМИ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 41 стр.
6455. ДЕНДРОФЛОРА МІСТА ОДЕСИ (формування, сучасний стан, перспективи оптимізації) Автореферат 30 стр.
6456. ДЕНДРОФЛОРА ПАРКІВ ПОЛТАВЩИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Автореферат 30 стр.
6457. ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
6458. ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
6459. ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
6460. ДЕПОРТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ШЛЯХИ ПОВЕРНЕННЯ НА БАТЬКІВЩИНУ Автореферат 26 стр.
6461. Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. Автореферат 27 стр.
6462. ДЕПОРТАЦІЙНА ПОЛІТИКА СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (1939–1953 рр.) Автореферат 26 стр.
6463. Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 – 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація Автореферат 31 стр.
6464. ДЕПРЕСІЇ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА (КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ, ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ) Автореферат 30 стр.
6465. ДЕПРЕСІЯ У ТЕРАПЕВТИЧНИХ ХВОРИХ В ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (діагностика, лікування, профілактика). Автореферат 22 стр.
6466. ДЕПРЕСИВНІ СТАНИ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ, ЇХ ДЕЯКІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
6467. ДЕПРЕСИВНІ ТА ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ НЕПСИХОТИЧНОГО РІВНЯ У ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ, ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ТА ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ`Я НЕМОВЛЯТ (Клініка, діагностика, терапія, профілактика) Автореферат 46 стр.
6468. Депресивні територіальні суспільні системи та напрями їх санації Автореферат 29 стр.
6469. ДЕРЕВОРІЗИ КИРИЛИЧНИХ КНИГ ГАЛИЧИНИ XVII СТ. ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ОБРАЗІВ ХРИСТА І БОГОРОДИЦІ Автореферат 31 стр.
6470. ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
6471. ДЕРЖАВА МАКСИМІЛІАНА В МЕКСИЦІ: ПЛАНИ СТВОРЕННЯ, СТАНОВИЩЕ ТА ПРИЧИНИ ПАДІННЯ (60-І РР. ХІХ СТ.) Автореферат 24 стр.
6472. ДЕРЖАВА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ (на прикладі США) Автореферат 29 стр.
6473. Держава Україна як суб’єкт міжнародного приватного права Автореферат 27 стр.
6474. ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ НА ЗАСАДАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ Автореферат 28 стр.
6475. ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
6476. Державні механізми управління етнічними конфліктами Автореферат 57 стр.
6477. державні утворення в КРИМУ наприкінці 1918 – в 1920 рр.: історико-правове дослідження Автореферат 31 стр.
6478. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ Автореферат 45 стр.
6479. ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Автореферат 27 стр.
6480. ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
6481. ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 28 стр.
6482. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку Автореферат 27 стр.
6483. Державна інформаційна політика та її реалізаціяв діяльності органів внутрішніх справ України:організаційно-правові засади Автореферат 57 стр.
6484. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
6485. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
6486. ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ Автореферат 24 стр.
6487. ДЕРЖАВНА ЕТНОКУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 50 стр.
6488. ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В РЕГІОНІ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ Автореферат 28 стр.
6489. Державна кадрова політика: соціально - психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготовки управлінських кадрів Автореферат 24 стр.
6490. державна молодіжна політика в контексті європейського вибору України: механізми реалізації Автореферат 31 стр.
6491. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) Автореферат 29 стр.
6492. державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991 –  рр.) Автореферат 50 стр.
6493. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
6494. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ транскордонного співробітництва Автореферат 31 стр.
6495. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ АПК Автореферат 31 стр.
6496. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
6497. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 24 стр.
6498. Державна політика забезпечення продуктивної зайнятості населення регіону шляхом розвитку підприємництва Автореферат 28 стр.
6499. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
6500. Державна політика запобігання тероризму в Україні Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64  [65]  66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389