Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5501. ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ ШТАМИ МІКРООРГАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ЕТАПНОЇ ОЦІНКИ МУТАГЕННОЇ АКТИВНОСТІ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ЇХНІХ ІНГРЕДІЄНТІВ Автореферат 28 стр.
5502. ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ТОЛЕРАНТНІ ДО ФОСФІНОТРИЦИНУ ЦУКРОВІ БУРЯКИ ЯК НОВА ФОРМА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
5503. ГЕНЕТИЧНО-ПОПУЛЯЦІЙНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ Автореферат 39 стр.
5504. ГЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕТИЧНИХ РЕАКЦІЙ В КУЛЬТУРІ ТКАНИН ЯЧМЕНЮ Автореферат 27 стр.
5505. ГЕНОТИПОВІ ТА ПАРАТИПОВІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ КОНЕМАТОК ЧИСТОКРОВНОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВИХ ПОРІД Автореферат 21 стр.
5506. ГеоінформаціЙне картографування ЙорданІЇ: становлення і ЗАстосування Автореферат 25 стр.
5507. ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ҐРУНТІВ НЕКОНТАКТНИМИ МЕТОДАМИ НА ПРИКЛАДІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ НИЗИННОЇ ПРОВІНЦІЇ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
5508. ГЕОГІДРОМОРФОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОФОРМУВАННЯ РУСЕЛ У РІЗНИХ ПРИРОДНИХ УМОВАХ Автореферат 42 стр.
5509. ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРСЬКО-ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КРИМУ Автореферат 20 стр.
5510. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ І ДИНАМІКА ФТОРУ У ЧОРНОЗЕМАХ ПІВДЕННИХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ Автореферат 23 стр.
5511. ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ м. УЖГОРОДА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ Автореферат 23 стр.
5512. ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У МОВЛЕННІ УГОРЦІВ м. БЕРЕГОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ Автореферат 25 стр.
5513. ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ КАДАСТРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 27 стр.
5514. ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ КРИМУ) Автореферат 27 стр.
5515. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на матеріалах Карпатського економічного району) Автореферат 26 стр.
5516. Географічні особливості сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах Чернівецької області Автореферат 20 стр.
5517. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ В ЕТНОКОНТАКТНИХ ЗОНАХ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 26 стр.
5518. ГЕОГРАФІЧНА АПЕЛЯТИВНА ЛЕКСИКА СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРОК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОНЕЧЧИНИ Автореферат 29 стр.
5519. ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЛІГІЙ (РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
5520. ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОПОНІМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 35 стр.
5521. ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ`ЯЗКІВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ГОСПОДАРСТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Автореферат 23 стр.
5522. ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА Автореферат 46 стр.
5523. ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІ3 ІНТЕНСИВНОСТІ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ В АГРОЛАНДШАФТАХ КРИМУ ДЛЯ ПОТРЕБ ЇX ПРОТИЕРО3ІЙНОГО ОБЛАШТУВАННЯ Автореферат 19 стр.
5524. ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
5525. ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
5526. ГЕОГРАФІЯ, ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ (1734-1775) Автореферат 24 стр.
5527. ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГУМУСОВОГО СТАНУ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ПАСМОВОГО ПОБУЖЖЯ Автореферат 26 стр.
5528. ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ҐРУНТІВ ТРАС МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ Автореферат 29 стр.
5529. ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ Автореферат 31 стр.
5530. ГЕОГРАФО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ Автореферат 21 стр.
5531. ГЕОГРАФО-КАРТОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ КУЛЬТОВИХ СПОРУД м. КИЄВА Автореферат 25 стр.
5532. Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини Автореферат 27 стр.
5533. ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ ГЕОДИНАМІКИ НА РОДОВИЩАХ НАФТИ І ГАЗУ Автореферат 27 стр.
5534. ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТЕРИТОРІЙ АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 41 стр.
5535. ГЕОДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ГЕОДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР`Я Автореферат 24 стр.
5536. ГЕОДИНАМІКА І НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО РИФТОГЕНУ Автореферат 48 стр.
5537. Геодинаміка розломів Передкарпаття Автореферат 29 стр.
5538. ГЕОДИНАМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ДНіПРОВСьКО-ДОНЕЦьКОї ЗАПАДИНИ та ДОНБАСУ Автореферат 58 стр.
5539. Геодинамічна еволюція Чорноморської мегазападини та структур її обрамлення /за геофізичними даними/ Автореферат 52 стр.
5540. ГЕОДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЙОГО ВПЛИВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЩАНО- КОНГЛОМЕРАТОВИХ ТОВЩ ТА ЇХ НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ Автореферат 33 стр.
5541. гЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗВОРОТНиХ ВОД ШАХТ ПРИ їХ СКИДАННІ В РІЧКОВІ БАСЕЙНИ (на прикладі р. Самари) Автореферат 25 стр.
5542. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРСЬКИХ БЕРЕГІВ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
5543. Геоекологічна адаптивність природно-господарських територіальних систем (на прикладі приморської території басейну Григорівського лиману) Автореферат 27 стр.
5544. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА АДМІНІСТРАТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО СЕВАСТОПОЛЯ) Автореферат 27 стр.
5545. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ 30-КІЛОМЕТРОВОЇ ЗОНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС Автореферат 28 стр.
5546. ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇЕКОІНФРАСТРУКТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 25 стр.
5547. ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАПНЯКОВИХ МАСИВІВ ПІВДЕНнобережного КРИМУ (для цілей сейсмоекології і охорони навколишнього середовища) Автореферат 29 стр.
5548. Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров 'я населення (на прикладі регіону Покуття) Автореферат 24 стр.
5549. Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування Автореферат 29 стр.
5550. ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР В МЕЖАХ ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 25 стр.
5551. ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОМУ РЕГІОНІ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
5552. ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОРИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
5553. Геокриміногенна обстановка в особливо великому промисловому місті (на основі статистичних даних по місту Донецьку) Автореферат 22 стр.
5554. ГЕОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СХОВАНОГО ГІДРОТЕРМАЛЬНОГО ЗРУДНЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АНТИКЛIНАЛІ ДОНБАСУ Автореферат 29 стр.
5555. ГЕОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРИДАТНОСТІ НЕКОНДИЦІЙНИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ДЛЯ ПІДЗЕМНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ) Автореферат 36 стр.
5556. ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ГЛИБОКОВОДНИХ ЛАНДШАФТІВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СХИЛУ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 27 стр.
5557. ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВАЖКИХ ВИСОКОВ`ЯЗКИХ НАФТ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКІВ ЇХ ПОКЛАДІВ У НАФТОГАЗОНОСНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
5558. ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЛИСТОГО ВУГІЛЛЯ ДНІПРОВСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ Автореферат 31 стр.
5559. ГЕОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВУГЛЕНОСНИХ ВІДКЛАДІВ ДОНБАСУ ЗА МАГНІТНОЮ СПРИЙНЯТЛИВІСТЮ Автореферат 26 стр.
5560. ГЕОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦІННОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗОРУДНИХ РОДОВИЩ В ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЗАЛІЗИСТО-КРЕМЕНИСТИХ ФОРМАЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 40 стр.
5561. Геологічні чинники формування колекторських властивостей пісковиків в південно-західної частини Донбасу Автореферат 25 стр.
5562. Геологічні чинники формування олігоценових порід- колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності Автореферат 31 стр.
5563. Геологічні чинники формування олігоценових порід- колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності Автореферат 31 стр.
5564. ГЕОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ВИДОБУТКУ МЕТАНУ З ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ КРАСНОАРМІЙСЬКОГО ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ДОНБАСУ Автореферат 28 стр.
5565. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЄСАУЛІВСЬКО-НАГОЛЬЧАНСЬКОГО СТРУКТУРНОГО ВУЗЛА (НАГОЛЬНИЙ КРЯЖ) Автореферат 36 стр.
5566. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ РАЙОНУ ЗЧЛЕНУВАННЯ ВОРОНЕЗЬКОГО КРИСТАЛІЧНОГО МАСИВУ ТА ДОНЕЦЬКОЇ СКЛАДЧАСТОЇ СПОРУДИ Автореферат 25 стр.
5567. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І РЕЙТИНГ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ Автореферат 29 стр.
5568. Геологічна будова та золотоносність Солонянського рудного поля (Сурська структура, Середнє Придніпров’я) Автореферат 26 стр.
5569. Геологічна будова та механізми формування Липнязької граніто-гнейсової структури Автореферат 32 стр.
5570. геологічнА будовА та перспективи нафтогазоносності українського секторА Азовського моря Автореферат 33 стр.
5571. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО РИФТОГЕНУ ТА ЇЇ НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ Автореферат 33 стр.
5572. ГЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЗЧЛЕНУВАННЯ БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКОЇ І БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКОЇ ЗОН ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ ТА НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ФРОНТАЛЬНИХ СКЛАДОК Автореферат 25 стр.
5573. ГЕОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ КОНТУРІВ СОЛЯНИХ ШТОКІВ ТА НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ПРИШТОКОВИХ ЗОН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ Автореферат 31 стр.
5574. ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПЛАТФОРМНОЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РИФЕЇ Автореферат 70 стр.
5575. ГЕОЛОГІЯ І ЛІТОЛОГІЯ вулканогенно-теригенноЇ ТОВЩІ ВЕРХНЬОГО альбУ балаклавсЬкоЇ УЛОГОВИНИ Автореферат 35 стр.
5576. Геологія альпійських утворень залізисто-кременистої формації Криворізького басейну Автореферат 29 стр.
5577. ГЕОЛОГІЯ ТА ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОРУДНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ МААБІР-ГАБАРСЬКОГО РАЙОНУ, ЙЕМЕН (На прикладі родовища Медден) Автореферат 26 стр.
5578. ГЕОЛОГІЯ, ЛІТОЛОГІЯ І ФАЦІЇ КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИВ ЗВ‘ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСТІСТЮ Автореферат 35 стр.
5579. геолого-геохімічні КРИТЕРІЇ оцінки рІдкІснометалевих родовищ у лужних комплексах приазов'я (Український щит) Автореферат 37 стр.
5580. Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України Автореферат 23 стр.
5581. ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАЛІЗОРУДНОЇ БАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ДЛЯ ПРЯМОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗА Автореферат 18 стр.
5582. ГЕОЛОГО-ФІЗИЧНІ ЧИННИКИ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПОРОДНИХ МАСИВІВ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ КОЛОН СВЕРДЛОВИН НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ Автореферат 25 стр.
5583. ГЕОМЕТРIЯ БАГАТОВИМIРНИХ ПIДМНОГОВИДIВ ОДНОРIДНИХ РIМАНОВИХ ПРОСТОРIВ Автореферат 33 стр.
5584. ГЕОМЕТРІЯ І СЕМІОТИКА ЕСТЕТИЧНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 22 стр.
5585. ГЕОМЕТРІЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОСТОРУ СТОСОВНО ФОРМУВАННЯ ОБЛАСТЕЙ СТІЙКОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЬОВАНИХ СИСТЕМ Автореферат 38 стр.
5586. ГЕОМЕТРІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ПЕРСПЕКТИВА Автореферат 37 стр.
5587. ГЕОМЕТРІЯ СВІТЛОТІНЕЙ ПРИ ЗМІННОМУ ПРИРОДНОМУ ОСВІТЛЕННІ СТОСОВНО ЗАДАЧ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ Автореферат 26 стр.
5588. ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ МАРОЧНОГО СКЛАДУ ВУГІЛЛЯ ДОНБАСУ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ОБЛІКУ ЇХНІХ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 23 стр.
5589. ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НАД РУХОМИМ ОЧИСНИМ ВИБОЄМ ПОЛОГОГО ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА Автореферат 39 стр.
5590. ГЕОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІІПРЕДСТАВЛЕНЬ ТА ІНТЕГРОВНІГАМІЛЬТОНОВІ СИСТЕМИ Автореферат 15 стр.
5591. ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ В ТЕОРІЇ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ КОНФІГУРАЦІЙ Автореферат 46 стр.
5592. ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФОРМ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 22 стр.
5593. ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОЦЕДУР БАРИЦЕНТРИЧНОГО УСЕРЕДНЕННЯ Автореферат 24 стр.
5594. геометричні моделі потокорозподілу ресурсів в складних соціотехнічних системах Автореферат 18 стр.
5595. ГЕОМЕТРИЧНІ ПРИНЦИПИ КОРИГУВАННЯ ФОРМИ НАВЧАЛЬНИХ АУДИТОРІЙ ЗА ПОКАЗНИКАМИ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 26 стр.
5596. ГЕОМЕТРИЧНІ ТА СИЛОВІ ПАРАМЕТРИ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ САМОГАЛЬМУВАННЯМ Автореферат 20 стр.
5597. Геометричне моделювання багатократних відбиттів світлових і теплових променів в еліптичних областях Автореферат 19 стр.
5598. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ТЕХНІКИ Автореферат 25 стр.
5599. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИСІВ ГЕКСАГОНАЛЬНИХ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 25 стр.
5600. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ взаємоспряжених профілів роторів і корпусів як ОБВІДНИХ СІМ’Ї ТРОХОЇД Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55  [56]  57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389