Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5401. ГЕМОРАГІЧНИЙ СИНДРОМ У НОВОНАРОДЖЕНИХ, МАТЕРІ яких хворі на цукровий діабет: патогенетичне ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ Автореферат 46 стр.
5402. ГЕМОРЕОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СУДИННОЇ СТІНКИ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 27 стр.
5403. ГЕМОРЕОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННя У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, СПОЛУЧЕНЕ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, ТА Їх КОРЕКЦІя Автореферат 28 стр.
5404. гемосорбція в терапії поросят при гострому експериментальному Т-2 токсикозі Автореферат 26 стр.
5405. ГЕМОСТАЗ ПРИ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ТВАРИН та його корекція при гнійному перитоніті у собак Автореферат 35 стр.
5406. ГЕМОСТАЗ ПРИ Легеневих кровотечах з використанням малоінвазивних технологій Автореферат 27 стр.
5407. ГЕМОСТАЗ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК У СОБАК Автореферат 34 стр.
5408. ГЕМОСТАЗ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ ІНФЕКЦІЇ У СОБАК Автореферат 31 стр.
5409. ГЕМОСТАЗ У ЗДОРОВИХ ЖІНОК, ЙОГО ПОРУШЕННЯ ТА ПЕПТИДНА РЕГУЛЯЦІЯ ПРИ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ ЕКТОПІЯХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШИЙКИ МАТКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
5410. ГЕМОСТАЗ, РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ТА СТАН ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТЯЖКОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 37 стр.
5411. ГЕМОСТАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУКЦИФЕНАТУ (експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
5412. ГЕМОФІЛЬОЗНИЙ ПОЛІСЕРОЗИТ В СВИНАРСЬКИХ КОМПЛЕКСАХ (ПЕРЕБІГ, ДІАГНОСТИКА, СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 20 стр.
5413. ГЕНДЕР І НАЦІОНАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ: КОНСТРУЮВАННЯ МАСКУЛІННОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
5414. ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
5415. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОВІЛЬНОГО ТА МИМОВІЛЬНОГО ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ Автореферат 28 стр.
5416. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСІБ, ЩО ВЧИНИЛИ НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЗЛОЧИН Автореферат 28 стр.
5417. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ Автореферат 25 стр.
5418. ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В СТРУКТУРІ РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ ЖІНКИ-КЕРІВНИКА Автореферат 30 стр.
5419. ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ В СІМЕЙНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 33 стр.
5420. ГЕНДЕРНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ Автореферат 27 стр.
5421. ГЕНДЕРНА КОНЦЕПТОЛОГІЯ: МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ „ДІМ” І „ЛЮБОВ” У ЖІНОЧІЙ ПОЕЗІЇ Автореферат 24 стр.
5422. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в Сучасному українському суспільстві Автореферат 28 стр.
5423. ГЕНДЕРНА ПАРИТЕТНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
5424. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
5425. ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Автореферат 25 стр.
5426. ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕРСОНАЖНОГО МОВЛЕННЯ В АНГЛІЙСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
5427. ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 54 стр.
5428. ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 30 стр.
5429. ГЕНДЕРНО-ПЕРЦЕПТИВНІ ВІДМІННОСТІ У ФОРМУВАННІ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 26 стр.
5430. ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СІМЕЙ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ, ЩО СКОЇЛИ СУЇЦИД Автореферат 29 стр.
5431. ГЕНЕАЛОГІЯ КОЗАЦЬКО-СТАРШИНСЬКИХ РОДІВ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ( друга половина XVII – початок XXI ст.) Автореферат 26 стр.
5432. ГЕНЕЗА І РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОГО СПІВОЦТВА Автореферат 30 стр.
5433. ГЕНЕЗА І ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФОПОЕТИЧНИХ ПАРАДИГМ У  РОСІЙСЬКІЙ ПРОЗІ 30_х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 63 стр.
5434. ГЕНЕЗА ЕМОЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ТА СТАТІ Автореферат 23 стр.
5435. ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР: 1930-і – перша половина 1940-х рр. Автореферат 35 стр.
5436. ГЕНЕЗА НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 31 стр.
5437. ГЕНЕЗА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (кінець ХІХ – ХХ століття) Автореферат 56 стр.
5438. Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ століття) Автореферат 33 стр.
5439. ГЕНЕЗА ТА ПОТЕНЦІАЛ ІДЕАЛУ НАУКОВОСТІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ Автореферат 28 стр.
5440. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII-X ст.) Автореферат 30 стр.
5441. ГЕНЕЗА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧИСЛОВОЇ СИМВОЛІКИ У ПОЕЗІЇ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
5442. ГЕНЕЗА українського ГЕТЬМАНСТВА В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ (XVІ – середина XVII ст.) Автореферат 26 стр.
5443. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ КВАНТИТАТИВНИХ ІМЕН У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ (порівняльно-історичний аспект) Автореферат 52 стр.
5444. ГЕНЕЗИС І РОЗВИТОК ПРАВОВИХ НОРМ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ВІД ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 28 стр.
5445. ГЕНЕЗИС ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Автореферат 30 стр.
5446. ГЕНЕЗИС ДУХОВОГО ТА УДАРНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА УКРАЇНИ Автореферат 47 стр.
5447. Генезис симентальської худоби в Україні. Методи створення української симентальської м'ясної породи Автореферат 44 стр.
5448. ГЕНЕЗИС СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАКОЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ І БЕТОНІВ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНИХ ЗМІН ВОЛОГОСТІ І ТЕМПЕРАТУРИ Автореферат 33 стр.
5449. ГЕНЕЗИС ТВАРИННОГО ЗАПРЯГУ В УКРАЇНІ (культурно-історична проблема) Автореферат 53 стр.
5450. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА С. СУЛЬКЕВИЧА (червень-листопад 1918 р.): історико-правове дослідження Автореферат 35 стр.
5451. ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ І ПАРОДОНТОЗ: МАРКЕРИ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ, ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ЇХ КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 50 стр.
5452. Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848–1914: інституційна та соціальна історія Автореферат 27 стр.
5453. ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З ПУАССОНІВСЬКИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ Автореферат 21 стр.
5454. ГЕНЕРАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР З ВІД'ЄМНИМ ОПОРОМ Автореферат 25 стр.
5455. Генераційно - рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію Автореферат 39 стр.
5456. ГЕНЕРАЦІЯ АКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ СИЛЬНОСТРУМОВИМИ РЕЛЯТИВІСТСЬКИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПУЧКАМИ Автореферат 25 стр.
5457. ГЕНЕРАЦІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ВНУТРІШНІХ ХВИЛЬ ЛОКАЛЬНИМИ НЕОДНОРІДНОСТЯМИ В РІДИНІ Автореферат 20 стр.
5458. Генерація потужних замагнічених потоків плазми повноблочним квазістаціонарним плазмовим прискорювачем І аналіз їх взаємодії з поверхнею матеріалів Автореферат 31 стр.
5459. ГЕНЕРАЦІЯ ТА ДЕТЕКТУВАННЯ НВЧ КОЛИВАНЬ ЛАНЦЮЖКОМ ДЖОЗЕФСОНІВСЬКИХ КОНТАКТІВ ВТНП Автореферат 25 стр.
5460. ГЕНЕРАЦІЯ УЛЬТРАНИЗЬКОЧАСТОТНИХ ЗБУРЕНЬ У НАВКОЛОЗЕМНІЙ ПЛАЗМІ Автореферат 26 стр.
5461. ГЕНЕТИКО-БІОХІМІЧНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОБИ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
5462. ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФIЧНI ПРОЦЕСИВ ПОПУЛЯЦIЯХ МАЛИХ МIСТ ТА СIЛ СХIДНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 16 стр.
5463. Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення Автореферат 31 стр.
5464. ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НАРКОМАНІЇ В ІЗРАЇЛІ Автореферат 23 стр.
5465. Генетико-літологічна обумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя Автореферат 32 стр.
5466. Генетичні відміни у порід і гібридів шовковичного шовкопряда за стійкістю до хвороб, клітинний імунітет і гетерозис Автореферат 28 стр.
5467. Генетичні відмінності в мінливості кількісних ознак шовковичного шовкопряда і дрозофіли під впливом фізичних факторів Автореферат 20 стр.
5468. ГЕНЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ОЗНАК ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЯДВЕНЦЮ РОГАТОГО І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ СОРТІВ ДЛЯ ПОМІРНО ЗВОЛОЖЕНИХ ГРУНТІВ ПОЛІССЯ Автореферат 34 стр.
5469. ГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД ЛЬВІВЩИНИ ТА КОРЕКЦІЯ МУТАГЕННИХ ФОНІВ ПРИРОДНИМИ АБО СИНТЕТИЧНИМИ СОРБЕНТАМИ Автореферат 24 стр.
5470. гЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ с Автореферат 24 стр.
5471. ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ, ГОРМОНАЛЬНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ПИЛОВОГО БРОНХІТУ У ГІРНИКІВ Автореферат 34 стр.
5472. Генетичні механізми регуляції біосинтезу ландоміцину Е у штамУ Streptomyces globisporus 1912 Автореферат 32 стр.
5473. ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ СОЇ Автореферат 50 стр.
5474. ГЕНЕТИЧНІ особливості мутагенезу, індукованого новими ІММОБІЛІЗОВАНИМИ сполуками Автореферат 32 стр.
5475. ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ У ВИНИКНЕННІ ПОРУШЕНЬ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ У ХЛОПЦІВ-ПІДЛІТКІВ Автореферат 51 стр.
5476. ГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ МУТАГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ ПРИ ПРЯМІЙ І КОМБІНОВАНІЙ ДІЇ Автореферат 26 стр.
5477. ГЕНЕТИЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ НВV ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІМУНОПАТОГЕНЕЗ І ПЕРЕБІГ НВV-ІНФЕКЦІЇ Автореферат 38 стр.
5478. Генетична детермінація ознаки стійкості озимих м’яких пшениць півдня України до збудника фузаріозу колоса (Fusarium graminearum Schwabe) Автореферат 27 стр.
5479. генетична диференціація доместикованих та диких видів копитних Автореферат 44 стр.
5480. ГЕНЕТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ЯЧМЕНЮ (HORDEUM VULGARE L.) ЗА АЛЬТЕРНАТИВНИМИ БІОХІМІЧНИМИ ОЗНАКАМИ Автореферат 31 стр.
5481. ГЕНЕТИЧна КОМПОНЕНТА АГРОеКОСИСТЕМ НА ПРИкладі РіЗниХ ПОРіД великої рогатої худоби Автореферат 27 стр.
5482. ГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ СИМБІОТИЧНИХ ОЗНАК ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ Автореферат 21 стр.
5483. Генетична мінливість соняшника при обробці етилметансульфонатом зрілого та незрілого насіння Автореферат 27 стр.
5484. ГЕНЕТИЧНА ПРИРОДА ОЗНАКИ «САМОФЕРТИЛЬНІСТЬ» ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ КОРМОВИХ БУРЯКІВ (Beta vulgaris L.) Автореферат 22 стр.
5485. ГЕНЕТИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЬОВАНОГО РОЗМНОЖЕННЯ КУКУРУДЗИ НА ОСНОВІ ГЕНІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЧОЛОВІЧОЇ СТЕРИЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
5486. ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ХРЕСТОЦВІТНИХ ГЕНАМИ БІОСИНТЕЗУ ЛАНТИБІОТИКУ НІЗИНУ З МЕТОЮ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО КОМБІНУВАННЯ У ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ Автореферат 23 стр.
5487. Генетична характеристика хлопців-підлітків із конституціональною формою затримки статевого розвитку Автореферат 22 стр.
5488. ГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ СОРТІВ І ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ ПОМІДОРА ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ Автореферат 27 стр.
5489. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ГОСПОДАРЧО-КОРИСНИХ ОЗНАК РИСУ В РIЗНИХ ЕКОЛОГIЧНИХ УМОВАХ Автореферат 22 стр.
5490. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ РОКІВ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 24 стр.
5491. Генетичний аналіз кількісних ознак у зв’язку із взаємодією генотип-середовище у озимих тритикале і пшениці Автореферат 48 стр.
5492. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ Drosophila melanogaster Meig. Автореферат 39 стр.
5493. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІГЕННО ОБУМОВЛЕНИХ ТА ПОЛІМОРФНИХ ОЗНАК ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД Автореферат 58 стр.
5494. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕПРОДУКТИВНИХОЗНАК МЕДИЧНОЇ П Автореферат 23 стр.
5495. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СХИЛЬНОСТІ ДО РАКУ ЛЕГЕНІВ, ШЛУНКУ ТА КИШЕЧНИКУ В ХАРКІВСЬКІЙ ПОПУЛЯЦІЇ Автореферат 20 стр.
5496. ГЕНЕТИЧНИЙ КОМБІНОВАНИЙ СКРИНІНГ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРА ВАГІТНОСТІ ЯК РАННІЙ МЕТОД ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 25 стр.
5497. генетичний контроль окремих етапів біосинтезу ландоміцину Е в streptomyces globisporus 1912 Автореферат 27 стр.
5498. ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТІЙКОСТІ АКТИНОМІЦЕТІВ ДО АНТИБІОТИКІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У БІОСИНТЕЗІ АНТИБІОТИКІВ Автореферат 44 стр.
5499. ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ УТВОРЕННЯ САХАРИДНОЇ ЧАСТИНИ ЛАНДОМІЦИНУ А Автореферат 30 стр.
5500. ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ЛІМФОЦИТАРНИХ АНТИГЕНІВ І МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО ХРОНІЧНОГО ЛІМФОЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  [55]  56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389