Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5301. ГІДРОНІМІЯ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА Автореферат 25 стр.
5302. ГІДРОНІМІЯ БАСЕЙНУ СТРИЮ Автореферат 25 стр.
5303. ГІДРОНІМІЯ БУКОВИНИ (назви непротічних вод) Автореферат 23 стр.
5304. Гідронімно-ойконімні паралелі в західноукраїнському ономастиконі Автореферат 28 стр.
5305. ГІДРОПЕРОКСИДНЕ ЕПОКСИДУВАННЯ ОЛЕФІНІВ В ПРИСУТНОСТІ БОРИДІВ МЕТАЛІВ Автореферат 21 стр.
5306. Гідроприводний розчинонасос подвійної дії Автореферат 9 стр.
5307. ГІДРОПРУЖНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК Автореферат 23 стр.
5308. ГІДРОТЕРМАЛЬНА І ТЕРМОПАРОВА МОДИФІКАЦІЯ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ АЛКІЛУВАННЯ ІЗОБУТАНУ БУТЕНАМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕАКЦІЇ Автореферат 28 стр.
5309. ГІДРОФІЛЬНА ФЛОРА ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ: СТРУКТУРА, АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ, ОХОРОНА Автореферат 28 стр.
5310. ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ РІЧКОВИХ ВОД БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
5311. ГІМЕНОЛЕПІДОЗ: СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ДИСБІОТИЧНІ ПОРУШЕННЯ; МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ Автореферат 30 стр.
5312. ГІМЕНОЛЕПІДОЗ: СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ДИСБІОТИЧНІ ПОРУШЕННЯ; МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ Автореферат 30 стр.
5313. ГІМНАСТИЧНО-СПОРТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ГАЛИЧИНИ (друга пол. XIX ст. - перша пол. XX ст.) Автореферат 44 стр.
5314. ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЯ ТА ІНШІ МЕТАБОЛІЧНІ ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Автореферат 30 стр.
5315. ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЯ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: ЗВ’ЯЗОК З УРАЖЕННЯМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ, ВІТАМІННИМ СТАТУСОМ ТА ДИСЛІПІДЕМІЄЮ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
5316. ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ: ЗВ’ЯЗОК ІЗ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ, ГІПЕРЛІПІДЕМІЄЮ ТА НЕДОСТАТНІСТЮ ВІТАМІНІВ В2, В6, В12 Автореферат 27 стр.
5317. ГІПЕРМЕДІЙНІ ТА НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 23 стр.
5318. ГІПЕРМОДУЛІ В ТЕОРІЇ ПРОСТОРОВИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ЗІ СКІНЧЕННИМ СПОТВОРЕННЯМ Автореферат 14 стр.
5319. Гіпертензивні внутрішньошлуночкові крововиливи в осіб молодого та середнього віку (клініка, діагностика, лікувальна тактика) Автореферат 27 стр.
5320. ГІПЕРТРОФІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 59 стр.
5321. ГІПЕРШАРУВАННЯ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА КРИВИНУ Автореферат 12 стр.
5322. ГІПОГОМОЦИСТЕЇНЕМІЧНА ДІЯ НОВОГО ВІТАМІННО-МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО КОМПЛЕКСУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
5323. ГІПОДЕРМОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З НИМ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
5324. ГІПОКСИЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ ЗАЛIЗОДЕФIЦИТНИХ АНЕМIЯХ У ВАГІТНИХ ТА ЙОГО КОРЕКЦIЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФАТИДИЛХОЛIНОВИХ ЛIПОСОМ Автореферат 22 стр.
5325. ГІПОЛІПІДЕМІЧНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ: ТАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
5326. ГІПОТЕРМІЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ ІЗОЛЬОВАНИХ ГЕПАТОЦИТІВ ТА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ У РОЗЧИНАХ РІЗНОГО СКЛАДУ Автореферат 22 стр.
5327. ГІПСОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ І ВОДОСТІЙКОСТІ (фізико-хімічні та енергетичні основи) Автореферат 44 стр.
5328. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ ТА ЇХ МЕЗОКЛІМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ) Автореферат 30 стр.
5329. ГІРУДОТЕРАПІЯ ХВОРИХ З ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ (КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
5330. ГІСТЕРЕЗИСНІ ТА МАГНІТОСТРИКЦІЙНІ ЕФЕКТИ В МОНОКРИСТАЛАХ ДІСЕЛЕНІДУ НІОБІЮ Автореферат 22 стр.
5331. ГІСТЕРОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМИ ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДО- ТА МІОМЕТРІЯ Автореферат 19 стр.
5332. ГІСТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ СЕПТАЦІЇ СЕРЦЯ Автореферат 27 стр.
5333. ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЬ ЛЮДИНИ ПРИ РОЗВИТКУ МІКОТИЧНОЇ ІНВАЗІЇ НА ТЛІ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 23 стр.
5334. ГАЇВКИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСНЯНОЇ ОБРЯДОВОЇ ПІСЕННОСТІ Автореферат 24 стр.
5335. ГАВРИЇЛ КОСТЕЛЬНИК ЯК ЖУРНАЛІСТІ ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК Автореферат 27 стр.
5336. ГАЗЕТА “ВОЛИНЬ” ТА ОДНОЙМЕННЕ ВИДАВНИЦТВО (1941-1944 рр.): ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ І ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 32 стр.
5337. ГАЗОБЕТОН НА МОДИФІКОВАНОМУ В’ЯЖУЧОМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ ГЛИНОЗЕМНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 22 стр.
5338. ГАЗОВА ЧУТЛИВІСТЬ ПОВЕРХНЕВО - БАР’ЄРНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ, АРСЕНІДУ ГАЛІЮ ТА СУЛЬФІДУ КАДМІЮ З НАДТОНКИМИ ПЛІВКАМИ ТИТАНУ ТА НІКЕЛЮ Автореферат 24 стр.
5339. ГАЗОВИДІЛЕННЯ З ВІДБИТОГО ВУГІЛЛЯ В ШАХТНИХ БУНКЕРАХ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЇХ ПРОВІТРЮВАННЯ Автореферат 20 стр.
5340. ГАЗОГІДРОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОСХОВИЩ У ВИСНАЖЕНИХ ПОКЛАДАХ Автореферат 23 стр.
5341. ГАЗОДИНАМІКА НЕРІВНОВАЖНИХ СИСТЕМ“ РОЗРІДЖЕНИЙ ГАЗ – ЯДЕРНА МЕМБРАНА” Автореферат 35 стр.
5342. Газодинамічні дросельні методи та пристрої аналізу і синтезу газових сумішей Автореферат 53 стр.
5343. ГАЗОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІДИСПЕРСНИХ ПОТОКІВ У ВИХРОВИХ АПАРАТАХ Автореферат 37 стр.
5344. ГАЗОДИНАМІЧНА УСТАНОВКА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВУЗЛА ОДОРИЗАЦІЇ ГАЗУ Автореферат 21 стр.
5345. ГАЗОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН І МЕТАБОЛІЧНА АКТИВНІСТЬ ПЕЧІНКИ У ЯЄЧНИХ КУРЕЙ У ПОСТЕМБРІОГЕНЕЗІ Автореферат 30 стр.
5346. ГАЗООБМІН ТА ПІГМЕНТНА СИСТЕМА МАКРОФІТІВ ЗА ДІЇ ІОНІВ МІДІ (ІІ) І МАРГАНЦЮ (ІІ) ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 30 стр.
5347. ГАЗОРІДИННА ХРОМАТОГРАФІЯ ДІАЛКІЛДИТІОКАРБАМАТІВ МЕТАЛІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В АНАЛІЗІ Автореферат 26 стр.
5348. ГАЗОФАЗНА КОНДЕНСАЦІЯ КАРБОНІЛЬНИХ СПОЛУК З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Автореферат 26 стр.
5349. ГАЛИЦЬКЕ ВІЙСЬКО І ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ЛИПЕНЬ 1919 – ТРАВЕНЬ 1920 рр.) Автореферат 28 стр.
5350. Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду Автореферат 29 стр.
5351. ГАЛИцький МУЗИЧНИЙ БІДЕРМАЄР (НА МАТЕРІАЛІ фортепіанних творів з НОТНИХ кОЛЕКЦІЙ Львова ХІХ ст.) Автореферат 30 стр.
5352. ГАЛОГЕНIДНI МАКРОБIЦИКЛІЧНІ ТРИС-ДІОКСИМАТИ ЗАЛІЗА (II): СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ Автореферат 24 стр.
5353. ГАЛОГЕНУВАННЯ АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ У ХІНОЇДНОМУ ЯДРІ N-АРИЛСУЛЬФОНІЛ-1,4-БЕНЗОХІНОНМОНОІМІНІВ І 4-АРОЇЛ(АРИЛСУЛЬФОНІЛ)ОКСИМІНО-2,5-ЦИКЛОГЕКСАДІЄН-1-ОНІВ Автореферат 18 стр.
5354. ГАЛОГЕОХІМІЯ ГРУНТО-ПІДГРУНТЯ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИЧОРНОМОРСЬКО-ПРИАЗОВСЬКОГО СУХОСТЕПОВОГО КРАЮ Автореферат 42 стр.
5355. Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор’я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) Автореферат 37 стр.
5356. ГАЛУЗЕВА ЛЕКСИКА В СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11-ТИ ТОМАХ (1970-1980 рр.) (семантичний та стилістичний аспекти) Автореферат 23 стр.
5357. Гальваномагнітні явища в органічних шаруватих провідниках Автореферат 19 стр.
5358. Гальмівні постсинаптичні струми в нейронах спінальних гангліїв, культивованих разом з нейронами спинного мозку. Автореферат 22 стр.
5359. ГАМЛЕТ І ГАМЛЕТИЗМ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
5360. ГАММА-РОЗПАД ІЗОБАР-АНАЛОГОВИХ РЕЗОНАНСІВ У ЯДРАХ 23Na, 27Al, 31P та 35, 37Cl Автореферат 22 стр.
5361. ГАНІЗАЦІЯ МОДУЛЬНОГО КУРСОВОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 29 стр.
5362. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект) Автореферат 32 стр.
5363. ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
5364. ГАРАНТІЇ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СЛІДЧОГО Автореферат 25 стр.
5365. Гарантії суб’єктів провадження у справах про адміністративні проступки Автореферат 27 стр.
5366. ГАРАНТІЇ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ЯК ЗАСІБ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
5367. ГАРАНТІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 29 стр.
5368. ГАРАНТІЯ ЯК ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Автореферат 23 стр.
5369. ГАРАНТОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОНФЛІКТНО-КЕРОВАНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 20 стр.
5370. ГАРАНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ ТА СУЧАСНІСТЬ Автореферат 23 стр.
5371. ГАРАНТУЮЧЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СУШІННЯ ЗЕРНА В ШАХТНИХ ПРЯМОТОЧНИХ ЗЕРНОСУШАРКАХ Автореферат 20 стр.
5372. ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ Автореферат 28 стр.
5373. Гармонізація національних монетарних політик в процесі євроінтеграції Автореферат 31 стр.
5374. Гармонізація Податкового законодавства України з законодавством Європейських Співтовариств про непряме оподаткування Автореферат 30 стр.
5375. Гармонічні коливання багатозв’язних циліндричних тіл при змішаних граничних умовах на їх плоских гранях Автореферат 17 стр.
5376. ГАРМОНІЧНІСТЬ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ САМООРГАНІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНИХ СИСТЕМ Автореферат 46 стр.
5377. ГАРМОНІЯ ЯК ОСНОВА ЄДНОСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ Автореферат 26 стр.
5378. ГАСІННЯ КОЛИВАНЬ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ГАСИТЕЛЯМИ Автореферат 24 стр.
5379. ГАСТРИТ КУКСИ ТА АНАСТОМОЗИТ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА: КОМПЛЕКСНА КОНСЕРВАТИВНА ТЕРАПІЯ І ПОКАЗАННЯ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
5380. ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА ТА ЇЇ ПОЄДНАННЯ З ПЕПТИЧНОЮ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ: МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 31 стр.
5381. ГЕ Григорій Миколайович Російський і український культурний і громадський діяч, письменник Автореферат 2 стр.
5382. ГЕ Микола Миколайович Російський живописець Автореферат 2 стр.
5383. ГЕДОНІЗМ ТА АСКЕТИЗМ У ДИНАМІЦІ КУЛЬТУРИ Автореферат 33 стр.
5384. ГЕКСАФТОРОФОСФАТ ЛІТІЮ. СИНТЕЗ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В АПРОТОННИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 20 стр.
5385. ГЕКСАФТОРОФОСФАТИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ: СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ У СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ Автореферат 20 стр.
5386. ГЕЛЬМІНТОЗИ СОБАК МІСЬКИХ ПОПУЛЯЦІЙ: ПОШИРЕННЯ, ТЕРАПЕВТИЧНА ТА ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 28 стр.
5387. Гельсінський рух і його вплив на національно- політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років) Автореферат 27 стр.
5388. ГЕМАТОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ХРОНІЗАЦІЇ ЗАПАЛЕННЯ Автореферат 52 стр.
5389. ГЕМОДІАФІЛЬТРАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ДІАЛІЗНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК Автореферат 22 стр.
5390. ГЕМОДИЛЮЦІЯ В АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІКРОХІРУГІЧНОЇ АУТОТРАНСПЛАНТАЦІЇ СКЛАДНО – СКЛАДЕНИХ КОМПЛЕКСІВ ТКАНИН Автореферат 25 стр.
5391. ГЕМОДИНАМІЧНІ І ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАСТОЛІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ І МЕТОДИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 50 стр.
5392. ГЕМОДИНАМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ В ПОХИЛОМУ І СТАРЕЧОМУ ВІЦІ Автореферат 74 стр.
5393. ГЕМОДИНАМІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА АОРТІ ТА АРТЕРІЯХ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 25 стр.
5394. ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА ІМУНОЗАПАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ І ІНСУЛІНОНЕЗАЛЕЖНИЙ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ЇХ ТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 34 стр.
5395. ГЕМОДИНАМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОГО Й ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТІВ Автореферат 28 стр.
5396. ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ Автореферат 29 стр.
5397. Гемолого-економічна ОЦІНКА, ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ДЕКОРАТИВНИХ ДЖЕСПІЛІТІВ ГОРиШНьоПЛАВНИНСьКОГО РОДОВИЩА ЗАЛІЗНИХ РУД УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 22 стр.
5398. ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО ПЕРИКАРДА ЛЮДИНИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 26 стр.
5399. ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО СЕЧОВОДА ЛЮДИНИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ МОРФОГЕНЕЗУ Автореферат 25 стр.
5400. Геморагічна трансформація інфаркту мозку: клінічні прояви, діагностика та лікування Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53  [54]  55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389