Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5001. ВПЛИВ СТРЕС-ФАКТОРІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА АДАПТИВНІ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ КОРОПА Автореферат 22 стр.
5002. ВПЛИВ СТРОКІВ ПОЛИВІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
5003. Вплив строків садіння розсади на продуктивність тютюну різних сортотипів в умовах південної частини західного Лісостепу України Автореферат 20 стр.
5004. ВПЛИВ СТРУКТУРИ І ДИСПЕРСНОСТІ ПОРОШКІВ ТУГОПЛАВКИХ НІТРИДІВ НА ЇХ ВЗАЄМОДІЮ З БІОХІМІЧНИМИ ТА НЕОРГАНІЧНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ Автореферат 24 стр.
5005. ВПЛИВ СТРУКТУРИ БАЗОВОЇ ОБЛАСТІ І КОНТАКТІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНЖЕКЦІЙНИХ ФОТОДІОДІВ Автореферат 24 стр.
5006. ВПЛИВ СТРУКТУРИ КОНТАКТІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДІВ НВЧ ТА ПРИСТРОЇВ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ Автореферат 26 стр.
5007. Вплив структури лісостанів на просторово-типологічну організацію населення птахів Західного регіону України Автореферат 47 стр.
5008. ВПЛИВ СТРУКТУРИ НА ДИНАМІЧНЕ РУЙНУВАННЯ ОПТИЧНОЧУТЛИВИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 26 стр.
5009. Вплив структури поверхні фібринового згустку на процеси взаємодії з компонентами фібринолітичної системи Автореферат 27 стр.
5010. ВПЛИВ СТРУКТУРИ ТА ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА РАДІАЦІЙНУ СТІЙКІСТЬ U-, Th- МІНЕРАЛІВ Автореферат 25 стр.
5011. ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ І НАПРУЖЕНЬ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ, СПЛАВІВ І СПОЛУК Автореферат 44 стр.
5012. ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ БАКТЕРІЙ ТА ГЛУТАРГІНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ КІЛЕРІВ IN VITRO Автореферат 22 стр.
5013. ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕБУДОВ НА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНУ ПЛАСТИЧНІСТЬ НОВИХ КРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ: НАДПРУЖНІ СПЛАВИ, МЕТАЛОКСИДНІ ВТНП, ФУЛЕРИТИ Автореферат 44 стр.
5014. ВПЛИВ структурних факторІв на механІзмИ деформацІЇІ РУЙНУВАННЯ І механІчНІ ВЛАСТИВОСТІ спеченИх сплавІв на основІ Fe І W Автореферат 30 стр.
5015. ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ, В’ЯЗКІСНИХ, ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА АКУСТИЧНУ ЕМІСІЮ НОВИХ БЕРИЛІЄВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 47 стр.
5016. ВПЛИВ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ СТАЛЕВОГО ПРОКАТУ НА ОПІР ШАРУВАТИМ РУЙНУВАННЯМ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 44 стр.
5017. ВПЛИВ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА КІНЕТИКУ ОКИСНЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЛІТІЙОВИХ МАСТИЛ Автореферат 25 стр.
5018. Вплив структурно-функціональних та нейрогуморальних факторів на розвиток серцевої недостатності та частоту шлуночкових аритмій при інфаркті міокарда. Шляхи прогнозування та профілактики Автореферат 50 стр.
5019. ВПЛИВ СТРУКТУРНОГО СТАНУ І ДІЇ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРНУ НАДПЛАСТИЧНІСТЬ І РУЙНУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ Автореферат 52 стр.
5020. ВПЛИВ СУБСТАНЦІЇ Р НА ЖОВЧОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ І ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖОВЧІ Автореферат 24 стр.
5021. ВПЛИВ СУЛЬПІРИДУ НА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА ЕПІЗОДИ “НІМОЇ” ІШЕМІЇ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ПОЄДНАННІ ЗІ СТЕНОКАРДІЄЮ НАПРУГИ Автореферат 27 стр.
5022. ВПЛИВ СУМІЩУЮЧИХ ДОБАВОК НА КІНЕТИКУ ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРУ УРЕТАНОВМІСНИХ ВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТОК Автореферат 32 стр.
5023. ВПЛИВ СУПУТНЬОЇ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ НА МІСЦЕВІ ФАКТОРИ УЛЬЦЕРОГЕНЕЗУ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ВИБІР ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ Автореферат 22 стр.
5024. ВПЛИВ СУСПЕНЗІЇ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ ЩУРІВ НА ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ Автореферат 21 стр.
5025. ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 27 стр.
5026. ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ НИРОК ТА ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ Автореферат 29 стр.
5027. Вплив температури на агрегацію тромбоцитів у нормі та при діЇ гамма-опромінення Автореферат 24 стр.
5028. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА СТРУКТУРУ, МЕХАНІЗМИ ДЕФОРМАЦІЇ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ І НАНОФАЗНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 25 стр.
5029. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА СКЛАДУ СЕРЕДОВИЩА НА ФЕТАЛЬНИЙ ГЕМОГЛОБІН І ГЕМОГЛОБІН ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ Автореферат 23 стр.
5030. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ, ТИСКУ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ НА СТАЦІОНАРНУ ДИФУЗІЮ В ОБМЕЖЕНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
5031. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОЇ І ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПЕРЕНЕСЕННЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ Cr, Cu І Sc (Co) Автореферат 22 стр.
5032. ВПЛИВ ТЕНЗОРНИХ СИЛ НА СПЕКТРОСКОПІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОФЕРМІОННИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
5033. ВПЛИВ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ У БАГАТОРЕЗОНАТОРНИХ МАГНЕТРОННИХ АВТОГЕНЕРАТОРАХ Автореферат 25 стр.
5034. ВПЛИВ ТЕПЛОВИХ та ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕЖИМИ МЕХАНІЗОВАНОГО ЗВАРЮВАННЯ СТАЛЕЙ У ЗАХИСНИХ ГАЗАХ Автореферат 30 стр.
5035. ВПЛИВ ТЕПЛОВОЇ ТА МЕХАНІЧНОЇ ДІЇ НА ПРУЖНОПЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРОЛЕГОВАНОЇ ІТРІЄМ МІДІ Автореферат 21 стр.
5036. Вплив терапії хламідійної інфекції на імунний гомеостаз, перебіг та вихід вагітності у жінок з нормальною вагою тіла та ожирінням Автореферат 21 стр.
5037. ВПЛИВ ТЕРМІЧНИХ ДЕФЕКТІВ НА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО ТА НИТКОПОДІБНОГО КРЕМНІЮ Автореферат 29 стр.
5038. ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ І СТІЙКІСТЬ ПРОТИ МІЖКРИСТАЛІТНОЇ КОРОЗІЇ ТРУБ З НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ АУСТЕНІТНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 32 стр.
5039. ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОДЕМПФІРУВАЛЬНИХ МАРГАНЦЕВО-МІДНИХ СПЛАВІВ Автореферат 25 стр.
5040. ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕДІСТОРІЇ І ЗОВНІШНІХ ДІЙ НА КІНЕТИКУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗПЛАВІВ Автореферат 18 стр.
5041. ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕДІСТОРІЇ НА ПРОЦЕСИ РЕЛАКСАЦІЇ І КРИСТАЛІЗАЦІЇ РІДКИХ ТА АМОРФНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА В НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
5042. Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів Автореферат 27 стр.
5043. ВПЛИВ ТЕРМОГІДРАВЛІЧНОЇ НЕЗВОРОТНОСТІ ПРОЦЕСІВ У ПАРОКОМПРЕСОРНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ ТА ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВКАХ НА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ Автореферат 23 стр.
5044. Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні Автореферат 25 стр.
5045. ВПЛИВ ТЕРМОЧАСОВОЇ ОБРОБКИ РОЗПЛАВІВ НА КІНЕТИКУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ У СИСТЕМАХ Іn-Bі, Bі-Sb, Іn-Sb, Sn-Bі, Cd-Bі, Cd-Sn, Se-S Автореферат 29 стр.
5046. ВПЛИВ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 17 стр.
5047. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА МІКРОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПІТАКСІЙНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ GaAs Автореферат 23 стр.
5048. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В СИСТЕМІ СИЛОСНОГО КОНВЕЄРА В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
5049. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ НА ЯВИЩА ПЕРЕНОСУ В БАГАТОДОЛИННИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ n-Ge ТА n-Si Автореферат 26 стр.
5050. Вплив технологічних умов вирощування ремонтних телиць на їх продуктивні показники і адаптаційну здатність Автореферат 31 стр.
5051. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДЕФЕКТНУ ПІДСИСТЕМУ І ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ У ПЛІВКАХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ PbTe, PbSe І PbS Автореферат 27 стр.
5052. Вплив технологічних факторів на міцність бетону при ударному навантаженні в екстремальних умовах середовища Автореферат 36 стр.
5053. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ В ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 27 стр.
5054. вплив технологічних чинників на отримання та культивування тотипотентних клітин миші Автореферат 25 стр.
5055. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОШКОДЖЕННОСТІ БЕТОНУ НА УТВОРЕННЯ ТРІЩИН ТА МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ, ПО ПОХИЛИМ ПЕРЕРІЗАМ Автореферат 23 стр.
5056. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ БЕТОНУ НА МІЦНІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ, ПО НОРМАЛЬНИМ ПЕРЕРІЗАМ Автореферат 21 стр.
5057. Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ при газодетонаційному напилюванні Автореферат 25 стр.
5058. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТРУКТУРНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМНО-СІРОГО ОПІДЗОЛЕНОГО І ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ҐРУНТІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 25 стр.
5059. ВПЛИВ ТИПУ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ НА ЗАГОЄННЯ КУКСИ БРОНХА У ТВАРИН ПІСЛЯ ПУЛЬМОНЕКТОМІЇ Автореферат 27 стр.
5060. Вплив типу сітки фізичних зв’язків на структуру та властивості полімерних сумішей на основі функціоналізованих поліуретанів та кополімерів стиролу Автореферат 28 стр.
5061. Вплив тиреоїдної дисфункції на виношування вагітності в умовах ендемічної місцевості Автореферат 29 стр.
5062. ВПЛИВ ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРИ НА МЕХАНІЗМИ ПОГЛИНАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ В РІДКИХ ВУГЛЕВОДНЯХ Автореферат 20 стр.
5063. ВПЛИВ ТОЧНОСТІ МОНТАЖУ КРАНОВИХ РЕЙОК НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ ПІДКРАНОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК Автореферат 21 стр.
5064. Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур долинського нафтопромислового району Автореферат 23 стр.
5065. ВПЛИВ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗІЇ НА ДЕЯКІ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНУ ВЕНОЗНУ ДИСТОНІЮ Автореферат 24 стр.
5066. ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 33 стр.
5067. ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ КЛІТИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ У ЩУРІВ З ПЕЧІНКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 26 стр.
5068. ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КУЛЬТУР КЛІТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ І СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ПАТОГЕНЕЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Автореферат 33 стр.
5069. ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕТАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ НА ДИНАМІКУ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС, ОКИСНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ Автореферат 30 стр.
5070. Вплив транспортних механізмів на поверхневий розподіл молекул клітинної адгезії у нейритах на ранніх етапах розвитку в культурі Автореферат 21 стр.
5071. ВПЛИВ ТРАНСПОРТУ ФАГОВОЇ ДНК НА СТРУКТУРНО – ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ Автореферат 28 стр.
5072. Вплив трансректального відведення сечі на функцію шлунково-кишкового тракту Автореферат 26 стр.
5073. ВПЛИВ ТРАС МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ НА ГІРСЬКОКАРПАТСЬКІ ЛАНДШАФТНІ СТРУКТУРИ Автореферат 23 стр.
5074. Вплив тренталу і ксантинолу нікотинату На функцІю нирок та стан водно-сольового обмІну (експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
5075. ВПЛИВ ТРИВАЛИХ ПРОЦЕСІВ ТА КОРОЗІЇ НА МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПРИ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
5076. ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ БРОНХОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 30 стр.
5077. ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НА ПРОТИПУХЛИННУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ Автореферат 24 стр.
5078. ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ НА РОДЮЧІСТЬ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ Автореферат 29 стр.
5079. Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого лісового ґрунту та продуктивність культур сівозміни Автореферат 31 стр.
5080. Вплив тривалого застосування добрив на формування врожаю озимої пшениці на лучно-чорноземнОМУ КАРБОНАТНОМУ ґрунтІ північної частини Лісостепу України Автореферат 29 стр.
5081. ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ НА ФОСФАТНИЙ ФОНД ТА БАЛАНС ФОСФОРУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 13 стр.
5082. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю ярого Автореферат 31 стр.
5083. ВПЛИВ ТРИВАЛОГО РИСОСІЯННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ СОЛОНЦІВ ЛУЧНИХ ЗОНИ СУХИХ СТЕПІВ Автореферат 31 стр.
5084. Вплив тривалого удобрення на агрохімічні властивості, біологічну активність чорнозему опідзоленого та продуктивність культур польової сівозміни Автореферат 29 стр.
5085. ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ НА ГОСПОДАРСЬКО КОРИСНІ ОЗНАКИ СОРТІВ І ЛІНІЙ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
5086. ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ НА НІТРАТНИЙ ОБМІН У РОСЛИН РІЗНИХ ФОТОПЕРІОДИЧНИХ ГРУП Автореферат 20 стр.
5087. ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА СТАН ПРОТЕЇНАЗ-ІНГІБІТОРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 24 стр.
5088. ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТА МАГНІТНОГО ПОЛІВ НА ПОЛІМЕРИЗАЦІЮ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН-МОНОМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ Автореферат 21 стр.
5089. ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ДЕФЕКТИ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЮ І СТРУКТУР НА ЙОГО ОСНОВІ Автореферат 26 стр.
5090. ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕСИ РОСТУ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ Ga0.03In0.97Sb З РОЗПЛАВУ І ШАРІВ GaAs МЕТОДОМ РІДКОФАЗНОЇ ЕПІТАКСІЇ Автореферат 27 стр.
5091. ВПЛИВ УМОВ ВОДОСХОВИЩ-ОХОЛОДЖУВАЧІВ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ НА ВИЩУ ВОДНУ ТА ПРИБЕРЕЖНУ РОСЛИННІСТЬ Автореферат 24 стр.
5092. ВПЛИВ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА РІСТ І ХІМІЧНИЙ СКЛАД SPIRULINA PLATENSIS (NORDST.) GEITLER Автореферат 28 стр.
5093. ВПЛИВ УМОВ УТРИМАННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ І ГЕМОПОЕЗ У КОРІВ В ГОСПОДАРСТВАХ ЗОНИ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 30 стр.
5094. ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ПОТОМСТВА ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ СІЛЬСЬКИХ МІГРАНТІВ Автореферат 28 стр.
5095. ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГРУПОВАНЬ ПТАХІВ (на прикладі м. Ужгорода) Автореферат 28 стр.
5096. ВПЛИВ ФІБРИНОЛІЗИСУ НА ФУНКЦІЮ ЕНДОТЕЛІЮ, ГЕМОСТАЗ, ГЕМОДИНАМІЧНІ І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 61 стр.
5097. ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ І ФАКТОРІВ ЖИВЛЕННЯ НА ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КОРІВ Автореферат 27 стр.
5098. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ДІЙ НА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ І КОНСОЛІДОВАНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ Автореферат 35 стр.
5099. Вплив фізичних навантажень на будову та формування довгих кісток в умовах іонізуючого випромінювання і солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
5100. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  [51]  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389