Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

501. ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 80-90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
502. ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ ЧИТАТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 32 стр.
503. ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Автореферат 28 стр.
504. ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ У ПСИХОТРАВМУЮЧІЙ СИТУАЦІЇ Автореферат 24 стр.
505. ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ: ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД Автореферат 30 стр.
506. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 30 стр.
507. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Автореферат 29 стр.
508. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ‘ЯТІ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 22 стр.
509. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ Автореферат 28 стр.
510. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КРЕАТИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
511. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ У ДІВЧАТ-СТУДЕНТОК З РІЗНИМ СОМАТОТИПОМ Автореферат 30 стр.
512. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ У МНЕМІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 29 стр.
513. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ЛЮДИНИ НА ДІЮ ЗАПАХІВ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ЛИМОНУ І ЛАВАНДИ Автореферат 27 стр.
514. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Автореферат 32 стр.
515. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 28 стр.
516. ІНДИКАТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ СПОРТИВНОЇ КОМАНДИ Автореферат 26 стр.
517. ІНДИКАЦІЙНИЙ ПРОСТОРОВО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОРФОСТРУКТУР ПОДІЛЛЯ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ АЕРОКОСМІЧНОГО ЗОНДУВАННЯ) Автореферат 26 стр.
518. ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ КОРЕНІ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕПРЯМОГО РУХУ З КОРЕНЕВИМ АРХЕТИПОМ (S)KER(T)- ТА ЇХ РЕФЛЕКСИ Автореферат 28 стр.
519. ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ КОРЕНІ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕПРЯМОГО РУХУ З КОРЕНЕВИМ АРХЕТИПОМ (S)KER(T)- ТА ЇХ РЕФЛЕКСИ Автореферат 28 стр.
520. ІНДУКОВАНІ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМ ОПРОМІНЕННЯМ ЕФЕКТИ У ФОСФІДНИХ І ХАЛЬКОГЕНІДНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ Автореферат 40 стр.
521. ІНДУКОВАНИЙ МОРФОГЕНЕЗ І КЛОНАЛЬНЕ МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ|гатунків| М'ЯТИ Автореферат 26 стр.
522. ІНДУКТИВНІ ГРАНИЦІ НАПІВГРУП ПЕРЕТВОРЕНЬ НАД СКІНЧЕННИМИ МНОЖИНАМИ З ЛІНІЙНИМИ ЗАНУРЕННЯМИ ТА ДІАГОНАЛЬНИМИ ЗАНУРЕННЯМИ КРАТНОСТІ ( – ПРОСТЕ ЧИСЛО) Автореферат 19 стр.
523. ІНДУКТИВНО-РЕЗОНАНСНИЙ ПЕРЕНОС ЕНЕРГІЇ В МЕМБРАННИХ СИСТЕМАХ Автореферат 23 стр.
524. ІНДУКЦІЙНІ РЕОСТАТИ З ПОКращЕНИМИ МАСОГАБАРИТНиМИ ПОКАЗНИКАМИ ДЛЯ АСИНХРОННИХ Автореферат 22 стр.
525. ІНДУКЦІЙНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ (розробка, дослідження, впровадження) Автореферат 41 стр.
526. ІНДУКЦІЙНЕ ЗВАРКОПАЯННЯ ТОНКОСТІННИХ ТРУБЧАСТИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРОМІЖНОЇ ТА КІНЦЕВОЇ ТРУБЧАСТОЇ АРМАТУРИ Автореферат 30 стр.
527. ІНДУКЦІЯ І ПРОЯВ РАДІОАДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ КЛІТИН ІНБРЕДНИХ ТА ГЕТЕРОЗИСНИХ РОСЛИН Helianthus annuus L. Автореферат 28 стр.
528. Індукція каталітичної активності плазміногену моноклональним антитілом IV-1c Автореферат 30 стр.
529. ІНДУКЦІЯ ОВУЛЯЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З БЕЗПЛІДДЯМ ПОЄДНАНОГО ГЕНЕЗУ У ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 27 стр.
530. ІНДУКЦІЯ СИНТЕТИЧНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ ОРГАНОГЕНЕЗУ IN VITRO І НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ РОСЛИН Автореферат 28 стр.
531. ІНДУКЦІЯ ТА ПРОЯВ РАДІОАДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ У ПОКОЛІННЯХ РОСЛИН З РІЗНИМ ГЕНОТИПОМ Автореферат 26 стр.
532. ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ ЕКОКРИЗОВИМИ ПРОМИСЛОВИМИ РЕГІОНАМ Автореферат 28 стр.
533. інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів у плівках телуриду кадмію Автореферат 23 стр.
534. ІНЖЕКЦІЙНО-ТЕРМІЧНІ ТА РЕКОМБІНАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БАГАТОБАРґЄРНИХ А3В5 - НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ВИПРОМІНЮВАЧАХ ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ Автореферат 29 стр.
535. ІНЖЕНЕРІЯ ЗНОСОСТІЙКОЇ ПОВЕРХНІ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ ПРИ ЇХ ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ ЛЕГУВАННІ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ СИСТЕМ AlN–Ti(Zr)B2 ТА LaB6–ZrB2 Автореферат 22 стр.
536. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ДОСВІДОМ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ У ДРА, ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ ТА ЧЕЧНІ (1979 – 2003 рр.) Автореферат 29 стр.
537. ІНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЕЙСМІЧНОГО МІКРОРАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ м. ОДЕСИ Автореферат 29 стр.
538. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СХИЛУ ДОЛИНИ ДНІПРА В РАЙОНІ м. КИЄВА Автореферат 28 стр.
539. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ РИЗИК РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЕКЗОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА Автореферат 28 стр.
540. ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУДО ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
541. інкорпорація Криму російською імперією У 1783-1796 рр.: ПОлітичний та етносоціальний аспекти Автореферат 27 стр.
542. ІННОВАЦІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ІНВЕСТУВАННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 30 стр.
543. ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
544. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ БОРГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 23 стр.
545. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
546. ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 24 стр.
547. ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В МАШИНОБУДУВАННІ Автореферат 29 стр.
548. Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) Автореферат 29 стр.
549. ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКО - ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 50 стр.
550. ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
551. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
552. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (90-і роки ХХ ст.) Автореферат 35 стр.
553. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) Автореферат 28 стр.
554. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ (на прикладі медичних послуг закладів охорони здоров’я) Автореферат 25 стр.
555. ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 30 стр.
556. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
557. Інноваційні технології залучення інвестиційних ресурсів Автореферат 23 стр.
558. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ Автореферат 28 стр.
559. ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ( СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 30 стр.
560. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 26 стр.
561. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
562. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 28 стр.
563. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 28 стр.
564. Інноваційна діяльність як системний процес у конкурентній економіці Автореферат 50 стр.
565. ІННОВАЦІЙНа МОДЕЛь ТРАНСКОРДОННого співробітництва УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ Автореферат 27 стр.
566. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 64 стр.
567. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
568. ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЕРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 28 стр.
569. ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ реформування ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 24 стр.
570. ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ Автореферат 27 стр.
571. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 27 стр.
572. ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 28 стр.
573. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
574. Інноваційний потенціал євроінтеграції України Автореферат 24 стр.
575. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України) Автореферат 29 стр.
576. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 24 стр.
577. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТОРГОВОЇ МАРКИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
578. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
579. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 26 стр.
580. інноваційний розвиток ефективного функціонування підприємств закритого ґрунту: теорія, методологія, практика Автореферат 61 стр.
581. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА СТАДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 29 стр.
582. ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 31 стр.
583. Інноваційний чинник розвитку промисловості Автореферат 26 стр.
584. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України Автореферат 23 стр.
585. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 52 стр.
586. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 23 стр.
587. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-РИНКОВІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 47 стр.
588. Іноземні інвестиції в економіці Китаю (пріоритети використання і механізми регулювання) Автореферат 19 стр.
589. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОМИСЛОВІСТЬ В'ЄТНАМУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 25 стр.
590. Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м. Києва) Автореферат 25 стр.
591. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
592. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
593. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання Автореферат 29 стр.
594. ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
595. ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
596. Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України Автореферат 26 стр.
597. ІНОЗЕМНИЙ СЕКТОР ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 32 стр.
598. Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування Автореферат 28 стр.
599. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
600. ІНСТИТУТ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5  [6]  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389