Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4901. ВПЛИВ ПРОСТОРОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ І ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА ГЕНЕРАЦІЮ ХВИЛЬ В АКТИВНИХ ОБЛАСТЯХ НА СОНЦІ Автореферат 22 стр.
4902. Вплив Просторового ДИСИПАТИВНОГО СТРУКТУРУВАННЯ на процес електролізу СИСТЕМи ТВЕРДИЙ ЕЛЕКТРОД – РОЗЧИН ЕЛЕКТРОЛІТУ Автореферат 17 стр.
4903. ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ В НІМЕЧЧИНІ (XVIII-XX СТ.СТ.) Автореферат 30 стр.
4904. ВПЛИВ ПРОТИВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ НА СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 29 стр.
4905. ВПЛИВ ПРОТИВИРАЗКОВИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФАКТОРИ АГРЕСІЇ ТА ЗАХИСТУ У ХВОРИХ ІЗ ДУОДЕНАЛЬНОЮ ВИРАЗКОЮ Автореферат 26 стр.
4906. Вплив протяжних домішок на закони скейлінгу для магнетиків та полімерів Автореферат 23 стр.
4907. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ У КРИВОРІЗЬКОМУ ГІРНИЧОВИДОБУВНОМУ РЕГІОНІ Автореферат 21 стр.
4908. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
4909. ВПЛИВ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У епітаксійному ГЕТЕРОПЕРЕХОДі Sі-Gе З КВАНТОВИМИ точками Gе НА ЕФЕКТ РОЗМІРНОГО КВАНТУВАННЯ Автореферат 20 стр.
4910. ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 34 стр.
4911. ВПЛИВ РIЗНОМАНIТНИХ ВАРIАНТIВ ТЕРАПIЇ ГОСТРОГО IНФАРКТУ МIОКАРДА НА КОРОТКОЧАСНИЙ ТА ДОВГОЧАСНИЙ ПРОГНОЗ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 21 стр.
4912. ВПЛИВ РІВНІВ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОБРИВ, ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ СОНЯШНИКУ ОЛЕЇНОВОГО ТИПУ Автореферат 26 стр.
4913. ВПЛИВ РІВНЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР У СІВОЗМІНІ НА РОДЮЧІСТЬ ТЕМНО-СІРОГО ОПІДЗОЛЕНОГО ГРУНТУ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ГОРОХУ Автореферат 27 стр.
4914. ВПЛИВ РІВНЯ АКТИВНОСТІ СЕНСОРНИХ ФУНКЦІЙ НА УДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ Автореферат 23 стр.
4915. ВПЛИВ РІВНЯ ГЕТЕРОЗИСУ СЕСТРИНСЬКИХ СХРЕЩУВАНЬ НА ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ МОДИФІКОВАНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Автореферат 28 стр.
4916. ВПЛИВ РІВНЯ ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ НА РОЗВИТОК ОЇДІУМА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИНОГРАДНОЇ РОСЛИНИ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ Автореферат 28 стр.
4917. ВПЛИВ РІВНЯ ЛІЗИНУ, МЕТІОНІНУ І ТРЕОНІНУ В РАЦІОНІ НА ОБМІН РЕЧОВИН ТА ВМІСТ ГОРМОНІВ У КРОВІ СВИНЕЙ ПОРОДИ ВЕЛИКА БІЛАЛАНДРАС Автореферат 24 стр.
4918. ВПЛИВ РІЗКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ НА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 48 стр.
4919. ВПЛИВ РІЗНИХ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ НА СКОРОТЛИВІСТЬ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКУ ТА ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХВОРИХ НА КОРОНАРОГЕННУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ Автореферат 25 стр.
4920. ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ ПРОСТОЇВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДИСКРЕТНИХ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
4921. ВПЛИВ РІЗНИХ КУЛЬТУРАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ НА МЕЙОТИЧНЕ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТ-КУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ СВИНОМАТОК З НАСТУПНИМ ЇХ ЗАПЛІД-НЕННЯМ IN VITRO Автореферат 21 стр.
4922. Вплив різних методів інактивації токсинів сальмонел на продукцію цитокінів і циклічних нуклеотидів моноцитами, нейтрофілами та ентероцитами in vitro Автореферат 26 стр.
4923. ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ СЕЛЕНУ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ КУРЧАТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ І КУРЕЙ-НЕСУЧОК   Автореферат 25 стр.
4924. ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕМБРІОНАЛЬНИХ НЕРВОВИХ КЛІТИН IN VIVO ТА IN VITRO Автореферат 28 стр.
4925. ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
4926. ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГООБРОБІТКУ ГРУНТУ НА УМОВИ РОСТУТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ЗЕРНОПАРОПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
4927. ВПЛИВ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ застосування МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПРОСА НА ЧОРНОЗЕМІ Опідзоленому важкосуглинковому Лівобережного Лісостепу УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
4928. ВПЛИВ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ застосування МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПРОСА НА ЧОРНОЗЕМІ Опідзоленому важкосуглинковому Лівобережного Лісостепу УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
4929. ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ ПОГОДИ НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ Автореферат 20 стр.
4930. ВПЛИВ РІЗНИХ ФОРМ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА РОДЮЧІСТЬ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ Автореферат 28 стр.
4931. ВПЛИВ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ КРЕКЕРІВ Автореферат 22 стр.
4932. ВПЛИВ РІЗНОМАНІТНИХ ВАРІАНТІВ АНТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ НА СКЛАД МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКУ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 28 стр.
4933. ВПЛИВ РІЗНОЯКІСНОСТІ НАСІННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
4934. ВПЛИВ РАДІАЦІЙНИХ, ТЕРМІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ОНТОГЕНЕЗУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТА БІОЛОГІЧНИЙ ВІК Drosophila melanogaster Автореферат 27 стр.
4935. ВПЛИВ РАДІАЦІЙНО-КОНДУКТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ НА ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ ВИРОЩУВАННЯ ОКСИДНИХ КРИСТАЛІВ З РОЗПЛАВУ Автореферат 26 стр.
4936. ВПЛИВ РАДІОЙОДОТЕРАПІЇ НА ФУНКЦІЮ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ДАНИМИ СІАЛОСЦИНТИГРАФІЇ Автореферат 22 стр.
4937. ВПЛИВ РАДІОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ДРІЖДЖІВ Автореферат 27 стр.
4938. ВПЛИВ РАННЬОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПЕРЕБІГ І НАСЛІДКИ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ У ДОРОСЛИХ Автореферат 28 стр.
4939. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених Автореферат 27 стр.
4940. ВПЛИВ РАЦІОНАЛЬНОГО НАСІННИЦТВА НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ Автореферат 20 стр.
4941. Вплив регіональних властивостей тропосфери на результати GPS спостережень Автореферат 25 стр.
4942. ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДИЗЕЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯМ ОКРЕМИХ РОБОЧИХ ЦИКЛІВ НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Автореферат 27 стр.
4943. Вплив Режимів кріоконсервування шкіри на склад водно–сольових екстрактів та їх ефективність при різних ураженнях шкіри Автореферат 26 стр.
4944. ВПЛИВ РЕЖИМУ НАвантаженНЯ І ТРИВАЛОГО ВИТРИМУВАННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК Автореферат 26 стр.
4945. ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ НА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 23 стр.
4946. ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА ГІДРОЛОГІЧНІ ТА ЕРОЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРИКАРПАТТІ Автореферат 22 стр.
4947. ВПЛИВ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЕФЕКТІВ НА ТОЧНІСТЬ GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 21 стр.
4948. вплив ремоделювання міокарду, ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу та запальних процесів на тяжкість і перебіг хронічної серцевої недостатності Автореферат 43 стр.
4949. ВПЛИВ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СУДИН ТА МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА НА ШВИДКІСТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК Автореферат 35 стр.
4950. ВПЛИВ РЕПРОДУКУВАННЯ ОЗДОРОВЛЕНОЇ ЕЛІТИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ Автореферат 19 стр.
4951. ВПЛИВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
4952. ВПЛИВ РИТМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА СТАН ОКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ У ХВОРИХ НА АЛЕРГОДЕРМАТОЗИ Автореферат 54 стр.
4953. Вплив ритмічної краніоцеребральної гіпотермії на нейрогуморальні механізми регуляції циклічних процесів репродуктивної системи (експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
4954. ВПЛИВ РОЗМІРІВ СИСТЕМИ І ГРАДІЄНТА КОНЦЕНТРАЦІЇ У ДИФУЗІЙНІЙ ЗОНІ НА ТЕРМОДИНАМІКУ ЗАРОДКОУТВОРЕННЯ І РОЗПАДУ Автореферат 28 стр.
4955. ВПЛИВ РОЗМІРНИХ ЕФЕКТІВ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АРСЕНІДГАЛІЙОВИХ СТРУКТУР З ГЛИБОКИМИ ЦЕНТРАМИ Автореферат 24 стр.
4956. ВПЛИВ РОЗЧИННИКА НА РЕАКЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ АЛІФАТИЧНИХ ПЕРОКСИКИСЛОТ Автореферат 29 стр.
4957. Вплив розчинних та нерозчинних домішок на структуру, фізико-хімічні властивості та кристалізацію аморфних сплавів системи Fe-B Автореферат 33 стр.
4958. ВПЛИВ РОЛЬОВИХ ОЧІКУВАНЬ ПОДРУЖЖЯ НА ХАРАКТЕР СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
4959. ВПЛИВ РУСИФІКАТОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ І КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 34 стр.
4960. ВПЛИВ РУТИНУ, КВЕРЦЕТИНУ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ З АЛЮМІНІЄМ НА ДИНАМІКУ СКОРОЧЕННЯ СКЕЛЕТНОГО М’ЯЗУ ЖАБИ Автореферат 24 стр.
4961. Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України Автореферат 26 стр.
4962. ВПЛИВ САМОУЗГОДЖЕНОГО ЗАРЯДЖАННЯ ПОРОШИНОК НА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ЗАПОРОШЕНІЙ ПЛАЗМІ Автореферат 25 стр.
4963. ВПЛИВ САНАТОРНОГО БАЛЬНЕОЛІКУВАННЯ СУЛЬФІДНИМИ ТА ІОДОБРОМНИМИ ВАННАМИ НА КАНАЛЬЦЕВІ ФУНКЦІЇ НИРОК ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 22 стр.
4964. ВПЛИВ САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА МЕТАБОЛІЧНІ І ГОРМОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ІМУНОДИСФУНКЦІЇ У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС, ХВОРИХ НА КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ Автореферат 40 стр.
4965. ВПЛИВ СВІТЛА НА ІНДУКОВАНІ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В ОКСИДАХ МАРГАНЦЮ Ca3Mn2Ge3O12 і Pr0.6La0.1Ca0.3MnO3 Автореферат 26 стр.
4966. ВПЛИВ СВІТЛОІМПУЛЬСНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ОРГАНА ЗОРУ НА РОЗВИТОК АДРЕНАЛІНОВОЇ МІОКАРДІОДИСТРОФІЇ ТА АДАПТАЦІЮ ОРГАНІЗМУ ДО ДІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ ЧИННИКІВ Автореферат 28 стр.
4967. ВПЛИВ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ТА ЖОРСТКОСТІ ПІДЖИВЛЮЮЧОЇ ВОДИ НА ЕЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Автореферат 19 стр.
4968. ВПЛИВ СЕКРЕТОРНОЇ ФОСФОЛІПАЗИ А2, ПАРАОКСОНАЗИ ТА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ НА ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ І МІОКАРДІАЛЬНУ ФУНКЦІЮ ПРИ ДЕЯКИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ Автореферат 27 стр.
4969. Вплив секреції групових аглютиногенів системи АВ0 (секреторства) на перебіг та лікування інфекцій сечостатевих шляхів у чоловіків Автореферат 26 стр.
4970. Вплив сибіркового антигену на імунну систему молодняка великої рогатої худоби Автореферат 24 стр.
4971. ВПЛИВ СИМЕТРІЙНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПЕКТРУ ПОБЛИЗУ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗОНИ СКЛАДНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Автореферат 26 стр.
4972. ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ І ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ДЕРНОВО - ПІДЗОЛИСТОГО СУПІЩАНОГО ҐРУНТУ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ КАРТОПЛІ Автореферат 25 стр.
4973. ВПЛИВ СИСТЕМНОЇ ЕНЗІМОТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ, ІМУНОЗАПАЛЬНІ РЕАКЦІЇ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ НА ЕТАПІ ДОВГОТРИВАЛОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДУ. Автореферат 28 стр.
4974. ВПЛИВ СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ НА ЙОГО РОЗУМІННЯ СТУДЕНТАМИ Автореферат 27 стр.
4975. ВПЛИВ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА МОТИВАЦІЙНУ ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 30 стр.
4976. Вплив солей гумінових кислот на структурно-механічні властивості водовугільних суспензій Автореферат 20 стр.
4977. Вплив сорбентів на прояви аурофузарино- та Т-2 токсикозу у перепелів. Автореферат 24 стр.
4978. ВПЛИВ СОЦIAЛЬНОГО СТРЕСУ ЩУРIВ У ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРI BAГITHOCTI НА РЕПРОДУКТИВНУ СИСТЕМУ НАЩАДКIВ Автореферат 29 стр.
4979. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 28 стр.
4980. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В'ЄТНАМУ Автореферат 27 стр.
4981. Вплив соціально-емоційного стресування вагітних щурів з різним ступенем інсулінової забезпеченості на глюкозний гомеостаз та антиоксидантну систему захисту у нащадків Автореферат 29 стр.
4982. ВПЛИВ СПЕРМІНУ НА ТРАНСПОРТ ІОНІВ Са В МІТОХОНДРІЯХ МІОМЕТРІЯ Автореферат 31 стр.
4983. ВПЛИВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВАНТАЖЕННЯ НА СТАН ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 28 стр.
4984. ВПЛИВ сполук ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПЕРЕБІГ ФІТОВІРУСНої ІНФЕКЦІї В МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
4985. ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ НА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ СОЛОДКОГО ПЕРЦЮ Автореферат 27 стр.
4986. ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ Автореферат 27 стр.
4987. Вплив способів основного обробітку ґрунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України Автореферат 24 стр.
4988. ВПЛИВ СПОСОБІВ ПОЛИВУ, ДОБРИВ ТА ЗАГУЩЕННЯ РОСЛИН НА ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ПОСІВНИХ ТОМАТІВ Автореферат 27 стр.
4989. ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ І ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 18 стр.
4990. ВПЛИВ СПОСОБІВ СТВОРЕННЯ ТА РЕЖИМІВ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР СОСНИ НА ЇХ РІСТ І ЗМІНУ ЕДАФІЧНИХ УМОВ В ІЗЮМСЬКОМУ ПРИСТЕПОВОМУ БОРУ Автореферат 27 стр.
4991. ВПЛИВ СПОСОБУ ПОЛИВУ, РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ, ПРИЙОМІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АРАХІСУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
4992. Вплив способу приєднання дискретних ребер на коливання підкріплених кругових циліндричних оболонок Автореферат 22 стр.
4993. ВПЛИВ СПОСОБУ УТРИМАННЯ СВИНОМАТОК НА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ Автореферат 24 стр.
4994. вПЛИВ СТАНУ ПРИСІНКУ ПОРОЖНИНИ РОТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ НА ВИБІР ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ Автореферат 21 стр.
4995. ВПЛИВ СТАТЕВОРОЛЬОВИХ СТЕРЕОТИПІВ НА КАР’ЄРНІ ДОМАГАННЯ МОЛОДІ Автореферат 27 стр.
4996. ВПЛИВ СТАТИНІВ НА ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ГЕМОДІАЛІЗОМ Автореферат 30 стр.
4997. ВПЛИВ СТАФІЛОКОКОВОГО БІЛКА А ТА ЙОГО РІЗНИХ ФОРМ НА ІМУННУ ВІДПОВІДЬ Автореферат 48 стр.
4998. ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ АНАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ НА СОМАТО–СТАТЕВИЙ РОЗВИТОК САМЦІВ ЩУРІВ Автореферат 29 стр.
4999. ВПЛИВ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1906 - 1914 рр.) Автореферат 26 стр.
5000. вплив стрептокінази на активаційну ланку системи фібринолізу Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  [50]  51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389