Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4701. ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ І ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА КАРДІОРЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ, МІКРОЦИРКУЛЯЦІЮ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР ЛІПОПРОТЕЇНІВ СИРОВАТКИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ Автореферат 29 стр.
4702. ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДОБОВИЙ РИТМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ЦЕНТРАЛЬНУ І ЦЕРЕБРАЛЬНУ ГЕМОДИНАМІКУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 30 стр.
4703. ВПЛИВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИКОМЕРЦІЙНІ БАНКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВІ Автореферат 40 стр.
4704. ВПЛИВ КОМПЛЕКСІВ ПЕПТИДІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ІМУНІТЕТ ЗА УМОВ НОРМИ ТА РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОРГАНІЗМУ Автореферат 29 стр.
4705. ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ГОРМОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ТА КРОВІ, ОПРОМІНЕНОЇ УФ-ПРОМЕНЯМИ, НА ВІДТВОРНУ ФУНКЦІЮ СВИНОМАТОК Автореферат 27 стр.
4706. ВПЛИВ КОНКУРЕНТНИХ ВЗАЄМОДІЙ МІЖ РОСЛИНАМИ НА АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНУ БУдову, РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ еугалофітів Автореферат 29 стр.
4707. ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОДНОЛАНКОВОЇ ПІДВОДНОЇ БУКСИРОВАНОЇ СИСТЕМИ З ПІДЙОМНИМ АПАРАТОМ НА ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Автореферат 28 стр.
4708. ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВ'ЯЗНИХ ПІДВОДНИХ СИСТЕМ НА ЇХНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Автореферат 24 стр.
4709. ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ НА АРХІТЕКТУРУ УКРАЇНСЬКИХ БАНЕВИХ ЦЕРКОВ Автореферат 28 стр.
4710. ВПЛИВ КОНТАКТНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІОДІВ ГАННА Автореферат 22 стр.
4711. ВПЛИВ КОНТАКТУ БЕРЕГІВ ТРІЩИН НА ГРАНИЧНИЙ СТАН ОБОЛОНОК ТА ПЛАСТИН НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ Автореферат 21 стр.
4712. Вплив координаційних сполук металів на формування і структурування зшитих поліуретанів Автореферат 25 стр.
4713. ВПЛИВ КОРЕЛЯЦІЙ НА ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ ІНДУКОВАНІ ШУМОМ У ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
4714. ВПЛИВ КОРЕНЕВОЇ ГІПОКСІЇ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Автореферат 29 стр.
4715. ВПЛИВ КОРМОВИХ ДОБАВОК НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИРУ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ Автореферат 22 стр.
4716. ВПЛИВ КОРМОВИХ ФАКТОРІВ НА ОБМІН ЛІНОЛЕВОЇ КИСЛОТИ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН Автореферат 45 стр.
4717. ВПЛИВ КОРОТКОЛАНЦЮГОВИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ШЛУНКОВУ СЕКРЕЦІЮ Автореферат 26 стр.
4718. ВПЛИВ КОРОТКОЧАСНИХ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН І МІЦНІСТЬ НЕРОЗРІЗНИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК Автореферат 20 стр.
4719. ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ЕМБРІОНАЛЬНИХ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН НА СТАН ШКІРИ І ХРЯЩА ЩУРІВ ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
4720. ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ ЕМБРІОФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОЦЕСИ АПОПТОЗУ ПРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 26 стр.
4721. ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ФЕТАЛЬНИХ НЕРВОВИХ КЛІТИН НА РЕПАРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ПАТОЛОГІЧНО ЗМІНЕНІЙ СІТКІВЦІ Автореферат 28 стр.
4722. ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ФЕТАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕПАТОЦИТІВ ПАЦЮКІВ IN VITRO І IN VIVO Автореферат 22 стр.
4723. ВПЛИВ кріоконсервованої фетоплацентарної тканини НА ПЕРЕБІГ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ НАПРУГИ Автореферат 32 стр.
4724. Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження Автореферат 23 стр.
4725. ВПЛИВ крІопротекторІв І НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ Та СТРУКТУРНИЙ СТАН КОМПОНЕНТІВ КОРДОВОЇ КРОВІ І ПЛАЦЕНТИ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
4726. ВПЛИВ КРЕДИТУВАННЯ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
4727. вплив кристалографічної орієнтації кристалітів сплаву ад-1 на процеси руйнування при втомному навантаженні Автореферат 25 стр.
4728. ВПЛИВ КРИСТАЛОГРАФІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОНОКРИСТАЛіЧнИХ МАТЕРІАЛІВ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН РОБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБІН Автореферат 28 стр.
4729. ВПЛИВ КРОМОГЛІКАТУ НАТРІЮ НА ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ Автореферат 22 стр.
4730. ВПЛИВ КСЕНОБІОТИКІВ НА РОЗВИТОК ГОСТРИХ ФОРМ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ОСІБ МОЛОДОГО І ЗРІЛОГО ВІКУ Автореферат 34 стр.
4731. ВПЛИВ ЛІЗИН-ПРОТЕЇНОВИХ ДОБАВОК НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ М'ЯСА СВИНЕЙ Автореферат 30 стр.
4732. Вплив лісорослинних умов південно-західного мегасхилу Українських Карпат на властивості деревини бука лісового (Fagus sylvatica L.) Автореферат 20 стр.
4733. ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ОПЛАВЛЕННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ Автореферат 26 стр.
4734. ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПОВЕДІНКУ ДОМІШОК І ДЕФЕКТІВ У ВІ-ЗАМІЩЕНИХ ФЕРИТ-ҐРАНАТОВИХ ПЛІВКАХ Автореферат 28 стр.
4735. ВПЛИВ ЛАНКОВОЇ СТРУКТУРИ ГУСЕНИЧНОГО ОБВОДУ ТРАКТОРА НА НАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСМІСІЇ І ТИСК НА ГРУНТ Автореферат 26 стр.
4736. Вплив легенево-протективної штучної вентиляції легень на частоту розвитку і тяжкість синдрому гострого пошкодження легень при тяжкій черепно-мозковій травмі Автореферат 27 стр.
4737. ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ УДАРНОЇ ОБРОБКИ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНВАРНИХ ГЦК СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe – Ni – С Автореферат 34 стр.
4738. ВПЛИВ ЛЕКТИНІВ НА СПОНТАННИЙ ТА ІНДУКОВАНИЙ МУТАГЕНЕЗ У BACILLUS SUBTILIS Автореферат 31 стр.
4739. ВПЛИВ ЛЕРКАНІДИПІНУ І БІСОПРОЛОЛУ НА ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, ПОЄДНАНУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 27 стр.
4740. ВПЛИВ ЛОКАЛЬНИХ КРІОПОШКОДЖЕНЬ НА МІКРОГЕМОЦИРКУЛЯЦІЮ НОРМАЛЬНОЇ І ЦИРОТИЧНО ЗМІНЕНОЇ ПЕЧІНКИ Автореферат 26 стр.
4741. Вплив локальних ПОшкоджень захисного шару бетону в стиснутих залізобетонних елементах на напружЕно-деформований стан арматури Автореферат 29 стр.
4742. Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію Автореферат 23 стр.
4743. ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАЙНЯТОСТІ НА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ПРАЦІ У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 28 стр.
4744. ВПЛИВ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ КОРМІВ НА СПІВВІДНОШЕННЯ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ КРОВІ ПОРОСЯТ ТА ЇХ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН Автореферат 25 стр.
4745. ВПЛИВ МІКРОБНОГО ПОЛІСАХАРИДУ ”КСАНТАН” НА ЯКІСТЬ ЗАМОРОЖЕНИХ ПЛОДООВОЧЕВИХ ПАСТ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ У ЗАМОРОЖЕНОМУ СТАНІ Автореферат 24 стр.
4746. ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ГІДРОГУМАТУ НА ПОКАЗНИКИ ГАЗОЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНІВ У ГОЛШТИНСЬКОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
4747. ВПЛИВ МІКРОСТРУКТУРИ НА ПООДИНОКІ ПРУЖНІ ХВИЛІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРОФІЛЯМИ В КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 21 стр.
4748. Вплив мікрохірургічних маніпуляцій на цитогенетичні особливості запліднення та доімплантаційного розвитку in vitro у великої рогатої худоби Автореферат 23 стр.
4749. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯРОЇ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
4750. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ НА НЕСПЕЦИФІЧНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ПРИ НЕОПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 32 стр.
4751. Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоров’я населення Автореферат 26 стр.
4752. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ “ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКА” НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ Автореферат 23 стр.
4753. ВПЛИВ МАГНІТНИХ ІОНІВ ТА НЕОДНОРІДНОСТЕЙ І ФЛУКТУАЦІЙ ЇХ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ НА ЕКСИТОННІ СПЕКТРИ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Автореферат 18 стр.
4754. Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних променів надвисоких енергій Автореферат 26 стр.
4755. ВПЛИВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НАДНИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ТВАРИН Автореферат 67 стр.
4756. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків Автореферат 32 стр.
4757. ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СТАНИ АНТИФЕРОМАГНЕТИКІВ З ПЕРЕВАЖНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ ДЗЯЛОШИНСЬКОГО Автореферат 25 стр.
4758. ВПЛИВ МАКРОЛІДІВ НА СЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ШЛУНКА Автореферат 26 стр.
4759. ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ШЛУНКОВУ СЕКРЕЦІЮ ТА СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ Автореферат 23 стр.
4760. Вплив МАЛИХ ЗБУРЕНЬ НА ХАОТИЧНІ РЕЖИМИ ПЕРЕБІГУ автоколивальної хімічної реакцiї БЄЛОУСОВА–ЖАБОТИНСЬКОГО Автореферат 27 стр.
4761. ВПЛИВ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ ТА РОБОТУ ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 20 стр.
4762. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ Автореферат 26 стр.
4763. ВПЛИВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЧАСОВІ УЯВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ Автореферат 26 стр.
4764. ВПЛИВ МЕДИКАМЕНТОЗНИХ І ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ОРГАНІЗМУ ВАГІТНИХ ПРИ ШТУЧНИХ АБОРТАХ ПІЗНІХ СТРОКІВ Автореферат 26 стр.
4765. Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів Полісся україни Автореферат 21 стр.
4766. Вплив меланіну на секреторну функцію шлунка, процеси цитопротекції та моторику проксимального відділу травної системи Автореферат 28 стр.
4767. ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ІОНОРЕГУЛЮВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ НИРОК В УМОВАХ СТРЕСУ ТА ДІЇ СОЛЕЙ АЛЮМІНІЮ І СВИНЦЮ (експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
4768. ВПЛИВ МЕТАСТАБІЛЬНИХ ТА РЕЗОНАНСНИХ ДОМІШКОВИХ СТАНІВ НА ЯВИЩА ПЕРЕНОСУ В ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ А3В5 ТА А2В6. Автореферат 18 стр.
4769. ВПЛИВ МЕТОДІВ ПРАВОСЛАВНОЇ АВТОТРАНСФОРМАЦІЇ НА ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ Автореферат 27 стр.
4770. ВПЛИВ МЕТОДІВ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ЇХ РІСТ, РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ Автореферат 23 стр.
4771. ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СИНТЕЗ КОЛАГЕНУ, ЕЛАСТИНУ ТА В(ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ Автореферат 24 стр.
4772. ВПЛИВ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО НА СУСПІЛЬНЕ І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКЕ ЖИТТЯ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
4773. ВПЛИВ МОДИФІКАТОРІВ (HgSe, Cu2Se) НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛОПОДІБНОГО ДИСЕЛЕНІДУ ГЕРМАНІЮ Автореферат 21 стр.
4774. ВПЛИВ модифікаторів мембрани і форми ЕРИТРОЦИТІВ НА ДЕЯКІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ клітин Автореферат 24 стр.
4775. ВПЛИВ МОДИФІКОВАНОЇ МЕТОДИКИ ФОСФЕНЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ХВОРИХ З ЧАСТКОВОЮ АТРОФІЄЮ ЗОРОВОГО НЕРВА Автореферат 24 стр.
4776. Вплив модового складу на робочі характеристики напівпровідникових лазерів з вертикальним резонатором Автореферат 27 стр.
4777. Вплив модуляторів активності адрено- та холінореактивних систем на пухлинний ріст та протипухлинну активність хлофідену (експериментальне дослідження) Автореферат 21 стр.
4778. ВПЛИВ МОДУЛЯТОРІВ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ НА ПРОЯВИ ХРОНІЧНОЇ ГІПОКСІЇ, ВИКЛИКАНОЇ МОНООКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ, ТА ХРОНІЧНОЇ ГІПОКСІЇ ЗАМКНЕНОГО ПРОСТОРУ Автореферат 27 стр.
4779. ВПЛИВ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ТА НАДМОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ НА ФОТОХІМІЧНУ МОДИФІКАЦІЮ ПОЛІОЛЕФІНІВ І СУМІШЕЙ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 26 стр.
4780. ВПЛИВ МОНОАМІНІВ І ТЕСТОСТЕРОНУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬАРКУАТНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА ТА ГІСТОФІЗІОЛОГІЮ ГОНАД ПТАХІВ Автореферат 23 стр.
4781. ВПЛИВ МОНОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ГІПЕРТЕРМІЇ НА СИНТЕЗ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА ГОРМОНІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН В ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ Автореферат 25 стр.
4782. Вплив МОНТЕЛУКАСТУ ТА ДЕЗЛОРАТАДИНУ НА ІМУННУ ВІДПОВІДЬ НА АЛО- ТА ГЕТЕРОАНТИГЕНИ Автореферат 30 стр.
4783. ВПЛИВ НІКОТИНУ НА ФУНКЦІЇ КЛІТИН В-ЛІМФОЦИТАРНОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
4784. Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція Автореферат 28 стр.
4785. Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми Автореферат 24 стр.
4786. ВПЛИВ НАЛОКСОНА, САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ І ЇЇ ПОХІДНИХ НА ЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ І ТРАНССИНАПТИЧНІ ЗВ Автореферат 27 стр.
4787. ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТІВ САЛІЦИЛАЛЬІМІНАТІВ ТА ФУЛЕРЕНІВ НА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ІНТАКТНИХ ТВАРИН І ПУХЛИНОНОСІЇВ Автореферат 22 стр.
4788. ВПЛИВ НАНОРОЗМІРНИХ УТВОРЕНЬ НА КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАМІВ Автореферат 18 стр.
4789. вплив НАНОРОЗМІРНОГО ФАКТОРА НА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ склАДНИХ ОКСИДНИХ СИСТЕМ В РЕАКЦІЇ ГЛИБОКОГО ОКИСЛЕННЯ МЕТАНу Автореферат 22 стр.
4790. Вплив напружено-деформованого стану на термопружні деформації текстурованих полікристалічних матеріалів Автореферат 22 стр.
4791. ВПЛИВ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ЖИТЛА (на прикладі країн Аль-Шама) Автореферат 29 стр.
4792. ВПЛИВ НАСІННЯ АМАРАНТУ НА СКЛАД ТА ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ДІЇ НІТРАТІВ Автореферат 28 стр.
4793. ВПЛИВ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ НА НАРОДЖУВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ Автореферат 27 стр.
4794. ВПЛИВ НАСТОЯНКИ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ НОРМИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ Автореферат 32 стр.
4795. ВПЛИВ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ УКРАЇНИ (1941 – 1943 рр. За матеріалами Донецької, Луганської і Харківської областей) Автореферат 36 стр.
4796. ВПЛИВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННИХ ФАКТОРІВ І HLA-СИСТЕМИ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ Автореферат 54 стр.
4797. ВПЛИВ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ФАКТОРІВ НА КЛІНІКО-ЕТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ Автореферат 31 стр.
4798. ВПЛИВ НЕЙРОЕНДОКРИННОГО ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КЛІТИН КАРЦИНОМИ ПРОСТАТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄМРЕГУЛЬОВАНОГО ХЛОРНОГО СТРУМУ Автореферат 29 стр.
4799. ВПЛИВ НЕЙТРОННОГО ТА ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЄВИХ СТРУКТУР Автореферат 21 стр.
4800. ВПЛИВ НЕЙТРОФІЛІВ на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  [48]  49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389