Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4601. ВПЛИВ ГЕНОТИПОВИХ ТА ОНТОГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ Автореферат 20 стр.
4602. Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-покутської зони передкарпатського прогину Автореферат 27 стр.
4603. ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ ДЕНДРИТІВ З ТОНІЧНО АКТИВОВАНИМИ ПРОВІДНОСТЯМИ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НЕЙРОНІВ: МОДЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 30 стр.
4604. ВПЛИВ ГОСТРОГО ТА ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА ВМІСТ ЦИНКУ В КЛІТИНАХ Автореферат 21 стр.
4605. ВПЛИВ ГРАВІТАЦІЇ НА ПОРУШЕННЯ СИМЕТРІЇ У КАЛІБРУВАЛЬНИХ ТЕОРІЯХ ПОЛЯ Автореферат 16 стр.
4606. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу Автореферат 26 стр.
4607. Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і-1990-і роки) Автореферат 30 стр.
4608. ВПЛИВ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ТА АГРОТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУКУРУДЗЯНИХ СТОВПЧИКІВ З ПРИЙМОЧКАМИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
4609. ВПЛИВ ДІАМАГНІТНОГО ЗАМІЩЕННЯ У ФЕРИМАГНІТНИХ ПЛІВКАХ НА ЇХ МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 29 стр.
4610. ВПЛИВ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРЕДОВИЩА ТА ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ПАРАМЕТРИ ФІЗИЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ Автореферат 26 стр.
4611. ВПЛИВ ДВОХ ЗОВНІШНІХ ШУМІВ НА СТАТИСТИЧНУ ПОВЕДІНКУ СИЛЬНО ЗАГАСАЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
4612. ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ ІНВЕРСІЙНОГО ТИПУ Автореферат 23 стр.
4613. ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
4614. ВПЛИВ ДЕФЕКТНОЇ ПІДСИСТЕМИ НА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЮ Автореферат 20 стр.
4615. ВПЛИВ ДЕФОРМАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННІ ТА ДІРКОВІ СТАНИ В НАПРУЖЕНИХ КВАНТОВИХ ТОЧКАХ InAs/GaAs Автореферат 25 стр.
4616. Вплив деформаційних процесів на структуру та енергетичний стан поверхневого шару металів Автореферат 46 стр.
4617. ВПЛИВ ДЕЯКИХ ІНФЕКЦІЙ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ТА МОЖЛИВОСТІ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
4618. ВПЛИВ ДИЗ’ЮНКТИВНИХ ПОРУШЕНЬ НА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ Автореферат 36 стр.
4619. ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ І СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РОЗРІЗНОГО БАРАБАНА ПІДЙОМНИКА НА СТАБІЛЬНІСТЬ ЙОГО РОБОТИ ПРИ ПЕРЕХОДІ КАНАТА ЧЕРЕЗ РОЗРІЗ Автореферат 24 стр.
4620. ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У БУРИЛЬНІЙ КОЛОНІ НА РОБОТУ ТРИШАРОШКОВИХ ДОЛІТ Автореферат 21 стр.
4621. ВПЛИВ ДИСПЕРСНИХ АЗОБАРВНИКІВ НА БІОСИНТЕЗ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ І БІЛКІВ З УРАХУВАННЯМ ВІДДАЛЕНИХ ЕФЕКТІВ Автореферат 27 стр.
4622. Вплив дистальних мутацій на конформаційну рухливість ВІЛ-1 протеази: дослідження методом молекулярної динаміки Автореферат 25 стр.
4623. ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ НА ДОСЯГНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ПЕРЕБІГ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ Автореферат 31 стр.
4624. вплив добору шовковичного шовкопряда за параметрами екологічної та етологічної структур на його біологічні ознаки Автореферат 24 стр.
4625. ВПЛИВ ДОБРИВ НА ГУМУСОВИЙ СТАН І АЗОТНИЙ ФОНД ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ ЗА ТРАДИЦІЙНОГО І РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА Автореферат 29 стр.
4626. Вплив довготривалого застосування добрив і вапна на агрохімічні властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного грунту західного Лісостепу Автореферат 27 стр.
4627. ВПЛИВ ДОДАТКІВ ПОЛІАКРИЛАМІДУ НА ВТРАТИ НАПОРУ В РАПТОВИХ ЗВУЖЕННЯХ І РОЗШИРЕННЯХ ТРУБ Автореферат 21 стр.
4628. ВПЛИВ ДОЗ, ФОРМ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ НВ УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПІСЛЯОКИСНОЇ СУДАНСЬКОЇ ТРАВИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
4629. ВПЛИВ ДОЗОВАНОЇ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ МАГНІТНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ПОТИЛИЧНОЇ ДІЛЯНКИ НА СУДОМНУ ГОТОВНІСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 33 стр.
4630. ВПЛИВ ДОМIШКИ ВАНАДIЮ НА ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В ТЕЛУРИДI КАДМIЮ Автореферат 18 стр.
4631. Вплив домішок зі змінною валентністю на фізичні властивості твердих розчинів на основі телуридів свинцю, олова та германію Автореферат 29 стр.
4632. ВПЛИВ ДОРОЖНіХ УМОВ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ І КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН НА РІВЕНЬ ЇХ ШУМОВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 22 стр.
4633. ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ВІРУСІВ І ДНК НА СПОНТАННИЙ ТА ІНДУКОВАНИЙ МУТАГЕНЕЗ В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ССАВЦІВ Автореферат 45 стр.
4634. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЛЛІ В ЗЕРНО-ТРАВ’ЯНІЙ ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
4635. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ – ФІТОФАГІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
4636. вплив Економічної інформаціЇ на планування господарської Діяльності підприємства Автореферат 26 стр.
4637. ВПЛИВ ЕКСКРЕЦІЙ ALCES ALCES (L.) НА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІСОВИХ ГРУНТІВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я Автореферат 30 стр.
4638. Вплив експериментально-індукованого діабету і змін позаклітинного РІВНЯ рН НА НИЗЬКОПОРОГОВІ ПОТЕНЦІАЛКЕРОВАНІ КАЛЬЦІЄВІ КАНАЛИ В ПЕРВИННИХ СЕНСОРНИХ НЕЙРОНАХ ЩУРІВ Автореферат 29 стр.
4639. ВПЛИВ ЕКСПЛУТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН ВЕРХНЬОЇ ЗОНИ СТІНКИ ПІДКРАНОВОЇ БАЛКИ. Автореферат 23 стр.
4640. ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ факторів на вміст цинку в клітинах Автореферат 29 стр.
4641. ВПЛИВ ЕКСТРУДАТУ СОЇ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ Автореферат 26 стр.
4642. ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЗАЦ ВОЛОГО ПАРИ НА ПРОЦЕСИ КОНДЕНСАЦ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ Автореферат 23 стр.
4643. ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА РЕЛАКСАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТИФІКОВАНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ГНУЧКОЛАНЦЮГОВИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 25 стр.
4644. Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів Автореферат 24 стр.
4645. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОІОНІЗОВАНОГО ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТРИВАЛІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ЧЕРЕШНІ Автореферат 28 стр.
4646. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОКСИНОУТВОРЮЮЧИХ КОРИНЕБАКТЕРІЙ Автореферат 28 стр.
4647. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОН-ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ЕЛЕКТРОННІ СТАНИ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ В ШИРОКОЗОННИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ З ДИСЛОКАЦІЯМИ Автореферат 22 стр.
4648. Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ІОННОСТІ Автореферат 20 стр.
4649. Вплив електронного опромінення на властивості нанокристалічного кремнію Автореферат 25 стр.
4650. Вплив елементів біологізації зерно-картопляної сівозміни на екологічний стан дерново-підзолистого грунту та врожайність люпину жовтого Автореферат 29 стр.
4651. ВПЛИВ ЕМОЦІЙНО-БОЛЬОВОГО ФАКТОРА НА ШЛУНКОВИЙ КРОВОБІГ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ Автореферат 16 стр.
4652. ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ НА ЦЕРЕБРАЛЬНУ НЕЙРОДИНАМІКУ ТА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЩУРІВ Автореферат 31 стр.
4653. ВПЛИВ ЕРАДИКАЦІЇ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ У ПОЄДНАННІ З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ Автореферат 31 стр.
4654. ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НА ВЛАСТИВОСТІ Na+,K+-АТР-ази КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ Автореферат 29 стр.
4655. ВПЛИВ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПРОЦЕС МІЖОСОБИСТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
4656. ВПЛИВ ЕТНОГЕННИХ ДЕПРЕСІЙ НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ АДАПТАЦІЮ НІМЦІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
4657. ВПЛИВ ЕТНОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ НА АРХІТЕКТУРНУ ОРГАНІЗАЦІЮ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ГУЦУЛЬЩИНИ (на прикладі Косівського, Верховинського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області). Автореферат 25 стр.
4658. ВПЛИВ ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА САМОАКТУАЛІЗАЦІЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 29 стр.
4659. ВПЛИВ ЕУБІОТИКІВ НА ПЕРЕБІГ ТА НАСЛІДОК РАНОВОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 23 стр.
4660. ВПЛИВ ЖИРОВОЇ ДИСТРОФІЇ ПЕЧІНКИ НА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Автореферат 32 стр.
4661. ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ГОСТРОЮ ЛОР-ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 27 стр.
4662. Вплив загальної вертикальної вібрації на морфологію серця інтактних і вагітних щурів та їх потомства Автореферат 26 стр.
4663. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит Автореферат 34 стр.
4664. Вплив залишкових напружень в зварних двотаврових колонах на їх стійкість при дії моменту в площині більшої жорсткості Автореферат 20 стр.
4665. ВПЛИВ ЗАЛИШКОВОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ НА ВТОМНУ МІЦНІСТЬ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ ПІСЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ Автореферат 26 стр.
4666. ВПЛИВ ЗАМІЩЕННЯ НА МЕТАМАГНЕТИЗМ В UСoAl. Автореферат 17 стр.
4667. Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів Автореферат 29 стр.
4668. вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної україни Автореферат 24 стр.
4669. ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
4670. ВПЛИВ ЗАХОДІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І УДОБРЕННЯ НА ПРОТИЕРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
4671. ВПЛИВ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, УДОБРЕННЯ ТА ВАПНУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО ЖИТА В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
4672. ВПЛИВ ЗБУДНИКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ НА РЕПЛІКАТИВНУ АКТИВНІСТЬ ВІЛ У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ Автореферат 28 стр.
4673. ВПЛИВ ЗВУКОПОГЛИНАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПРОТЕЗНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВИМОВЛЯННЯ У ХВОРИХ, ЩО КОРИСТУЮТЬСЯ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ Автореферат 23 стр.
4674. Вплив згодовування міновіту на продуктивність, обмін речовин, якість м’яса та стан внутрішніх органів свиней Автореферат 22 стр.
4675. Вплив зернобобових попередників на продуктивність озимої пшениці в КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ сівозмінах південно-східного лісостепу україни Автореферат 26 стр.
4676. Вплив змін лужно – кислотної рівноваги позаклітинного середовища на функціонування кальцієвих депо нейронів заднього рогу спинного мозку щурів Автореферат 34 стр.
4677. ВПЛИВ ЗМІН У СТРУКТУРІ ПОПУЛЯЦІЙ ШОВКОВИЧНОГО ТА НЕПАРНОГО ШОВКОПРЯДІВ НА ДИНАМІКУ ЇХ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 26 стр.
4678. ВПЛИВ ЗМІНЕНОЇ СИЛИ ТЯЖІННЯ НА ЦИТОСКЕЛЕТ РОСЛИННИХ КЛІТИН З ВЕРХІВКОВИМ РОСТОМ Автореферат 23 стр.
4679. ВПЛИВ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ВІТРУ ТА ВОЛОГОСТІ ЛІСОВОГО ПАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ІНТЕГРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗОВОЇ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ Автореферат 25 стр.
4680. ВПЛИВ ЗМІНИ ФОТОПЕРІОДИЧНОСТІ ТА РІВНЯ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ НА ЦИРКАДІАННИЙ РИТМ ЕКСКРЕТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НИРКИ Автореферат 17 стр.
4681. ВПЛИВ ЗНІМНОЇ ТА НЕЗНІМНОЇ ОРТОДОНТИЧНОЇ АПАРАТУРИ НА ГІГІЄНУ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
4682. ВПЛИВ ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА МІЦНІСТЬ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ Автореферат 25 стр.
4683. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ НА ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ БУДИНКІВ Автореферат 20 стр.
4684. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЗМІННИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ФОРМУ МЕСБАУЕРІВСЬКОГО СПЕКТРУ М'ЯКИХ ФЕРОМАГНЕТИКІВ Автореферат 13 стр.
4685. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ПОТОКІВ ТА ФЛУКТУАЦІЙ НА КОАЛЕСЦЕНЦІЮ ПРИ ВЕЛИКИХ ПОЧАТКОВИХ ПЕРЕСИЧЕННЯХ Автореферат 24 стр.
4686. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ БАЗИСНИХ ГРАНЕЙ КРИСТАЛІВ CdS Автореферат 25 стр.
4687. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
4688. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА КРИТИЧНУ ПОВЕДІНКУ ТРИВИМІРНОГО ІЗИНГОПОДІБНОГО МАГНЕТИКА Автореферат 21 стр.
4689. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 22 стр.
4690. ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ НА МІГРАЦІЮ РЕЧОВИН В ЛАНДШАФТАХ КРИМСЬКОГО ПРИСИВАШШЯ Автореферат 25 стр.
4691. ВПЛИВ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ НА ТИРЕОЇДНИЙ СТАТУС ВАГІТНИХ ТА НАРОДЖЕНИХ НИМИ ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
4692. Вплив кінематичних та фізико-механічних параметрів на динамічні процеси у рухомих одновимірних нелінійно-пружних системах Автореферат 20 стр.
4693. Вплив кавітації на реологічні і гідравлічні характеристики степеневих неньютонівських рідин Автореферат 22 стр.
4694. ВПЛИВ КАДМІЮ НА ПОКАЗНИКИ АЗОТНОГО І ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 33 стр.
4695. ВПЛИВ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ, ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ НА ФОРМУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, АСОЦІЙОВАНОЇ З ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, І ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИБОРУ ТЕРАПІЇ Автореферат 24 стр.
4696. ВПЛИВ КАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО ФАКТОРА НА ПОЛІТИКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У ПЕРІОД ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ КРИЗИ (травень 19398 р. – березень 1939 р.) Автореферат 33 стр.
4697. ВПЛИВ КАТІОННОЇ НЕСТЕХІОМЕТРІЇ ТА СТРУКТУРНОЇ НЕВПОРЯДКОВАНОСТІ КИСНЮ В ЭПІТАКСІАЛЬНИХ YBa2Cu3O7 ПЛІВКАХ НА НАДЛИШКОВИЙ ШУМ НОРМАЛЬНОЇ ФАЗИ Автореферат 25 стр.
4698. ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ(КОРВІТИНУ) НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ ТА ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРІМУНОКОМПЛЕКСЕМІЇ Автореферат 26 стр.
4699. ВПЛИВ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ НА СПІЛЬНУ УЧБОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ Автореферат 27 стр.
4700. Вплив колективних ефектів на термодинамічні і кінетичні властивості низьковимірних дискретних решіткових систем Автореферат 45 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46  [47]  48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389