Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4501. ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
4502. ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 22 стр.
4503. ВПЛИВ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТВМІСНИХ СПОЛУК НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНУ РІВНОВАГУ ЗА УМОВ ІНТЕНСИВНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
4504. ВПЛИВ АДРЕНАЛІНУ НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН У СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ ТВАРИН В ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 18 стр.
4505. ВПЛИВ АДСОРБЕНТІВ НА ПЕРЕБІГ ТІЛЬНОСТІ, ОТЕЛЕННЯ І ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ В ЗОНІ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 24 стр.
4506. ВПЛИВ АДСОРБЕНТІВ НА ПЕРЕБІГ ТІЛЬНОСТІ, ОТЕЛЕННЯ І ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ В ЗОНІ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 26 стр.
4507. вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості кремнезему та сироваткового альбуміну людини Автореферат 27 стр.
4508. Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в p-n переходах на основі напівпровідників АIIIBV Автореферат 19 стр.
4509. ВПЛИВ АЗОТОВИХ, ЕНЕРГЕТИЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ СПОЛУК НА РІСТ І МЕТАБОЛІЧНУ АКТИВНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ РУБЦЯ ТЕЛЯТ Автореферат 24 стр.
4510. ВПЛИВ АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ НА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НАН УКРАЇНИ) Автореферат 31 стр.
4511. ВПЛИВ АКТИВАЦІЇ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ПОРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРЦЯ Автореферат 33 стр.
4512. ВПЛИВ АКТИВНИХ ОБРОБОК НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ОМІЧНИХ ТА БАР’ЄРНИХ КОНТАКТІВ ДО КАРБІДУ КРЕМНІЮ Автореферат 19 стр.
4513. ВПЛИВ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ПРЕДСТАВНИКІВ МІКРОБІОЦЕНОЗУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Автореферат 30 стр.
4514. ВПЛИВ АКУСТИЧНИХ ПОЛІВ НА ДИНАМІКУ МАГНІТНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ ДВОПІДГРАТКОВИХ МАГНIТОВПОРЯДКОВАНИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 22 стр.
4515. ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ НА АГРЕСИВНІСТЬ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Автореферат 26 стр.
4516. ВПЛИВ АЛКАЛОЇДІВ І ТРИТЕРПЕНІВ ЧИСТОТІЛУ (CHELIDONIUM MAJUSНА ПРОЛІФЕРАТИВНУ АКТИВНІСТЬ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ КЛІТИН IN VITRO Автореферат 29 стр.
4517. ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ІМУННІ ПОКАЗНИКИ ТРУПНОЇ КРОВІ ЗАГИБЛИХ ВІД ТРАВМ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ Автореферат 27 стр.
4518. Вплив алогенної трансплантації ембріональної нервової тканини на регенерацію ушкоджених периферичних нервів Автореферат 31 стр.
4519. ВПЛИВ АЛЬБЕДО ТА РЕЛЬЄФУ НА ЗАКОН РОЗПОДІЛУ ЯСКРАВОСТІ ПО ДИСКУ МІСЯЦЯ Автореферат 23 стр.
4520. ВПЛИВ АМФІФІЛЬНИХ СПОЛУК НА ГІПЕРТОНІЧНИЙ ГЕМОЛІЗ ЕРИТРОЦИТІВ Автореферат 24 стр.
4521. Вплив амфіфільних сполук на осмотичну і температурну чутливість еритроцитів Автореферат 21 стр.
4522. ВПЛИВ АНАЛОГІВ НЕЙРОПЕПТИДІВ НА СТАН АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРИ ПЕРИТОНІТІ (експериментальне дослідження) Автореферат 21 стр.
4523. ВПЛИВ АНГАРМОНІЗМУ НОРМАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ НА ДЕВІАЦІЮ ХІМІЧНОГО ЗВґЯЗКУ МОЛЕКУЛ СИМЕТРІЇ С2, С2V, C3V. Автореферат 22 стр.
4524. ВПЛИВ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ НА ЕРИТРОПОЕЗ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
4525. ВПЛИВ АНЕСТЕТИКІВ І ІНГІБІТОРІВ АНІОННОГО ТРАНСПОРТУ НА СТІЙКІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ ДО ЗМІН ТЕМПЕРАТУРНИХ І ОСМОТИЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА Автореферат 24 стр.
4526. ВПЛИВ АНОМАЛІЙ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК ПАТОЛОГІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ Автореферат 24 стр.
4527. ВПЛИВ АНТАГОНІСТІВ І АГОНІСТА ОПІАТНИХ РЕЦЕПТОРІВ НА ПЕРЕБІГ ШОКУ ВІД ПОЄДНАНОЇ ДІЇ МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ (експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
4528. ВПЛИВ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ І СЕЛЕКТИВНИХ АЛЬФА1-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ НА КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ІХС ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ Автореферат 25 стр.
4529. ВПЛИВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІНГІБІТОРАМИ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ, БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ ТА АНТАГОНІСТАМИ ат ii РЕЦЕПТОРІВ НА СТАН ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ   Автореферат 32 стр.
4530. ВПЛИВ АНТИЕПІЛЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПІЗНАВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ Автореферат 28 стр.
4531. ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА МІГРАЦІЮ ТА НАКОПИЧЕННЯ КАДМІЮ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 30 стр.
4532. ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ Автореферат 28 стр.
4533. ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОБМІН РЕЧОВИН, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАЧОК Автореферат 26 стр.
4534. ВПЛИВ АНТИТРОМБОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЕКСПРЕСІЮ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ Автореферат 27 стр.
4535. ВПЛИВ АНТИЧНОСТІ НА ІСТОРИЧНУ ДУМКУ АНГЛІЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Автореферат 38 стр.
4536. ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ПІДЗЕМНИЙ СТІК РІЧОК ЗОНИ НАДМІРНОГО І НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
4537. Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі Автореферат 22 стр.
4538. ВПЛИВ АТОМНИХ І СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ НА ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ В ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВКАХ ТЕЛУРИДІВ ОЛОВА І СВИНЦЮ Автореферат 23 стр.
4539. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ФЛОГОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ЕПІТЕЛІОЦИТИ ПІХВИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 22 стр.
4540. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІН ТА РОДЮЧІСТЬ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО СУПІЩАНОГО ГРУНТУ Автореферат 25 стр.
4541. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЛИЧИНОК КОРОПА ТА БІЛОГО АМУРА ПРИ ЇХ ЗАВОДСЬКОМУ ПІДРОЩУВАННІ Автореферат 30 стр.
4542. ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРСИСТЕНЦІЮ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ДИФТЕРІЇ Автореферат 24 стр.
4543. вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини лісостепу україни Автореферат 23 стр.
4544. ВПЛИВ БІФІ-ФОРМУ НА СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ ТОВСТОЇ КИШКИ ТА АКТИВНІСТЬ МЕТАЛОЗАЛЕЖНИХ ФЕРМЕНТІВ У ХВОРИХ НА ШИГЕЛЬОЗ Автореферат 29 стр.
4545. ВПЛИВ БІФТОПУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ І КИШКОВИЙ МІКРОБІОЦЕНОЗ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 26 стр.
4546. Вплив багаторічного застосування систем основного обробітку грунту та гербіцидів на продуктивність кукурудзи в умовах правобережного лісостепу україни Автореферат 22 стр.
4547. ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ТА ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 27 стр.
4548. ВПЛИВ БЕНЗИМІДАЗОЛУ І ЙОГО НОВИХ ПОХІДНИХ НА ЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ НЕЙРОНІВ Helix albescens Rossm. І ПОВЕДІНКУ ЩУРІВ Автореферат 28 стр.
4549. ВПЛИВ БЕНТОНІТІВ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ АЛЮМОСИЛІКАТНИХ ТА КАРБОНАТНО-ЗАЛІЗООКСИДНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
4550. ВПЛИВ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ НА ДОБОВИЙ ПРОФІЛЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 28 стр.
4551. ВПЛИВ БИТОГО ЛЬОДУ НА ПРОГРЕСИВНІ ПОВЕРХНЕВІ ХВИЛІ КІНЦЕВОЇ АМПЛІТУДИ Автореферат 16 стр.
4552. ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ СУДИННОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, СТАН NO-СИСТЕМИ ТА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРЕОКИСЛЕННЯ Автореферат 33 стр.
4553. ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ ЛІПОКСИГЕНАЗ ТА ЕКЗОГЕННИХ ЛЕЙКОТРИЄНІВ В4 ТА С4 НА АПОПТОЗ І НЕКРОЗ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ У ПЕРВИННІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 25 стр.
4554. ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ МЕТАБОЛІЗМУ АРАХІДОНОВОЇ КИСЛОТИ, ЛІПІНУ ТА ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗМУ ПРИ ГІПОКСІЇ Автореферат 25 стр.
4555. ВПЛИВ БЛОКУВАНЬ І ГНУЧКОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ НА НАДІЙНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ АСИНХРОННОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЛІНІЇ ЗБОРКИ Автореферат 18 стр.
4556. ВПЛИВ БОКОВИХ ЛАНЦЮГІВ АРОМАТИЧНИХ ЛІГАНДІВ НА ПРОЦЕСИ АСОЦІАЦІЇ І КОНКУРЕНТНОГО ЗВ'ЯЗУВАННЯ З ДНК Автореферат 25 стр.
4557. ВПЛИВ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Автореферат 26 стр.
4558. вплив будови акрилових мономерів на закономірності їх фотоініційованої полімеризації Автореферат 25 стр.
4559. ВПЛИВ ВІДНОВНОГО МАСАЖУ НА СПЕЦІАЛЬНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ ТА ВАЖКОАТЛЕТІВ У ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ Автореферат 27 стр.
4560. Вплив Відхилу від стехіометрії та введення сульфідУ кадмію на структуру і Фізичні властивості CuInSe2 Автореферат 28 стр.
4561. ВПЛИВ ВІКТИМНИХ ЧИННИКІВ НА ПОЛІТИЧНУ ПОВЕДІНКУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКИХ РЕПАТРІАНТІВ Автореферат 25 стр.
4562. ВПЛИВ ВІКУ І ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЖИРОВИХ ДОБАВОК ДО РАЦІОНУ НА ОБМІН ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ КУРЕЙ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ Автореферат 23 стр.
4563. ВПЛИВ ВІРУСІВ ПОЛІОМІЄЛІТУТА ЇХ БЕНТОНІТОВИХ ВАРІАНТІВ НА ПУХЛИННІ ПРОЦЕСИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 27 стр.
4564. ВПЛИВ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ РОСЛИН РОДИНИ SOLANACEAE Автореферат 22 стр.
4565. ВПЛИВ ВІТАМІНІЗАЦІЇ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЖЕРЕБНИХ КОБИЛ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ЇХ ЛОШАТ Автореферат 22 стр.
4566. ВПЛИВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ПРЕМІКСУ НА ЯКІСТЬ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ Автореферат 25 стр.
4567. Вплив важких металів на підсистему “ґрунт–рослина” в лісових культурбіогеоценозах м. Кременчука Автореферат 27 стр.
4568. ВПЛИВ ВАКАНСІЙ СЕЛЕНУ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КВАЗІНИЗЬКОВИМІРНИХ СИСТЕМ NbSe2 ТА NbSe2 Автореферат 26 стр.
4569. ВПЛИВ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ НА РІВЕНЬ ІМУНІТЕТУ ТА ЕПІДЕМІЧНИЙ ПРОЦЕС ПРИ ЕПІДЕМІЧНОМУ ПАРОТИТІ Автореферат 42 стр.
4570. ВПЛИВ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 24 стр.
4571. Вплив варіантів гемостазу на вибір хірургічної тактики у хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечею Автореферат 23 стр.
4572. ВПЛИВ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НА ПЕРЕБІГ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ Автореферат 25 стр.
4573. ВПЛИВ ВИКИДІВ ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СТАН АГРОЕКОСИСТЕМ ПЕРЕДКАРПАТТЯ Автореферат 29 стр.
4574. Вплив випадкових структурних неоднорідностей на параметри низькотемпературної акустичної релаксації в ОЦК металах Автореферат 24 стр.
4575. вплив випромінювання інфрачервоного та червоного діапазонів на сомітогенез та стан антиоксидантної системи ембріонів перепела японського Автореферат 23 стр.
4576. ВПЛИВ ВИСОКИХ РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ СВИНЦЕМ ТА КАДМІЄМ ЧОРНОЗЕМІВ ОПІДЗОЛЕНИХ І ТИПОВИХ НА НАДХОДЖЕННЯ ЦИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РОСЛИНИ ЯЧМЕНЮ І КУКУРУДЗИ, УРОЖАЙ ТА ЙОГО ЯКІСТЬ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
4577. Вплив високих швидкостей охолодження на морфофункціональні властивості сперміїв людини при нормо- та олігоастеноспермії Автореферат 22 стр.
4578. ВПЛИВ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ПІРОГЕННИХ КРЕМНЕЗЕМІВ НА ПРОЦЕСИ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ОЛІГОЕФІРАКРИЛАТІВ ТА ВЛАСТИВОСТІ ОДЕРЖАНИХ КОМПОЗИТІВ Автореферат 24 стр.
4579. ВПЛИВ вихідних ПАРАМЕТРІВ НА РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬ В СКЛАДНИХ УМОВАХ БУДІВНИЦТВА Автореферат 29 стр.
4580. ВПЛИВ ВИХРОВОГО ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА КРОВІ (МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ) Автореферат 29 стр.
4581. ВПЛИВ ВЛАСНИХ ПОЛІВ ПУЧКІВ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК НА ПРОЦЕСИ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ПРИСКОРЕННЯ Автореферат 26 стр.
4582. ВПЛИВ ВНУРІШНЬОГО ТИСКУ НА ПРУЖНОПЛАСТИЧНИЙ СТАН ТОНКОСТІННОЇ ТРУБИ ПРИ ЗГИНІ З РОЗТЯГОМ (СТИСКОМ) Автореферат 24 стр.
4583. Вплив внутрішніх меж наногетеросистем на електронні та екситонні стани Автореферат 16 стр.
4584. ВПЛИВ ВОДЕНЬВМІСНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ НА КІНЕТИКУ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СПЛАВАХ НА ОСНОВІ НІКЕЛЯ І ЗАЛІЗА Автореферат 20 стр.
4585. ВПЛИВ ВОДНЕВОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ МАГНІТНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМ Sm-Co І Dd-Fe-B Автореферат 23 стр.
4586. ВПЛИВ ВОДНЕВОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА РОЗРЯДНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ФАЗ ЛАВЕСА ZrCr2 Автореферат 23 стр.
4587. ВПЛИВ ВОДНЮ НА ЕЛЕКТРОННУ СТРУКТУРУ, ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА З ГЦК ГРАТКОЮ Автореферат 26 стр.
4588. Вплив водяної пари на емісію оксидів азоту газотурбінною камерою згоряння Автореферат 17 стр.
4589. ВПЛИВ ВУГЛЕЦЮ НА МІЖАТОМНУ ВЗАЄМОДІЮ І ТЕРМІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ ГЦК СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Fe – Ni Автореферат 31 стр.
4590. ВПЛИВ ГІДРАТАЦІЇ НА СТАБІЛЬНІСТЬ СПІРАЛЬНИХ ФОРМ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ РІЗНОГО АТ/GC - СКЛАДУ Автореферат 23 стр.
4591. ВПЛИВ ГІПЕРБАРООКСІЇ ТА ДАЛАРГІНУ НА ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ТА ФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ З ГНІЙНО-СЕПТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ Автореферат 28 стр.
4592. ВПЛИВ ГіПОКіНЕЗії НА БІОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КІСТКИ Автореферат 29 стр.
4593. ВПЛИВ ГІПОКСІЇ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ НАСІННЯ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРОРОСТКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ СОРТІВ Автореферат 24 стр.
4594. ВПЛИВ ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ДО НЕКРОЗУ МІОКАРДА (експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
4595. ВПЛИВ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТВАРИН ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО Т-2 ТОКСИКОЗУ Автореферат 27 стр.
4596. ВПЛИВ ГВИНТОВИХ РУШІЇВ НА АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ ЛІТАКА Автореферат 22 стр.
4597. ВПЛИВ ГЕЛІОТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДІТЕЙ З АРИТМІЯМИ В ПРОЦЕСІ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 30 стр.
4598. ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ ЕКСПЕКТАЦІЙ НА СОЦІАЛЬНО-РОЛЬОВУ ПОЗИЦІЮ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Автореферат 29 стр.
4599. ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ УСТАНОВОК НА СТАТЕВОРОЛЬОВЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ Автореферат 25 стр.
4600. ВПЛИВ ГЕНОТИПІЧНИХ ТА ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І ПЕРЕБІГ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ У ДІТЕЙ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  [46]  47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389