Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4301. ВЛАСТИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ТА ПСИХОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 28 стр.
4302. ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК GaN, ОТРИМАНИХ НА ПОРУВАТОМУ GaAs МЕТОМ НІТРИДИЗАЦІЇЇ Автореферат 27 стр.
4303. ВЛАСТИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ РІЗНОГО СТУПЕНЮ СКЛАДНОСТІ ТА ЇХ РОЛЬ В УСПІШНОСТІ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
4304. Властивості розв'язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами Автореферат 15 стр.
4305. ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ'ЯЗКІВ РІВНЯНЬ МАРКОВСЬКОГО ВІДНОВЛЕННЯ Автореферат 17 стр.
4306. властивості розв’язків -параболічних систем, визначених у необмежених за часовою змінною областях Автореферат 15 стр.
4307. ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ ВИРОДЖЕНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА РЕЗОЛЬВЕНТУ ПОЛІНОМІАЛЬНОГО ЖМУТКА ОПЕРАТОРІВ Автореферат 22 стр.
4308. ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ РІЗНИЦЕВИХ І ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ СТОХАСТИЧНИХ АНАЛОГІВ У БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 32 стр.
4309. ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ГІЛЬБЕРТОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 16 стр.
4310. ВЛАСТИВОСТІ РОЗСІЯНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МАЛИХ ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 59 стр.
4311. Властивості Са2+-помпи мембран ацинарних секреторних клітин підщелепної слинної залози щурів Автореферат 24 стр.
4312. Властивості сингулярних оптичних пучків, утворених модами Лагерра-Гаусса Автореферат 21 стр.
4313. ВЛАСТИВОСТІ СИНГУЛЯРНОЇ КОМПОНЕНТИ ДИФРАКЦІЙНОГО ПОЛЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ ДИФРАКЦІЇ Автореферат 18 стр.
4314. ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЛЬ Са2+/Н+-ОБМІНУ ПЛАЗМАЛЕМИ МІОМЕТРІЯ Автореферат 25 стр.
4315. ВЛАСТИВОСТІ ТА СТРУКТУРА ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НИЗЬКОГО ТИСКУ Автореферат 19 стр.
4316. властивості та технологія корозійностійких тампонажних цементів Автореферат 25 стр.
4317. ВЛАСТИВОСТІ ХІМІЧНО МОДИФІКОВАНИХ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ З ГІДРОФІЛЬНО-ГІДРОФОБНОЮ ПОВЕРХНЕЮ Автореферат 24 стр.
4318. ВЛАШТУВАННЯ АРМОВАНИХ ОСНОВ ПІД ФУНДАМЕНТИ БУДІВЕЛЬ Автореферат 22 стр.
4319. ВМІСТ І РОЗПОДІЛ ВІТАМІНІВ А ТА Е В ОРГАНІЗМІ М'ЯСНИХ КУРЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ РІВНЮ У РАЦІОНІ Автореферат 28 стр.
4320. ВМІСТ І РОЗПОДІЛ ХЛОРОРГАНІЧНИХ КСЕНОБІОТИКІВ У КОМПОНЕНТАХ ЕКОСИСТЕМ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 26 стр.
4321. Вміст біологічно-активних речовин у фолікулярній рідині та їх вплив на процеси запліднення ооцитів і розвиток ембріонів in vitrо при безплідності Автореферат 26 стр.
4322. Вміст йоду і селену та метаболічний профіль у крові великої рогатої худоби в різних ландшафтних зонах західного регіону України Автореферат 26 стр.
4323. Вміст ліпідів у тканинах щурів за дії хлоридів важких металів та в умовах профілактичного введення пентоксифіліну Автореферат 31 стр.
4324. ВМІСТ МЕЛАТОНІНУ, ІЛ-8 ТА ІЛ-10 В ПЛАЗМІ КРОВІ ХВОРИХ НА ФІБРОМІАЛГІЮ: ЗВ’ЯЗОК З КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
4325. ВМІСТ мРНК, АКТИВНІСТЬ КЛЮЧОВИХ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА ШВИДКІСТЬ ГАЗООБМІНУ ПРИ СТАРІННІ ДРОЗОФІЛ, МИШЕЙ І ЩУРІВ Автореферат 26 стр.
4326. ВМІСТ НІТРИТІВ ТА ЧУТЛИВІСТЬ ТРОМБОЦИТІВ ДО ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА ПРОГРЕСУЮЧІ НЕФРОПАТІЇ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
4327. ВМІСТ СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ ТА РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ ПРИ НЕФРОГЕННІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 25 стр.
4328. ВМІСТ ТІОБАРБІТУРАТРЕАКТИВНИХ РЕЧОВИН В НАСІННІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ Автореферат 26 стр.
4329. ВМІСТ ЦИНКУ В КЛІТИНАХ ПРИ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНАХ ІНСУЛЯРНОГО АПАРАТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 28 стр.
4330. ВНЕВИДОВІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ Автореферат 27 стр.
4331. ВНЕСОК А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО (1808 – 1898) У ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
4332. ВНЕСОК ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ЧАСТОТУ ТА СПЕКТР РЕПРОДУКЦІЙНИХ ВТРАТ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 29 стр.
4333. ВНЕСОК ГРЕКІВ В ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 30 стр.
4334. Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України Автореферат 30 стр.
4335. ВНЕСОК ОЛЕКСАНДРА ДОМБРОВСЬКОГО В РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В ДІАСПОРІ Автореферат 27 стр.
4336. ВНЕСОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВЕРСТВ ДОНБАСУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ (1861 – 1914 рр.) Автореферат 30 стр.
4337. ВНЕСОК ПІДПРИЄМЦІВ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 36 стр.
4338. Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни 1939-1945 Автореферат 65 стр.
4339. ВНЕСОК УКРАЇНИ У ЗМІЦНЕННЯ ТАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СРСР У ПЕРІОД ОБОРОННИХ БОЇВ /22 червня – грудень 1941 р.) Автореферат 24 стр.
4340. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КАНАДИ ТА КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ І КУЛЬТУРИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991 – 2005 рр.) Автореферат 31 стр.
4341. внесок Української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991 – 2001 рр.) Автореферат 28 стр.
4342. ВНЕСОК УЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ (ПЕРША ТРЕТИНА XX СТ.) Автореферат 31 стр.
4343. ВНУТРІВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ І ЗАКОННОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 27 стр.
4344. Внутрішнє законодавство України як джерело міжнародного приватного права Автореферат 25 стр.
4345. ВНУТРІШНЄ МОВЛЕННЯ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
4346. Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень Автореферат 23 стр.
4347. ВНУТРІШНІ Й ПРИКОРДОННІ ВІЙСЬКА В УКРАЇНІ у 1917 – 1941 рр. (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 29 стр.
4348. Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету Автореферат 24 стр.
4349. ВНУТРІШНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Автореферат 29 стр.
4350. ВНУТРІШНІЙ РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ДИСПЕРСНОСТІ Автореферат 20 стр.
4351. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ В БАНКАХ Автореферат 28 стр.
4352. ВНУТРІШНІЙ ДІАЛОГ ЯК МЕХАНІЗМ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
4353. ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРОВАНИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 27 стр.
4354. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 32 стр.
4355. ВнутрІшнІй фотоефект в контактІ метал-напІвпровІдник з мІкрорельЄфною межею подІлу Автореферат 23 стр.
4356. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА СУПЕРСЕЛЕКТИВНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА УРОТЕЛІАЛЬНИЙ РАК СЕЧОВОГО МІХУРА Автореферат 27 стр.
4357. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ХІМІОТЕРАПІЯ В КОНСЕРВАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК СТРАВОХОДУ ТА РАК ШЛУНКА З ПОШИРЕННЯМ НА СТРАВОХІД Автореферат 24 стр.
4358. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНЕ застосування АНТИБІОТИКів В автологічних еритроцитарних тінях при кОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ішемічно-гангренозної форми синдрому стопи діабетика Автореферат 27 стр.
4359. ВНУТРІШНЬОВИДОВА МІНЛИВІСТЬ Cercospora beticola Sacc. Автореферат 29 стр.
4360. ВНУТРІШНЬОВИДОВА МІНЛИВІСТЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРАХ ЗА ЦИТОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ Автореферат 25 стр.
4361. ВНУТРІШНЬОВИДОВА МІНЛИВІСТЬ ТА УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 28 стр.
4362. ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
4363. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 26 стр.
4364. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК ВИТРАТ І ДОХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ВИРОБНИЦТВА СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 34 стр.
4365. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК В БУДІВНИЦТВІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ Автореферат 58 стр.
4366. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
4367. ВНУТРІШНЬОДУОДЕНАЛЬНЕ СТЕНТУВАННЯ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ СТЕНОЗУЮЧИХ ПІЛОРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК, УСКЛАДНЕНИХ КРОВОТЕЧЕЮ Автореферат 26 стр.
4368. ВНУТРІШНЬОКАТЕГОРІАЛЬНІ ЗАМІНИ СЛОВОФОРМ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (на прикладі числових форм іменника) Автореферат 24 стр.
4369. ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИЙ МЕТАБОЛІЗМ МІКРОБНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ТРАВНОГО ТРАКТУ ТВАРИН ЗА ДІЇ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ Автореферат 29 стр.
4370. Внутрішньомолекулярні циклізації похідних N-алкіліденкарбамінової кислоти Автореферат 18 стр.
4371. Внутрішньомолекулярна конформаційна рухливість та РНК-зв’язувальні властивості С-модуля еукаріотної тирозил-тРНК синтетази і цитокіну ЕМАР ІІ Автореферат 27 стр.
4372. ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 25 стр.
4373. ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ У ВУЗІ Автореферат 27 стр.
4374. ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ Автореферат 33 стр.
4375. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ ДИСКУСІЇ В АНГЛІЇ СТОСОВНО ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (1902 – 1914 РР.) Автореферат 28 стр.
4376. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Автореферат 28 стр.
4377. ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ Автореферат 21 стр.
4378. ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВА ГЕМОДИНАМІКА ТА ДІАСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 27 стр.
4379. ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВІ ПЕРЕЛОМИ ПЯТКОВОЇ КІСТКИ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
4380. ВНУТРІШНЬОСУДИННЕ ЛАЗЕРНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ ТА ЕНТЕРОСОРБЦІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ УРОСЕПСИСУ Автореферат 24 стр.
4381. ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ) Автореферат 26 стр.
4382. ВНУТРІШНЬОУТРОБНА ЗАГИБЕЛЬ ПЛОДА (ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 55 стр.
4383. ВНУТРІШНЬОФІРМОВА ІДЕОЛОГІЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 31 стр.
4384. ВНУТРІШНЬОФІРМОВА СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 21 стр.
4385. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
4386. ВНУТРІШНЯ БУДОВА ТА ЕВОЛЮЦІЯ СУБЗІРОК Автореферат 24 стр.
4387. Внутрішня картина здоров’я у підлітків та юнаків, які входять до “групи ризику” Автореферат 31 стр.
4388. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА) Автореферат 34 стр.
4389. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО (1918 р.): УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 25 стр.
4390. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (КВІТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1918 РОКУ) Автореферат 28 стр.
4391. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ФРАНКІСТСЬКОГО РЕЖИМУ В ІСПАНІЇ. 1939-1975 РР. Автореферат 33 стр.
4392. ВНУТРІШНЯ ФОРМА НАЗВ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
4393. ВНУТРІШНЯ ФОРМА ТА СЛОВОТВІРНА СЕМАНТИКА НАЗВ ДІЯЧА У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
4394. Воєнні конфлікти в Азії, Африці, Латинській Америці та мілітаризація країн-учасниць (1975-1991 рр.) Автореферат 27 стр.
4395. ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 29 стр.
4396. ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВІЙСЬК ДЕРЖАВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ VII – XIII ст.ст. Автореферат 25 стр.
4397. ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО У ВІЙНІ В КОРЕЇ (1950-1953 рр.) Автореферат 31 стр.
4398. ВОВЧАКОВИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ: ПАТОМОРФОЛОГІЯ, ЛІКУВАЛЬНИЙ ПАТОМОРФОЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ Автореферат 52 стр.
4399. ВОГНІВКИ (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) ПОЛІСЬКОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
4400. Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43  [44]  45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389