Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4101. ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Автореферат 26 стр.
4102. ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕРВИННОЇ СТРУКТУРНОЇ ЛАНКИ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ Автореферат 27 стр.
4103. ВИРОБНИЧА КАНЦЕРОГЕННА НЕБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РАКУ Автореферат 51 стр.
4104. ВИРОБНИЧИЙ МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
4105. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМАПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ: РОЗВИТОК І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ(на матеріалах Полтавщини) Автореферат 28 стр.
4106. ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУ СПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
4107. вирощування бугайців на М’ЯСО за обмеженого використання незбираного молока Автореферат 21 стр.
4108. ВИРОЩУВАННЯ ЛЕГОВАНИХ МОНОКРИСТАЛІВ ІnSb І МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕКЦІЇ В РОЗПЛАВІ ПРИ ВПЛИВІ УЛЬТРАЗВУКУ Автореферат 19 стр.
4109. ВИРОЩУВАННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ КАЛЬЦІЙ-ФОСФАТНИХ ПОКРИТТІВ НА ПОВЕРХНЯХ ТИТАНУ І САПФІРУ Автореферат 24 стр.
4110. вирощування садивного матеріалу модрини європейської інтенсивними методами в умовах лівобережного лісостепу україни Автореферат 27 стр.
4111. Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) Автореферат 25 стр.
4112. ВИСВІТЛЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ К.Д. УШИНСЬКОГО Автореферат 31 стр.
4113. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ-РУСІ (ПРАВОСЛАВ’Я ДАВНЬОРУСЬКОГО ПЕРІОДУ) НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “ТРУДЫ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ” Автореферат 31 стр.
4114. ВИСВІТЛЕННЯ СПОРТУ В ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ УКРАЇНИ (2000–2002 рр.) Автореферат 22 стр.
4115. ВИСЛОВЛЕННЯ ЗВИНУВАЧЕННЯ ТА ВИПРАВДАННЯ У ВЕРБАЛЬНИХ ІНТЕРАКЦІЯХ (на матеріалі сучасної французької мови) Автореферат 34 стр.
4116. ВИСЛОВЛЕННЯ-ЗВИНУВАЧЕННЯ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 27 стр.
4117. ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПОХВАЛИ В КОМУНІКАТИВНО- ДІЯЛЬНІСНІЙ ПАРАДИГМІ СПІЛКУВАННЯ (на матеріалі англійської мови) Автореферат 31 стр.
4118. ВИСЛОВЛЮВАННЯ-ВІДМОВА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) Автореферат 28 стр.
4119. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
4120. ВИСОКОВОЛЬТНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ФІЗИКО-АНАЛІТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 23 стр.
4121. ВИСОКОВОЛЬТНІ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНІ СИСТЕМИ З КЕРОВАНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ ЕНЕРГІЇ Автореферат 40 стр.
4122. ВИСОКОДИСПЕРСНІ КРЕМНЕЗЕМИСТІ ПОРОШКИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПЛАСТМАС Автореферат 24 стр.
4123. ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ НА ОСНОВІ ІНДУКТИВНО-ЄМНІСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 43 стр.
4124. Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем теплопостачання з газопальниковими пристроями, які регулюються Автореферат 22 стр.
4125. ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ РОБОЧИХ РІДИН АВІАЦІЙНИХ ГІДРООЛИВНИХ СИСТЕМ У КВАЗІПОСТІЙНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ. Автореферат 26 стр.
4126. високоефективне перетворення частоти на діодах з Бар’єром шотткі та малошумливі приймачі міліметрового діапазону Автореферат 24 стр.
4127. ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ПРИВІД ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ВІБРОУДАРНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ Автореферат 23 стр.
4128. ВИСОКОКОНТРАСТНІ РІДКОКРИСТАЛІЧНІ МОДУЛЯТОРИ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
4129. ВИСОКОПРОДУКТИВНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СТРУКТУРИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ Автореферат 21 стр.
4130. ВИСОКОПРОДУКТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙ МОДУЛЯРНОЇ АРИФМЕТИКИ Автореферат 23 стр.
4131. ВисокорухЛИВі ін’єкційні розчини на модифікованому в’яжучому для захисту транспортних споруд від водопритоку Автореферат 34 стр.
4132. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ КАПІЛЯРНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЕВИЙ РОЗПЛАВ – РІЗНІ МОДИФІКАЦІЇ ВУГЛЕЦЮ ТА НІТРИДУ БОРУ Автореферат 40 стр.
4133. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В НЕСТЕХІОМЕТРИЧНИХ, РОЗУПОРЯДКОВАНИХ ФАЗАХ ВТІЛЕННЯ, НАДТВЕРДИХ ТА ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ СПОЛУКАХ Автореферат 63 стр.
4134. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ТА ГІСТЕРЕЗИСНІ РЕЖИМИ ТЕПЛОМАСООБМІНУ І КІНЕТИКИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ТВЕРДИХ ТІЛ З ГАЗАМИ Автореферат 21 стр.
4135. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ І КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ НЕПЕРЕРВНИХ ВОЛОКОН З БАЗАЛЬТОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД Автореферат 26 стр.
4136. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА втомна мІЦНІСТЬ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 19 стр.
4137. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ МОЛЕКУЛЯРНИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 21 стр.
4138. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ БОРИДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З ІОННИХ РОЗПЛАВІВ Автореферат 19 стр.
4139. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ТЕПЛОМАСООБМІН ПРИ ПРОТІКАННІ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ТА ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ПОВЕРХНІ ВОЛЬФРАМУ ТА ЙОГО ОКСИДІВ Автореферат 20 стр.
4140. ВИСОКОТОЧНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ПЕРЕРОЗПОДІЛОМ ЗАРЯДУ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ Автореферат 21 стр.
4141. ВИСОКОТОЧНІ ДОЗУЮЧІ ПРИСТРОЇ З ЧАСОВИМ РОЗПОДІЛОМ СКЛАДОВИХ ДОЗИ ДЛЯ ФАСОВОЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
4142. ВИСОКОТОЧНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ТА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 25 стр.
4143. ВИСОКОТОЧНІ ПОРОЗРЯДНІ АЦП, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ, З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ ДЛЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ І ОБРОБЛЯННЯ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ Автореферат 22 стр.
4144. ВИСОКОТОЧНА ШВИДКОДІЮЧА ІВС ОПРАЦЮВАННЯ СТРИБКОПОДІБНИХ СИГНАЛІВ НА БАЗІ АЦП ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ Автореферат 22 стр.
4145. ВИСОКОЧАСТОТНІ ВЛАСТИВОСТІ ФЕРОМАГНЕТИКІВ ТА АНТИФЕРОМАГНЕТИКІВ В УМОВАХ НЕРЕЗОНАНСНОГО ЗБУДЖЕННЯ ЗОВНІШНІМИ ЗМІННИМИ ПОЛЯМИ Автореферат 21 стр.
4146. ВИСОКОЧАСТОТНІ ЯВИЩА У ДВОШАРОВИХ ДВОВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ У КВАНТУЮЧОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ Автореферат 20 стр.
4147. ВИСОКОЧУТЛИВІ МОДУЛЯЦІЙНІ СТРУКТУРИ РАДІОМЕТРИЧНОЇ АПАРАТУРИ НВЧ-ДІАПАЗОНУ Автореферат 41 стр.
4148. висотна диференціація ландшафтів Поділля Автореферат 25 стр.
4149. Виставкова діяльність в АПК Автореферат 29 стр.
4150. ВИТОКИ ІДЕОЛОГІЇ РЕВОЛЮЦІЙНИХ НАРОДНИКІВ В УКРАЇНІ (60 – 70 - ті роки ХІХ ст.) Автореферат 32 стр.
4151. ВИТРАТИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів) Автореферат 32 стр.
4152. ВИТРАТНО-ЦІНОВИЙ АНАЛІЗ В РОСЛИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЯХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
4153. ВИТРАЧАННЯ неорганІчНих сПоЛУК азотУ мІкропланктоном У ЧОрномУ морІ Автореферат 25 стр.
4154. ВИХІД НЕВРАСТЕНІЇ ТА ДИСОЦІАТИВНИХ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ (КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 31 стр.
4155. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ Allium cepa L. ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
4156. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ВИДІВ ЦИБУЛІ БАТУН, ЗАПАШНА, СЛИЗУН, ШНІТ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
4157. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
4158. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ З ІНТЕНСИВНОЮ ВІДДАЧЕЮ ВОЛОГИ ЗЕРНОМ Автореферат 32 стр.
4159. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ, ВИРОЩУВАНИХ В УМОВАХ МОНОКУЛЬТУРИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
4160. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЩОДО СТІЙКОСТІ ДО ЗБУДНИКА СЕПТОРІОЗУ (SEPTORIA TRITICI ROB. EX DESM.) В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
4161. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СКОРОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
4162. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СОРТІВ СОЇ ХАРЧОВОГО НАПРЯМУ ДЛЯ УМОВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ТА СТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
4163. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ РЕДИСКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ НА ОСНОВІ САМОНЕСУМІСНОСТІ Автореферат 23 стр.
4164. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ТОМАТА ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА ГЕТЕРОЗИС В УМОВАХ ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЬ Автореферат 26 стр.
4165. ВИХІДЦІ ІЗ ІНШИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У КП(б)У В 20-30-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
4166. ВИХОВАННЯ B КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ГЕРБЕРТА РІДА Автореферат 24 стр.
4167. ВИХОВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
4168. ВИХОВАННЯ В УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Автореферат 32 стр.
4169. Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя Автореферат 32 стр.
4170. ВИХОВАННЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ГУМАННИХ ЯКОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Автореферат 28 стр.
4171. ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 33 стр.
4172. ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УЧНІВ 7-8-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 30 стр.
4173. ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА СВІЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН Автореферат 23 стр.
4174. ВИХОВАННЯ ВІРУЮЧИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
4175. Виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів у процесі роботи над музичним образом Автореферат 27 стр.
4176. ВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ в ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Автореферат 30 стр.
4177. ВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 31 стр.
4178. ВИХОВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ ДО ПРАЦІ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 34 стр.
4179. ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС Автореферат 27 стр.
4180. ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ІДЕАЛУ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
4181. ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОБРЯДОВОСТІ Автореферат 24 стр.
4182. ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 25 стр.
4183. ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 26 стр.
4184. ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-БЕЗПРИТУЛЬНИКІВ НА ПОЛТАВЩИНІ В 20 – 30-І РР. ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 36 стр.
4185. ВИХОВАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 26 стр.
4186. ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ У КРИМСЬКОТАТАРСЬКИХ СІМ‘ЯХ Автореферат 26 стр.
4187. ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ І МОЛОДІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ОГІЄНКА Автореферат 26 стр.
4188. ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 25 стр.
4189. ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Автореферат 29 стр.
4190. ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ ( КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 30 стр.
4191. ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ МОЛОДІЖНОЇ МУЗИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ Автореферат 29 стр.
4192. ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
4193. Виховання естетичної культури старшокласників (на матеріалі творів світового мистецтва) Автореферат 26 стр.
4194. ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ В СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 31 стр.
4195. ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ТВОРІВ МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ Автореферат 25 стр.
4196. ВИХОВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
4197. ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї І ШКОЛІ Автореферат 27 стр.
4198. ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЧИНКУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 22 стр.
4199. ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН В УЧНІВ 5-8-х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 25 стр.
4200. ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41  [42]  43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389