Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38701. ЩЕПЛЕНІ КОПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ ХІМІЧНО КОМПЛЕМЕНТАРНИХ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ ТА ПОЛІАКРИЛАМІДУ З РІЗНОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРИЩЕПЛЕНИХ ЛАНЦЮГІВ Автореферат 26 стр.
38702. ЩОДЕННИК О.В. ДРУЖИНІНА: ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ, ПОЕТИКА, ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНТЕКСТ Автореферат 30 стр.
38703. ЩОДЕННИК Т.ШЕВЧЕНКА ЯК ТВОРЧО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ЖАНРОВИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 26 стр.
38704. Щоденник як форма самовираження письменника Автореферат 31 стр.
38705. ЭПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РОЛЬ ВОДНОГО ФАКТОРУ В ПОШИРЕННІ ГЕПАТИТУ А В М. ОДЕСІ Автореферат 27 стр.
38706. ЭФЕКТИВНІ ОПОРИ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ДЛЯ УКРАЇНИ Автореферат 17 стр.
38707. Ю.М. ГОВОРУХА-ОТРОК – ПИСЬМЕННИК І КРИТИК Автореферат 25 стр.
38708. ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 57 стр.
38709. ЮГОСЛАВСЬКИЙ “ВОЄННИЙ” РОМАН 70-80-Х РР. ХХ СТ.: ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПАРАДИГМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ Автореферат 29 стр.
38710. ЮЗЕФ АНТОНІЙ РОЛЛЄ В ГРОМАДСЬКОМУ, НАУКОВОМУ І ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ЖИТТІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Автореферат 28 стр.
38711. ЮНАЦЬКИЙ ЕПІФІЗЕОЛІЗ ГОЛОВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ. ПИТАННЯ ЕТІОЛОГІЇ, ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
38712. ЮРІЙ МЕЖЕНКО – ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ Автореферат 33 стр.
38713. ЮРІЙ ШЕРЕХ (ШЕВЕЛЬОВ) ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК Автореферат 26 стр.
38714. ЮРИДИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕКСТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ Автореферат 26 стр.
38715. ЮРИДИЧНІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
38716. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
38717. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Автореферат 23 стр.
38718. ЮРИДИЧНІ СЕНТЕНЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 30 стр.
38719. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
38720. юридичні факти в системі правовідносин Автореферат 23 стр.
38721. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
38722. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
38723. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 25 стр.
38724. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
38725. ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 49 стр.
38726. ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 52 стр.
38727. ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ЕТАПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ) Автореферат 30 стр.
38728. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
38729. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
38730. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДВОКАТУРИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Автореферат 26 стр.
38731. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ВИКОНАННЯ НАКАЗУ; КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ДІЯННЯ ОСОБИ, ЩО ВІДДАЛА ЧИ ВИКОНАЛА ПРОТИПРАВНИЙ НАКАЗ Автореферат 26 стр.
38732. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 24 стр.
38733. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ ОФІЦІЙНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ АКТІВ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
38734. ЮРИДИЧНА СОЦІОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК Автореферат 27 стр.
38735. ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА Автореферат 28 стр.
38736. ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 30 стр.
38737. ЮРИДИЧНИЙ КОМПРОМІС ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 22 стр.
38738. ЮРИДИЧНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ФЕНОМЕН ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ Автореферат 28 стр.
38739. ЮРИСДИКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДІВ І ТРИБУНАЛІВ Автореферат 24 стр.
38740. ЮРИСДИКЦІЯ СУДІВ УКРАЇНИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ Автореферат 31 стр.
38741. ЮХНІВСЬКА КУЛЬТУРА Автореферат 25 стр.
38742. ЯВИЩA ТEРMІЧНOЇ СТРAТИФІКAЦІЇ І ТРAНСПOРТУ ТEПЛOВOЇ EНEРГІЇ У ВOДOЙMAХ (на прикладi вoдoйм Bещад) Автореферат 34 стр.
38743. Явища еліпсису в мові сучасної української публіцистики Автореферат 25 стр.
38744. Явища ЕЛЕКТРО- ТА ТЕПЛОПЕРЕНОСУ в АНІЗОТРОПНИХ напівпровідникАх Автореферат 20 стр.
38745. ЯВИЩА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА МІГРАЦІЇ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В АМОРФНИХ ПЛІВКАХ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Автореферат 22 стр.
38746. ЯВИЩА МАСО- ТА ЗАРЯДОПЕРЕНОСУ, СТИМУЛЬОВАНІ УЛЬТРАЗВУКОВИМИ ХВИЛЯМИ В ПЛАСТИНАХ НІОБАТА ЛІТІЮ Автореферат 19 стр.
38747. Явища переносу і квантові розмірні ефекти в тонких плівках телуриду свинцю і вісмуту ТА структурах на їх основі Автореферат 34 стр.
38748. ЯВИЩА ПЕРЕНОСУ В КВАНТОВО-РОЗМІРНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ ІІІ-V ГРУП Автореферат 46 стр.
38749. ЯВИЩА ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПРОЦЕСИ В ТОНКОПЛІВКОВИХ CdTe ДІОДНИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 22 стр.
38750. Явища стохастизації траєкторій ДОМІШКОВИХ ІОНІВ Та ПОТОКІВ ЧАСТинОК У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІЙ ПЛАЗМІ У СТЕЛАРАТОРІ Автореферат 25 стр.
38751. ЯВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ ПОЕТИКИ ОПЕРИ Автореферат 26 стр.
38752. ЯВИЩЕ СИНКРЕТИЗМУ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ БАРОКОВОЇ ДОБИ Автореферат 27 стр.
38753. ЯВНОПОЛЮСНІ ВЕНТИЛЬНІ РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ З БУФЕРАМИ ЕНЕРГІЇ Автореферат 46 стр.
38754. ЯДЕРНА МАГНІТНА РЕЛАКСАЦІЯ ТА БАГАТОКВАНТОВА СПЕКТРОСКОПІЯ ЯМР МАГНІТНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ З ДОМІШКАМИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 41 стр.
38755. ЯДЕРНА МАГНІТНА РЕЛАКСАЦІЯ ТА СПІНОВА ДИФУЗІЯ В ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ 3Не - 4Не ПРИ НАДНИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Автореферат 19 стр.
38756. ЯДЕРНЕ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ Автореферат 52 стр.
38757. ЯДЕРНЕ СТРИМУВАННЯ В ПОЛІТИЦІ США І РОСІЇ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД Автореферат 23 стр.
38758. Язичництво У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНОГО ХРИСТИЯНСТВА В кИЇВСЬКІЙ рУСІ (ДРУГА ПОЛОВИНА іх - СЕРЕДИНА хііі СТОЛІТЬ) Автореферат 23 стр.
38759. ЯЗИЧНИЦЬКІ ТА ХРИСТИЯНСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ ВЕРХНЬОГО ПОПРУТТЯ І СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я VІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ СТ. Автореферат 29 стр.
38760. ЯЗИЧНИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ (90-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
38761. ЯЗИЧНИЦЬКІ УЯВЛЕННЯ СХІДНИХ СЛОВ‘ЯН ПРО ПОТОЙБІЧНИЙ СВІТ (IX - XIII ст.) Автореферат 23 стр.
38762. ЯКІСНІ ПРИСЛІВНИКИ НА -LY В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі англійської художньої прози) Автореферат 31 стр.
38763. ЯКІСНА ПОВЕДІНКА РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ У ТОНКИХ ДВОШАРОВИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 20 стр.
38764. ЯКІСНА ТА КІЛЬКІСНА ІНТЕРАКЦІЯ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ТОТАЛЬНОЇ ІНТРАВЕНОЗНОЇ АНЕСТЕЗІЇ Автореферат 25 стр.
38765. ЯКІСНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ Автореферат 22 стр.
38766. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ВИПАДКОВИМИ ЗБУРЕННЯМИ Автореферат 46 стр.
38767. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 17 стр.
38768. Якість І БЕЗПЕКА м’ясопродуктів, отриманих в несприятливих еколого-епізоотичних умовах Автореферат 25 стр.
38769. ЯКІСТЬ І ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ СВІЖИХ ТЕПЛИЧНИХ ТОМАТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОБРОБКИ ПЛІВКОУТВОрювальнОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ Автореферат 22 стр.
38770. ЯКІСТЬ ВОД ЕКОСИСТЕМ ШЕЛЬФОВИХ ЗОН МОРІВ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ Автореферат 48 стр.
38771. Якість діагностики, ретроспективний і перспективний аналіз захворюваності злоякісними новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки (за матеріалами Полтавської області) Автореферат 25 стр.
38772. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ, МЕДИКО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ Автореферат 52 стр.
38773. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
38774. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ТОКСЕМІЯ У ХВОРИХ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ГЕМОДІАЛІЗОМ 14.01.37 - нефрологія Автореферат 26 стр.
38775. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ РИТМУ СЕРЦЯ Автореферат 38 стр.
38776. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ (КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ) Автореферат 28 стр.
38777. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ, МІОКАРДІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ У ВАГІТНИХ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ Автореферат 26 стр.
38778. ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З МАГНІТНОМ’ЯКИХ СПЛАВІВ ПРИ ШЛІФУВАННІ ІНСТРУМЕНТАМИ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 20 стр.
38779. ЯКІСТЬ ПРАЦІ: ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ Автореферат 27 стр.
38780. ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
38781. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
38782. ЯКІСТЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ГЕМЕРОБНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ЇЇ ІНДИКАЦІЯ (БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ ПІДХІД) Автореферат 47 стр.
38783. ЯКІСТЬ ТА ОДНОРІДНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ПЛОДОВИХ РОСЛИН У ЗВ’ЯЗКУ З ВАРІЮВАННЯМ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ Автореферат 26 стр.
38784. ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ ПРИ ВВЕДЕННІ В КОМБІКОРМ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ АБО ФУЗИ В ПОЄДНАННІ З ЦИНКОМ Автореферат 23 стр.
38785. ЯЛИЦЯ БІЛА (ABIES ALBA MILL.) У ЛІСАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: СТАН, ВІДТВОРЕННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 27 стр.
38786. ЯПОНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 26 стр.
38787. ЯПОНСЬКИЙ ПЕРІОД В ТВОРЧОСТІ ДАВИДА БУРЛЮКА (1920-1922) Автореферат 29 стр.
38788. ЯРОШЕНКО АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 23 стр.
38789. ҐЕНІТИВНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 22 стр.
38790. ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
38791. ҐЕНДЕРНА КОМПОНЕНТА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (соціально-філософський аспект) Автореферат 31 стр.
38792. ҐЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШОГО ПІДЛІТКОВОГО ТА РАННЬОГО ЮНАЦЬКОГО ВІКУ Автореферат 32 стр.
38793. ҐЕНЕЗА АКЦІОНЕРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Автореферат 28 стр.
38794. ҐЕНЕЗА НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СЕРЕДНІ ВІКИ (V – ХV ст.) Автореферат 72 стр.
38795. Ґенеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціоналістський підхід) Автореферат 52 стр.
38796. ҐРУНТОВІ ВОДОРОСТІ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 25 стр.
38797. ҐРУНТОВІ ВОДОРОСТІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ВІРУСАМИ ВИЩИХ РОСЛИН: РЕАКЦІЯ КУЛЬТУР ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В КЛІТИНАХ Автореферат 29 стр.
38798. ҐРУНТОВІ МІКРОМІЦЕТИ І ВОДОРОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
38799. ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІЩАНИХ І СУПІЩАНИХ ҐРУНТІВ БОРОВИХ ТЕРАС РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
38800. “ Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів” Спиридона Черкасенка ( типологія жанру, специфіка образної системи і способи її художньої реалізації ) Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387  [388]  389