Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38501. ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ Автореферат 24 стр.
38502. ЧЕСТЬ У ЖИТТЄВОМУ СВІТІ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 26 стр.
38503. ЧЕСЬКІ МУЗИКАНТИ В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
38504. ЧЕСЬКА БОТАНІЧНА НОМЕНКЛАТУРА В АСПЕКТІ ПИТОМИХ ТА ЗАПОЗИЧЕНИХ НАЗВ Автореферат 22 стр.
38505. ЧЕСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦІЯ: ІДЕОЛОГІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ (серпень 1968 – грудень 1989 рр.) Автореферат 32 стр.
38506. ЧЕСЬКО-СЛОВАЦЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ (1990 - ті – 2005 рр.) Автореферат 28 стр.
38507. ЧЕТВЕРТИННІ ОСТРАКОДИ УКРАЇНИ Автореферат 64 стр.
38508. ЧЕХИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (60-ті рр. XIX – 30-ті рр. ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
38509. ЧИННИК ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА США У ФОРМУВАННІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ОБОРОННОЇ СТРАТЕГІЇ ФРАНЦІЇ Автореферат 36 стр.
38510. ЧИННИК КРИЗОВОСТІ У ТРАНСФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 26 стр.
38511. ЧИННИКІВ В санаторно-курортномУ лІКУВАННІ дітей З ЗАПАЛЬНИМИ захворюваннями СУГЛОБІВ Автореферат 52 стр.
38512. ЧИННИКИ ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛАТАЦІЇ, ФАКТОР НЕКРОЗУ ПУХЛИН-? ПРИ РІЗНИХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЯХ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ Автореферат 30 стр.
38513. ЧИННИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ В ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ СІЛЬСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ (проспективне популяційне дослідження) Автореферат 44 стр.
38514. ЧИННИКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ОПЕРАТОРАМИ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 25 стр.
38515. Чинники ризику виникнення вроджених вад розвитку судин шкіри у дітей: спадкова компонента та зовнішні фактори (на прикладі дитячого населення м. Києва) Автореферат 25 стр.
38516. ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ СИСТЕМНОЇ ГІПОПЛАЗІЇ ЕМАЛІ ЗУБІВ У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
38517. Чинники ризику формування вроджених вад розвитку серед новонароджених (за даними генетичного моніторингу населення Київської області) Автореферат 32 стр.
38518. ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (соціально-філософський аналіз) Автореферат 27 стр.
38519. ЧИННИКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІАЛЬНО - ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 26 стр.
38520. ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
38521. Чинники та носії змісту симфонії як жанрово-видового феномена (досвід аналізу на прикладах українських симфоній) Автореферат 49 стр.
38522. Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип’яті Автореферат 32 стр.
38523. ЧИННИКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕЙРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 34 стр.
38524. ЧИННИКИ|фактори| УТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВНИХ ПАРАДИГМ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
38525. ЧИНОВНИКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА СУДОЧИНСТВА КИЇВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА (80-ті- перша половина 90-х рр. XVIII ст.): СОЦІО-ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ Автореферат 27 стр.
38526. Чисельнi та аналiтичнi методи оптимiзацiї сингулярних лiнiйних систем Автореферат 36 стр.
38527. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМУВАННЯ І НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНОСТІ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ В УМОВАХ ПОВЗУЧОСТІ НА ОСНОВІ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 20 стр.
38528. ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ У СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ТОНКИМИ НЕОДНОРІДНОСТЯМИ Автореферат 18 стр.
38529. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ І РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 37 стр.
38530. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІКИ РОТОРІВ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЬОВИХ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВІ НЕСТАЦІОНАРНИХ РІВНЯНЬ НАВ’Є-СТОКСА Автореферат 23 стр.
38531. Чисельне моделювання акустичних полів в неоднорідних середовищах Автореферат 17 стр.
38532. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ І ТЕПЛООБМІНУ В ЗАДАЧАХ З КОНВЕКТИВНОЮ НЕСТІЙКІСТЮ ТА НЕЄДИНИМ РОЗВ'ЯЗКОМ Автореферат 18 стр.
38533. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОФАЗНИХ СТИСЛИВИХ ТЕЧІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПАКТНИХ РІЗНИЦЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ ПІДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ Автореферат 20 стр.
38534. Чисельне моделювання динамічних процесів пружнопластичної взаємодії неоднорідних просторових тіл на основі напіваналітичного методу скінченних елементів Автореферат 20 стр.
38535. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТРИШАРОВИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ДИСКРЕТНОСТІ НАПОВНЮВАЧА ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 20 стр.
38536. Чисельне моделювання дифракційної взаємодії електромагнітних хвиль з періодичними структурами Автореферат 26 стр.
38537. Чисельне моделювання зворотного розсіювання світла частками і середовищами з випадковою дискретною структурою Автореферат 25 стр.
38538. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ І ВИХРОВИХ СТРУМІВ У КІНЦЕВИХ ЧАСТИНАХ ТУРБОГЕНЕРАТОРА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО НАДІЙНОСТІ Автореферат 26 стр.
38539. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЗО І МІКРОСТРУКТУРИ ФРОНТАЛЬНИХ СМУГ ХМАР ТА ОПАДІВ НАД ЗАДАНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ Автореферат 34 стр.
38540. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ГАЗОДИНАМІЧного НАвантаження ЛОПАТОК ТУРБІН АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ Автореферат 21 стр.
38541. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ В ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОНАХ МОРІВ ТА ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМИЩ Автореферат 21 стр.
38542. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУЙНУВАННЯ ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ НА ОСНОВІ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 22 стр.
38543. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТОКУ МІЛКОЇ ВОДИ З ПОВЕРХНІ ВОДОЗБОРУ Автореферат 19 стр.
38544. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУМОВИХ І ПАРАМЕТРИЧНИХ НЕСТАЛОСТЕЙ ПЛАЗМИ В ОБЛАСТІ ІОННИХ ЦИКЛОТРОННИХ І НИЖНЬОГІБРИДНИХ ЧАСТОТ Автореферат 22 стр.
38545. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛЯЕКРАННИХ ТЕЧІЙ Автореферат 17 стр.
38546. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЙ ІДЕАЛЬНОЇ НЕСТИСЛИВОЇ РІДИНИ В ОБЛАСТЯХ З РІЗНОТИПНИМИ НЕПРОНИКНИМИ РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ Автореферат 19 стр.
38547. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ В’ЯЗКОЇ ТЕЧІЇ ГАЗУ ЧЕРЕЗ КОЛИВНІ ЛОПАТКОВІ ВІНЦІ ТУРБОМАШИН Автореферат 25 стр.
38548. ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КВАЗІСТАТИЧНИХ ЗАДАЧ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СКЛАДНИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 15 стр.
38549. ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ПРЯМИХ І НЕЛІНІЙНИХ ОБЕРНЕНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗАДАЧ Автореферат 33 стр.
38550. Чисельне розв’язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь Автореферат 22 стр.
38551. ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВАРІАЦІЙНИХ ЗАДАЧ МІГРАЦІЇ ДОМІШОК В НЕСТИСЛИВИХ ПОТОКАХ ІЗ ДОМІНУЮЧОЮ КОНВЕКЦІЄЮ Автореферат 18 стр.
38552. ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРИШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗШАРУВАНЬ Автореферат 22 стр.
38553. ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ лопатКОВОГО АПАРАТА ТУРБОМАШИН З пошкодженнями Автореферат 24 стр.
38554. ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСЕСИМЕТРИЧНОГО ЕЛЕКТРОПРУЖНОГО ДЕФОРМУВАННЯ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ЦИЛІНДРІВ ПРИ ДИНАМІЧНИХ ЗБУРЕННЯХ Автореферат 20 стр.
38555. ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ МОРСЬКОГО ДНА (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНО-КАВКАЗЬКОГО РАЙОНУ ЧОРНОГО МОРЯ) Автореферат 25 стр.
38556. ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАЦІОНАРНОГО ДЕФОРМУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ЦИЛІНДРІВ Автореферат 20 стр.
38557. ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ТРИВИМІРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ В ПОЛІМЕРНІЙ ІЗОЛЯЦІЇ САМОУТРИМНИХ ІЗОЛЬОВАНИХ ПРОВОДІВ Автореферат 27 стр.
38558. ЧИСЕЛЬНО АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ ДЛЯ НЕОДНОРІДНОГО ГІДРОАКУСТИЧНОГО ХВИЛЕВОДА З СУТТЄВИМИ ЗМІНАМИ ПАРАМЕТРІВ ПО ТРАСІ Автореферат 23 стр.
38559. ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 17 стр.
38560. ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛІЧЕННОТОЧКОВИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПРОСТОРІ ОБМЕЖЕНИХ ЧИСЛОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ Автореферат 12 стр.
38561. ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ СТАТИКИ НЕТОНКИХ ОРТОТРОПНИХ ОБОЛОНОК З ОТВОРАМИ ДОВІЛЬНИХ РОЗМІРІВ І ФОРМ Автореферат 37 стр.
38562. ЧИСЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АКТИВНИХ СУЦІЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 23 стр.
38563. ЧИТАЧ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
38564. ЧИТАЧІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ (1900-1930-й рр. ХХ ст.) Автореферат 24 стр.
38565. ЧЛЕНОВАНІ СТРУКТУРИ В ПОЕЗІЇ М. І. ЦВЄТАЄВОЇ Автореферат 26 стр.
38566. Чоловіча репродуктивна система виводку, отриманого від щурів, що зазнали впливу несприятливих факторів довкілля Автореферат 28 стр.
38567. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ ДОНБАСУ У 50-80-І РР. ХХ СТ. Автореферат 31 стр.
38568. ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНО-ФІЛОСОФСЬКОГО КОЛА (друга пол. XVII- перша пол. XVIII ст.) Автореферат 23 стр.
38569. ЧОРНОБИЛЬ В НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО Автореферат 63 стр.
38570. Чорноморські адміралтейській поселення (1790-1861 рр.) Автореферат 30 стр.
38571. ЧОРНОМОРСЬКА ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ (середина XVII - початок XVIII ст.) Автореферат 26 стр.
38572. ЧУМАЦТВО ЯК УКРАЇНСЬКЕ СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ Автореферат 25 стр.
38573. ЧУТЛИВІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА ОПТИМАЛЬНІСТЬ РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ Автореферат 21 стр.
38574. ЧУТЛИВІСТЬ НОРМАЛЬНИХ ТА МАЛІГНІЗОВАНИХ ЛІМФОЦИТІВ ДО СВІТЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИДИМОЇ ДІЛЯНКИ СПЕКТРУ Автореферат 19 стр.
38575. ЧУТЛИВІСТЬ РЕАКЦІЙ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ ПРИ ВТОМІ І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ПОЗАТРЕНУВАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ Автореферат 27 стр.
38576. Шапероноподібні властивості компонентів апарату трансляції вищих еукаріотів Автореферат 26 стр.
38577. ШАРИ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ В ГАЗОРОЗРЯДНИХ ПУЧКОВО-ПЛАЗМОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 42 стр.
38578. ШАРИ СКЛАДНИХ СПОЛУК НА ПОВЕРХНІ Cu, GaAs ТА ZnSe, УТВОРЕННЯ ЯКИХ ІНДУКОВАНО ЖОРСТКИМ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ (100-300 нм) В АТМОСФЕРІ ХЛОРУ Автореферат 25 стр.
38579. ШАРОВО-ТРАНЗИТИВНІ ГРУПИ АВТОМОРФІЗМІВ КОРЕНЕВИХ ДЕРЕВ Автореферат 13 стр.
38580. ШАТТЛ-ТЕСТ В ОЦІНЦІ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ХВОРИХ на хронічні запальні захворювання легень Автореферат 28 стр.
38581. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року Автореферат 26 стр.
38582. ШАХТАРСЬКИЙ СТРАЙКОВИЙ РУХ УКРАЇНИ В 1989-1999 РОКАХ Автореферат 30 стр.
38583. ШВИДКІ ВАРІАЦІЇ СПЕКТРУ КОМЕТИ ГАЛЛЕЯ Автореферат 19 стр.
38584. ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 15 – 17 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ ІГРОВОГО АМПЛУА Автореферат 25 стр.
38585. Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих лижників-гонщиків у підготовчому періоді з урахуванням їх участі в змаганнях зі спринту Автореферат 27 стр.
38586. ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РЕГБІСТІВ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 23 стр.
38587. ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА СЕМИБОРОК 12-14 РОКІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 25 стр.
38588. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ УЛЬТРАЗВУКУ В СКЛОВИДНОМУ ТІЛІ ОКА ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ ПОКАЗНИК СТУПЕНЯ ВНУТРІШНЬООЧНИХ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ЗМІН Автореферат 23 стр.
38589. ШВИДКИЙ АНАТОЛІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ КОЛЕГІІСТІВ Автореферат 21 стр.
38590. Швидкодійний генератор імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних технологічних машин Автореферат 22 стр.
38591. ШВИДКОДІЮЧІ ВИСОКОТОЧНІ АЦП ІЗ ПЕРЕРОЗПОДІЛОМ ЗАРЯДУ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ Автореферат 21 стр.
38592. ШВИДКОДІЮЧІ СИНТЕЗАТОРИ СЕКВЕНТНОСТІ НА ОСНОВІ ФАЗОЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 22 стр.
38593. ШВИДКОСТІ ЗБІЖНОСТІ РЯДІВ ТЕЙЛОРА І РЯДІВ ФАБЕРА НА КЛАСАХ–ІНТЕГРАЛІВ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ Автореферат 10 стр.
38594. ШВИДКОТВЕРДIЮЧИЙ СТIНОВИЙ МАТЕРIАЛ IЗ ОРГАНIЧНИХ ЦЕЛЮЛОЗОВМIСНИХ ВIДХОДIВ ПРОМИСЛОВОСТI Автореферат 19 стр.
38595. ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОДУКТИВНIСТЬ ОЗИМО? ПШЕНИЦI ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, ДОБРИВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
38596. ШЕМ’ЯКІНА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
38597. Шизофренія з епiлептичною схильнiстю (клiнiчнi, соцiальнi та генетичнi аспекти) Автореферат 27 стр.
38598. ШИЛЕПНИЦЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ (на прикладі підприємств машинобудування) Автореферат 21 стр.
38599. ШИРОКОЗОННІ НАПІВПРОВІДНИКОВІ ШАРИ Автореферат 23 стр.
38600. ШИРОКОСМУГОВІ ДВОПОЛЯРИЗАЦІЙНІ СМУЖКОВІ АНТЕННІ РЕШІТКИ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385  [386]  387   388   389