Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38401. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ ГРИ ТА ПАРІ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
38402. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ У ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ І НА ТЕРИТОРІЯХ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
38403. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН Автореферат 27 стр.
38404. Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності Автореферат 25 стр.
38405. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ КОНТРАКТІВ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
38406. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
38407. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ Автореферат 25 стр.
38408. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ Автореферат 25 стр.
38409. Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні” Автореферат 35 стр.
38410. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКОВИХ (АЛЕАТОРНИХ) ДОГОВОРІВ Автореферат 22 стр.
38411. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ В СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
38412. Цивільно-правове становище громадян України в Республіці Польща Автореферат 29 стр.
38413. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Автореферат 27 стр.
38414. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМА Автореферат 28 стр.
38415. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 24 стр.
38416. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МАЛОЛІТНІХ І НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ Автореферат 27 стр.
38417. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
38418. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА РЕПУТАЦІЇ Автореферат 31 стр.
38419. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
38420. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
38421. ЦИВІЛЬНО–ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Автореферат 27 стр.
38422. ЦИГАНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (XVI – XX ст.) Автореферат 36 стр.
38423. ЦИГАНСЬКИЙ ЕТНОС В УКРАЇНІ (історіографія та джерела) Автореферат 29 стр.
38424. ЦИКЛlЗАЦlЇ ПРОДУКТlВ ГАЛОГЕНАРИЛЮВАННЯ АКРОЛЕЇНУ І ПОХІДНИХ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ З S,N-НУКЛЕОФlЛАМИ Автореферат 19 стр.
38425. Циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот Автореферат 20 стр.
38426. ЦИКЛІЧНІ СИГНАЛИ З АМПЛІТУДНО-ФАЗОВОЮ ТА ДИСКРЕТНО-ЧАСТОТНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ, ЩО ІНВАРІАНТНІ ДО m-ЗСУВУ Автореферат 16 стр.
38427. циклічні форми Інструментальної музики композиторів донеччини у жанровому контексті сучасної української музики Автореферат 29 стр.
38428. ЦИКЛОПРИЄДНАННЯ та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних ПІРИміДО[2,1-a]ІЗОІНДОЛОНУ, триазоло[5,1-а]ізоіндолу та імідазо[2,1-a]ізоіндолу Автореферат 22 стр.
38429. Циклотронні нестійкості гвинтових електронних пучків В магнітоактивних плазмових хвилеводах Автореферат 20 стр.
38430. Циклофілідні Цестоди родини Dilepididae наземних птахів України Автореферат 34 стр.
38431. ЦИЛІНДРИЧНИХ зубчастих передач РЕДУКТОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 27 стр.
38432. ЦИНСЬКИЙ КИТАЙ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX СТ. У СПРИЙНЯТТІ ЗАХІДНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ Автореферат 35 стр.
38433. ЦИРКАДНА ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-ГОНАДНОЇ СИСТЕМИ ТА ЕПІФІЗА ПТАХІВ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ ТА БЛОКАТОРІВ ДОФАМІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ Автореферат 23 стр.
38434. ЦИРКУЛЮЮЧІ ІМУННІ КОМПЛЕКСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИГЕННОГО ВПЛИВУ ПРИ АЛЕРГОДЕРМАТОЗАХ, ПСОРІАЗІ І ХЛАМІДІОЗАХ Автореферат 48 стр.
38435. Циркуляція і структура вод південно-західної частини Атлантичного океану і прилеглих акваторій Атлантичного сектора Антарктики Автореферат 24 стр.
38436. циркуляція ВАКЦИНОСПОРІДНЕНИХ поліовірусів в умовах ерадикації поліомієліту Автореферат 31 стр.
38437. ЦИСТЕЇНОВІ КАТЕПСИНИ В УМОВАХ ПРОМЕНЕВОГО УРАЖЕННЯ ТА ЗЛОЯКІСНОГО РОСТУ Автореферат 53 стр.
38438. ЦИТОГЕНЕТИЧHІ ЕФЕКТИ В УЧАСНИКIВ ЛIКВIДАЦIЇ АВАРIЇ НА ЧАEС З МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИМ СИНДРОМОМ, РЕФРАКТЕРНИМИ ЦИТОПЕНIЯМИ, ЛЕЙКОЦИТОЗОМ Автореферат 23 стр.
38439. ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ТА ІНВАЗІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМ РОСТУ ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ Автореферат 20 стр.
38440. Цитогенетичні ефекти як біологічний індикатор дії іонізувальної радіації в НИЗЬКИХ дозах у ранні та віддалені строки ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ у осіб чорнобильського контингенту Автореферат 61 стр.
38441. ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РАННЬОГО ЕМБРІОГЕНЕЗУ ПРИ ОДЕРЖАННІ ЗАРОДКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ IN VITRO Автореферат 23 стр.
38442. ЦИТОГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ЗВ'ЯЗКУ З РІЗНИМИ ФАКТОРАМИ ДОБОРУ Автореферат 19 стр.
38443. Цитогенетична оцінка мутагенної небезпеки урбанізованих територій України Автореферат 27 стр.
38444. ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПЛЕМІННИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН Автореферат 32 стр.
38445. ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕМБРІОНІВ ССАВЦІВ ПРИ ДІЇ РІЗНИХ ФАКТОРІВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ Автореферат 24 стр.
38446. ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ КОРОПА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАВОВИХ ЕКОСИСТЕМ РИБНИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 28 стр.
38447. Цитокіни, інсулінорезистентність при рсмоделюванні гіпертензивного серця Автореферат 27 стр.
38448. ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ ПАРОКСИЗМІВ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ І СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ Автореферат 29 стр.
38449. Цитологічні показники лімфатичних вузлів в нормі, при хронічних лімфаденітах та дрібноклітинних лімфосаркомах: квантифікаційний аналіз Автореферат 19 стр.
38450. ЦИТОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОЦИТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ І ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ВІРУСНОМУ ТА БАКТЕРІАЛЬНОМУ ІНФІКУВАННІ Автореферат 26 стр.
38451. ЦИТОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І ПРОГНОЗУВАННЯ МАЛІГНІЗАЦІЇ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ У ВАГІТНИХ Автореферат 31 стр.
38452. ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ, МОРФОМЕТРИЧНІ І ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ МЕДІАСТИНАЛЬНИХ ДРІБНОКЛІТИННИХ ПУХЛИН Автореферат 23 стр.
38453. ЦИТОМОРФОЛОГІЯ‚ ЦИТОГЕНЕТИКА ТА ІМУНОЦИТОХІМІЯ В ДООПЕРАЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ НОВОУТВОРЕНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 39 стр.
38454. ЦИТОПРОТЕКТОРНА ТЕРАПІЯ КООРДИНАЦІЙНИМИ СПОЛУКАМИ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ ТА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 28 стр.
38455. ЦИТОТОКСИЧНА ДІЯ ЛІМФОЦИТІВ НА ПУХЛИННІ КЛІТИНИ ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК Автореферат 23 стр.
38456. ЦИТОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ СИМПТОМАТИЧНИХ ЕРИТРОЦИТОЗІВ ТА ЕРИТРОЦИТОЗІВ ПРИ ХРОНІЧНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 30 стр.
38457. ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ОСНОВІ МАЛОХВИЛЬОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ Автореферат 25 стр.
38458. ЦИФРОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ КООРДИНАТ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 23 стр.
38459. ЦИФРОВІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ СТАЦІОНАРНИХ ВІБРОАКУСТИЧНИХ ПОЛІВ Автореферат 49 стр.
38460. ЦИФРОВІ СИСТЕМИ МІЖПЕРІОДНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ НА фоні ПАСИВНИХ ЗАВАД ДЛЯ ІМПУЛЬСНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 27 стр.
38461. ЦИФРОВІ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З КОМБІНОВАНИМ КЕРУВАННЯМ Автореферат 23 стр.
38462. ЦИФРОВІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ КОДУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 19 стр.
38463. ЦИФРОВІ ФІЛЬТРИ СИГНАЛІВ З РОЗШИРЕНИМ СПЕКТРОМ У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ЗБИРАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 17 стр.
38464. ЦИФРОВІ ФАЗОЧАСТОТНІ ВИМІРЮВАЧІ ДЕВІАЦІЇ ЧАСТОТИ ІЗ ПІДВИЩЕНИМИ ШВИДКОДІЄЮ ТА ТОЧНІСТЮ Автореферат 23 стр.
38465. ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ КОНТРАСТНОСТІ Автореферат 41 стр.
38466. ЦУКРОВИЙ БУРЯК (Beta vulgaris L.) В КУЛЬТУРІ IN VITRO: РЕГЕНЕРАЦІЯ, МОРФОГЕНЕЗ І ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ Автореферат 24 стр.
38467. чайка (vanellus vanellus l.) на заході України: біологія, динаміка чисельності, біотопічниЙ розподіл Автореферат 28 стр.
38468. ЧАРЛЗ ДІККЕНС І УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ І ТИПОЛОГІЇ Автореферат 27 стр.
38469. ЧАС ЖИТТЯ ТА СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 39 стр.
38470. ЧАС ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТВОРЧОСТІ М.ЕЛІАДЕ) Автореферат 31 стр.
38471. Час як феномен людської життєдіяльності спеціальність 09.00.04 - філософська антропологія та філософія культури Автореферат 29 стр.
38472. ЧАСО-ЧАСТОТНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ‘ЄКТІВ Автореферат 40 стр.
38473. ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУБ'ЄКТІВ З СОМАТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ Автореферат 27 стр.
38474. ЧАСОВА ДИСТАНТНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ “КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИХ ОПОВІДЕЙ” ДЖ. ЧОСЕРА СУЧАСНОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ, НІМЕЦЬКОЮ, УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ) Автореферат 27 стр.
38475. ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ БІОЕЛЕКТРИЧНИХ І МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РАННЬОМУ ЕМБРІОГЕНЕЗІ В’ЮНА ТА ШПОРЦЕВОЇ ЖАБИ Автореферат 25 стр.
38476. ЧАСОВА ТА ПРОСТОРОВА САМООРГАНІЗАЦІЯ В ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 23 стр.
38477. ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТУНЕЛЮВАННЯ В ЯДЕРНИХ ЗІТКНЕННЯХ І РОЗПАДАХ Автореферат 21 стр.
38478. ЧАСОВИЙ ПАРАМЕТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗАДАТКІВ ІНДИВІДА Автореферат 21 стр.
38479. Часово-просторовий континуум у романах Франца Кафки Автореферат 31 стр.
38480. ЧАСОПРОСТІР У ТВОРІ ІВАНА ФРАНКА“ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА” В РУСЛІ НОВАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 25 стр.
38481. ЧАСТІ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ( КЛІНІЧНА ТА ЕКОЛОГО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ) Автореферат 25 стр.
38482. Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідини: синтез, хімічні властивості, таутомерія Автореферат 28 стр.
38483. ЧАСТОТА АБЕРАЦІЙ ХРОМОСОМ В КУЛЬТУРІ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА ГЛІОМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ДІЇ МОДЕЛЬНИХ МУТАГЕНІВ МІТОМІЦИНУ ТА ДИМЕТОАТУ Автореферат 26 стр.
38484. ЧАСТОТА ВИДІЛЕННЯ І ЧУТЛИВІСТЬ ЗБУДНИКІВ МІКОБАКТЕРІОЗІВ ТА ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ДО ВІДОМИХ І НОВОСИНТЕЗОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 27 стр.
38485. ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ Автореферат 23 стр.
38486. ЧАСТОТНО - КЕРОВАНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРО-ПРИВІД МЕТАЛУРГІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЛІНІЙ Автореферат 28 стр.
38487. Черевоногі молюски крейдових відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи та їх стратиграфічне значення Автореферат 30 стр.
38488. ЧЕРЕЗКІСТКОВИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ СТЕРЖНЕВИМИ ЗОВНІШНІМИ ФІКСАТОРАМИ ПЕРЕЛОМІВ ВИРОСТКІВ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ Автореферат 24 стр.
38489. ЧЕРЕЗПІХВОВА ЕКСТИРПАЦІЯ МАТКИ: ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗАНЬ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 30 стр.
38490. ЧЕРЕЗЧЕРЕВНА РЕЗЕКЦІЯ ПРИ РАКУ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПРЯМОЇ КИШКИ: ПОКАЗАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ, ПРОГНОЗ 140107 онкологія Автореферат 27 стр.
38491. ЧЕРЕЗШКІРНІ ЧЕРЕЗПЕЧІНКОВІ ВТРУЧАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ТА ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ Автореферат 51 стр.
38492. Черезшкірна пункційна нефростомія ЯК ПЕРШИЙ еТАП ЛІКУВАННЯ обструкції верхніх сечових шляхів Автореферат 19 стр.
38493. Черезшкірний та транспедикулярний міжтіловий спондилодез при травмі поперекового відділу хребта (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 28 стр.
38494. ЧЕРЕПИЧНІ ПОРЯДКИ ТА ЇХ ІДЕАЛИ Автореферат 26 стр.
38495. ЧЕРНІГІВСЬКІ КАХЛІ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ (генеза, типологія, художньо-стилістичні особливості) Автореферат 24 стр.
38496. Чернігівський колегіум (XVIIIст.)   Автореферат 23 стр.
38497. Чернігівський магістрат: статус, структура та основні напрями діяльності (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) Автореферат 34 стр.
38498. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ТРОЇЦЬКО-ІЛЛІНСЬКИЙ МОНАСТИР: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (друга половина XVII-XVIII ст.) Автореферат 29 стр.
38499. ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНА У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1618–1648 рр.) Автореферат 52 стр.
38500. ЧЕРНІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384  [385]  386   387   388   389