Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38301. ХУНОВ ЮРІЙ АЙДАМИРОВИЧ НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РЕФОРМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 59 стр.
38302. ЦIЛIСНIСТЬ ЖИВОГО В КОНТЕКСТI СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА (онтологiчнi основи) Автореферат 27 стр.
38303. ЦІЛІ ФУНКЦІЇ ПОКРАЩЕНОГО РЕГУЛЯРНОГО ЗРОСТАННЯ Автореферат 13 стр.
38304. ЦІЛІСНА ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 71 стр.
38305. ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ ПРОТИСУДОМНИХ ЗАСОБІВ В РЯДУ АРИЛ(АЛКІЛ)АМІДІВ МАЛОНОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 50 стр.
38306. ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Автореферат 23 стр.
38307. ЦІННІ ПАПЕРИ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 48 стр.
38308. ЦІННІ ПАПЕРИ ДІЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
38309. ЦІННІСНІ ДИСПОЗИЦІЇ УЧНІВ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОСВІТИ Автореферат 31 стр.
38310. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (соціально-філософський аналіз) Автореферат 28 стр.
38311. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОГО БІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ЕТАП) Автореферат 24 стр.
38312. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 25 стр.
38313. ЦІННІСНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 21 стр.
38314. ЦІННІСНІ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі російської комерційної та політичної реклами) Автореферат 30 стр.
38315. ЦІННІСНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 43 стр.
38316. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб’єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації Автореферат 67 стр.
38317. ЦІННІСНА ДИНАМІКА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 26 стр.
38318. ЦІННІСНА ПРИРОДА РЕЛІГІЇ (АКСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ХРИСТИЯНСТВА) Автореферат 24 стр.
38319. ЦІННІСНА ПРИРОДА УСВІДОМЛЕНОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
38320. ЦІННІСНА СИСТЕМА ТА МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСІБ З ЕНДОГЕННОЮ ДЕПРЕСІЄЮ Автореферат 27 стр.
38321. ЦІННІСНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНО – ВЛАДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВОБОДИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ АЛЕКСІСА ДЕ ТОКВІЛЯ Автореферат 23 стр.
38322. ЦІННІСНИЙ ВИМІР ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРУП ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
38323. ЦІННІСНИЙ ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ СТРУКТУРУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО РУХУ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
38324. Ціннісно-адаптаційний потенціал мистецтва постмодерну в аспекті некласичної естетики Автореферат 62 стр.
38325. Ціннісно-етичне регулювання журналістської діяльності в Україні Автореферат 55 стр.
38326. ЦІННІСНО-НОРМАТИВНА ЛЕҐІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 26 стр.
38327. ЦІННІСНО-СИМВОЛІЧНА КАРТИНА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ П.Д. ЮРКЕВИЧА Автореферат 27 стр.
38328. ЦІННІСНО-СМИСЛОВА ДЕТЕРМІНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ Автореферат 27 стр.
38329. ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ЇЇ СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 28 стр.
38330. ЦІННІСТЬ ЯК ДУХОВНО-ПРАКТИЧНИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 23 стр.
38331. ЦІНОВІ ВАЖЕЛІ РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ ЯК ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ) Автореферат 24 стр.
38332. ЦІНОВА КОН’ЮНКТУРА ТА СТРАТЕГІЯ ВХОДЖЕННЯ ВИРОБНИКІВ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ В ЗОВНІШНІЙ РИНОК Автореферат 24 стр.
38333. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ Автореферат 27 стр.
38334. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В СИСТЕМІ Ф’ЮЧЕРСНОГО РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ЗЕРНОВИХ) Автореферат 31 стр.
38335. цАМФ – залежний механізм деполяризації судинного ендотелію Автореферат 20 стр.
38336. ЦЕМЕНТНІ БЕТОНИ, АКТИВОВАНІ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ НА СТАДІЇ ПЕРЕМІШУВАННЯ Автореферат 26 стр.
38337. ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНІ БЕТОНИ ТА ВИРОБИ, ОТРИМУВАНІ НАПІВСУХИМ ПРЕСУВАННЯМ БЕЗ ТЕПЛОВОЛОГОВОЇ ОБРОБКИ Автореферат 24 стр.
38338. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву (1917-1939 рр.) Автореферат 34 стр.
38339. Центр-периферійні відносини в територіально-політичній системі держави з позицій просторової ідентифікації Автореферат 31 стр.
38340. ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА НЕЛІНІЙНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ Автореферат 30 стр.
38341. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ Автореферат 55 стр.
38342. ЦЕНТРАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФЛЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ МЯЗІВ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕРМОСТИМУЛЯЦІЇ КИСТІ Автореферат 30 стр.
38343. ЦЕНТРАЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ (МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОБУДОВИ) Автореферат 28 стр.
38344. ЦЕНТРАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА І ЇЇ ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛЯЦІЯ В МОЛОДИХ ЗДОРОВИХ ОСІБ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ ПОГОДИ Автореферат 29 стр.
38345. ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХІДНА ЄВРОПА У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА Автореферат 35 стр.
38346. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК В СИСТЕМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 31 стр.
38347. ЦЕНТРАЛЬНИЙ СПІВУДАР ДВОХ ОДНАКОВИХ ЗАТУПЛЕНИХ ПРУЖНИХ ТІЛ Автореферат 17 стр.
38348. Центри люмІнесценцІЇ І центри захоплення в кристалІЧних системах галоЇднихсполук кадмІю І свинцю Автореферат 21 стр.
38349. ЦЕНТРОМЕРНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПОЛІМОРФІЗМ ХРОМОСОМ В НОРМІ І ПРИ ПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИ Автореферат 57 стр.
38350. Цеолітвмісна мікросфера як основа каталізатора крекінгу, її фізико-хімічні та коксотворні властивості Автореферат 23 стр.
38351. ЦЕПКОЛЕНКО Володимир Олександрович КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО КОРЕКЦІЇ ІнволюцІЙНО-дистрофІчНих змІн ШКІРИ Автореферат 42 стр.
38352. ЦЕРЕБРАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ( удосконалення діагностики і лікування) Автореферат 38 стр.
38353. церебральнИЙ паралІч у дІтей, ЯКІ НАРОДЖЕНІ ВІД матерІВ З серопозитивнИм ТА серонегативнИм варІантом антифосфолІпІдного синдромУ Автореферат 27 стр.
38354. ЦЕРЕБРОПРОТЕКТИВНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ (4-ОКСО-4-Н-ХІНАЗОЛІН-3-ІЛ) - АЛКІЛ (АРИЛ) КАРБОНОВИХ КИСЛОТ В УМОВАХ ІМОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 33 стр.
38355. ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ АДАМАНТИЛВМІСНИХ ДІАМІНІВ Автореферат 25 стр.
38356. ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ (експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
38357. Церковна сфрагістика Правобережної України (1793-1917рр.) Автореферат 28 стр.
38358. ЦЕРКОВНЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 39 стр.
38359. ЦЕРКОВНО-ГРОМАДСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА СКРИПНИКА У 1930–1944 РОКАХ Автореферат 23 стр.
38360. Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття ) Автореферат 26 стр.
38361. ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОЇ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ (1884-1917 рр.) Автореферат 25 стр.
38362. ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНА ОСВІТА В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ (1799 ? 1917 рр.) Автореферат 28 стр.
38363. ЦЕСТОДИ ПТАХІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 29 стр.
38364. ЦЕФАЛГІЇ У ДІТЕЙ В ПРЕ- І ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДУ: МЕХАНІЗМИ, ДІАГНОСТИКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕРАПІЇ Автореферат 25 стр.
38365. ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 23 стр.
38366. ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 24 стр.
38367. ЦИВІЛЬНА ТА СІМЕЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЮВАНІ НЕПОВНОЛІТНІМИ Автореферат 30 стр.
38368. Цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року Автореферат 30 стр.
38369. ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НАД ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ (ДОСВІД США І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
38370. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ ПРО КОМПЕНСАЦІЮ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
38371. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 28 стр.
38372. Цивільний позов як одна із форм забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої злочином Автореферат 29 стр.
38373. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
38374. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ Автореферат 24 стр.
38375. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА Автореферат 28 стр.
38376. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя Автореферат 23 стр.
38377. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в УКраїні Автореферат 28 стр.
38378. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
38379. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ В МИТНІЙ СПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
38380. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
38381. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН Автореферат 25 стр.
38382. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
38383. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні Автореферат 35 стр.
38384. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ    Автореферат 21 стр.
38385. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 30 стр.
38386. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні Автореферат 42 стр.
38387. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ АКЦІОНЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 41 стр.
38388. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ Автореферат 27 стр.
38389. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ЗДОРОВ’Ю ПРИ НАДАННІ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ Автореферат 26 стр.
38390. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Автореферат 27 стр.
38391. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, АЗЕРБАЙДЖАНУ ТА РОСІЇ) Автореферат 25 стр.
38392. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Автореферат 22 стр.
38393. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 47 стр.
38394. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕРНЕТ-САЙТУ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
38395. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 31 стр.
38396. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичних осіб Автореферат 27 стр.
38397. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
38398. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВ ВИРОБНИКІВ ФОНОГРАМ Автореферат 27 стр.
38399. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПО НАДАННЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Автореферат 27 стр.
38400. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383  [384]  385   386   387   388   389