Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3801. виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини за даними ядерно-фізичних досліджень Автореферат 23 стр.
3802. ВИДІЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОКРИШКИ В КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДАХ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції ЗА ПЛАСТОВИМИ ТИСКАМИ Автореферат 21 стр.
3803. ВИДІЛЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІЛКІВ З СКЕЛЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУБКИ SUBERІTES DOMUNCULA Автореферат 23 стр.
3804. ВИДІЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛКОВИХ ЧИННИКІВ, ЩО ЗВ’ЯЗУЮТЬ ІНСУЛІН В КРОВІ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 31 стр.
3805. ВИДІЛЕННЯ ТОНКОДИСПЕРСНИХ СОРБЕНТІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ УЛЬТРА-ФЛОКУЛЯЦІЄЮ ТА ТУРБУЛЕНТНОЮ МІКРОФЛОТАЦІЄЮ Автореферат 21 стр.
3806. ВИДІЛЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ КАТАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ ЦИТОХРОМУ Р450 АРОМАТАЗИ Автореферат 19 стр.
3807. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 1918–1933 рр. Автореферат 30 стр.
3808. ВИДАВНИЧА СПРАВА В КИЄВІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 28 стр.
3809. Видавнича та інформаційно-бібліографічна діяльність просвітницьких осередків Полтавщини ( другої половини ХІХ - початку ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
3810. ВИДАВНИЧА ТА ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН і УПА НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (40 - 50 –і роки ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
3811. ВИДАВНИЧА ТА РЕДАКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА Автореферат 25 стр.
3812. ВИДАВНИЧА, БЛАГОДІЙНИЦЬКА ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА (1880-ті рр. – 1929 р.) Автореферат 24 стр.
3813. ВИДАВНИЧО-БІБЛІОТЕЧНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ Автореферат 28 стр.
3814. ВИДАЧА ОСІБ В АСПЕКТІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА Автореферат 27 стр.
3815. Види забезпечення належного виконання зобов’язань у цивільному праві України: єдність та диференціація Автореферат 26 стр.
3816. ВИДИ РОДУ FRITILLARIA L. (LILIACEAE) В УКРАЇНІ (ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОХОРОНА) Автореферат 26 стр.
3817. ВИДИ СЛІДІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ (За матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) Автореферат 31 стр.
3818. ВИДОВІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ У ПТАХІВ ТА СПОСОБИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ У РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 26 стр.
3819. ВИДОВА СПЕЦИФIЧНIСТЬ РЕАКЦIЙ РОСЛИН НА ДIЮ ОРГАНIЧНИХ КСЕНОБIОТИКIВ Автореферат 24 стр.
3820. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІКРОФЛОРИ ТОВСТОЇ КИШКИ І СТАН СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ГЕПАТИТ А Автореферат 34 стр.
3821. ВИДОВИЙ СКЛАД, ПОШИРЕННЯ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ІКСОДОВИМИ КЛІЩАМИ ОВЕЦЬ У КРИМУ Автореферат 24 стр.
3822. видовий склад, розповсюдження і заходи боротьби з Іксодовими кліщами (Ixodidae) у Харківській області Автореферат 25 стр.
3823. ВИЖИВАННЯ ТА ЙОГО ПРЕДИКТОРИ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 26 стр.
3824. ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ВЕЛИКОЇ СУКУПНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ РАДІОЧАСТОТНОГО МОНІТОРИНГУ Автореферат 26 стр.
3825. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових задач до ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 23 стр.
3826. Визначення індивідуальної радіочутливості людини на основі цитогенетичних показників Автореферат 26 стр.
3827. ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ, СТАТІ, КРАНІОТИПУ І ЗРОСТУ ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ТА ОСТЕОМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ СКРОНЕВИХ КІСТОК (на скелетованих, фрагментованих і спалених черепах) Автореферат 24 стр.
3828. Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії Автореферат 18 стр.
3829. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ТЕРТЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА ЇХ МІЦНІСТЬ ПРИ ОДНООСЬОВОМУ СТИСКАННІ Автореферат 19 стр.
3830. Визначення впливу породи і породності свиней на одержання молодняка для відгодівлі до різних вагових кондицій Автореферат 23 стр.
3831. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СТАНУ КРИВИХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ НА ДОПУСТИМІ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ Автореферат 22 стр.
3832. визначення впливу терміну ВИКОРИСТАННЯ зернозбиральних комбайнів на їх техніко-експлуатаційні характеристики Автореферат 25 стр.
3833. ВИЗНАЧЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРУЖЕНЬ НА ПІДСТАВІ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОКАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ Автореферат 26 стр.
3834. Визначення геометричної форми та відносного об’єму ущільненої речовини в корпусі порошкового вогнегасника Автореферат 23 стр.
3835. ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЯТУВАЛЬНИХ СУДЕН Автореферат 23 стр.
3836. визначення граничних Станів елементів БЕТОННиХ і залізоБЕТОННиХ КОНСТРУКЦіЙ методами МЕХАНіКИ РуйнуваннЯ Автореферат 23 стр.
3837. ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЦІН НА НОВІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
3838. ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ТА ЕФЕКТИВНИХ РОЗРАХУНКОВИХ МОДЕЛЕЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ З ТРІЩИНАМИ Автореферат 25 стр.
3839. ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ МЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ І НАВОДНЮВАННІ Автореферат 23 стр.
3840. Визначення економічного потенціалу антрацитових шахт у депресивних регіонах Донбасу Автореферат 25 стр.
3841. ВИЗНАЧЕННЯ електрохІмІЧнИХ властивостЕЙ СТАЛЕЙ АЕС У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХСпеціальність 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії Автореферат 27 стр.
3842. ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКЗОТЕРМІЧНИХ СТЕРЖНІВ ПРИ РЕМОНТІ Й УТИЛІЗАЦІЇ СУДЕН Автореферат 24 стр.
3843. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИ ДИФТЕРІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ЦІЄЮ ІНФЕКЦІЄЮ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
3844. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ І ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ ТРУБОПРОВОДІВ В ЗОНІ КІЛЬЦЕВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ Автореферат 21 стр.
3845. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОЇ СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ Автореферат 25 стр.
3846. Визначення змінення властивостей об’єктів керування на основі множинного ідентифікаційного підходу Автореферат 23 стр.
3847. ВИЗНАЧЕННЯ КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНИХ ЗМІН, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХІТІВ У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
3848. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ Автореферат 20 стр.
3849. ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОЇ ГРАНИЦІ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ ПОХІДНИХ ЛОГАРИФМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІСТОТНО ОБМЕЖЕНИХ МНОЖИНАХ (ЛІНЕАРИЗОВАНА ПОСТАНОВКА) Автореферат 21 стр.
3850. Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю у полімері Автореферат 25 стр.
3851. Визначення кутової структури радіовипромінювання космічних радіоджерел у декаметровому діапазоні хвиль Автореферат 23 стр.
3852. Визначення міцнісних характеристик ґрунтів за даними випробування палею-зондом Автореферат 28 стр.
3853. Визначення міцності залізобетонних деталей машин балочного типу з позицій теорії тріщин Автореферат 23 стр.
3854. ВИЗНАЧЕННЯ МАС ВЕЛИКИХ АСТЕРОЇДІВ НА ОСНОВІ НАЗЕМНИХ ПОЗИЦІЙНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 28 стр.
3855. ВИЗНАЧЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ НАРКОМАНІЇ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЇЇ ПЕРВИННОЇ ПРО-ФІЛАКТИКИ НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
3856. ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ НЕКРОЗУ КИШКИ ПРИ ГОСТРІЙ ТОНКОКИШКОВІЙ НЕПРОХІДНОСТІ Автореферат 33 стр.
3857. ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННОСТІ ВАГОНІВ-САМОСКИДІВ ПРИ УДАРІ ПАДАЮЧИМ ВАНТАЖЕМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ Автореферат 26 стр.
3858. ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ АЕРОДРОМІВ НА ЕТАПАХ ПРОЕКТУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 23 стр.
3859. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНОЇ ПОДАТЛИВОСТІ ФЛАНГОВИХ ЗВАРНИХ ШВІВ Автореферат 21 стр.
3860. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ НЕКРУГОВИХ ПОРОЖНИСТИХ НЕОДНОРІДНИХ ЦИЛІНДРІВ НА ОСНОВІ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДИСКРЕТНИМИ РЯДАМИ ФУРЄ Автореферат 19 стр.
3861. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ ТА ТАКТИЧНОМУ ПЛАНУВАННІ НА БАЗІ ІТЕРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ Автореферат 25 стр.
3862. ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ВТОМІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЗА РЕЖИМОМ НАВАНТАЖУВАННЯ Автореферат 30 стр.
3863. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАГОТІВЛІ, РОЗСТИЛУ ТА МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЛЛЯНОЇ СОЛОМИ Автореферат 26 стр.
3864. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТРОКІВ ВАКЦИНАЦІЇ ПОРОСЯТ ПРОТИ КЛАСИЧНОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ, ОДЕРЖАНИХ ВІД ІМУННИХ СВИНОМАТОК Автореферат 25 стр.
3865. ВИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТИРІВ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (історико-політологічний аналіз) Автореферат 28 стр.
3866. ВИЗНАЧЕННЯ ОРБІТ ШСЗ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ГЕОДИНАМІКИ ТА МОНІТОРИНГУ ГЕОСТАЦІОНАРНОЇ ЗОНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 19 стр.
3867. ВИЗНАЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО РЕЙТИНГУ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Автореферат 29 стр.
3868. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛО- І МАСОПЕРЕНОСУ В СУМІШАХ, РОЗЧИНАХ І СПЛАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПЕРЕРВНО-ГРАТЧАСТОЇ МОДЕЛІ РЕЧОВИНИ Автореферат 47 стр.
3869. ВИЗНАЧЕННЯ особливОСТЕЙ ЗМІНИ ВОГНЕГАСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРОШКІВ ПРИ ГАСІННІ ПОЛУМ’Я ГАЗОПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА З ПЕРЕМІННИМ ВМІСТОМ КИСНЮ Автореферат 22 стр.
3870. ВИЗНАЧЕННЯ ПІДМНОГОВИДІВ ЗА ЗАДАНИМ ГРАСМАНОВИМ ОБРАЗОМ Автореферат 20 стр.
3871. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДВИГУНІВ ЗМІННОГО СТРУМУ ПРИ ПОЛІГАРМОНІЙНОМУ ЖИВЛЕННІ ОБМОТОК СТАТОРА Автореферат 25 стр.
3872. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО СТОХАСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
3873. Визначення параметрів обертання Землі ТА їх похідних за результатами лазерних спостережень шсз Автореферат 19 стр.
3874. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАННЯ, ФОРМИ ТА ЗМІЩЕННЯ ФОТОЦЕНТРА АСТЕРОЇДІВ МЕТОДАМИ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 21 стр.
3875. Визначення параметрів плівково- поверхневих структур методом обвідних спектрів Автореферат 22 стр.
3876. Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільно-конвеЙєрного транспорту при відробці глибоких горизонтів кар'єрів Автореферат 21 стр.
3877. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ОРГАНІЗМУ ВОДІЯ Автореферат 22 стр.
3878. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ХИТАВИЦІ МАЛОГО СУДНА ПРИ ПІДХОДІ ДО СУДНА-ПАРТНЕРА НА РЕЙДОВІЙ СТОЯНЦІ Автореферат 22 стр.
3879. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ ЗАЙНЯТОСТІ при розробці генеральнихпланів міст Автореферат 23 стр.
3880. визначення пожежонебезпечного температурного режиму при розвитку гніздового самонагрівання рослинної сировини Автореферат 23 стр.
3881. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ДИЗЕЛЬ – ПОЇЗДІВ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 19 стр.
3882. Визначення положень небесних об'єктів до 15m із спостережень на аксіальному меридіанному крузі Миколаївської астрономічної обсерваторії Автореферат 25 стр.
3883. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТУРБОВАЛЬНИХ ДВИГУНІВ ЗА ВИМІРЮВАНИМИ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 25 стр.
3884. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ ФОРМИ ГЕОМЕТРИЧНОГО ОБ’ЄКТА В ЧАСІ ЗА ОПИСАМИ ЙОГО ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 21 стр.
3885. Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом Автореферат 19 стр.
3886. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЦІ Автореферат 20 стр.
3887. Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі Байєсівського підходу Автореферат 24 стр.
3888. Визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів виготовлення виробів із тіста з начинкою Автореферат 20 стр.
3889. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОЇ ПОДАЧІ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЖЕЖОГАСІННЯ Автореферат 26 стр.
3890. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦіОНАЛЬНИХ паРАметрів подачі повітря в дизелі з газотурбінним наддувом Автореферат 22 стр.
3891. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛМАЗНИХ КРУГІВ ШЛЯХОМ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ І ШЛІФУВАННЯ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 28 стр.
3892. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ ГІРНИЧИХ РОБІТ В КАР’ЄРІ ПРИ ЗМІНЕННІ БОРТОВОГО ВМІСТУ ЗАЛІЗА В РУДІ Автореферат 23 стр.
3893. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ ЗМІННИХ ПАРАМЕТРАХ І ІНТЕНСИВНОСТІ ВІДПРАЦЮВАННЯ ДІЛЯНОК ЗАЛІЗОРУДНОГО КАР’ЄРУ Автореферат 23 стр.
3894. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ВИТКАХ БАГАТОШАРОВОЇ НАМОТКИ ГУМОТРОСОВОГО КАНАТА Автореферат 23 стр.
3895. ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ І ГРУНТІВ В СИНТЕЗІ N-НІТРОЗАМІНІВ І ФОРМУВАННІ КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ Автореферат 29 стр.
3896. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗУЄМИХ НОРМ НАДІЙНОСТІ ТОЧНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН (на прикладі промислових роботів ) Автореферат 17 стр.
3897. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
3898. Визначення та попередження аварійних режимів асинхронних частотно-регульованих електроприводів Автореферат 24 стр.
3899. Визначення термопружного стану тіл з отворами і тріщинами за допомогою уточнених формул обернення перетворення Лапласа Автореферат 30 стр.
3900. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38  [39]  40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389