Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

37901. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕСЬКИХ ПРАГМАТИЧНИХ КЛІШЕ Автореферат 55 стр.
37902. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНИХ ОПЕРАТОРІВ ГУМОРИСТИЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) Автореферат 29 стр.
37903. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ІМЕННИКІВ З НЕПОВНОЮ ЧИСЛОВОЮ ПАРАДИГМОЮ Автореферат 27 стр.
37904. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АБСОЛЮТИВНИХ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
37905. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ Автореферат 26 стр.
37906. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ЛОКАТИВНОСТІ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 19 стр.
37907. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ ІСТИННОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ) Автореферат 30 стр.
37908. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ МОЖЛИВОСТІ В КЛАСИЧНІЙ ПЕРСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі “Шагнаме” Фердоусі) Автореферат 29 стр.
37909. Функціонально-семантична категорія потенційності в українській мові Автореферат 28 стр.
37910. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯЛОКАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
37911. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА НЕЗАКІНЧЕНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 22 стр.
37912. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЄСЛІВНОЇ МЕТАФОРИ: СЕМАСІОЛОГІЧНИЙ ТА ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі “Симфоній” А.Бєлого) Автореферат 26 стр.
37913. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗДРІБНІЛОСТІ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ Автореферат 28 стр.
37914. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КВАНТИТАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
37915. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПАРАМЕТРИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 23 стр.
37916. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПОЧИНАЛЬНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Автореферат 29 стр.
37917. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТАХ Автореферат 31 стр.
37918. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ ОПИС ЛЕКСИЧНОЇ ГРУПИ “НЕФІЗИЧНИЙ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ” Автореферат 28 стр.
37919. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ ОПИС ЛЕКСИЧНОЇ ГРУПИ “ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР” Автореферат 24 стр.
37920. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОНОМІНАЛЬНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ В РІЗНИХ ТИПАХ ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 29 стр.
37921. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНИХ ПЕРЕНЕСЕНЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ І.Я. ФРАНКА (1878 – 1907 рр.) Автореферат 33 стр.
37922. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучників і часток у загальноосвітній середній школі Автореферат 27 стр.
37923. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕФІКСАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
37924. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЛИСТУВАННЯ Автореферат 28 стр.
37925. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ФЕНОТИПІЧНА МОДИФІКАЦІЯ ФІБРОБЛАСТІВ ХРОНІЧНИХ ВЕНОЗНИХ виразок ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ КЛІТИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ Автореферат 28 стр.
37926. ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ У РЕЛІГІЙНОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
37927. ФУНКЦІОНУВАННЯ Na+–Ca2+-ОБМІННИКА МЕМБРАНИ ЕКЗОКРИННИХ СЕКРЕТОРНИХ КЛІТИН У ПРЯМОМУ І ЗВОРОТНОМУ РЕЖИМАХ Автореферат 29 стр.
37928. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЖАНРОВИХ МОДЕЛЕЙ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. Автореферат 28 стр.
37929. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРФЕРОНОЗАЛЕЖНИХ СИСТЕМ ТРАНСДУКЦІЇ СИГНАЛУ В ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ Автореферат 21 стр.
37930. ФУНКЦІОНУВАННЯ АЛОФОНІВ ФОНЕМИ /r/ У МОВЛЕННІ ДИКТОРІВ НІМЕЧЧИНИ 1923-2003 рр. (інструментально-фонетичне дослідження) Автореферат 27 стр.
37931. функціонування антиоксидантних систем у крові риб ПРИ інтоксикації йонами міді, цинку, марганцю і свинцю Автореферат 29 стр.
37932. ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СКЛАДІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ І.С. ТУРГЕНЄВА) Автореферат 32 стр.
37933. ФУНКЦІОНУВАННЯ ВТОРИННОЇ КОМПОЗИЦІЙНО ЗУМОВЛЕНОЇ НОМІНАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі короткого англомовного оповідання) Автореферат 25 стр.
37934. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКОВИХ СЛІВ У СТРУКТУРІ ТЕКСТУ Автореферат 26 стр.
37935. ФУНКЦІОНУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 27 стр.
37936. ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
37937. ФУНКЦІОНУВАННЯ МОНОЛОГУ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ (В ТЕАТРІ ТА НА ЕСТРАДІ) Автореферат 21 стр.
37938. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПОЛІТИЧНОЇ ЦЕНЗУРИ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ УРСР В 1928 – 1938 рр. Автореферат 29 стр.
37939. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
37940. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 25 стр.
37941. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТЕННИХ ХРОМОСОМ СЛИННИХ ЗАЛОЗ DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG. ЗА ВПЛИВУ ІНБРИДИНГУ, ГІБРИДИЗАЦІЇ І АНАЛОГІВ ЕКДИЗОНУ Автореферат 26 стр.
37942. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТІ: МОРФОЛОГІЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
37943. Функціонування ринку молока в сучасних умовах господарювання Автореферат 28 стр.
37944. функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій Автореферат 27 стр.
37945. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЄС У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
37946. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГОЛОСНИХ ФОНЕМ ПЕРЕД ПРИГОЛОСНИМ [r] У ПІДГОТОВЛЕНОМУ І СПОНТАННОМУ МОВЛЕННІ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі німецької мови) Автореферат 27 стр.
37947. ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИТЯЧИХ УСТАНОВ УРСР У 1943 – 1950 рр. Автореферат 27 стр.
37948. ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА Автореферат 27 стр.
37949. ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН Автореферат 35 стр.
37950. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 27 стр.
37951. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНАХ ЙОЗЕФА РОТА Автореферат 22 стр.
37952. ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
37953. ФУНКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ Автореферат 33 стр.
37954. ФУНКЦІЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ З ВАРИКОЗНИМ РОЗШИРЕННЯМ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 28 стр.
37955. Функція хору в драматургії сучасного оперного спектаклю Автореферат 26 стр.
37956. Ф’ЮЧЕРСНІ РИНКИ: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 59 стр.
37957. Х-ПРОМЕНЕВА ДИФРАКЦІЯ В КРИСТАЛАХ ТА БАГАТОШАРОВИХ НАНОРОЗМІРНИХ СИСТЕМАХ, ЩО МІСТЯТЬ ДИСЛОКАЦІЙНІ ПЕТЛІ Автореферат 25 стр.
37958. ХIРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ВИРОСТКОВОГО ВІДРОСТКУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ З ВИВИХОМ Автореферат 25 стр.
37959. ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АДУКТІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ З ОРГАНІЧНИМИ РЕАГЕНТАМИ Автореферат 20 стр.
37960. Хіміко-аналітичні властивості асоціатів полісульфонілпиперідинілметиленгідроксиду з азореагентами та їх застосування в аналізі. Автореферат 21 стр.
37961. ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВО- ТА ТРИКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ Автореферат 26 стр.
37962. ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ОКСИДУ СИЛІЦІЮ, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА КАТІОНООБМІННИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ Автореферат 28 стр.
37963. ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І ЙОШТИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ НЕКРІПЛЕНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ З НИХ Автореферат 22 стр.
37964. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АТЕНОЛОЛУ Автореферат 20 стр.
37965. хіміко-токсикологічне дослідження бромгексину та амброксолу Автореферат 23 стр.
37966. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИЛТІАЗЕМУ Автореферат 22 стр.
37967. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОПІКЛОНУ Автореферат 29 стр.
37968. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КЕТОРОЛАКУ Автореферат 21 стр.
37969. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕПОНЕКСУ Автореферат 22 стр.
37970. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ лопераміду Автореферат 22 стр.
37971. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОРАТАДИНУ Автореферат 26 стр.
37972. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОКЛОПРАМІДУ Автореферат 23 стр.
37973. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАМАЛУ Автореферат 23 стр.
37974. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛУОКСЕТИНУ Автореферат 21 стр.
37975. Хімічні перетворення та контроль якості лікарських препаратів спеціального призначення під час тривалого зберігання Автореферат 28 стр.
37976. ХІМІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ НА МІЖФАЗНІЙ МЕЖІ ДІЕЛЕКТРИКІВ (АЛМАЗУ, КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ, НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ) З ІОННИМИ РОЗПЛАВАМИ Автореферат 27 стр.
37977. ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ НЕЛЕГОВАНОГО ТА ЛЕГОВАНОГО CdTe З ТРАВИЛЬНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ НА ОСНОВІ РОЗЧИНІВ СИСТЕМИ H2O2–HBr Автореферат 25 стр.
37978. ХІМІЧНА МОДИФІКАЦІЯ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ ГІДРОПЕРОКСИДАМИ В ПРИСУТНОСТІ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ АМОНІЮ Автореферат 23 стр.
37979. ХІМІЧНА МОДИФІКАЦІЯ, БУДОВА ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ХІТОЗАНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ Автореферат 27 стр.
37980. ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА У СУЧАСНОМУ ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА Автореферат 54 стр.
37981. Хімічна та мікробіологічна стійкість бетонів, модифікованих сіркою Автореферат 30 стр.
37982. хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів Автореферат 27 стр.
37983. ХІМІЧНЕ МОДИФІКУВАННЯ ПОЛІМЕТИЛЕНСЕЧОВИНИ Автореферат 29 стр.
37984. ХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ УРЕТАНОВМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ ТА ПОХІДНИХ ЦЕЛЮЛОЗИ Автореферат 24 стр.
37985. хімічний склад F-, G-, K- зір ЯК спостережний прояв еволюції зір та Галактики Автореферат 49 стр.
37986. Хімічний склад океанічної води пермського періоду за результатами дослідження включень у галіті морських евапоритів Центрально- та Східноєвропейського басейнів Автореферат 34 стр.
37987. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРЕПАРАТІВ КАРОТИНУ ВІТАТОНУ І ВІТАДЕПСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІСТ І ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 28 стр.
37988. ХІМІЯ 1-ХЛОРО-1,2,4-БЕНЗОТІАДІАЗИНІВ Автореферат 17 стр.
37989. ХІМІЯ ПОВЕРХНІ НОВИХ ГІБРИДНИХ ОРГАНІЧНО-НЕОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 54 стр.
37990. Хімія похідних тіосульфокислот Автореферат 42 стр.
37991. ХІМІЯ ПРОСТИХ І КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ДЖЕРЕЛ І ПЕРЕНОСНИКІВ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСНЮ Автореферат 48 стр.
37992. Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих та нітридборних нанотрубок Автореферат 26 стр.
37993. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ ПЕЧІНКИ Автореферат 24 стр.
37994. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ВІДХІДНИКА Автореферат 20 стр.
37995. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНОЇ СТАДІЇ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 51 стр.
37996. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЙ ПЕЧІНКИ ТА НИРОК ПРИ ПЕРИТОНІТІ Автореферат 29 стр.
37997. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕТРАДИ ФАЛЛО У ДОРОСЛИХ Автореферат 25 стр.
37998. Хірургічні гнійно-септичні ускладнення у хворих на наркоманію Автореферат 28 стр.
37999. ХІРУРГІЧНА АНАТОМІЯ ЗАДНЬОЇ ВУШНОЇ АРТЕРІЇ СТОСОВНО ДО ЗАВУШНИХ АНГІОСОМНИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ Автореферат 22 стр.
38000. ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ КОАРКТАЦІЇ АОРТИ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379  [380]  381   382   383   384   385   386   387   388   389