Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

37701. ФОТОІНДУКОВАНА АНІЗОТРОПІЯ І ПРОЦЕСИ ПЕРЕМАГНІЧУВАННЯ В ГРАНАТОВИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 35 стр.
37702. ФОТОАКУСТИЧНА МІКРОСКОПІЯ З ОПТИМІЗОВАНОЮ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ СИГНАЛІВ Автореферат 23 стр.
37703. Фотоакустична спектроскопія нанометрових напівпровідникових структур Автореферат 20 стр.
37704. ФОТОГРАММЕТРИЧНЕ КАЛІБРУВАННЯ ЗНІМКІВ ПРИ ПОБУДОВІ МЕРЕЖ АНАЛІТИЧНОЇ ФОТОТРІАНГУЛЯЦІЇ Автореферат 26 стр.
37705. ФОТОДІЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТ У МОЛІБДАТІ СВИНЦЮ PbMoO4 Автореферат 18 стр.
37706. ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВІ СПОЛУК СИСТЕМИ Cu-In-Ga-Se Автореферат 23 стр.
37707. Фотоелектричні властивості поверхні (111) алмазних полікристалічних плівок Автореферат 23 стр.
37708. Фотоелектронні властивості плівок і кристалів на основі комплексів із внутрішньомолекулярним переносом заряду Автореферат 24 стр.
37709. ФОТОЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ В ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ НА ОСНОВІ ТЕЛУРИДІВ КАДМІЮ, РТУТІ В УМОВАХ ПРИРОДНОЇ І СТИМУЛЬОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕФЕКТНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 46 стр.
37710. ФОТОЕЛЕКТРОННІ ЯВИЩА У СТРУКТУРАХ НАОСНОВІ ВУЗЬКОЩІЛИННИХ НАПІВПРОВІДНИКІВЗА НАЯВНОСТІ МАКРОДЕФЕКТІВ ТА НЕОДНОРІДНОСТЕЙ Автореферат 58 стр.
37711. ФотоКАТАЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ бутилметакрилат – ІЗОПРОПАНОЛ – НАНОЧАСТИНКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ (CdS, ZnO, TiO2, Fe2O3) Автореферат 24 стр.
37712. ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ РІЗНОВИДНОСТЕЙ ДІОКСИДУ ТИТАНУ Автореферат 22 стр.
37713. ФОТОКАТАЛІТИЧНЕ ТА КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСлЕННЯ СІРКУВМІСНИХ ІОНІВ киснем ЗА УЧАСТЮ НАНОРОЗМІРНИХ ЧАСТИНОК CdS ТА CuS Автореферат 21 стр.
37714. ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ МОДИФІКОВАНОГО ПОВЕРХНЕВИМИ ОБРОБКАМИ Автореферат 19 стр.
37715. ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ТА КОМБІНАЦІЙНЕ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА У САМОІНДУКОВАНИХ НАНООСТРІВЦЕВИХ СТРУКТУРАХ CdSe/ZnSe Автореферат 18 стр.
37716. Фотометрія і кінематика метеорів за телевізійними спостереженнями Автореферат 33 стр.
37717. ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ, ЩО НАБЛИЖАЮТЬСЯ ДО ЗЕМЛІ Автореферат 26 стр.
37718. ФОТОМЕТРІЯ ТА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ЗАТЕМНЮВАНИХ СИСТЕМ, ЩО МІСТЯТЬ СУБГІГАНТИ Автореферат 19 стр.
37719. ФОТОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХОНЬ та частинок з передфрактальною структуроЮ Автореферат 25 стр.
37720. ФОТОМЕТРИЧНІ СВІДОЦТВА ПОДВІЙНОСТІ ОБРАНИХ АСТЕРОЇДІВ Автореферат 21 стр.
37721. ФОТОМИСТЕЦТВО В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ХАРКОВА ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі пейзажного жанру) Автореферат 29 стр.
37722. Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титанокремнеземів Автореферат 25 стр.
37723. Фотоперіодичний компонент механізмів адаптації до гострої гіпоксії Автореферат 42 стр.
37724. ФОТОПРИЙМАЧІ ІЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ HgMnTe, HgCdMnTe та HgCdZnTe Автореферат 25 стр.
37725. ФОТОПРУЖНИЙ ЕФЕКТ В КУБІЧНИХ КРИСТАЛАХ З НЕОДНОРІДНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Автореферат 19 стр.
37726. ФОТОСИНТЕЗ І РОЗПОДІЛ АСИМІЛЯТІВ ПРИ ЗМІНІ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНИХ ВІДНОСИН У РОСЛИН З НЕДЕТЕРМІНОВАНИМ ТИПОМ РОСТУ Автореферат 45 стр.
37727. ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТУ В ХЛОРОПЛАСТАХ ВИЩИХ РОСЛИН Автореферат 27 стр.
37728. ФОТОСТИМУЛЬОВАНІ ПРОЦЕСИ В ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ голограмнИх оптичНих ЕлементІв Автореферат 40 стр.
37729. ФОТОСТИМУЛЬОВАНА МОДИФІКАЦІЯ І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК АЛМАЗОПОДІБНОГО ВУГЛЕЦЮ Автореферат 24 стр.
37730. ФОТОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГІНГІВІТУ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 37 стр.
37731. Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію Автореферат 32 стр.
37732. Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло-п’єзоелектрик Автореферат 23 стр.
37733. ФОТОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ З МЕРОЦІАНІНОВИМИ БАРВНИКАМИ Автореферат 30 стр.
37734. Фотохімія редокс-перетворенЬ ароматичних кетонів та особливості їх взаємодії з електронодонорними сполуками в присутності акрилових мономерів Автореферат 41 стр.
37735. Фотохромна антисептика анастомозів у комплексі хірургічного лікування хворих на обтураційну непрохідність товстої кишки Автореферат 19 стр.
37736. ФОТОЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ І ТОНКОПЛІВКОВІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ФІЛЬТРИ НА БАЗІ CdSb ТА In4Se3 Автореферат 29 стр.
37737. ФРІДРІХ ГЕЛЬДЕРЛІН ЯК ОСОБИСТІСТЬ І МИТЕЦЬ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
37738. Фрагментація і метилування ДНК листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) при запрограмованій загибелі клітин Автореферат 23 стр.
37739. ФРАГМЕНТИ ФІБРОНЕКТИНУ ЛЮДИНИ І ЇХ ІМУНОГЛОБУЛІН-ЗВ’ЯЗУЮЧА АКТИВНІСТЬ ЗА НОРМИ І ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ В СПОЛУЧНІЙ ТКАНИНІ Автореферат 26 стр.
37740. ФРАЗЕМІКА В СИСТЕМІ ІДІОСТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА І ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО) Автореферат 32 стр.
37741. ФРАЗЕМІКА ГОВІРОК ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
37742. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З НАЗВАМИ ЛЮДЕЙ У ЛЕКСИЧНОМУ НАПОВНЕННІ Автореферат 28 стр.
37743. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПОБАЖАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (лінгвокультурологічний аспект) Автореферат 29 стр.
37744. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ “ДУША” /структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти/ Автореферат 29 стр.
37745. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: КОГНІТИВНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
37746. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗВОРОТИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ЛЕКСИЧНИХ ВІДПОВІДНИКІВ (семантичний, прагматичний та культурологічний аспекти) Автореферат 27 стр.
37747. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
37748. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
37749. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ТОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 31 стр.
37750. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ГОВОРІННЯ В ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 23 стр.
37751. ФРАЗЕОЛОГІЧНА МІКРОСИСТЕМА “ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ІДЕОГРАФІЧНИЙ І АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 25 стр.
37752. ФРАЗЕОЛОГІЯ ВЕРХНЬОНАДДНІСТРЯНСЬКИХ ГОВІРОК НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ РІЧКИ БИСТРИЦІ Автореферат 24 стр.
37753. Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект) Автореферат 35 стр.
37754. ФРАЗЕОЛОГІЯ ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК Автореферат 26 стр.
37755. ФРАЗЕОЛОГІЯ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі документів першої половини ХХ століття) Автореферат 27 стр.
37756. ФРАЗЕОЛОГІЯ У СИСТЕМІ МОВИ Автореферат 40 стр.
37757. ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНА ГРУПА З КОМПОНЕНТОМ „ХАТА” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 31 стр.
37758. ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖИТТЯ/СМЕРТЬ»: НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЇ Автореферат 30 стр.
37759. ФРАКТАЛЬНІ РОЗПОДІЛИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ЛАНЦЮГОВИМИ ДРОБАМИ Автореферат 24 стр.
37760. ФРАКТАЛЬНА ПРИРОДА АНІЗОТРОПІЇ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕФОРМОВАНИХ МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМ З КУБІЧНИМИ РЕШІТКАМИ Автореферат 46 стр.
37761. ФРАКТАЛЬНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ КВАЗІКРИХКОГО РУЙНУВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ Автореферат 21 стр.
37762. фрактальнИЙ аналіз серцевого ритму у спортсменів Автореферат 21 стр.
37763. ФРАНКО-НІМЕЦЬКІ ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х – ДРУГА ПОЛОВИНА 60-Х РОКІВ ХХ СТ.) Автореферат 29 стр.
37764. Франкомовна україніка кінця XVII – початку ХХ ст. у бібліотечних колекціях України: Франкомовна україніка кінця XVII – початку ХХ ст. у бібліотечних колекціях України: походження, склад, зміст, історико-книгознавча реконструкціяпоходження, склад, зміст, Автореферат 33 стр.
37765. ФРАНЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ (КІНЕЦЬ 1980-х – 1990-і РОКИ) Автореферат 31 стр.
37766. ФРАНЦУЗЬКА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра) Автореферат 30 стр.
37767. ФРАНЦУЗЬКИЙ ПОЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Автореферат 31 стр.
37768. ФРАНЦУЗЬКИЙ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕПРРЕЗЕНТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
37769. ФРАНЦУЗЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПАРТНЕРСТВО В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (1989-2006 рр.) 23.00.04. – Політичні п Автореферат 29 стр.
37770. ФРЕЙМОВА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІРОНІЇ В ПРЕСІ (на матеріалах української, російської, польської та англомовної преси) Автореферат 24 стр.
37771. Фрикційне нагрівання природного газу в енергетичному роздільнику Автореферат 22 стр.
37772. ФРОНТАЛЬНЕ ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
37773. ФТОРOАНГІДРИДИ N-ЗАМІЩЕНИХ СУЛЬФІНІМІДОВИХ КИСЛОТ Автореферат 17 стр.
37774. ФТОРОВАНІ АНАЛОГИ МЕВАЛОНОВОЇ ТА МЕВАЛДІНОВОЇ КИСЛОТ Автореферат 21 стр.
37775. ФТОРОВМІСНІ 1,2-ДИТІОЛ-3-ТІОНИ Автореферат 19 стр.
37776. ФТОРСУЛЬФОНАТ ЛІТІЮ - КОМПОНЕНТ АПРОТОННИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ЛІТІЄВИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ Автореферат 20 стр.
37777. ФУЗАРІОЗНА СТЕБЛОВА ГНИЛЬ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ З ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ ШКОДОЧИННОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
37778. ФУЛЕРЕНВМІСНІ КОМПОЗИТИ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СПОЛУК СИЛІЦІЮ З ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 25 стр.
37779. ФУЛЕРЕНИ, НАНОТРУБКИ І НАНОКІЛЬЦЯ: СТЕРЕОХІМІЯ ТА СПОСІБ КОДУВАННЯ (НОМЕНКЛАТУРА). КОМПЛЕКСИ ФУЛЕРЕНІВ З КАЛІКСАРЕНАМИ Автореферат 26 стр.
37780. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ: ЕКСПЕРТНО-ЧАСОВА ОЦІНКА ЯКОСТІ Автореферат 29 стр.
37781. ФУНКТОРИ КОКСТЕРА ДЛЯ ЗОБРАЖЕНЬ КОЛЧАНІВ, АЛГЕБР І КАТЕГОРІЙ У ГІЛЬБЕРТОВИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 26 стр.
37782. ФУНКЦIОНАЛЬНI ОСОБЛИВОСТI ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ЕМЕТРОПIЧНИМ I МIОПIЧНИМ ОКОМ ДIТЕЙ ШКIЛЬНОГО ВIКУ Автореферат 31 стр.
37783. ФУНКЦIОНАЛЬНЕ ЛIКУВАННЯ ДIАФIЗАРНИХ ПЕРЕЛОМIВ ПЛЕЧОВОЇ КIСТКИ Автореферат 23 стр.
37784. ФУНКЦIОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕГЕТАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ I КАРДIОГЕМОДИНАМIКИ У ДIТЕЙ З ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСФУНКЦIЄЮ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПI РЕАБIЛIТАЦIЇ Автореферат 27 стр.
37785. Функцiональний стан зсiдально-протизсiдальної системи кровi у хворих на гострий панкреатит Автореферат 24 стр.
37786. Функцiонально-семантичний статус порiвняльних конструкцiй у сучаснiй українськiй мовi Автореферат 22 стр.
37787. Функції держави у сфері місцевого самоврядування в Україні Автореферат 30 стр.
37788. Функції композитної ономасіологічної структури в англомовній художній прозі Автореферат 32 стр.
37789. ФУНКЦІЇ НА ОДНОВИМІРНИХ МНОГОВИДАХ Автореферат 20 стр.
37790. Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі) Автореферат 26 стр.
37791. ФУНКЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ ПРАГНЕНЬ В ПЕРЕЖИВАННІ МОЛОДОЮ ЛЮДИНОЮ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ Автореферат 24 стр.
37792. ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
37793. Функції росту автоматів Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом та напівгрупИ, що ними породжуються Автореферат 16 стр.
37794. ФУНКЦІЇ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Автореферат 26 стр.
37795. ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 26 стр.
37796. Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні Автореферат 29 стр.
37797. ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОНОЗБАГАЧЕНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ ІЗОЦІАНАТАМИ ТА ІЗОТІОЦІАНАТАМИ ФОСФОРУ Автореферат 21 стр.
37798. ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ КАЛІКСАРЕНІВ АЗОТОВМІСНИМИ ФАРМАКОФОРНИМИ ГРУПАМИ Автореферат 19 стр.
37799. ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ЕНАМІНИ В СИНТЕЗІ ФОСФОРОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 21 стр.
37800. ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ФОСФОНІЄВІ ІЛІДИ В СИНТЕЗАХ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 34 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377  [378]  379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389