Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

36601. Формування ЕКОЛОГІЧНОГО стану ЛІСОВИХ біогеоценозів в зоні впливу хімічних підприємств м. Черкаси Автореферат 29 стр.
36602. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 26 стр.
36603. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Автореферат 31 стр.
36604. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ Автореферат 24 стр.
36605. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК НА ЗРОШЕННІ Автореферат 28 стр.
36606. Формування економічних інститутів ринкового типу в аграрній економіці Автореферат 26 стр.
36607. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ЗЕРНОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ Автореферат 29 стр.
36608. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У СФЕРІ АГРАРНОГО ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ Автореферат 29 стр.
36609. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 24 стр.
36610. Формування економічних умов функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в степовій зоні України Автореферат 26 стр.
36611. формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку Автореферат 53 стр.
36612. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ Автореферат 25 стр.
36613. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МИСТЕЦТВА Автореферат 23 стр.
36614. Формування економічної поведінки підприємств Автореферат 24 стр.
36615. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
36616. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
36617. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
36618. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 27 стр.
36619. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 23 стр.
36620. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 22 стр.
36621. Формування економічного механізму оновлення основних фондів морських торговельних портів України Автореферат 24 стр.
36622. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АЕРОПОРТОМ Автореферат 24 стр.
36623. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ У РИНКОВИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ) Автореферат 23 стр.
36624. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
36625. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 24 стр.
36626. ФОРМУВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗООПАРКІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
36627. ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ РЕСУРСІВ ЗЕРНА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
36628. ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНОВИХ Автореферат 30 стр.
36629. ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК Автореферат 29 стр.
36630. ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
36631. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПОНЯТЬ ТА ВМІНЬ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Автореферат 25 стр.
36632. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
36633. Формування ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ХУДОЖНЬО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
36634. ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 31 стр.
36635. ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 29 стр.
36636. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 31 стр.
36637. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ КОМПЛЕКСОМ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
36638. Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи Автореферат 27 стр.
36639. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ТВОРЧИХ ЯКОСТЕЙ ТА УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 26 стр.
36640. Формування естетичної культури майбутніх учителів початкових класів засобами декоративно-ужиткового мистецтва Автореферат 25 стр.
36641. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
36642. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Я.А.МАМОНТОВА Автореферат 28 стр.
36643. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Автореферат 29 стр.
36644. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
36645. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОГО ДІАЛОГУ Автореферат 27 стр.
36646. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 27 стр.
36647. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ПРИРОДИВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 22 стр.
36648. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПЕЙЗАЖНИМ ЖИВОПИСОМ) Автореферат 35 стр.
36649. ФОРМУВАННЯ ЕТАЛОНІВ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ Автореферат 31 стр.
36650. ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 49 стр.
36651. ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 27 стр.
36652. ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Автореферат 42 стр.
36653. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 35 стр.
36654. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 25 стр.
36655. Формування ефективної організації управління в регіональних підрозділах комерційних банків Автореферат 24 стр.
36656. ФормУВАННЯ ЕфективноЇ системИ управлІННя жиТЛОВо-комунальнИм ГОСПОДАРСтвом У ВЕЛИКИх промИСЛОВИх центрах Автореферат 19 стр.
36657. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
36658. Формування ефективного механізму взаємодії перехідних економік з транснаціональними корпораціями Автореферат 26 стр.
36659. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
36660. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ Автореферат 30 стр.
36661. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 28 стр.
36662. Формування ефективного механізму управління фінансами великого металургійного комплексу Автореферат 20 стр.
36663. Формування ефективного механізму функціонування системи оподаткування сільськогосподарських підприємств Автореферат 29 стр.
36664. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОДАТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
36665. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СУКУПНОГО ПОПИТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 29 стр.
36666. ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
36667. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ У РАННІЙ ЮНОСТІ Автореферат 29 стр.
36668. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ У ЦЕНТРАХ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
36669. Формування життєвоЇ компетентності особистості старшокласників загальноосвітніх шкіл УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
36670. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
36671. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 29 стр.
36672. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 29 стр.
36673. Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах Автореферат 28 стр.
36674. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ У НАРОДНІЙ ШКОЛІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
36675. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ( ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 29 стр.
36676. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 24 стр.
36677. ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТУРАМИ БІЗНЕСУ Автореферат 27 стр.
36678. Формування зборів за проходження суднами шлюзів р. Дніпро Автореферат 22 стр.
36679. ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ В НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
36680. ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ в ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ Автореферат 24 стр.
36681. ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 27 стр.
36682. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів Автореферат 26 стр.
36683. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІЙ РОБОТІ Автореферат 30 стр.
36684. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
36685. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 25 стр.
36686. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
36687. ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Автореферат 27 стр.
36688. ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В РИНКОВИХ УМОВАХ, ЇХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ Автореферат 27 стр.
36689. ФОРМУВАННЯ ЗМІН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМИ БРОНХОЛЕГЕНЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ Автореферат 50 стр.
36690. ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
36691. Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін “Теорія і методика фізичного виховання” і “Гімнастика з методикою викладання” Автореферат 26 стр.
36692. ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРО МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
36693. ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ МЕТАЛОКАРБІДНИХ ПОКРИТЬ 3 ВИКОРИСТАННЯМ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ СУМІШЕЙ Автореферат 23 стр.
36694. ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОВЕРХОНЬ В УМОВАХ ЛАЗЕРНОГО НАПЛАВЛЕННЯ Автореферат 21 стр.
36695. Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) Автореферат 26 стр.
36696. ФОРМУВАННЯ ИНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДУВАННЯ) Автореферат 21 стр.
36697. ФОРМУВАННЯ Й ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ державної ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ в РЕґІОНі Автореферат 25 стр.
36698. ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ І НА ІДПРИЄМCТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
36699. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Автореферат 26 стр.
36700. Формування картини світу у дітей східних слов’ян (VІ – ХІІІ століття) Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366  [367]  368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389