Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

36201. ФЛЮКТУАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИРЕЛІКТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТАФОРМУВАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ СТРУКТУРИ В ІНФЛЯЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ ВСЕСВІТУ Автореферат 24 стр.
36202. ФОБІЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ НЕВРОТИЧНИХ І СОМАТОФОРМНИХ РОЗЛАДАХ (ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 48 стр.
36203. ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ПРАЦІ М.Ф.СУМЦОВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
36204. ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
36205. ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА Автореферат 22 стр.
36206. ФОЛЬКЛОРНІ ДЖЕРЕЛА ТВОРЧОСТІ Р.БЕРНСА ТА В.СКОТТА В КОНТЕКСТІ АНТИНОМІЇ ” ІСТОРІЯ -ВИГАДКА” Автореферат 29 стр.
36207. ФОЛЬКЛОРНЕ, ХУДОЖНЄ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНЕ МИСЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОБРАЗНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ (Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу ) Автореферат 66 стр.
36208. ФольклорниЙ і літературний образ народного героя (Олекса Довбуш): Проблема історичної та художньої правди Автореферат 55 стр.
36209. ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНІ ВЗАЄМОЗВ Автореферат 44 стр.
36210. ФОНД НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ: МОДЕЛЬ ОБІГУ ДОКУМЕНТІВ, ЗАСОБИ РІВНЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
36211. ФОНДИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ДОЛІ ЄВРЕЇВ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ Автореферат 28 стр.
36212. ФОНДОВИЙ РИНОК У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Автореферат 29 стр.
36213. ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
36214. Фонетика, словозміна та соціолінгвістичний статус польської периферійної острівної говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області Автореферат 24 стр.
36215. Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII – початку ХІХ ст. на Слобожанщині (за "Словником мови творів Г.Квітки-Основ'яненка") Автореферат 23 стр.
36216. ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІКАРДІЙСЬКОГО ДІАЛЕКТУ СТАРОФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ХІІІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 27 стр.
36217. ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
36218. ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КІНЦЯ СЛОВА Й ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження) Автореферат 29 стр.
36219. ФОНЕТИЧНІ І СЛОВОЗМІННІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ ХVІІ – ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Автореферат 26 стр.
36220. ФОНЕТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ОНІМІВ У ЗВУКОВОМУ ЛАДІ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ Автореферат 30 стр.
36221. ФОНЕТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО МОВЛЕННЯ ЕТНІЧНИХ ФРАНЦУЗЬКО-НІМЕЦЬКИХ БІЛІНГВІВ Автореферат 26 стр.
36222. ФОНЕТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХУІІ – ПОЧАТКУ ХУІІІ СТ. (ЗА ТЕКСТАМИ ПІСЕНЬ, ЗАПИСАНИХ ЛАТИНИЦЕЮ) Автореферат 20 стр.
36223. Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 25 стр.
36224. ФОНЕТИЧНА СТРУКТУРА СЛОВА І ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження) Автореферат 27 стр.
36225. ФОНОВІ ЗНАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 27 стр.
36226. ФОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ АНТРОПОНІМІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
36227. ФОНОЛОГІЧНА ТА МОРФОЛОГІЧНА СИСТЕМИ ЄГИПЕТСЬКОГО ДІАЛЕКТУ АРАБСЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
36228. Фононні спектри та нелінійно-оптичні властивості монокристалів CdІ2, легованих йодидами 3d-металів Автореферат 33 стр.
36229. ФОНОННІ СПЕКТРИ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛІВ InxTl1-xJ Автореферат 21 стр.
36230. ФОНОСТИЛІСТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЧЧИНИ Автореферат 31 стр.
36231. ФОНОФОРЕЗ ПАРАЦЕТАМОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ОКА /клініко-експериментальне дослідження/ Автореферат 28 стр.
36232. ФОРАМІНАЛЬНИЙ СТЕНОЗ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА (ДІАГНОСТИКА, ПРИНЦИПИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ) Автореферат 28 стр.
36233. ФОРМ І МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 21 стр.
36234. Форма трудового договору Автореферат 21 стр.
36235. Формалізація алгоритмів силових розрахунків просторових механізмів Автореферат 19 стр.
36236. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОЦІНОЧНОГО ЗОНУВАННЯ МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-МОДЕЛІ Автореферат 20 стр.
36237. ФОРМАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ Автореферат 32 стр.
36238. Формалізоване проектування ПРИРодно-мовних діалогових комп'ютерних систем Автореферат 20 стр.
36239. ФОРМАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СИНТЕЗУ ШВИДКОДІЮЧИХ БАГАТОЗНАЧНИХ СТРУКТУР МОВНИХ СИСТЕМ Автореферат 43 стр.
36240. ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ МОВИ ЯК ОСНОВА ПРОГРЕСИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 60 стр.
36241. ФОРМАЛЬНЕ Й СЕМАНТИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ   МОДЕЛІ THERE-V-N(mod)-L У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
36242. ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI – XVIII СТ. Автореферат 30 стр.
36243. Формально-граматична та ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ПОРІВНЯЛЬНИХ СИНТАКСЕМ І ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 37 стр.
36244. ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ І СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ЗВОРОТІВ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ Автореферат 34 стр.
36245. ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКЛИЧНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
36246. ФОРМАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТРУКТУРА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ (на прикладі енергетичних комплексів) Автореферат 26 стр.
36247. ФОРМИ І ФУНКЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ПОЕЗІЇ ТОМАСА СТЕРНЗА ЕЛІОТА Автореферат 28 стр.
36248. ФОРМИ ІнтеграціЇ УкраїнСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО СВІТОВОГО РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ Автореферат 24 стр.
36249. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона Автореферат 30 стр.
36250. Форми агропромислової інтеграції в садівництві і підвищення економічної ефективності їх функціонування(на матеріалах садівницьких і переробних підприємств АР Крим) Автореферат 26 стр.
36251. ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІЗНАНЬ В ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ Автореферат 28 стр.
36252. Форми вираження історіософської концепції у трилогії Д. С. Мережковського “Царство Зверя” Автореферат 26 стр.
36253. ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ 30-50-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
36254. ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 20 стр.
36255. ФОРМИ ДОКУМЕНТАЛІСТСЬКОГО ЕМПІРИЗМУ В СОЦІАЛЬНИХ НАУКАХ Автореферат 26 стр.
36256. ФОРМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ Автореферат 27 стр.
36257. ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТАХ МІСТА ЛЬВОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ Автореферат 23 стр.
36258. ФОРМИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ШКОЛІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
36259. ФОРМИ СИНТЕЗУ ІДЕЙНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТА ОБРАЗНО-ХУДОЖНЬОГО НАЧАЛ У ТВОРАХ ІВАНА БАГРЯНОГО Автореферат 26 стр.
36260. Форми та методи діяльності державної виконавчої служби Автореферат 25 стр.
36261. ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЗБРОЄНОСТІ ЯК ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ Автореферат 22 стр.
36262. ФОРМИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ І ЗАСОБи ЇХ ПОДОЛАННЯ (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями) Автореферат 28 стр.
36263. ФОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 22 стр.
36264. ФОРМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
36265. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 32 стр.
36266. ФОРМОВІ ПІНОМАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ Автореферат 22 стр.
36267. ФОРМОЗБЕРІГАЮЧЕ НАБЛИЖЕННЯ СПЛАЙНАМИ З ФІКСОВАНИМИ ВУЗЛАМИ Автореферат 14 стр.
36268. ФОРМОЗМІНЕННЯ ПАЛАДІЄВОЇ ПЛАСТИНИ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ ТА РЕЛАКСАЦІЇ ВОДНЕВОПРУЖНИХ НАПРУЖЕНЬ Автореферат 22 стр.
36269. Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії Автореферат 25 стр.
36270. ФОРМОУТВОРЕННЯ КРИВИХ ОБКАТКОЮ ТРИКУТНИКОМ РЕЛЛО Автореферат 20 стр.
36271. ФОРМУВАЛЬНІ СУМІШІ І ПРОЦЕСИ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОЧНИХ ВИЛИВКІВ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬСЯ Автореферат 29 стр.
36272. ФОРМУВАЛЬНІ СУМІШІ З КОМПЛЕКСНИМ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ НА ОСНОВІ БЕНТОНІТУ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РОДОВИЩА Автореферат 30 стр.
36273. ФОРМУВАЛЬНІ СУМІШІ З ТЕХНІЧНИМИ ЛІГНОСУЛЬФОНАТАМИ ТА ПАР, ЩО БІОЛОГІЧНО РОЗКЛАДАЮТЬСЯ Автореферат 24 стр.
36274. ФОРМУВАЛЬНІ ТА СТРИЖНЕВІ СУМІШІ З ЛУЖНО-СИЛІКАТНИМИ ЗВ’ЯЗУЮЧИМИ, ЩО ТВЕРДНУТЬ У КОНТАКТІ З НАГРІТОЮ ОСНАСТКОЮ Автореферат 26 стр.
36275. ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПЛОДІВ Автореферат 31 стр.
36276. ФОРМУВАННЯ Інтегрованого інституту публічної служби в україні Автореферат 27 стр.
36277. ФОРМУВАННЯ БОРО- ТА БОРОХРОМОМІСТКИХ ПОКРИТТІВ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛАЗЕРНОЮ ОБРОБКОЮ Автореферат 25 стр.
36278. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА) Автореферат 25 стр.
36279. ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ІНСТИТУТІВ Автореферат 25 стр.
36280. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ Автореферат 29 стр.
36281. формування креативності у майбутніх учителів математики засобами мультимедіа Автореферат 33 стр.
36282. ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО МІКРОКЛІМАТУ В СВИНАРСЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ Автореферат 23 стр.
36283. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ СТАВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї Автореферат 32 стр.
36284. ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ В ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 27 стр.
36285. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТ ОЗИМО ПШЕНИЦ ПРИ ВИКОРИСТАНН МАКРО- МКРОДОБРИВ В ПВНЧНИХ РАЙОНАХ СТЕПУ УКРАНИ Автореферат 19 стр.
36286. Формування ринкового устрою в економічно нерозвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконгу) Автореферат 34 стр.
36287. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
36288. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 23 стр.
36289. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 35 стр.
36290. ФОРМУВАННЯ I СЕЛЕКЦІЯ ПОПЕРЕЧНИХ МОД У ЛАЗЕРНИХ РЕЗОНАТОРАХ Автореферат 54 стр.
36291. ФОРМУВАННЯ «ОБРАЗУ Я» ПРАЦІВНИКІВ ОВС У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ Автореферат 32 стр.
36292. Формування і відтворення засобів виробництва в сільському господарстві Автореферат 32 стр.
36293. формування і виконання місцевих бюджетів в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами Автореферат 29 стр.
36294. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 26 стр.
36295. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА НЕДЕРЕВНІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 23 стр.
36296. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ (на прикладі сільгосппідприємств Закарпатської області) Автореферат 33 стр.
36297. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (на матеріалах Івано-Франківської області) Автореферат 27 стр.
36298. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
36299. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ(на матеріалах Харківської області) Автореферат 24 стр.
36300. ФОРМУВАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ НАПОВНЕНИХ НАПІВВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТОК НА ОСНОВІ ПОЛІЕПОКСИТРИАЗИНІВ І ПОЛІУРЕТАНУ Автореферат 18 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362  [363]  364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389