Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3601. ВЗАЄМОДІЯ КУЛЬТУР “СХОДУ” І “ЗАХОДУ” ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 30 стр.
3602. ВЗАЄМОДІЯ ЛІЗОЦИМУ З МОДЕЛЬНИМИ ЛІПІДНИМИ МЕМБРАНАМИ Автореферат 26 стр.
3603. Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами Автореферат 21 стр.
3604. ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ З БІОАГЕНТАМИ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 28 стр.
3605. ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
3606. Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин Автореферат 28 стр.
3607. Взаємодія магнію, алюмінію, титану та їх оксидів з гідроксидно–хлоридними розплавами Автореферат 17 стр.
3608. Взаємодія металу зі шлаком при зварюванні під агломерованими флюсами низьколегованих сталей Автореферат 41 стр.
3609. Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=С-подвійний зв’язок яких активований двома трифторометильними групами Автореферат 23 стр.
3610. ВЗАЄМОДІЯ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ZnxCd1-xTe І CdxHg1-xTe З ТРАВИЛЬНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ H2O2–HBr–РОЗЧИННИК Автореферат 25 стр.
3611. взаємодія мультирезистентних до металів бактерій з іонами міді, кадмію і ванадію Автореферат 24 стр.
3612. Взаємодія нікотинової кислоти з іншими вітамінами в реалізації її функцій за різних станів тварин Автореферат 27 стр.
3613. ВЗАЄМОДІЯ НАСЕЛЕННЯ З МІЛІЦІЄЮ: СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 24 стр.
3614. ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
3615. ВЗАЄМОДІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ТА ВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ СИТУАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ДОМІНУВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 31 стр.
3616. ВЗАЄМОДІЯ НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК В ІМПУЛЬСНОМУ СВІТЛОВОМУ ПОЛІ Автореферат 22 стр.
3617. Взаємодія обмежених у просторі нестаціонарних полів із діелектричними та металеводіелектричними структурами Автореферат 22 стр.
3618. ВЗАЄМОДІЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ЗЕРНА В АГРОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
3619. Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльності Автореферат 27 стр.
3620. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 31 стр.
3621. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНОСИЛОКСАНІВ З ПОВЕРХНЕЮ ПІРОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ МЕТАЛІВ Автореферат 23 стр.
3622. ВЗАЄМОДІЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 30 стр.
3623. Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів Автореферат 22 стр.
3624. ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 53 стр.
3625. ВЗАЄМОДІЯ ПОВЕРХНІ CdTe РІЗНОЇ КРИСТАЛОГРАФІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ З РОЗЧИНАМИ НА ОСНОВІ І2 ТА H2O2–HI Автореферат 25 стр.
3626. ВЗАЄМОДІЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН З ПРИРОДНИМ ВУГІЛЛЯМ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ВИДОБУТКУ І ПЕРЕРОБКИ Автореферат 24 стр.
3627. Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами Автореферат 20 стр.
3628. Взаємодія похідних ізоіндоло[2,1-а]хіназолін-5-ону із дієнофілами Автореферат 20 стр.
3629. ВЗАЄМОДІЯ ПРАЗЕОДИМУ, САМАРІЮ, ДИСПРОЗІЮ І ТУЛІЮ З КУПРУМОМ ТА ҐЕРМАНІЄМ АБО СТИБІЄМ Автореферат 28 стр.
3630. ВЗАЄМОДІЯ ПРОСТОРОВИХ ТРІЩИН З НИЗЬКОЧАСТОТНИМИ ПРУЖНИМИ ХВИЛЯМИ У ДЕФОРМІВНИХ ТІЛАХ Автореферат 27 стр.
3631. ВЗАЄМОДІЯ ПУЧКІВ ПОЛЯРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОНІВ З ПОЛЯРИЗОВАНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ МІШЕННЮ Автореферат 24 стр.
3632. ВЗАЄМОДІЯ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ І ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З ФОСФОРОМ Автореферат 42 стр.
3633. Взаємодія рідкісноземельних металів церієвої групи з Аргентумом та Алюмінієм (діаграми фазових рівноваг та кристалічні структури сполук) Автореферат 23 стр.
3634. ВЗАЄМОДІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ГЕНІВ БІОСИНТЕЗУ РИБОФЛАВІНУ І КОНСТРУЮВАННЯ ШТАМІВ-НАДСИНТЕТИКІВ ЦЬОГО ВІТАМІНУ У ДРІЖДЖІВ PICHIA GUILLIERMONDII Автореферат 34 стр.
3635. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОРГАНОМ ДІЗНАННЯ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ( організаційно-правовий та психологічний аналіз ) Автореферат 26 стр.
3636. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ПРАЦІВНИКАМИ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
3637. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ФАХІВЦЯМИ ПІД ЧАС ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ, ЩО СКОЇЛА ЗЛОЧИН Автореферат 30 стр.
3638. ВЗАЄМОДІЯ СЛОВОТВОРЧИХ ЗАСОБІВ ІЗ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ СУБ’ЄКТА Автореферат 29 стр.
3639. ВЗАЄМОДІЯ СТИЛЬОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ В’ЄТНАМСЬКОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИКИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ РЯДУ КОМПОЗИТОРІВ XX СТОРІЧЧЯ) Автореферат 25 стр.
3640. Взаємодія стрічкових фундаментів з основою, що нерівномірнодеформується Автореферат 24 стр.
3641. ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ (адміністративно-правовий аспект) Автореферат 27 стр.
3642. Взаємодія східної і західної традиції в українській літературі: гендерний аспект образності Автореферат 27 стр.
3643. ВЗАЄМОДІЯ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК В СИСТЕМАХ HgS(Se,Te) - HgBr2 - HgI2 Автореферат 26 стр.
3644. ВЗАЄМОДІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІЗ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ Автореферат 27 стр.
3645. ВЗАЄМОДІЯ ТРІЩИН ПРИ ЗГИНІ ПЛАСТИН З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТУ БЕРЕГІВ Автореферат 19 стр.
3646. ВЗАЄМОДІЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ПРИМЕЖОВОГО ШАРУ З В’ЯЗКО-ПРУЖНИМ ПОКРИТТЯМ ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ Автореферат 24 стр.
3647. ВЗАЄМОДІЯ УПРАВЛІННЯ, ВЛАДИ І ДЕРЖАВИ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Автореферат 28 стр.
3648. ВЗАЄМОДІЯ ФІЗІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН З ЛЕНГМЮРІВСЬКИМИ МОНОМОЛЕКУЛЯРНИМИ ПЛІВКАМИ Автореферат 23 стр.
3649. Взаємодія фільтратів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) із зоною аерації (еколого-геохімічна оцінка) Автореферат 28 стр.
3650. ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ГРОШОВОЇ ПОЛІТИК У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ Автореферат 28 стр.
3651. ВЗАЄМОДІЯ ФТОРИДІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЦИРКОНІЮ ТА ХРОМУ З МЕТАЛАМИ-ВІДНОВНИКАМИ В РОЗТОПЛЕНОМУ СТАНІ Автореферат 29 стр.
3652. ВЗАЄМОДІЯ ХУДОЖНІХ СИСТЕМ Автореферат 31 стр.
3653. ВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
3654. ВЗАЄМОДІЯ ЦИКЛІЧНИХ АМІДРАЗОНІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКЗОЦИКЛІЧНУ НЕЗАМІЩЕНУ ГІДРАЗИНОГРУПУ, ІЗ 1,3-ДІ(ТРИ)ЕЛЕКТРОФІЛАМИ Автореферат 30 стр.
3655. ВЗАЄМОДІЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ І СФЕРИЧНОГО ТІЛА В СТИСЛИВІЙ РІДИНІ Автореферат 19 стр.
3656. ВЗАЄМОДІЯ ЦИНКУ З РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ (La, Ce, Sm, Gd, Tb) ТА КОБАЛЬТОМ: ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК ТА ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 28 стр.
3657. Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції Автореферат 26 стр.
3658. ВзаЄМОДІЯ ШТУЧНИХ газо-плазмОВИХ УТВОРЕНЬ З атмосфероЮ ЗемлІ Автореферат 41 стр.
3659. ВЗАЄМОДІЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 31 стр.
3660. ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ВИБОРЧОЮ СИСТЕМОЮ ТА ПАРТІЙНОЮ СТРУКТУРИЗАЦІЄЮ СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ) Автореферат 19 стр.
3661. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЕФЕКТИВНІСТЮ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПЕРАТОРА Автореферат 22 стр.
3662. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗок ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ЗрУшЕННЯ І параметрів ОЧИСНої ВИЇМки ПОЛОЖИСТИХ вугільних пластів Автореферат 23 стр.
3663. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОРУШЕННЯ КИШКОВОГО МІКРОБІОЦЕНОЗУ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ У ХВОРИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ЦИВІЛЬНИХ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 34 стр.
3664. ВЗАЄМОЗВ,ЯЗОК БІОХІМІЧНИХ ТА ЯМР - РЕЛАКСАЦIЙНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ КОРІВ Автореферат 24 стр.
3665. ВЗАЄМОЗВ"ЯЗОК ЕЛЕКТРОННОЇ І АТОМНОЇ СТРУКТУР АДСОРБОВАНИХ ШАРІВ Автореферат 30 стр.
3666. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДЕФОРМАЦІЙ КОНТУРУ ДІЛЬНИЧНИХ ВИРОБок З ПАРАМЕТРАМИ Зсуву НАДВУГІЛЬНОЇ ТОВЩІ НА ШАХТАХ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ Автореферат 23 стр.
3667. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОФIЦIЙНОЇ ТА ТIНЬОВОЇ ЕКОНОМIКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦIЇ Автореферат 21 стр.
3668. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН У КРОВІ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКИХ ОВЕЦЬ (ЗАКАРПАТСЬКИЙ ТИП) З РОСТОМ, СТРУКТУРОЮ, ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ І ФІЗИЧНИМИ ПараметрАМИ ВОВНИ Автореферат 23 стр.
3669. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК, КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ, СИСТЕМИ ПРОТЕОЛІЗУ ТА ФІБРИНОЛІЗУ ПРИ ГЕСТОЗАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ВАГІТНОСТІ Автореферат 28 стр.
3670. ВЗАєМОЗВ`ЯЗОК ТИРООДНОГО СТАНУ ОРГАНIЗМУ ТА ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛIПIДIВ Автореферат 25 стр.
3671. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ З РЕМОДЕЛЮВАННЯМ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ Автореферат 28 стр.
3672. ВЗАЄМОЗВЯЗОК СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
3673. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ХАРАКТЕРИСТИК РОЗСІЯНОГО СИГНАЛУ З ПАРАМЕТРАМИ ПОВЕРХНІ ПРИ БАГАТОЧАСТОТНИХ МЕТОДАХ ДИ Автореферат 22 стр.
3674. Взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів Автореферат 65 стр.
3675. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ХЛАМІДІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ІМУНОДЕФІЦИТУ: ІМУНОПАТОГЕНЕЗ ТА ІМУНОДІАГНОСТИКА Автореферат 26 стр.
3676. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА ЧАСТОТНИХ ФЛУКТУАЦІЙ МОД КВАЗІІЗОТРОПНОГО РЕЗОНАТОРА Автореферат 22 стр.
3677. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФАНТИЛІЗМУ З ПСИХОЛОГІЧНОЮ ІМПОТЕНЦІЄЮ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 26 стр.
3678. взаємозв’язок азотфіксації і лектинової активності симбіотичної системи сої за різних рівнів її ефективності Автореферат 25 стр.
3679. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА Автореферат 22 стр.
3680. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ Автореферат 34 стр.
3681. Взаємозв’язок енергетичного та конструктивного обміну у штамів стафілокока, які стійкі до антибіотиків Автореферат 19 стр.
3682. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЖИРОПОТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ Автореферат 29 стр.
3683. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ОКСИДАНТНОГО СТРЕСУ, АТЕРОГЕННІСТЮ ПЛАЗМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СУДИННОЇ СТІНКИ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЗАПАЛЬНОМУ СИНДРОМІ Автореферат 29 стр.
3684. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СТАДІЯМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ЦИКЛУ ТА ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У СВИНОМАТОК Автореферат 28 стр.
3685. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СТАНОМ ПЕРИФЕРІЙНОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА І ДАНИМИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ ПРИ ДІЇ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ (ШУМ, РАДІАЦІЯ) Автореферат 53 стр.
3686. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СТАНОМ РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ТА МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ З УРАХУВАННЯМ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Автореферат 46 стр.
3687. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МЕХАНІЗМІВ СИМВОЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НЕСВІДОМОГО (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) Автореферат 29 стр.
3688. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МИСЛЕННЯ, ПОЧУТТІВ ТА УЯВИ У РОЗВИТКУ КРИТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
3689. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРФОГЕНЕЗУ КІСТКОВОГО СКЕЛЕТА З ОРГАНАМИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ІМУНОСТИМУЛЯЦІЇ ТА ІМУНОСУПРЕСІЇ В ОНТОГЕНЕЗІ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 55 стр.
3690. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОБРАЗУ “Я”, САМООЦІНКИ І ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
3691. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОПТИМІЗМУ ТА ПЕСИМІЗМУ: ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 53 стр.
3692. Взаємозв’язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів у стратегії економічного зростання україни Автореферат 29 стр.
3693. Взаємозв’язок порушень імунітету і пуринового обміну при системному червоному вовчаку (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 22 стр.
3694. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ З ПОКАЗНИКАМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СЛУХОВОЮ ДЕПРИВАЦІЄЮ Автореферат 31 стр.
3695. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗУМОВОЇ І ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ Автореферат 31 стр.
3696. Взаємозв’язок селекційних ознак з інтер’єрними показниками коней російської рисистої породи Автореферат 24 стр.
3697. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Автореферат 30 стр.
3698. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ І ДИФУЗІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОДНЮ У ГІДРИДОТВІРНИХ МАТЕРІАЛАХ (V, Nb, Ta, Dd-Fe-B) Автореферат 24 стр.
3699. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ З ЇХ ОПТИЧНИМИ ТА МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 20 стр.
3700. Взаємозв’язок типів гемодинаміки із станом вегетативної нервової системи у здорових людей. Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36  [37]  38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389