Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35601. Фізико-хімічні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями Автореферат 28 стр.
35602. Фізико-хімічні властивості Сu- та Сu, Pd -ВМІСНИХ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО Автореферат 25 стр.
35603. Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- ТА Со-Pd НАНЕСЕНИХ СИСТЕМ В РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО Автореферат 25 стр.
35604. Фізико-хімічні властивості та процеси літієвої інтеркаляції магній-заміщених літій-залізних шпінелей Автореферат 21 стр.
35605. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СТРУКТУРА ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ХЛОРИДІВ, НІТРАТІВ ТА СУЛЬФАТІВ 3d- ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 23 стр.
35606. Фізико-хімічні закономірності взаємодії алюмінію та його сплавів з водними і водно-спиртовими розчинами сильних основ Автореферат 26 стр.
35607. Фізико-хімічні закономірності ВЗАЄМОДІї розплавів з ТВЕРДИми матеріалами в процесах одержання високоміцних чавунів і спеціальних сплавів Автореферат 46 стр.
35608. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ “ПОЛІМЕР–ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА” У ВОДНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕТАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 27 стр.
35609. Фізико-хімічні закономірності електрохімічно активованого введення діоксиду вуглецю в галогенангідриди аліфатичних і ароматичних карбонових кислот Автореферат 28 стр.
35610. Фізико-хімічні закономірності кінетики процесів хімічного відновлення олова, міді, свинцю з водних розчинів в умовах гідродинамічного режиму Автореферат 26 стр.
35611. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЗАЄМОДІЙ У ІОННИХ РОЗТОПАХ НА ОСНОВІ ГАЛОГЕНІДІВ S-ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 43 стр.
35612. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕХОДІВ В КОНДЕНСОВАНИХ ФАЗАХ НА ОСНОВІ КАДМІЙ ТЕЛУРИДУ Автореферат 42 стр.
35613. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ХІМІЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО РОЗЧИНЕННЯ МІДІ І ЇЇ СПЛАВІВ У ХЛОРИДНИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 46 стр.
35614. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ БІОМОЛЕКУЛЯРНОГО ВПІЗНАВАННЯ Автореферат 60 стр.
35615. фізико-хімічні основи інтенсифікації процесу азотування титанових сплавів та конструювання зміцнених шарів з підвищеною зносо- та корозійною тривкістю Автореферат 43 стр.
35616. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНИХ ВОДНИХ СИСТЕМ В ТЕХНОЛОГІЯХ ОПОРЯДЖЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 38 стр.
35617. Фізико-хімічні основи створення нових боридних матеріалів для електронної техніки і розробка керамічних катодних вузлів з підвищеною ефективністю Автореферат 62 стр.
35618. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ технологІЇ БЕТОНІВ З ВИСОКИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 50 стр.
35619. Фізико-хімічні перетворення в процесах одержання базальтових наповнювачів і полімерних композиційних матеріалів Автореферат 46 стр.
35620. Фізико-хімічні принципи інженерії оксидних нанодисперсних порошкових систем як основи створення кераміки нового покоління Автореферат 62 стр.
35621. Фізико-хімічні процеси на поверхні плівок мідних сплавів Автореферат 25 стр.
35622. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АДСОРБЦІЙНО-КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ, МОДИФІКОВАНОГО ОРГАНІЧНИМИ ГІДРОФОБНИМИ ГРУПАМИ Автореферат 22 стр.
35623. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АНТИФРИКЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ ТЕРМОТРИВКИХ ПОЛІМЕРІВ під час взаємодії З ТИТАНОВИМИ СплавАМИ Автореферат 33 стр.
35624. Фізико-хімічні та емісійні властивості гетерогенних систем на основі скандію Автореферат 26 стр.
35625. фізико-хімічні та технологічні основи одержання композитних сталевих зливків для виробництва зварювальних дротів Автореферат 49 стр.
35626. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 56 стр.
35627. Фізико-хімічні умови фазоутворення в системі Cu2+ - NH4+ - Cl- -H2O і шляхи його регулювання Автореферат 18 стр.
35628. Фізико-хімічні фактори кріопошкоджень і кріозахисту сперматозоїдів півнів у циклі низькотемпературного консервування Автореферат 47 стр.
35629. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТІВ НАФТОГАЗОНОСНИХ ДІЛЯНОК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ: ЗОНАЛЬНІСТЬ, ПОШУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 31 стр.
35630. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУПИ ЗІР ГАЛАКТИЧНОГО ДИСКУ З ДЕФІЦИТОМ МЕТАЛІВ: ЗОРІ ТИПУ  ВОЛОПАСА І БЛАКИТНІ СТРАГЛЕРИ ПОЛЯ Автореферат 20 стр.
35631. ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМАХ АI2ВVI–AIIBVI І ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ НАПІВПРОВІДНИКІВ ТИПУ AIIBVI ІЗ РОЗЧИНУ-РОЗПЛАВУ Автореферат 27 стр.
35632. ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ КАРБОНУ ТА ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ КАТІОНАМИ Ag+ і Cu2+ У ЦЕОЛІТАХ М, Х та Y Автореферат 24 стр.
35633. ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА ДАНИМИ ЧАСОПРОЛІТНОЇ ПЛАЗМОВО-ДЕСОРБЦІЙНОЇ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ Автореферат 27 стр.
35634. ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ВОДНІ РОЗЧИНИ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 45 стр.
35635. Фізико-хімічне обґрунтування технології надання текстильним матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання Автореферат 55 стр.
35636. ФІЗИКО–ХІМІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦЕМЕНТІВ В СИСТЕМІ BaO–Al2O3–Fe2O3–SiO2 Автореферат 47 стр.
35637. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ РОСТУ З ПАРОВОЇ ФАЗИ МОНОКРИСТАЛІВ І ЕПІТАКСІЙНИХ ШАРІВ АIIВVI ТА СТРУКТУРИ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 49 стр.
35638. ФІЗИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСЬКОЇ ПОВЕРХНІ НА ОСНОВІ НАТУРНИХ IНФРАЧЕРВОНИХ РАДІОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ Автореферат 26 стр.
35639. ФІЗИЧНІ І ОПТИЧНІ ЯВИЩА В НАПІВПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЯХ З ПОЛІМЕТИНОВИМИ БАРВНИКАМИ Автореферат 26 стр.
35640. ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НВЧ ВОЛОГОМЕТРІЇ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 22 стр.
35641. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОМОЛЕКУЛ У РОЗЧИНАХ ЗА ДАНИМИ НВЧ-ДІЕЛЕКТРОМЕТРІЇ Автореферат 19 стр.
35642. Фізичні властивості багатокомпонентних вузькощілинних твердих розчинів АІІВVI Автореферат 23 стр.
35643. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ В СИСТЕМІ СУЛЬФІД-ТЕЛУРИД КАДМІЮ Автореферат 21 стр.
35644. Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов’я і їх практичне застосування Автореферат 25 стр.
35645. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЄВИХ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ВБУДОВАНИМИ ДЕЛЬТА- ТА ПСІ- ШАРАМИ Автореферат 24 стр.
35646. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ ТА СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ З ДИСЛОКАЦІЯМИ Автореферат 20 стр.
35647. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ, ЛЕГОВАНИХ ЕЛЕМЕНТАМИ І ТА V ГРУП Автореферат 20 стр.
35648. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАЛОНАСЕЛЕНИХ ГРУП ГАЛАКТИК МІСЦЕВОГО НАДСКУПЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
35649. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА НАДПРОВІДНИХ ОКСОГАЛОГЕНІДІВ Автореферат 20 стр.
35650. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАРАМАГНІТНИХ ДОМІШКОВИХ ТА ДЕФЕКТНИХ ЦЕНТРІВ У ПОЛІТИПАХ КАРБІДУ КРЕМНІЮ Автореферат 37 стр.
35651. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХМОДЕЛЕЙ БІОМЕМБРАН  Автореферат 24 стр.
35652. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ та СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНОКРИСТАЛА Вi2ТеО5 Автореферат 26 стр.
35653. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРІВ СЕЛЕНІДУ КАДМІЮ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ТВЕРДОФАЗНОГО ЗАМІЩЕННЯ Автореферат 23 стр.
35654. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩІЛЬНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОЇ ПЛАЗМИ Автореферат 47 стр.
35655. фізичні властивості ґрунтів як критерій їх бонітування Автореферат 29 стр.
35656. Фізичні закономірності деформації та руйнування високопористих МАТЕРІАЛІВ Автореферат 25 стр.
35657. ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДАХ І ПРИСТРОЯХ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 33 стр.
35658. ФІЗИЧНІ ЗАСАДИ ОТРИМАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ СТАНІВ В МЕТАСТАБІЛЬНИХ БЕТА ТИТАНОВИХ СПЛАВАХ МЕТОДАМИ ШВИДКІСНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ Автореферат 24 стр.
35659. ФІЗИЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПІДЛІТКОВІЙ ГІНЕКОЛОГІЇ Автореферат 22 стр.
35660. ФІЗИЧНІ МЕХАНIЗМИ ПУЛЬСАЦІЇ НЕГАТИВНОЇ КОРОНИ Автореферат 57 стр.
35661. ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ АСОЦІАЦІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ АРОМАТИЧНИХ МОЛЕКУЛ ТА ЇХНЬОГО КОНКУРЕНТНОГО ЗВ’ЯЗУВАННЯ З ДНК Автореферат 23 стр.
35662. ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВТОРИННОЇ ЕМІСІЇ КЛАСТЕРІВ ІЗ КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Автореферат 44 стр.
35663. ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ КЕРУВАННЯ НЕРІВНОВАЖНІСТЮ ПЛАЗМИ В стаціонарних ДИНАМІЧНИХ ГАЗОРОЗРЯДНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 49 стр.
35664. ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН ІЗ ФРАГМЕНТАМИ ДНК РІЗНОЇ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
35665. ФІЗИЧНІ МЕХАНІМИ ВЗАЄМОДІЇ УЛЬТРАЗВУКУ З БІОЛОГІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ ТА ЇХ МОДЕЛЯМИ Автореферат 26 стр.
35666. ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ВИНИКНЕННЯ НАПРАВЛЕНОГО РУХУ НАНОЧАСТИНОК У НИЗЬКОРОЗМІРНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
35667. Фізичні основи високотемпературної надпластичності Автореферат 46 стр.
35668. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МОДИФІКАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРИСТАЛІВ AIIBVI ФОРМУВАННЯМ ПРИРОДНО УПОРЯДКОВАНОЇ ДЕФЕКТНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 37 стр.
35669. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Автореферат 45 стр.
35670. ФІзичні основи підвищення інформативності СИГНАЛІВ магніторезонансної томографіЇ для медичних технологій Автореферат 22 стр.
35671. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ШВИДКОДІЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ЕЛЕКТРИЧНО АКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Автореферат 37 стр.
35672. ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЛАЗМОВИХ ХВОСТІВ КОМЕТ 1Р/ ГАЛЕЯ, 67Р/ ЧУРЮМОВА-ГЕРАСИМЕНКО, С/1970(АБЕ), C/1982 M1 (ОСТИН) Автореферат 24 стр.
35673. ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПЛАЗМОДИНАМІЧНИХ ЛАЗЕРІВ НА ПАРІ МЕТАЛІВ ТА ГАЛОГЕНІДАХ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ Автореферат 29 стр.
35674. ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ САМОВПЛИВУ В ЛАЗЕРАХ НА ТВЕРДОМУ ТІЛІ Автореферат 41 стр.
35675. ФІЗИЧНІ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕЄСТРУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 38 стр.
35676. ФІЗИЧНІ ЧИННИКИ НА КУРОРТНОМУ ЕТАПІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ Автореферат 60 стр.
35677. ФІЗИЧНА І РОЗУМОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ Автореферат 29 стр.
35678. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ВЕСЛУВАЛЬНИЦЬ НА БАЙДАРКАХ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 26 стр.
35679. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ-ВЕРТОЛІТНИКІВ У ПЕРІОД ДОПОЛЬОТНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 24 стр.
35680. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТОК ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ЇХ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ Автореферат 26 стр.
35681. фІзична ПІдготовленІсть І функцІональнІ особЛИВОстІ студентІв ІЗ рІзНим рІвнем фІзичного здоров’я Автореферат 24 стр.
35682. фізична підготовленість кваліфікованих спортсменів як фактор спортивної майстерності у видах спорту з варіативними зовнішніми умовами проведення змагань (на матеріалі віндсерфінгу) Автореферат 63 стр.
35683. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ СТОПИ Автореферат 26 стр.
35684. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
35685. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ I СТУПЕНЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 26 стр.
35686. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ, УСКЛАДНЕНИМ СКОЛІОЗОМ Автореферат 25 стр.
35687. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ПРИ ДИСКОПАТІЇ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА Автореферат 28 стр.
35688. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ПОХИЛОГО ВІКУ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМУ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ Автореферат 28 стр.
35689. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту Автореферат 28 стр.
35690. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З НИЖНЬОЮ ПАРАПЛЕГІЄЮ ВНАСЛІДОК ТРАВМИ ГРУДНОГО ТА ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛІВ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ Автореферат 27 стр.
35691. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ІЗ ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 29 стр.
35692. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ З ВРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНЬ ДИНАМІЧНОГО СТЕРЕОТИПУ Автореферат 29 стр.
35693. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВАГІТНИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 26 стр.
35694. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАКРИТИМИ ПЕРЕЛОМАМИ проксимального КІНЦЯ Плечової КІСТКИ ПІСЛЯ стабильно-функцІонального остеосинтезУ Автореферат 21 стр.
35695. Фізична реабілітація хворих з травматичними ушкодженнями нижньо-грудного і поперекового відділів хребта Автореферат 21 стр.
35696. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ на СТАТИЧНу ФОРМу ПЛОСКОСТОПОСТІ та ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА Автореферат 26 стр.
35697. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА Автореферат 19 стр.
35698. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії у післяопераційному періоді Автореферат 32 стр.
35699. ФІЗИЧНА ТА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТРИБУНІВ У ВИСОТУ ВІДПОВІДНО ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 26 стр.
35700. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ АНГЛІЇ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356  [357]  358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389