Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35101. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В АПК (на матеріалах сільськогосподарських та переробних підприємств молочного підкомплексу Київської області) Автореферат 26 стр.
35102. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ СТРАТЕГІЯМИ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 30 стр.
35103. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
35104. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
35105. Управління маркетингОМ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (на матеріалах німецької банківської системи) Автореферат 32 стр.
35106. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ Автореферат 30 стр.
35107. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НЕКОМЕРЦІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ Автореферат 26 стр.
35108. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ОРГАНІЗАЦІЯХ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВОЇ МЕРЕЖІ АПК Автореферат 22 стр.
35109. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМ СТИМУЛЮВАННЯМ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
35110. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ ЗБУТОВИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 29 стр.
35111. Управління МАТЕРІАЛЬНИМИ потоКАми на підприємствах вугільної промисловості України Автореферат 26 стр.
35112. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ Автореферат 19 стр.
35113. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 21 стр.
35114. Управління матеріальними ресурсами промислових підприємств Автореферат 24 стр.
35115. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ У ПЕРІОД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
35116. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ Автореферат 31 стр.
35117. УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
35118. управління механізмом кредитування довгострокових програм Розвитку економіки в Україні Автореферат 27 стр.
35119. УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
35120. УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
35121. УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 26 стр.
35122. УПРАВЛІННЯ НауКОВО-ТехнІчНим Прогресом НА ОСНОВІ створення системИ показНИКІВ ТЕРМІНІВ СЛУЖБИ ТЕХНІКИ Автореферат 27 стр.
35123. управління НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ Автореферат 30 стр.
35124. УПРАВЛІННЯ НЕДОХІДНИМИ АКТИВАМИ БАНКУ НА ОСНОВІ Удосконалення ЇХ ОЦІНКИ Автореферат 25 стр.
35125. Управління нестаціонарними транспортними потоками на регульованих перехрестях Автореферат 21 стр.
35126. Управління оборотним капіталом промислових підприємств Автореферат 27 стр.
35127. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТА оцінка ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ (на базі харчової промисловості Чернігівського регіону) Автореферат 29 стр.
35128. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Автореферат 22 стр.
35129. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
35130. Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі поліграфії України) Автореферат 28 стр.
35131. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 31 стр.
35132. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ В УМОВАХ ЇХ ДЕФІЦИТУ (на прикладі гірничорудних підприємств Кривбасу) Автореферат 26 стр.
35133. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
35134. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
35135. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ Автореферат 28 стр.
35136. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В РИНКОВИХ УМОВАХ. Автореферат 25 стр.
35137. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ОСНОВІ Стратегічних Зон Господарювання Автореферат 27 стр.
35138. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ НОВОВВЕДЕННЯМИ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
35139. Управління ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИм РОЗВИТКом ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ Автореферат 35 стр.
35140. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКОВОЇ МОДЕЛІ ЛЮДИНИ В СЕРЕДОВИЩІ ВИРОБНИЧОГО СОЦІУМУ Автореферат 23 стр.
35141. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
35142. УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ, ВИКЛИКАНИХ АНОМАЛЬНИМИ ЯВИЩАМИ ТЕХНОГЕННОГО І ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ) Автореферат 26 стр.
35143. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ГАЛУЗЗЮ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
35144. Управління основним капіталом морських торговельних портів Автореферат 21 стр.
35145. Управління підготовкою та перепідготовкою працівників промислового підприємства в системі менеджменту персоналу Автореферат 20 стр.
35146. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ В АГРОБІЗНЕСІ Автореферат 29 стр.
35147. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ ПІДПРИЄМСТВ ОКЕАНІЧНОГО РИБАЛЬСТВА Автореферат 30 стр.
35148. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі підприємницьких структур Чернівецької області) Автореферат 25 стр.
35149. Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості УКРАЇНИ в умовах протекціонізму Автореферат 23 стр.
35150. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
35151. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДРУКОВАНИХ ЗМІ: МАРКЕТИНГОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД Автореферат 28 стр.
35152. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ Автореферат 30 стр.
35153. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ У ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ) Автореферат 26 стр.
35154. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 47 стр.
35155. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 43 стр.
35156. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КРИЗИ Автореферат 26 стр.
35157. Управління підприємством на основі бюджетування Автореферат 31 стр.
35158. УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН) Автореферат 26 стр.
35159. УПРАВЛІННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
35160. УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 27 стр.
35161. УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
35162. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 26 стр.
35163. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
35164. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Автореферат 52 стр.
35165. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 26 стр.
35166. управління поведінкою організації (На прикладі промислових підприЄмств) Автореферат 22 стр.
35167. Управління поведінкою персоналу виробничої організації Автореферат 26 стр.
35168. УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
35169. УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ Автореферат 27 стр.
35170. УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
35171. УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
35172. УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМ КОНФЛІКТОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА УКРАЇНСЬКА ПОСТРАДЯНСЬКА ДІЙСНІСТЬ Автореферат 23 стр.
35173. УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ ЯК СОЦІАЛЬНО - ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА Автореферат 23 стр.
35174. управління попитом та пропозицією на товарному ринку (на прикладі підприємств споживчої кооперації Західного регіону України) Автореферат 25 стр.
35175. УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
35176. УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
35177. УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
35178. управління портфельними інвестиціями комерційних банків в україні Автореферат 24 стр.
35179. УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
35180. УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ (на матеріалах підприємств цементної промисловості України) Автореферат 28 стр.
35181. УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
35182. Управління потоками мовних повідомлень на мережах зв'язку спеціального призначення Автореферат 30 стр.
35183. УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ПАСИВАМИ БАНКУ Автореферат 30 стр.
35184. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
35185. УПРАВЛІННЯ ПРИЙНЯТТЯМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 36 стр.
35186. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИМ ФОНДОМ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ Автореферат 27 стр.
35187. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 27 стр.
35188. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ НАСІННЯ КОРМОВИХ БУРЯКІВ У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
35189. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ БУДІВНИЦТВА КОМПОЗИТНИХ ПЛАВУЧИХ СПОРУД Автореферат 18 стр.
35190. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ КОЛЕКТИВНИХ РІШЕНЬ Автореферат 23 стр.
35191. управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів Автореферат 20 стр.
35192. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ НА МЕРЕЖАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ Автореферат 21 стр.
35193. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕМОНТУ суднових технічних засобів Автореферат 22 стр.
35194. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 21 стр.
35195. Управління проектами реформуваннявиробничо – господарської діяльностіпідприємств будіндустрії Автореферат 19 стр.
35196. управління проектами створення модифікацій пасажирських і транспортних літаків в умовах ринкової економіки Автореферат 20 стр.
35197. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ У СУДНОБУДУВАННІ Автореферат 35 стр.
35198. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ ПОБУДОВИ ПРИМІСЬКИХ АВТОБУСНИХ СИСТЕМ Автореферат 29 стр.
35199. УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ( НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ АНГОЛА ) Автореферат 32 стр.
35200. УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351  [352]  353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389