Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

34801. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ КОНФЛІКТИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 49 стр.
34802. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. Автореферат 43 стр.
34803. Українсько-польське співробітництво в гуманітарній сфері: кінець 80-х – 90-ті роки хх століття Автореферат 33 стр.
34804. Українсько-російські відносини у 1919-1922 рр.: національно-державний аспект Автореферат 27 стр.
34805. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ У ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (1989-1998 рр.) Автореферат 30 стр.
34806. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ: КВІТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1918 РОКУ Автореферат 28 стр.
34807. Українсько-російські взаємини в cучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.) Автореферат 53 стр.
34808. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В 20 — 30-х рр. ХХ ст. Автореферат 22 стр.
34809. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ 1659-1668 рр. Автореферат 29 стр.
34810. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 28 стр.
34811. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА 1658 — 1659 рр. Автореферат 28 стр.
34812. Українсько-російська міжмовна омонімія в генетичному і функціонально-семантичному аспектах (дієслівна лексика)” Автореферат 30 стр.
34813. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ Автореферат 33 стр.
34814. УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 31 стр.
34815. УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКе СПІВРОБІТНИЦТВО: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН У 1990-х рОКАХ Автореферат 29 стр.
34816. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр. Автореферат 31 стр.
34817. УКРАЇНСЬКОМОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНГ: ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 29 стр.
34818. УКРАЇНСЬКО–РОСІЙСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
34819. Українці в польщі: проблема збереження етнонаціональної ідентичності ЯК ЧИННИК УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН Автореферат 21 стр.
34820. УЛИЧІ І ТИВЕРЦІ В КАРПАТО-ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (друга половина ІХ – перша половина Х сторіччя) Автореферат 25 стр.
34821. УЛЬТРАДОБУТКИ НЕТЕРОВИХ V-ОБЛАСТЕЙ ТА ЇХ ТЕОРЕТИКО-СКРУТОВІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 19 стр.
34822. УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОППЛЕРОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНого гепатиту та цирозу ПЕЧІНКИ Автореферат 25 стр.
34823. УЛЬТРАЗВУКОВІ КРИТЕРІЇ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОБСТРУКТИВНИХ УРОПАТІЙ ПЛОДА ТА ОЦІНКА ЙОГО ЖИТТЄЗДАТНОСТІ Автореферат 24 стр.
34824. УЛЬТРАЗВУКОВІ ТА ГОРМОНАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЛІКУВАННЯ ЮВЕНІЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ Автореферат 29 стр.
34825. УЛЬТРАЗВУКОВА ЕНДАРТЕРЕКТОМІЯ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ОБЛІТЕРУЮЧИХ УРАЖЕНЬ АРТЕРІЙ СТЕГНОВО-ПІДКОЛІННОГО СЕГМЕНТА Автореферат 22 стр.
34826. УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА СТАНУ ЛІВИХ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ ПРИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ Автореферат 29 стр.
34827. Ультразвукова та клінічна семіотика захворювань гепатобіліарної зони: гепатити, цирози та абсцеси печінки. Автореферат 32 стр.
34828. ультразвукове дослідження та рентгенівська компютерна томографія у діагностиці та диференціальній діагностиці ураження лімфатичних вуздів чревної порожнини та заочеревенного простору Автореферат 19 стр.
34829. ультразвуковий метод, п’єзоелектричні перетворювачі та пристрої контроля в’язкості рідини підвищеної точності для систем керування Автореферат 19 стр.
34830. УЛЬТРАСТРУКТУРА АЛЬВЕОЛЯРНИХ МАКРОФАГІВ ПЛОДIВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ В НОРМІ І ПРИ ДІЇ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ГІПОКСІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА У ЛЮДИНИ Автореферат 20 стр.
34831. УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ТА ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПТАХІВ НА СТРЕС Автореферат 28 стр.
34832. УЛЬТРАСТРУКТУРНА МОРФОЛОГІЯ КОМПОНЕНТІВ АЕРОГЕМАТИЧНОГО БАР’ЄРУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ БРОНХІТІ Автореферат 22 стр.
34833. УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОДЕЛЮВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОГО БАР'ЄРУ ПРИ ЕРН-ГЕСТОЗАХ ТА ГІПОХРОМНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ. Автореферат 25 стр.
34834. Ультрафільтраційне очищення природних вод від ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН та важких металів Автореферат 19 стр.
34835. УЛЬТРАФІЛЬТРИ ТА ТОПОЛОГІЇ НА ГРУПАХ Автореферат 32 стр.
34836. УМАНСЬКЕ КОЗАЦТВО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ (СЕРЕДИНА ХVІІ – ПОЧАТОК ХVІІІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 27 стр.
34837. УМИСНЕ ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ТА КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 29 стр.
34838. УМИСНЕ ВБИВСТВО ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ Автореферат 26 стр.
34839. умови ЗАБЕЗПЕЧЕННя МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ та їх застосування в РЕГУЛЮВАННі БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Автореферат 21 стр.
34840. УМОВИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
34841. Умови існування та динамічні властивості автолокалізованих електронних станів в низьковимірних молекулярних системах Автореферат 35 стр.
34842. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ Автореферат 22 стр.
34843. Умови виникнення та просторово-часова мінливість опадів теплого півріччя і гроз на півдні України ( Українське Причорноморя ). Автореферат 27 стр.
34844. УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ЯРОГО після рІзних ПОПЕРЕДНИКІВ У ПРАВОБЕРЕЖНОму ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
34845. УМОВИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТА ОРТОГОНАЛЬНОСТІ ЙМОВІРНІСНИХ МІР, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ГАУССІВСЬКИМ УЗАГАЛЬНЕНИМ ОДНОРІДНИМ ВИПАДКОВИМ ПОЛЯМ Автореферат 41 стр.
34846. УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР Автореферат 25 стр.
34847. умови забруднення підземних вод нафтопродуктами в зоні водозаборів (на прикладі Херсонського вузла водозаборів) Автореферат 31 стр.
34848. УМОВИ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ЗОНИ ВІД ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ДО ГЛИБОКОВОДНОЇ ЗАПАДИНИ ЧОРНОГО МОРЯ В ПІЗНЬОПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВИЙ ЧАС Автореферат 32 стр.
34849. УМОВИ ПІДПОРЯДКОВАНОСТІ ДЛЯ СИСТЕМ МІНІМАЛЬНИХ ТА МАКСИМАЛЬНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ У ПРОСТОРАХ Автореферат 17 стр.
34850. УМОВИ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО, ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНОГО І ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОГО ХЛОРУ Автореферат 22 стр.
34851. УМОВИ ПРАЦІ ТА ІМУННИЙ ГОМЕОСТАЗ У ХВОРИХ НА ПИЛОВI ЗАХВОРЮВАННЯ БРОНХІВ ТА ЛЕГЕНIВ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКIВ МАШИНОБУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 22 стр.
34852. Умови розвитку затяжної діареї після перенесеної гострої кишкової інфекції та підходи до лікування у дітей першого півріччя життя Автореферат 23 стр.
34853. Умови стiйкостi руху нелiнiйних систем з неточними значеннями параметрiв Автореферат 13 стр.
34854. УМОВИ ТА ПАРАМЕТРИ НОРМАЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
34855. УМОВИ ФОРМУВАННЯ І СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
34856. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАДОВИХ ПРОЦЕСІВ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ МЕЗОСТРУКТУРИ ЗА ДАНИМИ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР`Ї Автореферат 18 стр.
34857. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ В ВОДОЙМАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я Автореферат 27 стр.
34858. УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР З БЛИЖНІМ ПОРЯДКОМ У РОЗТАШУВАННІ ДЕФЕКТІВ ПАКУВАННЯ В СПЛАВАХ КОБАЛЬТА З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗАМІЩЕННЯ Автореферат 23 стр.
34859. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
34860. УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНА ТЕРАПІЯ ОПІЙНОЇ НАРКОМАНІЇ Автореферат 30 стр.
34861. УМОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ У ПОВОЄННОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ РОМАНІ Автореферат 27 стр.
34862. УМОВНОРЕФЛЕКТОРНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЩУРІВ ЗА ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ Автореферат 28 стр.
34863. УНІВЕРСАЛІЇ КУЛЬТУРИ У ТВОРЧОСТІ КШИШТОФА ПЕНДЕРЕЦЬКОГО Автореферат 27 стр.
34864. УНІВЕРСАЛЬНІ АКЦИЗИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 24 стр.
34865. УНІВЕРСАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ШВИДКИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 21 стр.
34866. Універсальні залежності РІВНОВАЖНИХ АДСОРБЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕВПОРЯДКОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 40 стр.
34867. УНІВЕРСАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МІФУ Автореферат 27 стр.
34868. УНІВЕРСАЛЬНЕ І СПЕЦИФІЧНЕ В ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІЙ СИМВОЛІЦІ УКРАЇНСЬКОГО ТА ІРЛАНДСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА (порівняльно-семіотичний аналіз) Автореферат 27 стр.
34869. УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОСМЕТИЧНОГО ОДНОМОМЕНТНОГО ОЧНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
34870. УНІВЕРСАЛЬНИЙ СИМВОЛ “СВІТОВЕ ДЕРЕВО” ТА ЙОГО МОВНО-ОБРАЗНІ ПАРАДИГМИ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ БОРИСА ПАСТЕРНАКА Автореферат 27 стр.
34871. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 26 стр.
34872. Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України Автореферат 34 стр.
34873. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Автореферат 32 стр.
34874. Університетська психологія в Україні в першій половині ХІХ століття Автореферат 24 стр.
34875. УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII – ПОЧАТОК XVIII СТ.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 29 стр.
34876. УНІКАЛЬНІСТЬ КУЛЬТУР У КОНТЕКСТІ ЕНТЕЛЕХІЇ ТОТОЖНОСТІ ТА ВІДМІННОСТ Автореферат 20 стр.
34877. Уніфікація МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА в ЄвропеЙському союзі Автореферат 28 стр.
34878. УНІФІКАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В РАМКАХ ГААЗЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Автореферат 26 стр.
34879. УНІФІКАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ОБЛАСТІ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ Автореферат 26 стр.
34880. УНІФІКАЦІЯ СТРУКТУР, АТРИБУТІВ, ОПЕРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДИСКРЕТНИМ ВИРОБНИЦТВОМ Автореферат 26 стр.
34881. УНІФІКОВАНІ ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ ШВИДКИХ АЛГОРИТМІВ ЗСУНУТИХ КОСИНУСНИХ ТА СИНУСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 21 стр.
34882. УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
34883. УПОДІБНЕННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
34884. Упорядкування і підвищення ефективності використання земель у господарствах Передкарпаття Автореферат 28 стр.
34885. УПРАВЛIННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ШКОЛЯРIВ В УМОВАХ IНФОРМАТИЗАЦIЇ ОСВIТИ Автореферат 22 стр.
34886. УПРАВЛIННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В КОМЕРЦIЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
34887. управлiнське рiшення як вид соцiальної дiяльностi Автореферат 25 стр.
34888. Управлiнський облік виробничих витрат: аспекти оцiнки й оптимізації асортиментної політики (на прикладi підприємств молочної промисловості) Автореферат 27 стр.
34889. УПРАВЛІНННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ Автореферат 27 стр.
34890. УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
34891. УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТОРАМИ ТА НАСЛІДКАМИ КУРСОВОЇ ДИНАМІКИ АКЦІЙ Спеціальність 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Автореферат 32 стр.
34892. управління інвестиційним забезпеченням підприємства Автореферат 30 стр.
34893. Управління інвестиційним проектом з урахуванням ризику Автореферат 21 стр.
34894. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 23 стр.
34895. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
34896. Управління інвестиційним процесом та вибір ефективних інвестиційних проектів в умовах ризику (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 25 стр.
34897. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕҐІОНУ Автореферат 21 стр.
34898. Управління інвестиційним процесом на підприємстві Автореферат 23 стр.
34899. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 18 стр.
34900. управління інвестиційними ПРОЕКТами МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348  [349]  350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389