Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

34601. УКРАЇНСЬКА І РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ЗАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ В XVI–XVIII ст. Автореферат 35 стр.
34602. УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ВОЛИНІ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ Автореферат 27 стр.
34603. УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ГАЛИЧИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ Автореферат 30 стр.
34604. Українська історіографія та журнал “Основа” в контексті культурно-національного відродження України Автореферат 24 стр.
34605. Українська історіографія “Весни народів” Автореферат 30 стр.
34606. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 24 стр.
34607. Українська історична бібліографія (кінець XIX ст. – 1939 р.): становлення і розвиток Автореферат 29 стр.
34608. УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. (ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ТА ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС) Автореферат 28 стр.
34609. УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА СЛАВІСТИКА НОВОГО ЧАСУ: ВИТОКИ, СТАНОВЛЕННЯ І ЕТАПИ РОЗВИТКУ Автореферат 51 стр.
34610. Українська академія сільськогосподарських наук: становлення та діяльність (1956–1962 роки) Автореферат 32 стр.
34611. УКРАЇНСЬКА АНТРОПОНІМІЯ У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ОПИСІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765-1769 рр.: СЛОВОТВІРНА І МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА (на матеріалі Київської сотні Київського полку) Автореферат 27 стр.
34612. УКРАЇНСЬКА АФОРИСТИКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 30 стр.
34613. Українська бібліотечна періодика 1991–2005 років: основні тенденції розвитку Автореферат 30 стр.
34614. УКРАЇНСЬКА БІОГРАФІЧНА ПРОЗА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ЖАНРОВИЙ АСПЕКТ (ЗА ТВОРАМИ В. ПЕТРОВА, С. ВАСИЛЬЧЕНКА, О. ІЛЬЧЕНКА, Л. СМІЛЯНСЬКОГО) Автореферат 28 стр.
34615. Українська військова авіація в умовах боротьби за національну державність (грудень 1917 – листопад 1920 рр.) Автореферат 35 стр.
34616. УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ПРЕСА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1921 рр.) Автореферат 24 стр.
34617. Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан) Автореферат 28 стр.
34618. УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ Автореферат 51 стр.
34619. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА АВСТРАЛІЇ ЯК СУБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ Автореферат 25 стр.
34620. УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНО-ХЛІБОРОБСЬКА ПАРТІЯ: ІДЕОЛОГІЯ, ДОСВІД, УРОКИ Автореферат 22 стр.
34621. Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: Історіографічне дослідження Автореферат 24 стр.
34622. Українська дитяча книжка Східної Галичини: історико-книгознавчий аспект (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) Автореферат 26 стр.
34623. УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ В системі модерністСьКого художНього мислення Автореферат 69 стр.
34624. УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА ПІСНЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ (XVII-XX ст.) Автореферат 29 стр.
34625. УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 55 стр.
34626. УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 55 стр.
34627. УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА: ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 59 стр.
34628. УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 26 стр.
34629. УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
34630. українська еміграційна преса у франції 20—30-х рр. ХХ ст.: становлення, розвиток, проблематика Автореферат 23 стр.
34631. Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914–1923) Автореферат 32 стр.
34632. УКРАЇНСЬКА ЕСТРАДНА МУЗИКА І ФОЛЬКЛОР: ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ І СИНТЕЗ Автореферат 29 стр.
34633. УКРАЇНСЬКА ЕТНІЧНА ПРЕСА США ТА КАНАДИ (1945–1994 РР.): ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВЗАЄМИН Автореферат 32 стр.
34634. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю Автореферат 33 стр.
34635. УКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СЕРЕДНЯ ШКОЛА В ПЕРІОД ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917-1920 РР.) Автореферат 26 стр.
34636. УКРАЇНСЬКА КНИГА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИЙ І БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 30 стр.
34637. УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (УКАПІСТІВ): УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЛІКВІДАЦІЯ (1920-1925 РР.) Автореферат 30 стр.
34638. УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ У ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1920-1939 рр.) Автореферат 35 стр.
34639. Українська лірична пісня: еволюція поетичного мислення Автореферат 56 стр.
34640. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В КИТАЇ: ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ Автореферат 29 стр.
34641. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОНЕЧЧИНИ 20-80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
34642. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В БІБЛІЙНОМУ ІНТЕРТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ В. ДРОЗДА, Р. ІВАНИЧУКА, К. МОТРИЧ) Автореферат 28 стр.
34643. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ У СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО Автореферат 32 стр.
34644. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА 70 – 90-Х РОКІВ ХХ СТ.: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА СТРУКТУРА, ХРОНОТОП Автореферат 27 стр.
34645. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МЕМУАРИСТИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТНОГО І СУБ’ЄКТНОГО ТИПІВ Автореферат 30 стр.
34646. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА НА ВОЛИНІ У XVIII cт. (фонетика та морфологія почаївських стародруків) Автореферат 29 стр.
34647. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА БОЛГАРИСТИКА ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТ.: СТАНОВЛЕННЯ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 26 стр.
34648. УКРАЇНСЬКА МЕМУАРИСТИКА В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 29 стр.
34649. українська ментальність у контекстi відродження національної духовності Автореферат 27 стр.
34650. УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ЕТНОГЕНЕТИЧНОГО ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО БУТТЯ НАРОДУ Автореферат 23 стр.
34651. Українська мова в епістолярних текстах кінця ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 34 стр.
34652. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті Автореферат 38 стр.
34653. Українська модерна новела кінця ХІХ - початку ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провідною рисою художнього мислення доби Автореферат 26 стр.
34654. УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1921-1939 рр.) Автореферат 27 стр.
34655. УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Автореферат 32 стр.
34656. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА АПОКРИФІЧНА ЛЕГЕНДА: ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ І ПОБУТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
34657. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА БАЛАДА: естетичний аспект Автореферат 30 стр.
34658. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПРОЗА (ЛЕГЕНДА, КАЗКА). ЕВОЛЮЦІЯ ЕПІЧНИХ ТРАДИЦІЙ Автореферат 28 стр.
34659. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
34660. УКРАЇНСЬКА НАРОДНО-ТРУДОВА ПАРТІЯ: БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ. 1919-1924 РОКИ. Автореферат 29 стр.
34661. УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
34662. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ДИСКУРСІВ Автореферат 37 стр.
34663. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ Автореферат 62 стр.
34664. Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції розвитку Автореферат 43 стр.
34665. Українська пісня в контексті художнього життя Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття Автореферат 22 стр.
34666. УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА Автореферат 46 стр.
34667. Українська педагогічна преса канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
34668. українська поезія резистансу 40 - 50-х років хх століття: генетичний контекст і естетична природа Автореферат 32 стр.
34669. УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ РУМУНІЇДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.(ТЕМАТИЧНО-ЖАНРОВІ ТА СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ) Автореферат 23 стр.
34670. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА ЩОДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 52 стр.
34671. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ 20-х РОКІВ ХХ ст. Автореферат 63 стр.
34672. Українська політична еміграція і Гетьманщина в 1710-1742 рр.: політико-дипломатичний аспект”. Автореферат 22 стр.
34673. Українська православна церква на ВолиніУкраїнська православна церква на Волині у 20-40-х рр. XX ст. Автореферат 28 стр.
34674. УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ Автореферат 25 стр.
34675. УКРАЇНСЬКА ПРЕСА НАДДНІПРЯНЩИНИ В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ (друга половина XIX ст. – 1920 р.) Автореферат 25 стр.
34676. УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ КPАЮ (1870-1940 рр.) Автореферат 49 стр.
34677. УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ (ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА НАТО У 90-х РОКАХ) Автореферат 34 стр.
34678. УКРАЇНСЬКА ПРИМОВКА: ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 23 стр.
34679. УКРАЇНСЬКА ПРОЗА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМАНЕНТНОСТІ Автореферат 49 стр.
34680. УКРАЇНСЬКА ПСИХОЛОГІЧНА ДРАМА 70-80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
34681. УКРАЇНСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА 60-х і 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (ідеї і тенденції) Автореферат 21 стр.
34682. УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ – УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНО-РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ: ІДЕОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПОЛІТИКА (1918–1939 рр.) Автореферат 27 стр.
34683. Українська реалістична проза другої половини ХІХ ст. як історичне джерело Автореферат 29 стр.
34684. УКРАЇНСЬКА РОМАНТИЧНА ПОЕЗІЯ КІНЦЯ 20-х – ПОЧАТКУ 40-х рр. ХІХ ст.: МІФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
34685. УКРАЇНСЬКА САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНА ПРЕСА ГАЛИЧИНИ 20—30-х рр. ХХ ст.: ІСТОРИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 25 стр.
34686. УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ В СОЦІАЛЬНОМУ І НАЦІОНАЛЬНОМУ РУХАХ ГАЛИЧИНИ (90-і рр. ХІХ ст. – 1914 р.) Автореферат 28 стр.
34687. українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація Автореферат 33 стр.
34688. УКРАЇНСЬКА СПОРТИВНА ПЕРІОДИКА ГАЛИЧИНИ 20—30-Х РР. XX СТ.: ІСТОРИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ І ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ Автореферат 23 стр.
34689. Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) Автореферат 27 стр.
34690. УКРАЇНСЬКА ТАБОРОВА ПРЕСА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ Автореферат 40 стр.
34691. УКРАЇНСЬКА ТЕМА В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ (проблеми еволюції, міфологізації, інтертекстуальності) Автореферат 50 стр.
34692. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ГАЛУЗІ ПРИКЛАДНОЇ (КОМП’ЮТЕРНОЇ) ЛІНГВІСТИКИ (логіко-лінгвістичний аналіз) Автореферат 32 стр.
34693. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК) Автореферат 21 стр.
34694. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ Автореферат 29 стр.
34695. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
34696. Українська Традиційна весільна обрядовість Одещини (20-80-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 30 стр.
34697. УКРАЇНСЬКА ФІЗИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
34698. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА Автореферат 46 стр.
34699. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: методологічний дискурс Автореферат 53 стр.
34700. УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКАУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ДЖЕРЕЛАХКІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 32 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346  [347]  348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389