Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33601. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ ЧОРНОЗЕМІВ ПІВДЕННИХ ЗРОШУВАНИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД м. ОДЕСИ Автореферат 24 стр.
33602. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ У ФІЛОСОФІЇ ХХ ст.: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ Автореферат 27 стр.
33603. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О. Плюща, І. Липи Автореферат 27 стр.
33604. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕСХАТО-ХІЛІАСТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ Автореферат 44 стр.
33605. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРІВ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ТВОРЧОСТІ НЕОКЛАСИКІВ Автореферат 31 стр.
33606. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТИЧНОЇ ТРАГЕДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 24 стр.
33607. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРУ ПРОПОВІДІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНОМОВНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ (ЄВГЕН СВЕРСТЮК, МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ — УКРАЇНА, ІВАН ОРТИНСЬКИЙ — НІМЕЧЧИНА) Автореферат 25 стр.
33608. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 49 стр.
33609. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕТАФІЗИКИ (ОНТОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ) Автореферат 56 стр.
33610. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАХІДНОСАХАРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ У 1956 – 1991 РР. Автореферат 43 стр.
33611. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ Автореферат 23 стр.
33612. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
33613. ТРАНСФОРМАЦІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 47 стр.
33614. Трансформація корпоративних стратегій іноземних комерційних банків в умовах глобалізації Автореферат 26 стр.
33615. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІПІД-ПІГМЕНТНИХ КОМПОНЕНТІВ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ТКАНИН Triticum aestivum L. ЗА УМОВ СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
33616. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІПІДІВ КОРМУ В ОРГАНІЗМІ ТЕЛЯТ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ І ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ЕКСТРУДОВАНИХ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ Автореферат 24 стр.
33617. Трансформація міжнаціональних та міжетнічних відносин у Західній Європі в 1980-1990-ті рр. Автореферат 28 стр.
33618. ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФОЛОГЕМИ АГАСВЕРА В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ-ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
33619. ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В ПЕРІОД ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ Автореферат 29 стр.
33620. ТРАНСФОРМАЦІЯ МУЗЕЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІНСТИТУТУ (ХХ – початок ХХІ століття) Автореферат 28 стр.
33621. ТРАНСФОРМАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Автореферат 32 стр.
33622. ТРАНСФОРМАЦІЯ НАРОДНОЇ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ І ЖИВОПИСУ МАРАМОРОША У XVII–XVIII СТОЛІТТЯХ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 26 стр.
33623. ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ Автореферат 34 стр.
33624. ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
33625. ТРАНСФОРМАЦІЯ НОМІНАЛІЗАЦІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ НАПРЯМКАХ ПЕРЕКЛАДУ Автореферат 37 стр.
33626. Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг) Автореферат 31 стр.
33627. ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 50 стр.
33628. Трансформація організаційно-економічного статусу підприємства (на прикладі текстильної галузі) Автореферат 26 стр.
33629. ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИХ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИКОРИСТАННІ Автореферат 22 стр.
33630. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (90-ті рр. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.) Автореферат 34 стр.
33631. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 46 стр.
33632. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Автореферат 26 стр.
33633. Трансформація постпозитивістської епістемологічної традиції: основні вектори та сучасні модифікації Автореферат 21 стр.
33634. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОСЛАВ’Я В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ КОНТЕКСТ Автореферат 23 стр.
33635. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДИ МИСТЕЦТВА ТА ЛІТЕРАТУРИ В НОВІТНЬОМУ ЧАСІ Автореферат 30 стр.
33636. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ У СТРУКТУРАЛІЗМІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ К. ЛЕВІ-СТРОССА ТА М. ФУКО Автореферат 32 стр.
33637. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОТОПЛАСТІВ sTREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912 ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕКТОРІВ, сКОНСТРУЙОВАНИХ НА ОСНОВІ ЕНДОГЕННОЇ ПЛАЗМІДИ Автореферат 23 стр.
33638. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ФУНКЦІЙ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (НА МАТЕРІАЛАХ США І КАНАДИ) Автореферат 36 стр.
33639. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ Автореферат 24 стр.
33640. ТРАНСФОРМАЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМАГНІТНИХ ЦЕНТРІВ ТА OПТИЧНІ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ KDP І DKDP Автореферат 20 стр.
33641. Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг Автореферат 22 стр.
33642. ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕКОМБІНАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ, ПІДВИЩЕННЯ КВАНТОВОГО ВИХОДУ ТА ГЕНЕРАЦІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ В CdxHg1xTe І InSb ПІД ВПЛИВОМ ОДНОВІСНОГО НАПРУЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
33643. ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНО-МОРАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В НІГІЛІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОМУ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ Автореферат 26 стр.
33644. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОДЮЧОСТІ СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ МЕЛІОРАЦІЙ Автореферат 54 стр.
33645. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (за матеріалами Центрального і Північно-східного районів України) Автореферат 22 стр.
33646. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (на прикладі Полтавської області) Автореферат 27 стр.
33647. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ СУБНАЦІОНАЛЬНИХ РЕГІОНІВ У СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ Автореферат 29 стр.
33648. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОМАНУ ВИХОВАННЯ В ІТАЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
33649. ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 22 стр.
33650. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ В ІСПАНІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ ВІД ФРАНКІЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ Автореферат 25 стр.
33651. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
33652. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ Автореферат 26 стр.
33653. Трансформація системи реалізації зерна в Україні до ринкових умов Автореферат 28 стр.
33654. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 30 стр.
33655. ТРАНСФОРМАЦІЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТИРІВ ЗА УМОВ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
33656. ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ Автореферат 60 стр.
33657. ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В ПЕРІОД РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (НА МАТЕРІАЛАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 27 стр.
33658. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві Автореферат 21 стр.
33659. ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ Автореферат 44 стр.
33660. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 23 стр.
33661. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ВУГЛЕЦЮ І АЗОТУ В ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ КАРБОНАТНОМУ ГРУНТІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
33662. ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАВЛЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ДО НАУКИ: РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 59 стр.
33663. Трансформація стратегії НАТО (1949-1954 рр.): сучасне бачення. Автореферат 36 стр.
33664. Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області) Автореферат 27 стр.
33665. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА НЕЛІНІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ХВИЛЬ В СОНЯЧНІЙ АТМОСФЕРІ ТА В КОСМІЧНІЙ ПЛАЗМІ Автореферат 25 стр.
33666. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ Л. АНДРЕЄВА Автореферат 28 стр.
33667. ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
33668. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону Автореферат 24 стр.
33669. ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО “Я”-КОНЦЕПЦІЮ У КРОС-КУЛЬТУРНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Автореферат 26 стр.
33670. трансформація фінансових систем нових індустріальних країн східної азії в умовах глобалізації Автореферат 31 стр.
33671. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФЕНОМЕНА УКРАЇНСЬКОГО КАЛЬВІНІЗМУ В СИСТЕМІ МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ Автореферат 31 стр.
33672. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОНДОВИХ РИНКІВ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 23 стр.
33673. трансформація форм власності і господарювання та розвиток орендних відносин У сільськогосподарських підприємствах Автореферат 31 стр.
33674. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ В АПК ЗА РИНКОВИХ УМОВ Автореферат 25 стр.
33675. ТРАНСФОРМУЮЧИЙ ФАКТОР РОСТУ, МАТРИКСНІ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 24 стр.
33676. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ФЕНОМЕНУ УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ Автореферат 46 стр.
33677. ТРАСНФОРМАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КНР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
33678. ТРИБА CORONILLEAE (ADANS.) BOISS. (FABACEAE LINDL.) ФЛОРИ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
33679. ТРИБОГРАВІТАЦІЙНА СЕПАРАЦІЯ кам'яного ВУГІЛЛЯ МЕТОДОМ "РОЗГІН – ГАЛЬМУВАННЯ" Автореферат 22 стр.
33680. ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МІЦНІСТЬ СТРУКТУР ВІДПУСКУ СТАЛІ 60С2 З ВРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ НАВОДНЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
33681. Тривала міцність та напружено-деформований стан анкерування арматурних стержнів періодичного профілю акриловими клеями Автореферат 21 стр.
33682. ТРИВАЛЕ ГАЛЬМУВАННЯ H-РЕФЛЕКСУ ЛЮДИНИ ПРИ ДІЇ АФЕРЕНТНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ Автореферат 22 стр.
33683. ТРИВАЛЬНИЙ БЕТОНОЗМІШУВАЧ ДЛЯ приготування МАЛОРУХОМИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ Автореферат 21 стр.
33684. ТРИВИМІРНІ ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ ПРО ЗГИН ПРУЖНИХ ПРЯМОКУТНИХ ПЛАСТИН Автореферат 15 стр.
33685. ТРИВИМІРНЕ ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ, ФОРМОУТВОРЕННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ ОБРОБЦІ РІЗАННЯМ Автореферат 38 стр.
33686. Тригонометричні суми та їх застосування Автореферат 10 стр.
33687. ТРИКОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ ПОДАННЯ ЗНАНЬ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ ТА ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
33688. ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН – ПЕРСПЕКТИВНИЙ КОНДЕНСУЮЧИЙ РЕАГЕНТ В РЕАКЦІЯХ ЗА УЧАСТЮ КАРБОНІЛЬНИХ СПОЛУК Автореферат 21 стр.
33689. ТРИПІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ НИЖНЬОГО ПОРОССЯ (ЕТАПИ В ІІ – С І) Автореферат 26 стр.
33690. ТРИПОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА АВТОМАТИЗОВАНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДПИСІВ ЯК БІНАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ПРОСТОРІ ОЗНАК ПЕРЕТВОРЕННЯ РАДОНА НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ Автореферат 20 стр.
33691. ТРИПСИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ШКІДЛИВІСТЬ, ВЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА АГРОЦЕНОТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ Автореферат 43 стр.
33692. ТРИПТОФАН-2,3-ДІОКСИГЕНАЗна АКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ЦитохромУ Р-450 В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ хлоридУ ртутІ ТА хлоридУ кобальтУ Автореферат 28 стр.
33693. ТРИТЕРПЕНОВI ГЛIКОЗИДИ АРАЛIЄВИХ: ВИДІЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ БУДОВИ, БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ХЕМОТАКСОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 51 стр.
33694. ТРИТЕРПЕНОВI ГЛIКОЗИДИ КАЛОПАНАКСА СЕМИЛОПАТНОГО KALOPANAX SEPTEMLOBUM (THUNB.) KOIDZ. Автореферат 27 стр.
33695. ТРИТЕРПЕНОВI ГЛIКОЗИДИ ФАТСІЇ ЯПОНСЬКОЇ FATSIA JAPONICA Автореферат 21 стр.
33696. ТРИТЕРПЕНОВІ І ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ MELILOTOIDES CRETACEA (M. BIEB.) SOJAK Автореферат 19 стр.
33697. ТРИТЕРПЕНОВІ ГЛІКОЗИДИ ПЛЮЩАКАНАРСЬКОГОHEDERA CANARIENSIS WILLD. Автореферат 23 стр.
33698. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку Автореферат 14 стр.
33699. ТРИФАЗНІ ТРАНСФОРМАТОРИ З ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКТИВНОГО ОБ’ЄМУ Автореферат 22 стр.
33700. ТРИФАЗНИЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ВИПРЯМЛЯЧ З КОНДЕНСАТОРНО-КЛЮЧОВОЮ КОМУТУЮЧОЮ ЛАНКОЮ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336  [337]  338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389