Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33001. ТЕРИТОРІАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 28 стр.
33002. ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ЕКОЛОГІЧНО НАПРУЖЕНИХ РЕГІОНАХ ( НА ПРИКЛАДІ КРИВОРІЖЖЯ) Автореферат 29 стр.
33003. ТЕРИТОРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ МІЖБЮДЖЕТНИМИ ТРАНСФЕРТАМИ Автореферат 30 стр.
33004. Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації Автореферат 27 стр.
33005. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
33006. Територіальна організація агробізнесу реґіону (на матеріалах Львівської області) Автореферат 32 стр.
33007. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрями її удосконалення Автореферат 26 стр.
33008. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
33009. Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівсьої області Автореферат 24 стр.
33010. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 32 стр.
33011. Територіальна організація житлово-комунального господарства україни: методологія, практика та механізм регулювання Автореферат 49 стр.
33012. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ФРАНЦІЇ Автореферат 21 стр.
33013. Територіальна організація зернопродуктового комплексу РЕГІОНУ і напрями її удосконалення (на матеріалах Вінницької області) Автореферат 28 стр.
33014. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ її ВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 36 стр.
33015. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 28 стр.
33016. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 68 стр.
33017. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
33018. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ (на матеріалах Вінницької області) Автореферат 29 стр.
33019. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області Автореферат 31 стр.
33020. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) Автореферат 30 стр.
33021. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 28 стр.
33022. Територіальна організація ринку фінансових активів регіону (на прикладі Київської області) Автореферат 32 стр.
33023. Територіальна організація ринку цінних паперів: методологія і практика Автореферат 46 стр.
33024. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 31 стр.
33025. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
33026. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
33027. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (1945-2000 рр.) Автореферат 27 стр.
33028. Територіально-організаційна структура системи підприємств промислового залізничного транспорту та напрями її удосконалення Автореферат 27 стр.
33029. Територіально-організаційна структура системи підприємств промислового залізничного транспорту та напрями її удосконалення Автореферат 27 стр.
33030. ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 37 стр.
33031. ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА АГРОВИРОБНИЧО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУ Автореферат 23 стр.
33032. ТЕРМІНИ З НЕЗМІНЮВАНИМ ЗАЛЕЖНИМ КОМПОНЕНТОМ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ Автореферат 30 стр.
33033. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЗІ СКЛАДНИМ АД’ЄКТИВОМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі підмови будівництва) Автореферат 26 стр.
33034. Термінологічна лексика художньої різьби по дереву Автореферат 26 стр.
33035. ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ КОГЕЗІЇ АНГЛОМОВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТЕКСТУ Автореферат 30 стр.
33036. ТЕРМІНОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В РОСІЙСЬКІЙ ПИСЕМНОСТІ XVI-XVII СТ. Автореферат 24 стр.
33037. ТЕРМІНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: НОМІНАТИВНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
33038. Термічне розширення рідкісноземельних галатів зі структурою перовскіту Автореферат 35 стр.
33039. ТЕРМО- І В’ЯЗКОПРУЖНІСТЬ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ ТА ПОЛІАМІДУ 6 Автореферат 22 стр.
33040. ТЕРМОІМПУЛЬСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ АГРЕГАТІВ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ Автореферат 18 стр.
33041. ТЕРМОАКТИВАЦІЙНА СПЕКТРОСКОПІЯ КРИСТАЛІВ Bi12SiO20 , ЛЕГОВАНИХ ІОНАМИ Cr і Mn Автореферат 22 стр.
33042. ТЕРМОАКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОГО ДЕФОРМУВАННЯ (ШИЙКОУТВОРЕННЯ) Автореферат 18 стр.
33043. ТЕРМОАКУСТИЧНА НЕСТІЙКІСТЬ ТЕПЛОНОСІЯ В АКТИВНІЙ ЗОНІ ВОДОВОДЯНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕАКТОРІВ Автореферат 21 стр.
33044. ТЕРМОДИНАМIЧНI, КIНЕТИЧНI ТА МАГНIТНI ВЛАСТИВОСТI КВАНТОВИХ ТВЕРДИХ ТIЛ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Автореферат 39 стр.
33045. Термодинаміка і кінетика процесів катіонної й аніонної інтеркаляції халькогенідів індію, галію, вісмуту та титану Автореферат 31 стр.
33046. ТЕРМОДИНАМІКА І КІНЕТИКА ФАЗОУТВОРЕННЯ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 35 стр.
33047. ТЕРМОДИНАМІКА ДВОПІДГРАТКОВОЇ ПСЕВДОСПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ В ТЕОРІЇ СИЛЬНОКОРЕЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
33048. ТЕРМОДИНАМІКА ЗВОРОТНИХ ТА НЕЗВОРОТНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ ОДНОВІСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 22 стр.
33049. ТЕРМОДИНАМІКА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ КАТІОНА АМОНІЮ З КРАУН-ЕФІРАМИ У ВОДНО-ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ Автореферат 25 стр.
33050. ТЕРМОДИНАМІКА ПЛАВЛЕННЯ ЛАМЕЛЯРНИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 17 стр.
33051. ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4 Автореферат 28 стр.
33052. ТЕРМОДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ ІОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ТА АКТИВАЦІЇ РУХЛИВОСТІ ІОНІВ В ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОЗЧИННИКАХ Автореферат 24 стр.
33053. ТЕРМОДИНАМІКА РІДКИХ СПЛАВІВ МІДІ З ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ Автореферат 39 стр.
33054. ТЕРМОДИНАМІКА РОЗЧИНЕННЯ НЕЕЛЕКТРОЛІТІВ У СИСТЕМАХ ВОДА – ОЦТОВА ТА ВОДА – СІРЧАНА КИСЛОТА Автореферат 20 стр.
33055. Термодинаміка та електродинаміка міжфазних взаємодій у плазмі продуктів згорання металізованих складів, твердих і газових палив Автореферат 44 стр.
33056. Термодинаміка та кристалохімія атомних дефектів у кристалах і плівках PbTe, PbSe, легованих Tl, In. Автореферат 24 стр.
33057. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕСТЕРІВ НЕНАСИЧЕНИХ КИСЛОТ Автореферат 22 стр.
33058. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЙВМІСНИХ АЦЕТИЛЕНОВИХ ПЕРОКСИДІВ Автореферат 19 стр.
33059. Термодинамічні властивості озонобезпечних холодоагентів R32 і R125 Автореферат 24 стр.
33060. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОЗОНОНЕРУЙНІВНИХ ХОЛОДОАҐЕНТІВ ТА ЇХ РОЗЧИНІВ З МАСТИЛАМИ (Експеримент, методи прогнозування, проблеми екології) Автореферат 45 стр.
33061. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОТРІЙНИХ РОЗПЛАВІВ Ni-Al-Ti (Zr, Hf) ТА ПОДВІЙНИХ ГРАНИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
33062. Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al-Cu-Si, Al-Fe-Si та Al-Fe-Ge Автореферат 26 стр.
33063. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ ПОТРІЙНИХ СИСТЕМ GE(SI)-MN-AL, GE(SI)-GA-Y ТА AL-GA-Y Автореферат 22 стр.
33064. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ХОЛОДОАГЕНТУ R-245fa З КОМПРЕСОРНИМ ПОЛІЕФІРНИМ МАСТИЛОМ (Експеримент, методи прогнозування) Автореферат 29 стр.
33065. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛІВ CuInP2(SexS1-x)6 Автореферат 22 стр.
33066. Термодинамічні властивості селенідів рідкісноземельних металів церієвої підгрупи та гадолінію Автореферат 27 стр.
33067. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУМІШЕЙ ОЗОНОБЕЗПЕЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ ХОЛОДОАГЕНТІВ Автореферат 26 стр.
33068. Термодинамічні та структурні аспекти вибору складів флюсів для електродугового зварювання (Основи теорії флюсів нейтрального типу) Автореферат 37 стр.
33069. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ГАЗУ Автореферат 21 стр.
33070. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КРИТЕРІЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ НОСІЇВ У ТЕЛУРІ В ОБЛАСТІ БІПОЛЯРНОЇ ПРОВІДНОСТІ Автореферат 20 стр.
33071. ТЕРМОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ТИТАНУ ТА ІЇ ВПЛИВ НА КРИСТАЛІЧНУ БУДОВУ МАРТЕНСИТУ Автореферат 19 стр.
33072. ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ І СТРУКТУРА АЛЮМІНИЄВИХ СПЛАВІВ З МАГНІЄМ, КРЕМНІЄМ ТА ГЕРМАНІЄМ Автореферат 17 стр.
33073. Термоелектричні генератори на органічному паливі Автореферат 46 стр.
33074. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАДГРАТОК EuS-PbS Автореферат 21 стр.
33075. Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів Автореферат 26 стр.
33076. ТЕРМОКОАГУЛЯЦІЯ В ЛІКУВАННІ ЕКТОПІЇ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 25 стр.
33077. ТЕРМОЛІЗ І АКТИВАЦІЯ ВИКОПНОГО ВУГІЛЛЯ, СТРУКТУРНО МОДИФІКОВАНОГО В СИСТЕМІ HNO3-Ac2O Автореферат 23 стр.
33078. ТЕРМОМАГНІТНИЙ ГАЗОАНАЛІЗАТОР ІЗ КОРЕКЦІЄЮ ЗА “РОТОРНИМ” ЕФЕКТОМ Автореферат 23 стр.
33079. Термометричний метод оцінки стану окорухових прямих м’язів та його значення для планування хірургічного виправлення косоокості Автореферат 25 стр.
33080. ТЕРМОМЕХАНІКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ДЕФОРМІВНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ НИЗЬКОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ОПРОМІНЕННІ Автореферат 53 стр.
33081. ТЕРМОМЕХАНІКА НЕФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ЗА УМОВ ДІЇ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ З МОДУЛЯЦІЄЮ АМПЛІТУДИ Автореферат 45 стр.
33082. ТЕРМОМЕХАНІКА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ TEРМОЧУТЛИВИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ Автореферат 47 стр.
33083. ТЕРМОМЕХАНІКА СПОНТАННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ АЛМАЗІВ В АПАРАТАХ ВИСОКОГО ТИСКУ Автореферат 43 стр.
33084. ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ФЕРИТОВИХ ТІЛ З ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИМИ ГРАНИЦЯМИ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ Автореферат 29 стр.
33085. ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ЧАСТКОВО ПРОЗОРИХ ТІЛ З ПОРОЖНИНАМИ ЗА ТЕПЛОВОГО ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 31 стр.
33086. ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ З МЕТАЛЕВИХ ШКЕЛ - КОНЦЕПЦІЯ, НОРМАЛІЗАЦІЯ ТЕРМОСТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, РЕАЛІЗАЦІЯ Автореферат 49 стр.
33087. ТЕРМОПРУЖНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТОРОЇДАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ УСТАНОВОК Автореферат 52 стр.
33088. Термопружнопластичне швидкісне деформування циліндричних тіл при їх формоутворенні і з'єднанні Автореферат 21 стр.
33089. ТЕРМОРЕЗИСТИВНІ ТЕПЛОВІ ПОЖЕЖНІ СПОВІЩУВАЧІ З ПОКРАЩЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТА МЕТОДИ ЇХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ Автореферат 22 стр.
33090. ТЕРМОСТІЙКІ МАТЕРІАЛИ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ ТА ВИСОКОДИСПЕРСНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ Автореферат 25 стр.
33091. Термостійка склокераміка з реакційно зформованою структурою Автореферат 18 стр.
33092. термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку Автореферат 23 стр.
33093. термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку Автореферат 23 стр.
33094. ТЕРМОФОТОВОЛЬТАІЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 24 стр.
33095. ТЕРМОХАЛИННА І ГІДРОЛОГО-АКУСТИЧНА СТРУКТУРА ВОД ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 23 стр.
33096. ТЕРНАРНІ СПОЛУКИ ТИПУ Ме2ТeГал6 (Ме – К, Rb,; Гал КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА, ОБЛАСТІ ГОМОГЕННОСТІ, ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ Автореферат 25 стр.
33097. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ДУМЧАК ІРИНА МИХАЙЛІВНА Автореферат 29 стр.
33098. ТЕСТ-МЕТОДИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ З ВІЗУАЛЬНОЮ ІНДИКАЦІЄЮ: МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НОВІ ТЕСТ-СИСТЕМИ Автореферат 25 стр.
33099. Тестовий контроль аудитивних умінь студентів немовних факультетів вищого педагогічного навчального закладу (ІІ курс, англійська мова) Автореферат 29 стр.
33100. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ГОВОРІННЯМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ДРУГОЮ ІНОЗЕМНОЮ У СТУДЕНТІВ II КУРСУ МОВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330  [331]  332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389