Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32501. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА У ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИЧНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 50 стр.
32502. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ Автореферат 52 стр.
32503. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ГЕОДИНАМІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ГЕОФІЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 45 стр.
32504. ТЕОРІЯ І ПРаКТИКА БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУДНОМ ПРИ МАНЕВРУВАННІ Автореферат 51 стр.
32505. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Автореферат 53 стр.
32506. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИВЧЕННЯТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ ІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ ІЗ РІЗНИМИ ВИДАМИ МИСТЕЦТВРІЗНИМИ ВИДАМИ МИСТЕЦТВ У СТАРШИХ КЛАСАХУ СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИЗАГАЛЬНООСВІТНЬ Автореферат 53 стр.
32507. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗКРАДАНЬ ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Автореферат 30 стр.
32508. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 28 стр.
32509. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ЛІЦЕЯХ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 77 стр.
32510. Теорія і практика екологічного виховання учнівської молоді у Великій Британії (етнопедагогічний аспект) Автореферат 29 стр.
32511. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ Автореферат 64 стр.
32512. Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського реґіону Автореферат 53 стр.
32513. Теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України у другій половині ХІХ століття Автореферат 28 стр.
32514. Теорія і практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищій школі Автореферат 56 стр.
32515. Теорія і практика моніторингу параметрів електричних Двигунів електромеханічних систем Автореферат 38 стр.
32516. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ УКРАЇНИ (1945-1985 рр.) Автореферат 29 стр.
32517. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВАУЧНІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ СЛОБОЖАНЩИНИ(кінець XIX – початок ХХ століття) Автореферат 24 стр.
32518. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 65 стр.
32519. теорія і практика науково-технічної підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва Автореферат 56 стр.
32520. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОПІКИ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В УКРАЇНІ (1945-1990 рр.) Автореферат 30 стр.
32521. Теорія і практика організації науково-дослідної роботи студентів (на матеріалах університетів України ХІХ ст.) Автореферат 27 стр.
32522. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ХІХ СТ. Автореферат 57 стр.
32523. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОСВОЄННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ в УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЕОТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 33 стр.
32524. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПОЛЬСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ (друга половина XIX віку- 1918 р.) Автореферат 53 стр.
32525. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ДОМАШНІХ НАСТАВНИКІВ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ Х1Х СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
32526. теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів Автореферат 53 стр.
32527. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 57 стр.
32528. ТЕОРІЯ І практика ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 65 стр.
32529. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НЕВИРОБНИЧОЮ СФЕРОЮ Автореферат 55 стр.
32530. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої Туристської Організації Автореферат 59 стр.
32531. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ОСВІТИ В РОЗВИНУТИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Автореферат 57 стр.
32532. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ У ГАЛУЗІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1960–2000 рр.) Автореферат 45 стр.
32533. Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану Автореферат 60 стр.
32534. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
32535. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В МОВЛЕННЄВО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 62 стр.
32536. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в промисловому регіоні Автореферат 56 стр.
32537. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ Автореферат 62 стр.
32538. теорія і практика становлення та розвитку УКРАЇНСЬКОЇ дошкільної лінгводидактики Автореферат 62 стр.
32539. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУГЕСТОПЕДИЧНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 54 стр.
32540. Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання Автореферат 51 стр.
32541. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УЧНІВСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ В ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ (початок ХХ ст. – 1939 р.) Автореферат 28 стр.
32542. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ (1918 – 1939 рр.) Автореферат 25 стр.
32543. Теорія і практика фізичного виховання молоді у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ століття Автореферат 28 стр.
32544. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНО ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (на матеріалі морфології і словотворення) Автореферат 50 стр.
32545. Теорія і практика формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5-9 класів у процесі вивчення російської мови Автореферат 51 стр.
32546. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) Автореферат 56 стр.
32547. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ШАХТНОЇ СЕЙСМОРОЗВІДКИ Автореферат 40 стр.
32548. ТЕОРІЯ І РОБОЧИЙ ПРОЦЕС ЕРЛІФТІВ Автореферат 44 стр.
32549. ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 45 стр.
32550. ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ФЕРОСИЛІЦІЮ В ПОТУЖНИХ РУДОВІДНОВНИХ ЕЛЕКТРОПЕЧАХ Автореферат 43 стр.
32551. ТЕОРІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ З ПРУЖНИМИ НАПРЯМНИМИ ТА ОРІЄНТОВАНОЮ ЖОРСТКІСТЮ ДЛЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ Автореферат 43 стр.
32552. ТЕОРІЯ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ ЗАДАЧ У КЛАСІ СТІЛЬТЬЄСА ТА СУМІЖНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ Автореферат 16 стр.
32553. ТЕОРІЯ АНІЗОТРОПНИХ І НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ ВНАДПЛИННОМУ ГЕЛІЮ Автореферат 31 стр.
32554. ТЕОРІЯ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 41 стр.
32555. ТЕОРІЯ АНАЛОГІЇ БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ ТОМИ АКВІНСЬКОГО Автореферат 26 стр.
32556. ТЕОРІЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАННЯ СИГНАЛІВ ТА ОЦІНКА ПОХИБОК Автореферат 25 стр.
32557. Теорія атомних властивостей стиснених кристалів інертних газів Автореферат 25 стр.
32558. ТЕОРІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЧАСТИНОК ПРОМІЖНИХ ЕНЕРГІЙ З ЛЕГКИМИ ЯДРАМИ В КЛАСТЕРНІЙ МОДЕЛІ Автореферат 34 стр.
32559. ТЕОРІЯ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ ДЖОУЛЕВИМИ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ВТРАТАМИ Автореферат 47 стр.
32560. теорія власних і вимушених електромагнітних коливань у відкритих двовимірних структурах Автореферат 44 стр.
32561. ТЕОРІЯ ГРАВІТАЦІЙНОЇ УЛЬТРАРЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ СПІН-ОРБІТАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 35 стр.
32562. ТЕОРІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ У СПАДЩИНІ М. І. ТУГАНА-БАРАНОВСЬКОГО Автореферат 27 стр.
32563. ТЕОРІЯ ДИСИПАТИВНОГО КОЛЕКТИВНОГО РУХУ В АТОМНИХ ЯДРАХ Автореферат 29 стр.
32564. ТЕОРІЯ ДИФРАКЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА НЕОДНОРІДНИХ КОНІЧНИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 41 стр.
32565. ТЕОРІЯ ДИФРАКЦІЙНИХ ЯДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА УЧАСТЮ ДЕЙТРОНІВ, ЯДЕР ТРИТІЮ, ГЕЛІЮ І ЛІТІЮ Автореферат 37 стр.
32566. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОН-ФОНОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КВАНТОВОТОЧКОВИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ Автореферат 13 стр.
32567. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ І МАГНІТООПТИЧНІ ЕФЕКТИ У КВАНТОВИХ ЯМАХ З НАПІВМАГНІТНИМИ БАР'ЄРАМИ Автореферат 24 стр.
32568. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОННО-КОЛИВАЛЬНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ ТА ОПТИЧНИХ ПЕРЕХОДІВ МОЛЕКУЛ В АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЕКСИМЕРНИХ ЛАЗЕРІВ ТА МІКРОРЕЗОНАТОРАХ Автореферат 41 стр.
32569. ТЕОРІЯ КВАДРАТИЧНИХ ТА БІЛІНІЙНИХ ОЦІНОК НЕВІДОМОЇ ДИСПЕРСІЇ І КОЕФІЦІЄНТА КОВАРІАЦІЇ Автореферат 15 стр.
32570. ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
32571. ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ТИПІВ М.Я.ДАНИЛЕВСЬКОГО ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Автореферат 26 стр.
32572. ТЕОРІЯ МАГНЕТРОНІВ НА ПРОСТОРОВІЙ ГАРМОНІЦІ З ХОЛОДНИМ ВТОРИННО-ЕМІСІЙНИМ КАТОДОМ Автореферат 17 стр.
32573. ТЕОРІЯ ПОГЛИНАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ГЕЛІКОННІЙ ПЛАЗМІ Автореферат 39 стр.
32574. Теорія поліархії Р. Даля: концептуальні засади та практика Автореферат 27 стр.
32575. Теорія прийняття рішень при розв’язанні екологічних проблем (філософсько-методологічні аспекти) Автореферат 22 стр.
32576. ТЕОРІЯ РЕЗОНАНСНИХ ОПТИЧНИХ ЯВИЩ НА ПЕРІОДИЧНО-МОДУЛЬОВАНИХ МЕЖАХ ПРОВІДНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 22 стр.
32577. ТЕОРІЯ РОЗВ’ЯЗНОСТІ І НАБЛИЖЕНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИНГУЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ СИСТЕМ У ВИНЯТКОВОМУ ВИПАДКУ Автореферат 16 стр.
32578. ТЕОРІЯ РОМАНУ ЯК ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ Автореферат 53 стр.
32579. ТЕОРІЯ СИГНАЛІВ ІЗ КОМПАКТНИМ СПЕКТРОМ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 25 стр.
32580. ТЕОРІЯ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 40 стр.
32581. теорІя ТА методИ системологІчНОго моделЮванНя ТА Їх Використання для інформаційно-аналітичного супроводження організаційних систем Автореферат 48 стр.
32582. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО КЕРІВНИЦТВА УЧНІВСЬКИМИ МУЗИЧНИМИ КОЛЕКТИВАМИ Автореферат 28 стр.
32583. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ЗНАНЬ У СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 55 стр.
32584. Теорія та методологія ціноутворення в сфері портової діяльності України Автореферат 44 стр.
32585. Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України Автореферат 24 стр.
32586. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КНИЖКОВОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 54 стр.
32587. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МОЛОДОГРАМАТИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ І РОСІЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ Автореферат 31 стр.
32588. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ Автореферат 55 стр.
32589. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ СПІВУ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ СЛОБОЖАНЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 30 стр.
32590. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОПТИМАЛЬНИХ ЗА ШВИДКОДІЄЮ УПРАВЛІНЬ ВЕДЕНИМИ ПРИСТРОЯМИ СИНХРОНІЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ФАЗОВИМ АВТОПІДСТРОЮВАННЯМ ЧАСТОТИ Автореферат 49 стр.
32591. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ Автореферат 48 стр.
32592. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РИНКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СПАДЩИНІ М.Х. БУНГЕ Автореферат 30 стр.
32593. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ (теоретико-методологічний аспект) Автореферат 26 стр.
32594. Теорія та практика сімейного виховання у великій Британії (історико-педагогічний аспект) Автореферат 25 стр.
32595. ТЕОРіЯ та ПРАКТИКА стійкоГО формування швів при електронно-променевому зварюванні металів великої товщини Автореферат 47 стр.
32596. Теорія та практична реалізація системного підходу при створенні екіпажної частини локомотива Автореферат 48 стр.
32597. ТЕОРІЯ ТА ПРИНЦИПИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРАВА (LEX MERCATORIA) Автореферат 50 стр.
32598. ТЕОРІЯ ТЕРМОПРУЖНИХ ТА МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОНОКРИСТАЛІВ ТА ПЛІВОК МАРТЕНСИТНИХ СПЛАВІВ Ni-Mn-Ga Автореферат 22 стр.
32599. ТЕОРІЯ ФРАГМЕНТАЦІЇ ТА УНІВЕРСАЛЬНІ АСИМПТОТИКИ Автореферат 22 стр.
32600. ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ В КВАНТОВОМУ КРУЗІ Автореферат 13 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325  [326]  327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389