Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31801. Структурні зміни у пізньолатинському реченні Автореферат 30 стр.
31802. СТРУКТУРНІ ЛІПІДИ КЕРАТИНУ ВОВНИ ОВЕЦЬ У ЗВ’ЯЗКУ З РОСТОМ, ПРОЦЕСАМИ ПОЖОВТІННЯ, ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ТА ГОДІВЕЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ Автореферат 25 стр.
31803. Структурні механізми індукованих магнітним полем деформацій в мартенситІ Nі-Mn-Ga Автореферат 47 стр.
31804. СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ ПРОЕКТУ Автореферат 24 стр.
31805. СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СИНТЕЗУ БАГАТОФАЗНИХ ОБМОТОК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Автореферат 48 стр.
31806. СТРУКТУРНІ ОСНОВИ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ СЕРИНОВИХ ПРОТЕЇНАЗ Автореферат 62 стр.
31807. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГАЛОГЕНІДІВ КУПРУМУ(І) З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ ТЕРМІНАЛЬНИХ АЛКІНІВ Автореферат 25 стр.
31808. Структурні особливості комплексоутворення на поверхні Автореферат 37 стр.
31809. Структурні особливості нуклеїнових кислот з опромінених та пухлинних тканин Автореферат 30 стр.
31810. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЗМАТИЧНОЇ ТА МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ МЕМБРАН ЕНТЕРОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ТА КАДМІЮ Автореферат 28 стр.
31811. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ МІЄЛІНІЗАЦІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВИКЛИКАНОЇ ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ В УМОВАХ КУЛЬТИВУВАННЯ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ Автореферат 32 стр.
31812. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБСТАНТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ  У  ВУЗЬКОСПЕЦІАЛЬНОМУ ТЕКСТІ Автореферат 23 стр.
31813. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ГІДРИДІВ ПОТРІЙНИХ СПОЛУК РЗМ ЦЕРІЄВОЇ ГРУПИ З МЕТАЛАМИ ТРІАДИ ФЕРУМУ ТА B, Ga АБО In Автореферат 28 стр.
31814. СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІСКОВИКІВ ДОНБАСУ І ПРОГНОЗ ЇХ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ Автореферат 48 стр.
31815. Структурні перетворення поблизу температури плавлення при синтезі нелегованого та легованого КАДМІЙ ТЕЛУРИДУ Автореферат 31 стр.
31816. СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПЕКТРУ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛАХ ЕЛЕКТРОНІКИ ПРИ ЛЕГУВАННІ ТА ПОНИЖЕННІ РОЗМІРНОСТІ Автореферат 35 стр.
31817. СТРУКТУРНІ ПРИНЦИПИ КОМПОЗИЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 24 стр.
31818. СТРУКТУРНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ подаННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ВИГЛЯДІ ШТРИХОВИХ КОДІВ Автореферат 16 стр.
31819. СТРУКТУРНІ ТА ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЯДЕР КЛІТИН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЄЮ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА ЗМІНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ Автореферат 43 стр.
31820. СТРУКТУРНІ ТА ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ’Ю В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ПРЕСІ (комунікативно-прагматичний аспект) Автореферат 27 стр.
31821. СТРУКТУРНІ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ЗНАКА (на матеріалі англомовної реклами) Автореферат 27 стр.
31822. СТРУКТУРНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТОНКИХ ПЛІВОК, МОДИФІКОВАНИХ АКТИВНИМИ ОБРОБКАМИ Автореферат 20 стр.
31823. СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ АРГО У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови преси) Автореферат 27 стр.
31824. СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ДІЄСЛІВ З ПЕРШИМ БЕЗПОСЕРЕДНІМ СКЛАДНИКОМ DURCH-, UNTER-, ЬBER-, UM-, HINTER-, WIDER-, WIEDER-, VOLL- Автореферат 26 стр.
31825. СТРУКТУРНІ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КОН’ЮНКТИВИ ОКА ПРИ СТАРІННІ І ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ Автореферат 24 стр.
31826. СТРУКТУРні та ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК, ДОПОВАНИХ БАРВНИКАМИ, ТА КОМПОЗИТІВ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 28 стр.
31827. СТРУКТУРНІ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВАХ І ЇХ РОЛЬ В УТВОРЕННІ ТРІЩИН В ЗВАРНИХ ЗЄДНАННЯХ   Автореферат 27 стр.
31828. СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів) Автореферат 20 стр.
31829. СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ДОСВІД ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ) Автореферат 27 стр.
31830. Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов) Автореферат 32 стр.
31831. Структурні теореми для *-алгебр, породжених наборами проекторів Автореферат 15 стр.
31832. СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОШАРОВОЇ СИСТЕМИ InxGa1-xAs1-yNy/GaAs ЗА ДАНИМИ ДВОКРИСТАЛЬНОЇ Х-ПРОМЕНЕВОЇ ДИФРАКТОМЕТРІЇ Автореферат 23 стр.
31833. Структурні, логіко-семантичні і функціональні типи допустових речень у сучасній науковій мові Автореферат 25 стр.
31834. СТРУКТУРНІ, СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРАСУБ’ЄКТНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ (на матеріалі англійської мови) Автореферат 35 стр.
31835. СТРУКТУРНІ, СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСНИХ НАЗВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (на матеріалі особових імен, прізвиськ та псевдонімів) Автореферат 25 стр.
31836. СТРУКТУРНІ, УЛЬТРАСТРУКТУРНІ, ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОМЕТРІЯ СЕКРЕТОРНОЇ ФАЗИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ ПРИ НЕПЛІДНОСТІ Автореферат 23 стр.
31837. СТРУКТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ “ВХІД-ВИХІД” СТАТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІНТЕРВАЛЬНИХ ДАНИХ Автореферат 28 стр.
31838. СТРУКТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИГНАЛІВ У КАРДІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
31839. Структурна Гетерогенність раку шлунка: фактори прогнозу Автореферат 24 стр.
31840. СТРУКТУРНА МОДИФІКАЦІЯ ОПТИЧНО ПРОЗОРИХ ГУСТОСІТЧАСТИХ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 46 стр.
31841. СТРУКТУРНА НЕОДНОРІДНІСТЬ З'ЄДНАНЬ МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ, ВИКОНАНИХ ЗВАРЮВАННЯМ ТИСКОМ З НАГРІВОМ Автореферат 25 стр.
31842. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СЕМАНТИКА ГОНЧАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ У ПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ Автореферат 31 стр.
31843. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНОМУ ПОМІРНОГО БАКТЕРІОФАГА ZF40 ERWINIA CAROTOVORA Автореферат 27 стр.
31844. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ Й ДИНАМІКА ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ ПІВДЕННОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК Автореферат 20 стр.
31845. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ПРИ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 52 стр.
31846. Структурна організація кровоносного русла пілоричного відділу шлунка людини в нормі Автореферат 30 стр.
31847. структурна Організація паралельних спецпроцесорів для матричних задач лінійної алгебри Автореферат 24 стр.
31848. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИСТРОЇВ ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОЦЕСОРІВ Автореферат 24 стр.
31849. структурна організація складних слів(концепція “золотої” пропорції) Автореферат 44 стр.
31850. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЯХ Автореферат 25 стр.
31851. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
31852. СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 57 стр.
31853. СТРУКТУРНА ПРИРОДА СХИЛЬНОСТІ ДО ФОРМОЗМІНЮВАННЯ ЛИСТОВИХ ФЕРИТНИХ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ Автореферат 28 стр.
31854. СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ КРИМУ Автореферат 25 стр.
31855. СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 27 стр.
31856. СТРУКТУРНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ І ТИПОЛОГІЯ ФОРМ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ Автореферат 26 стр.
31857. СТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРОФІКИ ЕМАЛЕВОГО ОРГАНА ЗУБНИХ ЗАЧАТКІВ ЛЮДИНИ В ЕМБРІОГЕНЕЗІ Автореферат 24 стр.
31858. СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОШЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ Автореферат 15 стр.
31859. СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ У ЛІТАКОБУДУВАННІ Автореферат 24 стр.
31860. Структурний аналіз і оптимізація багатотактних неперервно-дискретних систем керування Автореферат 20 стр.
31861. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 26 стр.
31862. СТРУКТУРНИЙ РЕЛЬЄФ ПІВДЕННОГО РОЗТОЧЧЯ Автореферат 28 стр.
31863. СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛЬНО - ОРІЄНТОВАНИХ ПРИСТРОЇВ З ЧИСЛОІМПУЛЬСНИМ КОДУВАННЯМ Автореферат 16 стр.
31864. СТРУКТУРНИЙ СТАН ГЕМОГЛОБІНУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ В ЕРИТРОЦИТАХ ЗА УМОВ ПОСИЛЕНОГО ПЕРЕБІГУ ОКИСНЮВАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ ЗА УЧАСТЮ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ Автореферат 26 стр.
31865. СТРУКТУРНИЙ СТАН ХРОМАТИНУ ТИМОЦИТІВ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ТА ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ Автореферат 26 стр.
31866. СТРУКТУРНИЙ ТА ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 21 стр.
31867. СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
31868. СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНИХ ТОРГОВИХ НАЗВ (на матеріалі веб-сайтів мережі Інтернет) Автореферат 29 стр.
31869. СТРУКТУРНО - ФУНКЦІОНАЛЬНЕ І КОМПОЗИЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ( на прикладі університету ) Автореферат 21 стр.
31870. СТРУКТУРНО - ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ З ЕСТРОГЕННИМ ДЕФІЦИТОМ Автореферат 28 стр.
31871. СТРУКТУРНО – ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ І СИНТЕЗ СИСТЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Автореферат 30 стр.
31872. СТРУКТУРНО – СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУТТЄВИХ РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
31873. Структурно – функціональні особливості галофітів в умовах Приазов’я України Автореферат 29 стр.
31874. СТРУКТУРНО – ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗИМОСТІЙКОСТІ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ MAGNOLIA L. Автореферат 35 стр.
31875. СТРУКТУРНО-ІНВАРІАНТНІ АЛГОРИТМИ ОПИСУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 20 стр.
31876. Структурно-алгоритмічні методи підвищення інформаційної ефективності засобів вимірювання Автореферат 38 стр.
31877. СТРУКТУРНО-АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ ЗА РІЗНОТИПНИМИ ОЗНАКАМИ Автореферат 24 стр.
31878. СТРУКТУРНО-ДІЯЛЬНІСНА КОНЦЕПЦІЯ ДИСКУРСУ. Автореферат 29 стр.
31879. СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ОЗНАКИ "Я-ТЕКСТУ" ОСОБИСТОСТІ Автореферат 28 стр.
31880. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду Автореферат 52 стр.
31881. Структурно-енергетичні основи експлуатаційного зміцнення поверхонь тертя ковзання деталей машин Автореферат 42 стр.
31882. СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ТА СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ЕПІСТОЛЯРНОГО РОМАНУ XVIII-XX СТОЛІТЬ Автореферат 29 стр.
31883. СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ, ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ РЕЦЕНЗІЇ (на матеріалі німецьких газет) Автореферат 32 стр.
31884. СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ КІБЕРНЕТИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У ЗІСТАВЛЕННІ З УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ Автореферат 24 стр.
31885. СТРУКТУРНО-КОМПОНОВОЧНИЙ СИНТЕЗ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНИХ АГРЕГАТНИХ ВЕРСТАТІВ Автореферат 18 стр.
31886. Структурно-концентраційні зміни в тонкоплівковій системі Cr/Cu/ni при лазерній обробці Автореферат 25 стр.
31887. СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ В ТКАНИНАХ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
31888. СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНЕ ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСУЧИХ ПОВЕРХОНЬ НА СТАДІЇ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЛІТАКА Автореферат 24 стр.
31889. Структурно-параметричний синтез електроприводів постійного струму Автореферат 23 стр.
31890. СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ПРИСТРОЇВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ОПТИЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСІВ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 28 стр.
31891. СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ РОБАСТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ Автореферат 24 стр.
31892. СТРУКТУРНО-ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЦЕНОФЛОР КИЇВСЬКОГО ПЛАТО Автореферат 29 стр.
31893. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ КОНЦЕПТОМ "ПОРАДА" Автореферат 27 стр.
31894. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОМУНІКАТИВНОГО БЛОКУ ПРОЩАННЯ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Автореферат 35 стр.
31895. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси) Автореферат 28 стр.
31896. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНІХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ (90-І РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Автореферат 29 стр.
31897. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПОСЕСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 36 стр.
31898. Структурно-семантичні особливості сучасних словотвірних гнізд з вершинами сажать, садити і sadziж у російській, українській і польській мовах у зіставленні з англійською мовою Автореферат 35 стр.
31899. структурно-семантичні особливості термінів оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мови Автореферат 29 стр.
31900. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОСІЙСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ (макрополе "рух літального апарата") Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318  [319]  320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389